Beş cilt halinde sunduğumuz Türkiye Üniversite Tarihi adlı eserinde Emre Dölen, bütünüyle birinci elden belge ve bilgilere dayanarak  üniversite tarihimizi yeniden yazıp yorumladı.  Birinci ciltte Darülfünün kurma girişimleri ve Osmanlı döneminde Darülfünün, ikinci ciltte Cumhuriyet döneminde Darülfünun, üçüncü ciltte Darülfünun’un ilgası ve yapılan tasfiye, dördüncü ciltte 1933-1946 döneminde İstanbul Üniversitesi ve beşinci ciltte de 1946-1981 yıllarını kapsayan özerk üniversite dönemi ele alınıyor._x000D_

Türkiye’deki üniversitelerin tümü İstanbul Üniversitesi’nden doğmuştur ve onun hastalıklarını genetik olarak taşımaktadır._x000D_
Emre Dölen

ALTINCI KISIM İstanbul Üniversitesi (1933-1946)

BÖLÜM 6.1 İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşu ve İlk Yılı
İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşu
İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşu
Birinci “Muvakkat” Talimatname
İkinci “Muvakkat” Talimatname
Dr. Reşit Galip’in Düşüşü
İstanbul Üniversitesi’nin Açılış Töreni
İstanbul Üniversitesi’nin İlk Yılı
Üniversite İçin Borçlanma
Talimatnamelerin Hazırlanması
Türk Tarihi Dersleri
Ortaya Çıkan Sorunlar
Tıp Fakültesi’nin Taşınması
Basındaki Haber ve Tartışmalar
Kliniklerin Yerleştirilmesi
Tıp Fakültesi’nin Durumu
Tıp Fakültesi’ndeki Sorunlar
Hastahanelerde Ortaya Çıkan Sıkıntılar
Prof. Rudolf Nissen’in Yaptığı Özel Ameliyat
Tıp Fakültesi’ndeki Faaliyetler
Rektör ve Dekanın Değişmesi
Hukuk Fakültesi’nin Durumu
Hukuk Fakültesi’ndeki Temel Sorunlar
Ankara Hukuk Mektebi
Yabancı Profesörler ve Öğretim
Hukuk Fakültesi Sınav Sistemi ve Boykot
İletişim Sorunları
İstanbul Üniversitesi’nin Muvazenei Umumiyeye Alınması ve Kadrolar
Devlet Memurlarının Maaşları
İstanbul Üniversitesi’nin Muvazenei Umumiyeye Alınması
İkinci Tasfiye
Doçentlerin İsyanı
Maarif Vekili ve Rektörün İstifası
Kanunda Yapılan Değişiklikler
Özerk İstanbul Üniversitesi’nin Kadroları
Orman Fakültesi’nin Kadroları

