Kitap, temel olarak, 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkan ideolojileri konu edinmektedir. Eserde liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, Marksizm, anarşizm, sosyal demokrasi, feminizm, faşizm ve korporatizm, tarihsel bağlamları içerisine oturtulup, bugünle bağlantıları kurularak ele alınmakta; kitabın başında ideoloji kavramına tarihsel bağlamı içinde açıklamalar getirilmekte ve siyasal kültür ile arasındaki ayrımlara yer verilmektedir. Bunun yanısıra siyasal ideolojilerin tek tek ele alındığı bağımsız metinler, genel değerlendirmelerle birlikte eleştirel bir bakış açısı da taşımaktadır._x000D_

Giriş
H. Birsen Hekimoğlu (Örs)

H. Birsen Hekimoğlu (Örs)
İDEOLOJİ: Karmaşık Dünyayı Anlaşılır Kılmak
Tarihsel Arka Plan
İdeoloji Nedir?
İdeoloji Kavramının Dönüşümü
Marksist Yaklaşım: Bir Mistifikasyon Olarak İdeoloji
Seçkin Gücü Olarak ‹deoloji
İdeolojilerin Kültürel Boyutu: İnanç, Dil, Sembol ve Söylem Olarak İdeoloji
İdeolojilerin Sonu mu?

Fatmagül Berktay
LİBERALİZM: Tek Bir Teorik Pozisyona İndirgenmesi Olanaksoz Bir İdeoloji
Liberalizmin Tarihsel Arka Planı
Ekonomik ve Politik Bileflenleri Sıkça İlişkili Bir Gelenek
Liberal Ekonomi
Liberal Politika
Liberalizm ve Demokrasi Arasındaki Gerilim
Temsili Demokrasi
Liberalizm Bölünüyor
Klasik ve Sosyal Liberalizm Arasındaki Köprü: J.S. Mill
T.H. Green ve Negatif-Pozitif Özgürlük Ayrımı
Devlet Müdahalesinin Sosyal-Darwinist Reddi: Herbert Spencer
Çağdaş Toplumda Liberalizm
Sosyal Liberalizm
“Sahiplenici Bireyciliğin” Eleştirisi: C.B. Macpherson
Neo-klasik Liberalizm ve Liberter Yeni Sağ
Robert Nozick: Sosyal Refah Politikalarının Liberter Eleştirisi
Rawlscu Sosyal Liberalizm: “İyi'ye Karşı “Hak”
Toplulukçu, Cumhuriyetçi ve Feminist Eleştiriler
21. Yüzyılın Başında Liberalizm

E. Zeynep Suda
MUHAFAZAKÂRLIK: Kadim Geleneği Savunusundan Faydacılığa
Klasik Muhafazakârlık
Muhafazakâr Deneyimler
Çağdaş Muhafazakârlık - Yeni Muhafazakârlık,
“Neo-Con”lar
Değerlendirme

Ahmet Bekmen
MARKSİZM: ‘Praksis’in Teorisi
Tarihsel Arka Plan
Ana Temalar
İnsan Doğası ve Yabancılaşma
Tarih Anlayışı ve Tarihe Dair Yeni Kavramlar
Kapitalizm
Kapitalizm ve S›n›f Mücadelesi
Marksizm ve Siyaset
Devlet ve Sınıf
Başka Bir Aygıt, Başka Bir Demokrasi
Farklı Marksizmler
Hegelci Marksizm
Althusser ve Yapısalcı Marksizm
Marksizm ve Üçüncü Dünya
Kriz ve Güncel Durum

Sevgi Uçan Çubukçu
SOSYAL DEMOKRASİ: Melez Bir Politik Gelenek
İdeoloji Olarak Sosyal Demokrasinin Ortaya Çıkışı
Tarihsel ve Kuramsal Kaynaklar
Liberal ve Marksist Düşlünce
Almanya: SPD
Britanya: Fabian Sosyalizmi ve İşçi Partisi
Revizyonizmden Sosyal Demokrasi Tanımına Doğru
“Katastrofik Çöküş”
“Reformist Siyaset”
Rus Devrimi: “Epistemolojik Kopuş”
Sosyal Demokrasinin Yükselişi
“Büyük Bunalım” ve İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa
İskandinav Sosyal Demokrasisi: “Sosyalleştirme” Politikaları
Sosyal Demokrasinin Altın Çağı
Refah Devleti
“1959 Godesberg Programı”
Sosyal Demokrasinin Krizi
Refah Devletinden Vazgeçiş
Sosyal Demokrat Sözleflmenin Bozulması: “Refah Devleti”ne Karşı “Piyasa”
Sosyal Demokrasinin Yeniden Yapılandırıllması İçin Arayışlar: “Yeni Zamanlar”, “Üçüncü Yol”

