Sunuş - Avrupa, AB ve STK’lar için Yurttaş Katılım Perspektifinden Bir Bakış • Alper Akyüz
Türkiye’den Avrupa’ya Bakış
AB Kurumları, Avrupa Yurttaşlığı ve STK’lar

Sivil Toplum, Demokratikleşme ve Türkiye-AB İlişkileri • E. Fuat Keyman
1. Türkiye’de Sivil Toplum
2. Sivil Toplumu Tartışmak
3. Sivil Toplumun Dönüflümü Açısından Türkiye-AB Katılım Müzakereleri

Avrupa’yı Bulmak - Zeynep Gülşah Çapan • Özge Onursal Beşgül
1. ‘Avrupa’ Kavramının Kökeni
1.1. Hıristiyanlığın Eş Anlamlısı Olarak Avrupa
1.2. Avrupa Fikrinin Sekülerleşmesi ve Güçler Dengesi
2. Avrupa Birliği’ne Doğru
2.1. Birinci Dünya Savaşı
2.2. Savaş Arası Dönemde Avrupa’nın Krizi
2.3. İkinci Dünya Savaşı ve Avrupa’yı Birleştirme Çabaları
2.4. Soğuk Savaş
3. AB Entegrasyonu ve AB Kimliği
3.1. Yoldaki Engeller
3.2. AB Kimliğini İnşa Etmek
3.3. AB Kimliğinin Farklı Yüzleri
4. Sonuç Yerine

Avrupa Birliği Yurttaşlığı: Var Olmayan Bir Gerçeklik mi? • Ayhan Kaya
1. Yurttaşlık Kurumunun Tarihsel Gelişimi
2. Küreselleşme İle Birlikte Değişen Aidiyet Biçimleri
2.1. Geleneksel Ulusal Yurttaştan Kentli Yurttaşa
2.2. Anayasal Yurttaşlık Tartışmaları
3. Avrupa Yurttaşlığına Doğru?
3.1. Birlik Yurttaşlarının Hakları
4. Sonuç

STK’lar İçin Avrupa Kurumları ve AB Yapıları • Alper Akyüz
1. Avrupa Kurumlarına Genel Bakış
2. Avrupa Birliği
2.1. AB’nin Tarihçesi
2.2. AB Temel Kurumları
2.3. Kararların Oluşturulması ve Değiştirilmesi İçin İzlenen Usuller

AB Hukuku ve Politikaları - İnsan Hakları ve Çevre Alanlarında Sivil Eylem İçin Bir Giriş •
Alper Akyüz
1. AB Hukuku - Topluluk Müktesebatı
1.1. AB Hukukunun Temel Belgeleri
2. AB Politikaları ve Bazı Politika Alanlarından Örnekler

Türkiye’nin AB Yolculuğu ve STK’lar • Volkan Vural
1. Türkiye-AB İlişkilerinin Geçmişi
2. Müzakere Süreci ve AB Üyeliği Yolunda Yeni Dönem

Avrupa Birliği Devlet Kadar Toplumun da İşi • Cengiz Aktar

Demokrasi, İyi Yönetişim ve Kurumsal Reform Ekseninde Avrupa’nın Geleceği • Senem Aydın Düzgit
1. Kurumsal Reformların Geçmişi
1.1. Amsterdam Antlaşması
1.2. Nice Antlaşması
1.3. Laeken Deklarasyonu ve Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon
1.4. Avrupa Anayasası
2. Lizbon Antlaşması ve Getireceği Değişiklikler
2.1. Demokrasi ve Şeffaflık
2.2. Etkinlik ve İyi Yönetişim
2.3. ‘Güçlendirilmiş İşbirliği’ (Enhanced Cooperation) ve Avrupa’nın Gelecekteki Çoklu Yapısı
3. Genişleme Politikasının Geleceği ve Üçüncü Ülkelerle İlişkiler
4. Lizbon Sonrası Reform
5. Kurumsal Reformun Ötesinde: Çevre ve Göç Politikaları

Avrupa Boyutu ve Sivil Diyalog - Avrupa Sivil Toplum Platformları, Katılım ve Politikaları Etkileme • Alper Akyüz
1. Avrupa Düzeyinde STK’lar, Ağlar ve Platformlar
2. AB ve STK Katılımı
3. Avrupa Boyutunda Savunuculuk ve Politikalar› Etkileme
4. Sonuç Yerine

EK. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
Bölüm I - Onur
Bölüm II - Özgürlükler
Bölüm III - Eşitlik
Bölüm IV - Dayanışma
Bölüm V - Yurttaşların Hakları
Bölüm VI - Adalet
Bölüm VII - Şartın Yorumlanması ve Uygulanmasına Yönelik Genel Hükümler

Yararlanabilecek Kaynaklar
İnternette Avrupa Rehberi
Dizin

_