BÖLÜM 6.2 İstanbul Üniversitesi’nin Yeniden Örgütlenmesi
İkinci Ders Yılının Açılışı
İstanbul Üniversitesi Talimatnamesi
İstanbul Üniversitesi Talimatnamesi
İstanbul Üniversitesi
Üniversitenin İdaresi
Üniversite Meclisi
Fakültelerle Enstitü ve Mekteplerin İdaresi
Üniversite Tedris Heyeti
Tedris Heyetinin Yardımcıları
Talebe
Fahrî Profesörlük ve Doktorluk
Hesap İşleri
Doçentlik Sınavı
Doçentlik Sınavı Talimatnamesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi
Genel De¤erlendirme
Üniversiteler Kanunu’na Göre Doçentlik (1946)
Doçentlerin Doktora Yapmak Üzere Yurtdışına Gönderilmesi
Asistanlık
Tıp Fakültesi Asistanları İçin Muvakkat Talimatname (1933)
Asistanlar Talimatnamesi (1934)
Asistanlık Talimatnamesi (1939)
Asistanlık Talimatnamesi (1941)
Üniversiteler Kanunu (1946)
Asistanlık Yönetmeliği (1949)
Doktora Talimatnameleri
Doktora Talimatnameleri
Fen Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
Türk İnkılâbı Enstitüsü
Türk İnkılâbı Enstitüsü’nün Kuruluflu
Dr. Reflit Galip’e Göre İnkılâp Enstitüsü
Türk İnkılâbı Enstitüsü ve Kadro’cular
İnkılâp Tarihi Dersleri
İnkılâp Tarihi Dersleri TBMM’nde
Türk İnkılâbı Tarihi Sınavları
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
İstanbul Üniversitesi’nde Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı Diller Mektebi
Yabancı Diller Okulu
Okulun Kuruluş Amacı
Okulun Teşkilâtı
Eğitim ve Öğretim
Yabancı Dil Öğretiminin Verimsizliği
Kanser Enstitüsü
İktisat Fakültesi’nin Kuruluşu
Hukuk Fakültesi’nde İktisat Dersleri
İktisadî ve İçtimaî İlimler Enstitüsü
İktisat Fakültesi’nin Kuruluşu
Avrupa’ya Öğrenci Gönderilmesi
İstanbul Üniversitesi’nin Binalarının Yapılması
Üniversite’nin Yerleşimi
Astronomi Enstitüsü Binası
Biyoloji Enstitüsü Binası
Radyoloji ve Biyofizik Enstitüsü Binası
Zeynep Hanım Konağı Yangını
Basında Zeynep Hanım Konağı Yangını
Millî Şef İsmet İnönü’nün Ziyareti
İstanbul Üniversitesi’nin Binalarının Yapılması
İstanbul Üniversitesi Yayınları
Kitap Yayınlarının Başlaması
Yayınlar İçin Döner Sermaye İşletmesi Kurulması
İstanbul Üniversitesi Ana İlim Kitapları
Yayınlanan Kitap Sayısı
Fakülte Dergileri

BÖLÜM 6.3 Öğrenciler
Öğrencilik, Devam ve Disiplin
Üniversite’ye Giriş
Talebe Talimatnamesi
Kayıt Silme ve Yenileme Talimatnameleri
Genel Değerlendirme
Yeni Öğrenci Yönetmeliği (1947)
Yeni Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (1951)
Öğrenim Süreleri ve Verilen Diplomalar
Fen Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diştababeti Mektebi
Eczacı Mektebi
Edebiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü
İktisat Fakültesi
Başarı Oranları ve Mezunlar
Fakir Talebeye Yardım ve Burslar
Fakir Öğrenciler ve Burslar
Talebeye Yardım Talimatnamesi (1938)
Öğrencilere Yardım Yönetmeliği (1947)
Öğrencilere Yemek Yardımı
Fakülte Talebe Cemiyetleri ve Talebe Birliği
Talebe Cemiyetleri ve Talebe Birliği’nin Kuruluşu
Üniversite Talebe Birliği’nin Yapısı ve Amacı
Fakülte Talebe Cemiyetleri
Üniversite Talebe Birliği
Öğrencilerin Eleştirileri