İnci Özkan Kerestecio¤lu
MİLLİYETÇİLİK: “Uyuyan Güzeli Uyandıran Prens”ten Frankeştayn’ın Canavarına
Sosyal Bilimlerin Konusu Olarak Milliyetçilik
“Nation” Kavramının Tarihsel Gelişimi
Milliyetçi Tarih Anlayışı
Modern Devlet ve Milliyetçilik
Milliyetçiliğin Tarihsel Gelişimi
Alman ve İtalyan Birliklerinin Kurulması: Liberal Milliyetçilikten Muhafazakâr Milliyetçiliğe Giden Yol
Yayılmacı Milliyetçilik ve Milliyetçiliğin Sağa Kayışı: 1870-1918 Dönemi
Milletlerin Küreselleflmesi, Milliyetçiliğin Kara Baharı: 1918-1950 Dönemi
Ulus-Devlet Karşıtlığı Milliyetçilikler: 1980’ler Sonrası

Foti Benlisoy
ANARŞİZM: Gönüllü Düzene Övgü
Anarşizm Nehri: Tarihsel Arka Plan
Ana Temalar
Özgürlük ve Toplumsal Düzen
İnsan Doğası
Bir Parantez: Bireyci Anarşizm
Suç ve Anti-Sosyal Davranış
Anarşizm ve Şiddet
Anarşizm ve (A)Politika
Stratejiler: Başkaldırı, Devrim...
Marksizm ve Devrimci Diktatörlük
Demokrasi, Devlet ve Reform
Anarko-Sendikalizm
Modeller, Alternatifler
Alternatif Arayışlar
Federalizm, Sözleşme, Özyönetim
İlerleme ve Milliyetçilik Karşısında Anarşizm
İlerleme ve Bilim
Milliyetçilik ve Din
Sonuç Yerine

Serpil Çakır
FEMİNİZM: Ataerkil İktidarın Eleştirisi
Feminizmin Doğuşu: Tarihsel Önkoşullar
İlk Başkaldırılar: Birinci Dalga Feminizm
ABD’de Kadın Hakları
İngiltere: Kadınların Oy Hakkı Hareketi
Fransa: Kadın Hakları Bildirgesi
Almanya: İşçi Kadınların Mücadelesi
Rusya: Bolşevik Devrimi’nde Kadın
Türkiye: Osmanlı’daki Öncü Kadın Hareketi
Yeni Feminizm: İkinci Dalga Feminizm
Farklı Feminizmler
Liberal Feminizm
Liberal Haklar Teorisi
20. Yüzyılda Liberal Feminizm
Radikal Feminizm
Radikal Feminizmde Temel Özellikler
Feminist Politik Örgütlenme
Sosyalist Feminizm
Kadın Emeği / Ev İçi Emek
Kadınların Yabancılaşması

H. Birsen Hekimoğlu (Örs)
FAŞİZM: Modernitenin Karanlık Yüzü
Faşizmi Tanımlama Sorunu
Faşizm Bir Rejim midir?
Faşizm Bir İdeoloji midir?
Faşizmin Düşünsel ve Tarihsel Arka Planı
Faşizmin Ayırıcı Özellikleri
Faşizmin Gelişimi: İtalya ve Almanya Örnekleri
Neo-Faşizm: Faşizmin “Yeniden” Ayak Sesleri

G. Gürkan Öztan
KORPORATİZM: Özgürlükten Yoksun Bir “Üçüncü Yol” Vaadi
Korporatist Sistemlerin Düşünsel Kökenleri ve Temel Özellikleri
Korporatizm ve Anti-Liberalizm
Korporatizmin Emek-Sermaye İlişkisine ve Sosyalizme Bakışı
Korporatist Devlet ve Korporasyonlara Biçilen Roller
Korporatist Devletin Özellikleri
Korporasyonların Temel İşlevleri
Genel Değerlendirme
Dizin

Her konunun farklı bir kalem tarafından incelendiği bu derleme, tahlillerdeki özen ve derinlikle dikkat çekiyor. Modernleşen toplumların tanık olduğu belli başlı ideolojiler ve siyasi tartışma alanları, saydam ve ayrıntılı bir dille anlatılıyor. Değerli bir başvuru yapıtının oluşturulduğunu belirtmeliyim. Özellikle üniversite öğrencilerinin eline yeni ve zengin bir metin sunulmuştur.
Prof. Dr. Cemil Oktay

_