İki ciltlik bu eser, uzun süreli meslek hayatı boyunca birçok hukukçu yetiştirmiş olan Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’ın öğrencileri ve meslektaşlarının Alacakaptan’la ilgili anılarının yanı sıra, hukuk alanındaki çeşitli konulardaki makalelerine ve yorumlarına yer vermektedir ve bu açıdan da aynı zamanda kapsamlı bir yorum kitabı olma niteliğindedir.

CİLT 2

1 Substantive Rationality versus Formal Rationality: The Right to Life in American Legal System
Melike Akkaraca Köse – Hasan Atilla Güngör

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Fuhuşun Meslek Edinilmesi Hakkındaki “Tremblay/Fransa” Kararına İlişkin Bir Değerlendirme
Emine Eylem Aksoy

Türk Hukukunda Yeni Bir Yaklaşım: Hukuk ve Ekonomi Öğretisi
Şahin Ardıyok

Trading Goods Regionally: Article XXIV of GATT 1994 and its Operation
Pınar Artıran

The CMI/IACS Initiative to Unify Rules on the Liability of Classification Societies
Kerim Atamer – Duygu Damar

Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin TKHK m.6/C’nin Revizyonuna İlişkin Teklifler
Yeşim M. Atamer

İmar Hukukunda Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İznine Aykırılıkların Yaptırımı
Tamer Ayanoğlu

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’na İlişkin Bazı Değerlendirmeler: Tazminat Şartları ve Zararın Hesabında Yetiştirme Giderleri
Nilgün Başlalp

Akıllı Yazılımlar ve Hukuki Statüsü: Yapay Zekâ ve Kişilik Üzerine Bir Deneme
Emre Bayamlıoğlu

Destekten Yoksun Kalma Talepleri Sözleşmesel İlişkiye Dayandırılabilir mi?
Dilek Bektaşoğlu Sanlı

Tek Tanrılı Dinlerin Tarihsel Yönüne Yapısalcı Bir Bakış
Aslan Delice

Milletlerarası Tahkimde Ad Hoc Tahkim ve Kurumsal Tahkim
Cemile Demir Gökyayla

Çatışma Kuramı Açısından Hukuk ve Kuramın Hipotezlerinin Türk Hukukuna Yansıması Konusunda İki Örnek
Hasan Dursun

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Düzenlenen Yargısal Koruma Mekanizması ve 14 Nolu Ek Protokolle Öngörülen Değişiklikler
M. Volkan Dülger

Delenda Est Carthago (Vel Stipulatio Poenae)
Mehmet Erdem

Nanoteknolojik Buluşların Patentlenmesi
Mete Özgür Falcıoğlu

Ayrımcılık Yasağına İlişkin Bazı Sorunlar
İdil Işıl Gül

Ekonomik ve Sosyal Kararlara Katılım
Rüçhan Işık

İnsan Hakları Bakımından Türk Usul Hukukundaki Değişim ve Sorunlar
Sibel İnceoğlu

Kimliklerin Ötesinde Bir Politika: “Küreselleşme ve Demokrasi İlişkisi”
Gülsen Kayabaşı

Adli Bilişimdeki Güncel Yasal Gelişmeler
Leyla Keser

Sebepsiz Zenginleşmeye Uygulanacak Hukuk Seçimi
Selim Levi

Yüksek Öğretimin Finansmanı ve Yüksek Öğretim Kuruluşlarının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Yönünden Stratejik Plan-Yıllık Program Yapma Zorunluluğu
Kamil Mutluer

Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Tüzel Kişinin Eser Sahipliği Sorunu
Gül Okutan Nilsson

An Overview of Turkish Environmental Law
Nilüfer Oral

İktidar-Güç, Otorite İlişkileri ve Meşruiyet
Niyazi Öktem

Islaha İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
Hakan Pekcanıtez – Erdem Akyazılı

İhmal Kavramının Ekonomik Yorumu - Hand Formülü
Kerem Cem Sanlı

1993 Cenevre Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Yansıması
Cüneyt Süzel

Hukuk ve Adalet Arasında Bugün ve Gelecek: Ermeni Sorununun Tartışılması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi
Turgut Tarhanlı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Kurumsal Yönetim Felsefesine Yaklaşımı
Ünal Tekinalp

Türk Hukukunda Sinema Filmlerinin Denetlenmesi
Yalçın Tosun

Kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nun Vakıflara İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklik ve Yenilikler Üzerine Bir İnceleme - Aynı Zamanda Türk Medeni Kanunu’nun İlgili Hükümlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Göktürk Uyan

Yargısal ve İdari Süreç Bakımından İbretlik Bir Özelleştirme Uygulaması: Araç Muayene İstasyonlarının/Hizmetinin Özelleştirilmesi
Abdullah Uz

İltibasa Yol Açan Ürünlerin Kullanılmaı› Sorunu
Veliye Yanlı - M. Murat İnceoğlu

Benedictus Spinoza Tractatus Theologico-Politicus
Çev. Cemal Bâli Akal

Habsburg Monarflisi ile Bab-ı Ali Arasındaki Uluslararası Hukuk İlişkileri
Karl-Heinz Ziegler - Çev. Belgin Erdoğmuş

_