BÖLÜM 6.4 İstanbul Üniversitesi’nin İlk On Yılı
Açılış, Kuruluş ve Verim Yılları (1933-1936)
Maarif Vekili ve Üniversite
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Ziyareti (1939)
Maarif Vekili’nin İnceleme ve Denetlemesi (1940)
Mezunları Maarif Vekili’ne Tanıtma Töreni (1940)
II. Dünya Savaşı Dönemi
II. Dünya Savaşı Nedeniyle Alınan Önlemler (1941)
Öğrenci Sayısının Sınırlandırılması (1941)
Devletler Hukuku Türk Enstitüsü (1943)
Onuncu Yıl (1943)
On Yılın Değerlendirilmesi
Maarif Vekili’nin Onuncu Yıl Mesajı
Tevfik Sağlam’ın On Yılı Değerlendirmesi
Millî Eğitim Bakanı’nın Öğretim Üyelerini Kabulü (1944)
Halka Yönelik ve Bilimsel Faaliyetler
Üniversite Konferansları ve Haftaları
Bilim Terimleri
Türk Fizikî ve Tabiî İlimler Cemiyeti
İstanbul Yaz›lar›
Bilimsel Araştırmalarda Zorluklar
Akademik Kıyafet
Tazminat Davaları
Yusuf İleri’nin Davası
Tarık Artel’in Davası
İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluş Tarihi
İstanbul Üniversitesi’nin “En Uzak Tarihi”
İstanbul Üniversitesi’nin “Uzak Başlangıcı”
İstanbul Üniversitesi’nin “Yakın Başlangıcı”
Kuruluş Tarihinin Yeniden Gündeme Gelişi
Tıp Fakültesi’nin Kuruluş Tarihi
İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluş Tarihi
“Altın Çağ” Efsanesi ve Gerçekler
“Altın Çağ” Efsanesinin Doğuşu
Altın Çağda Üniversitesi’nin Durumu
On Yıla Genel Bakış
İstanbul Üniversitesi’nin Bütçeleri
Maarif Vekâleti ve Üniversite’nin Genel Bütçedeki Payları
İstanbul Üniversitesi’nin Bütçeleri
Özerklik Dönemi Bütçeleri (1947-1950)

