Büyük bir hızla ve giderek karmaşıklaşarak değişen dünyada, teknoloji alanındaki atılımlar hayatın her alanına sızarak küreselleşmeye ivme verirken, uluslararası ilişkilerin “devlet”, “güç”, “savaş”, “barış”, “diplomasi”, “dış politika” ve “jeopolitik rekabet” gibi klasik kavramları da değişim geçiren uluslararası sistemle birlikte farklılaşıyor… Bu, dünyanın geçirdiği ilk değişim olmasa da, küreselleşmenin olağan sonucu olan değişken çokluğu, bunların kontrol edilebilir ve yönetilebilir olmasını da o denli zorlaştırıyor.

Değişen Dünyada Uluslararası İlişkileri Okumak, bu kadar çok analiz düzeyi ve kavramın birlikte değiştiği günümüzde uluslararası ilişkilerin okunabilmesi için bir pusula oluşturuyor. Kitapta, eski dünya düzeni, yeni dünya düzenine geçişte değişen dengeler, tek kutuplu-çok kutuplu sistem, küreselleşme ve güvenlik, geleneksel güvenliğin dirilişi, kozmopolitanizm ve evrenselcilik, devlet ve toplum, uluslararası ilişkilerin aktörleri, küresel yönetişimin krizleri ve geleceği, uluslararası ilişkiler teorilerinin dönüşümü, liberalizm ve neoliberalizm, yapısalcılık, uluslararası ekonomi politik ve COVID-19, yeni dünya düzeninde güç tartışması, güvenlik ekolleri, Endüstri 4.0 ve savaş, yeni düzen kurguları, yeni dünya düzeninde dış politikalar, diplomaside karakter değişimi, dijital diplomasi, değişen dünyada toplumsal cinsiyet, küresel ilişkilerde ahlaki gerilim ve yeni dünya düzeninde büyük strateji konuları bir arada ele alınıyor.

Birbirinden farklı teori ve yöntem perspektifine sahip yazarları bir araya getiren Değişen Dünyada Uluslararası İlişkileri Okumak, değişimleri anlamanın yaratacağı farkındalığa katkı sağlıyor.

Derleyenler ve Katkı Verenler

Önsöz
Tarık Oğuzlu, Öner Akgül

Giriş: Değişen Dünyayı Okumanın Zorluğu, Bilinci ve Amacı Üzerine
Tarık Oğuzlu, Öner Akgül

1 Yeni Dünya Düzeninin Kodları
Tarık Oğuzlu

2 Eleştirel Politik Ekonomi Yaklaşımı Açısından Devlet-Toplum-Sistem İlişkisi
Faruk Yalvaç

3 Uluslararası İlişkiler ve Küresel Yönetişim: Aktörler ve Yapılar
İsmail Erkam Sula, Emel Parlar Dal

4 Uluslararası İlişkilere Teorik Bakmak: Zorluklar, Fırsatlar
Seçkin Barış Gülmez

5 Yeni Dünya Düzeninin Uluslararası Ekonomi Politiği
Hüseyin Emrah Karaoğuz

6 Yeni Dünya Düzeninde Güç Tartışması
Kadri Kaan Renda

7 Güvenlik Ekolleri: Ne, Nasıl, Niye?
Barış Çağlar

8 Yeni Dünya Düzeni, Endüstri 4.0 ve Savaş
Öner Akgül

9 Yeni Dünya Düzeninde Dış Politika
Bezen Balamir Coşkun

10 Diplomasinin Değişen Karakteri: Dijital Diplomasi ve Kamu Diplomasisi Çağında Mıyız?
Barış Özdal, Kader Özlem

11 Değişen Dünyada Feminizm: Eleştiriler Üzerinden Bir Okuma
Çiğdem Aydın Koyuncu

12 Küresel İlişkilerde Ahlaki Gerilim: Tikellik ve Evrensellik
Mustafa Atatorun

13 Yeni Dünya Düzeninde Büyük Strateji
Baybars Öğün

Sonuç: Dünya Nereye Gidiyor?
Tarık Oğuzlu, Öner Akgül

Dizin

_