1. GENEL ŞARTLAR

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürün(lerin) internet sitesinde belirtilen temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu ürün(ler), kanun ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak 30 günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruma teslim edilir. Ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, satış tarihinde gecikmeler yaşanması durumunda, SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. e-kitap satışlarında ürün(ler) kanun ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile 30 günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilir.

5.3. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için kredi kartı seçenekleri sunulacaktır. ALICI bu kredi kartı seçeneklerden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır.

5.4.  Sözleşme konusu ürünün(lerin) teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürünün(lerin) bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

5.5. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.6.  ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

5.7.  Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.

5.8. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(ler), ALICI’dan başka bir kişi ve/veya kuruma teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya kurum teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.9. SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) eksiksiz, sağlam ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olan şekilde teslim edilmesi sorumluluğu teslim anına kadar SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri) kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.10. ALICI, satın aldığı e-kitapları kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.11.  ALICI tarafından satın alınan ürünün(lerin) tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır

5.12. ALICI ve SATICI işbu sözleşmede belirtilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

  1. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

6.1. ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden, cayma hakkını kullanacağını SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu hizmetin ücreti 14 (on dört) gün içerisinde, herhangi bir masraf ve yükümlülük yüklenmeksizin ve herhangi bir kesinti yapılmaksızın ve satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edilecektir.

6.2. Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, dergiler, tek kullanımlık ürünler, e-kitaplar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

  1. MÜCBİR SEBEP

İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra, önceden öngörülemeyen ve Tarafların kontrolleri dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de bu Sözleşme ile yüklendikleri borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmeleri ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. Taraflar, mücbir sebebi, ortaya çıktığı anda derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirmek ve mücbir sebebin taahhütlerini ne şekilde etkileyeceğini, gerekçeleri ve delilleriyle birlikte açıklamak zorundadırlar. Aksi takdirde, mücbir sebebe dayanarak sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmekten imtina edemeyeceklerdir. Taraflardan her biri, mücbir sebebin 10 (on) günden fazla devam etmesi halinde sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetmek yetkisini haizdir.

  1. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.