BÖLÜM 6.5 Kimya Öğretiminde Alman Etkisi
Kimya Öğretiminde Alman Etkisi
Örnek Model Olarak Kimya
Ord. Prof. Dr. Fritz Arndt (1885-1969)
Almanya’da Öğrenim Görmüş Yeni Kadro
Üçüncü Grup Öğretim Üyeleri
Melike Ergener’in Ölümü
Bir İlmî Yardımcısının Anatomisi: Lotte Loewe
Genel Değerlendirme
Arndt “Mit”inin Doğuşu ve Kimyanın “Altın Çağ”ı
Prof. Arndt’ın Misyonu
Sınaî Kimya Enstitüsü
Fizikî Kimya Enstitüsü
II. Kimya Enstitüsü
Genel Değerlendirme
Kimya Mühendisliği Öğretiminin Bailaması
KISIM 6 Ekler
EK 6.1 İstanbul Üniversitesi ile İgili Kanun, Karar ve Kararnameler
EK 6.2 Maarif Vekili Dr. Reşit Galip’in İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşuna İlişkin 1 Ağustos 1933 Tarihli Yazısı
EK 6.3 İstanbul Üniversitesi Talimatnamesi (1 Ağustos 1933)
EK 6.4 İstanbul Üniversitesi’nin Maarif Vekâleti ile Yazışmaları ve İç Hizmetlerine İlişkin Talimatname ile 18 Aralık 1933 Tarihli Ek Talimatname
EK 6.5 Maarif Vekili Yusuf Hikmet [Bayur] Bey’in İstanbul Üniversitesi’ni Açış Nutku (18 Kasım 1933)
EK 6.6 Rektör Neş’et Ömer [İrdelp] Bey’in Cevap Nutku (18 Kasım 1933)
EK 6.7 İstanbul Üniversitesi İçin 1.426.374 Liralık Borçlanmaya İlişkin Kanun (23 Kasım 1933)
EK 6.8 Tıp Fakültesi’nin Taşınması İçin Gerekli Onarım İşlerinin Aciliyeti Nedeniyle Pazarlık Yöntemi ile Yaptırılmasına İlişkin 11 Haziran 1933 Tarih ve 14544 Sayılı Kararname
EK 6.9 Tıp Fakültesi ve Diğer Fakültelerin Taşınmasının Aciliyeti Nedeniyle Pazarlık Yöntemi ile Yaptırılmasına İlişkin 2 Temmuz 1933 Tarih ve 14656 Sayıılı Kararname
EK 6.10 Haydarpaşa’daki Binanın Tıp Fakültesi Tarafından Boşaltılan Kısmının Hemen Maarif Vekâleti Emrine Verilmesine İlişkin 14 Eylül 1933 Tarih ve 14951 Sayılı Kararname
EK 6.11 2252 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Uyarınca Tıp Fakültesi’nin İstanbul’daki Çeşitli Hastahanelerden Yararlanmasını Düzenleyen 8 Kasım 1933 Tarihli Talimatname
EK 6.12 Ord. Prof. Dr. Rudolf Nissen Tarafından Verilen Tıbbî ve Cerrahî Terbiye Başlıklı Konferans
EK 6.13 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Laborant ve Laborantin Talimatnamesi (5 Kasım 1936)
EK 6.14 Başvekil İsmet [İnönü] Paşa’nın İstanbul Üniversitesi İçin Gerekli Malzemenin Zaman Darlığı Nedeniyle Pazarlık Yöntemi ile Satın Alınmasına İlişkin 6 Ağustos 1934 Tarihli Telgrafı
EK 6.15 İstanbul Üniversitesi’nin Muvazenei Umumiye’ye Alınmasına İlişkin 2467 Sayılı Kanun (29 Mayıs 1934)
EK 6.16 İstanbul Üniversitesi’ndeki Doçentlerin Direnişi ve Maarif Vekili Hikmet [Bayur] Bey’in İstifası ile İlgili Olarak Yabancı Basında Çıkan Yazılar
EK 6.17 İstanbul Üniversitesi’nin Muvazenei Umumiye’ye Alınmasına İlişkin 2467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (27 Mart 1936)
EK 6.18 İstanbul Üniversitesi Talimatı (11 Ekim 1934)
EK 6.19 İstanbul Üniversitesi Talimatı’nın 1. Maddesine İktisat Fakültesi’nin Eklenmesine İlişkin 14 Aralık 1936 Tarih ve 2/5719 Sayılı Kararname
EK 6.20 İstanbul Üniversitesi Talimatı’nın 54. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 27 Mayıs 1936 Tarih ve
2/4680 Sayılı Kararname
EK 6.21 İstanbul Üniversitesi Talimatı’nın 54. Maddesinin Yeniden Değiştirilmesine İlişkin 19 Şubat 1945 Tarih ve 3/2189 Sayılı Kararname
EK 6.22 İstanbul Üniversitesi Doçentlik Sınacı Talimatnamesi (1935)
EK 6.23 Üniversite Doçentliği İmtihan Yönetmeliği
EK 6.24 Doktora Yapmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilecek Doçentlere İlişkin Talimatname (4 Ekim 1935)
EK 6.25 Çalışma ve Staj İçin Yabancı Ülkelere Gönderilecek Doçent ve Asistanlara İlişkin Talimatname (1943)
EK 6.26 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları İçin Geçici Talimatname (1933)
EK 6.27 İstanbul Üniversitesi Asistanlar Talimatnamesi (1934)
EK 6.28 İstanbul Üniversitesi Asistanlık Talimatnamesi (1939)
EK 6.29 İstanbul Üniversitesi Asistanlık Talimatnamesi (1941)
EK 6.30 İstanbul Üniversitesi Asistanlık Yönetmeliği (1949)
EK 6.31 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tedrisat ve İmtihanlar Talimatnamesi (1934)
EK 6.32 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Talimatnamesi (1939)
EK 6.33 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Doktora Talimatnamesi (1941)
EK 6.34 Dr. Reşit Galip’in İnkılâp Enstitüsü Hakkındaki Düşünceleri
EK 6.35 İstanbul Üniversitesi Türk ‹nk›lâb› Tarihi ‹mtihanlar› Talimatnamesi (1937)
EK 6.36 Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne Bağlı “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü” Kurulmasına İlişkin Kanun (15 Nisan 1942)
EK 6.37 Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kurulmasına İlişkin Kanun (14 Haziran 1935)
