Prof. Dr. Meyda Yeğenoğlu’nun bu çalışması, Avrupa kıtasında varlığını sürdüren göçmen sorununu teorik bir boyutta ele almaktadır. Avrupa değerleri ve göçmen kabulü gibi sorunsalları inceleyen kitap, meseleye dair yapısökümcü bir yaklaşım önermektedir. Avrupa kültürünün barındırdığı kozmopolitlik ve milliyetçilik gibi öğelerin mevcut konumunu değerlendirerek bu öğelerin göçmen sorununda ne gibi roller barındırdığını ve nasıl bir toplumsal formasyonla çözüme kavuşabileceğini irdelemektedir. Özellikle Batı aydınlanması ve laiklik kavramlarına vurgu yapan yazar, bu değerleri dönüştürerek, fakat tümüyle reddetmeden Avrupa ülkelerinin göçmenlerin toplumsal kabulünü nasıl başarabileceğini çözümlemeye çalışmıştır. Kitap, günceli kavramak adına okurlara kayda değer bir teorik çözümleme sunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, İslâm ve göçmenlik olguları ve bu kavramların toplumsal alandaki konumu üzerine önemli bir çalışma olarak değerlendiriyoruz.

 GİRİŞ Hükümran Avrupa ve Öteki
Sınırlar ve Yeni Avrupa Irkçılığı
Din, Sekülerizm, Müslüman Göçmenler
Konukseverlik, Haklar ve Göç

 BİRİNCİ BÖLÜM Öteki Mekânlarda Yaşamak: Hükümranlığın İstikrarsızlaşması ve Yeniden Tesisi
Göçmenlik ve Tiksinçlik
Tiksinç Göçmen
Turistik Mekân ve Kayıp Köken Nostaljisi

 İKİNCİ BÖLÜM Küreselleşme Çağında Liberal Çokkültürcülük ve Konukseverlik Etiği
Yasa Olarak Konukseverlik
Siyaset
Konukseverlik Etiği ve Demokratik Siyasetin İmkânı

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Küreselleşmiş Dünyada Kozmopolitlik ve Milliyetçilik
Bir Yönetimsellik Olarak Kozmopolitlik: Siyasi ve Hukuki Tez
Bir Kimlik Meselesi Olarak Kozmopolitanizm: Kültürel Tez
Halkın Milliyetçiliği
Kozmopolitlik: Bir Etik İdeal veya Çokkültürcü Çoğulcu Siyaset
Aykırı Kozmopolitlik ve Hareketli Melez Seyyahlar
Uzun Mesafeli ve Sıradan Bağlılık Olarak Kozmopolitlik
Yakın ve Uzak

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dinselin Geri Dönüşü: Avrupa’yı ve İslâmi Ötekileri Yeniden Okumak
İçerideki Ötekiler
Demokratik Bir Avrupa’ya Doğru

 BEŞİNCİ BÖLÜM Avrupa’da İslâm, Liberal Hoşgörünün Sınırları ve Yeni Irksal Düşüncesi
Avrupa Tahayyülü
Avrupalı Kimliğinin Dinsel Boyutu
Müslüman Kadın, Başörtüsü Tartışması ve “Feminist” Sav
Milliyetçi Göçmeni Avrupa Yurttaşına Dönüştürmek: Kozmopolit Kristeva’nın Başörtüsü Rahatsızlığı
Balibar’ın Verimli Çelişkisi: Kristeva’nın Sağlıklı Geçişinden Farklı mı?
Örtünme Yanlısı Konum: Kültür Kavramı
Kamusallık
Çokkültürcü Bir Avrupa mı, Yoksa Avrupa’da Yeni Bir Irk düşüncesi mi?

 ALTINCI BÖLÜM Avrupa’da Dış Düşmanın Kopyalanması ve Düşman Konukseverlik
Mekânsal İmgesel
Sekülerlik Söylemi
Dış Düşmanın İç Düşmana Mutasyonu
Muhammedîlerin Dini
Dinin Kültürelleşmesi
İslâm: Avrupa’da Dolaşan Hayalet
Düşman Konukseverlik
Demokratik Yinelemeler veya Konukseverliği Sınırlandırmak?

 YEDİNCİ BÖLÜM Türkiye’de Örtülü Tehditler ve Kutsallaştırılmış Sekülarizm Savunusu
AB Üyeliği: Siyasi Çizgilerin Yeniden Çizilmesi
Türkiye’de Atatürk ve Başörtüsü İkonları Üzerinden Sekülerlik ve Dinsellik Çatışması
1920’lerin Cumhuriyet’i
1990’lardaki İslâmi Meydan Okuma
Nesneler ve Toplumsal Yaşamları
Örtünün Sembolizmi
Kutsallaştırılan Kamusal Alan
Atatürk İkonları
Paranoyak Milliyetçilik
Müslüman Kadınları Özgürleştirmek

 SEKİZİNCİ BÖLÜM Caché: Avrupa Belleği, Sorumluluk ve “Yeni” Gelmekte-Olan-Avrupa

Kaynakça

İsim Dizini

Kavram Dizini

Açık Radyo'da Halil Turhanlı ve Ömer Madra'nın konuğu olan Prof. Meyda Yeğenoğlu, Batı'nın göçmenlere karşı tutumunu, Derrida'nın "koşulsuz konukseverlik" anlayışını, seküler / Hristiyan Avrupa'nın İslam karşısındaki önyargılarını, dinsel sembol ve pratiklerin kamusal alanda görünürlüğünü anlatıyor.
9 Aralık 2016, Açık Radyo

http://acikradyo.com.tr/cuma-adli-adamlar/avrupada-islam-gocmenlik-ve-konukseverlik

_

Meyda Yeğenoğlu

Sosyoloji ve kültürel incelemeler alanında profesör olan Meyda Yeğenoğlu postkolonyalizm, oryantalizm, milliyetçilik, kozmopolitanizm, sekülerlik ve din, Avrupa, küreselleşme ve göçmenlik konularında çok sayıda yayına sahiptir. Çalışmaları disiplinlerarası sınırları aşarak yapısalcılık sonrası, yapısöküm ve psikoanalitik kuram gibi farklı düşünce akımlarını birbirleriyle üretken bir diyalog içinde bir araya getirmektedir. Doktora derecesini University of Califonia, Santa Cruz’dan almıştır. Columbia Üniversitesi, Oberlin College, Rutgers Üniversitesi, New York Üniversitesi, University of Vienna ve Oxford Üniversitelerinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak araştırmalar yapmış ve dersler vermiştir. Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism (Cambridge University Press,1998) adlı eserin yazarıdır.