EK 6.38 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi “Türk Tarih Tezi Kürsüsü”ne Bayan Afet [‹nan]’›n Atanmas›na ‹liflkin
26 Ekim 1938 Tarih ve 2/9780 Sayılı Kararname
EK 6.39 İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Mektebi Talimatnamesi ve 28 Ocak 1934 Tarihli Eki
EK 6.40 İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Mektebi Talimatnamesi (1937)
EK 6.41 İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Talimatnamesi (1940)
EK 6.42 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Enstitüsü Talimatnamesi
EK 6.43 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Kurulması Hakkında Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark Tarafından Hazırlanan Gerekçeli Teklif (Temmuz 1936)
EK 6.44 İstanbul Üniversitesi Rasathanesi İçin Gerekli Kubbe ve Teleskopun Satın Alınmasına İlişkin 19 Şubat 1935 Tarih ve 2/2006 Sayılı Kararname
EK 6.45 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüleri’nin Binasının Yapılacağı Yerin Sınırları Hakkında Rektörlüğün 7 Nisan 1934 Tarih ve 3260 Sayılı Yazısı
EK 6.46 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüleri Binasının Yıktırılacağına İlişkin Maarif Vekili Tevfik İleri’nin 28 Ağustos 1957 Tarihli Telgraf Emri ve Bu Doğrultuda Binanın Boşaltılmasını İsteyen Rektör Prof. Dr. Ali Tevfik Tanoğlu’nun 29 Ağustos 1957 Tarih ve 1512 Sayılı Yazısı
EK 6.47 Rektör Prof. Dr. Ali Tevfik Tanoğlu’nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüleri Binasının
Boşaltıldığını Maarif Vekili Tevfik İleri’ye Bildiren 23 Eylül 1957 Tarih ve 1646 Sayılı Yazısı
EK 6.48 Rektör Prof. Dr. Ali Tevfik Tanoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nin Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüleri Binasının Yıkılmadan Kalan Bodrum ve Zemin Katlarının Tekrar Üniversiteye Tahsisi Hakkında İstanbul Defterdarlığı'na Yazdığı 20 Aralık 1957 Tarihli Yazısı
EK 6.49 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığının Biyoloji Enstitüleri Binasının Yıkılmadan Kalan Bodrum ve Zemin Katlarının Tekrar Üniversiteye Tahsisi Hakkında Rektörlüğe Yazdığı 25 Aralık 1957 Tarih ve 4734 Sayılı Yazı
EK 6.50 İstanbul Üniversitesi Neşredilecek İlmî Eserler ve Mecmualar Mütedavil Sermayesi Talimatnamesi (1941)
EK 6.51 İstanbul Üniversitesi Yayım Yönetmeliği (1935)
EK 6.52 İstanbul Üniversitesi Tarafından Öğrenciler İçin Çevirisi Yaptırılacak Ders ve Başvuru Kitapları Hakkında Kültür Bakanlığı’nın Talimatı (1937)
EK 6.53 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Revüsü Talimatnamesi (1935)
EK 6.54 İstanbul Üniversitesi Talebe Yazılma ve Talebe Talimatnameleri (1934)
EK 6.55 İstanbul Üniversitesi Tıp, Hukuk ve Fen Fakülteleri Kayıt Silme ve Kayıt Yenileme Talimatnameleri
EK 6.56 İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği (1947)
EK 6.57 İstanbul Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (1951)
EK 6.58 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders ve İmtihan Talimatnamesi (5 Eylül 1935)
EK 6.59 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Okulu Talimatnamesi (28 Mart 1945)
EK 6.60 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Tedrisat ve İmtihan Talimatnamesi (1937)
EK 6.61 İstanbul Üniversitesi Talebeye Yardım Talimatnamesi (1938)
EK 6.62 İstanbul Üniversitesi Öğrencilere Yardım Yönetmeliği (1947)
EK 6.63 İstanbul Üniversitesi Kantinlere Yapılacak Yardımlar Hakkında Talimatname (1954)
EK 6.64 Fizik Dersinde Çıkan Kavga Hakkında Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’nın Başvekâlet’e Yazdığı 11 Kasım 1938 Tarih ve 58550 Sayıl›ıYazı
EK 6.65 İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Nizamnamesi (1940)
EK 6.66 Rektör Cemil Bilsel’in Başvekil İsmet [İnönü] Paşa’ya Yazdığı 1 Haziran 1935 Tarihli Mektup
EK 6.67 1938’de İstanbul Üniversitesi’nde Yapılacak İşler
EK 6.68 İstanbul Üniversitesi Profesörlerinin Öğrenciler Hakkındaki Düşünceleri
EK 6.69 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Profesörü Eduard Perérejas’a Jeolojik Gezi Yapması İçin İzin Veren 30 Haziran 1940 Tarih ve 2/13832 Sayılı Kararname
EK 6.70 Tarık Artel Tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörü Tevfik Sağlam ve Dekan Fahri [Fahir] Yeniçay’ın Şahısları Aleyhine Açılan Dâva Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (31 Mayıs 1946)
EK 6.71 Ord. Prof. Dr. Fritz Arndt’ın Türkiye’den Ayrılırken Müşerref Hekimoğlu ile Yaptığı Röportaj
EK 6.72 Ord. Prof. Dr. Fritz Arndt’ın Türkiye’den Ayrılırken Müşerref Hekimoğlu’na Söylediklerine Karşı Ekrem Eraş’ın Eleştirisi
EK 6.73 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendislik Tedrisat ve İmtihan Talimatnamesi (1935)
Kaynakça
Dizin

Osmanlı Darülfünunu Meşrutiyet’te, döneminde, o günkü şartlarda özerkliğe kavuşmuştu. 1933 reformu modern üniversite yapılanması getirdi fakat özerkliğe son vererek üniversiteyi Milli Eğitim Bakanı’na bağladı, akademisyen kıyımı da yaptı!
Taha Akyol, 2 Mayıs 2018, Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/taha-akyol/universiteyi-ikiye-bolmek-40823023

_

Emre Dölen

1945’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Pendik Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1962’de İ.Ü. Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne girdi ve Kimya Y. Mühendisi olarak mezun oldu. 1969’da İ.Ü. Kimya Fakültesi Anorganik Kimya Kürsüsü’ne asistan olarak girdi, 1972’de doktorasını verdi ve 1979’da doçent oldu. Asistanlığı sırasında asistan temsilcisi olarak iki dönem Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1979’da İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulu’na (günümüzdeki Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) Analitik Kimya öğretim üyesi olarak geçti ve 1980 – 1981 döneminde bu okulun yöneticiliğini yaptı. Bu okulun dönüştüğü Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 1988’de Analitik Kimya profesörü oldu ve bu görevinden 14 Haziran 2012’de yaş sınırlaması nedeniyle emekli oldu. 1999 – 2002 döneminde Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ve 1999 – 2001 döneminde Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilim ve kimya tarihine öğrenciliğinden itibaren ilgi duymaya başladı ve 1980’li yılların sonlarında esas olarak bu alana yöneldi. 19. yüzyılda modern bilimin ve kimyanın Türkiye’ye girişi ile eğitim tarihi üzerinde yoğunlaştı. Uzun yıllar İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çeşitli bilim ve teknoloji tarihi dersleri verdi. Kimya ve analitik kimya alanındaki çok sayıdaki ders kitabı ve bilimsel araştırma makalesinin yanında yoğunlaştığı bilim ve eğitim tarihi alanında yurtiçinde ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda araştırması ve kitabı bulunmaktadır.