Pierre Dardot ile Christian Laval bu eserde, sürekli tekrarlanan ekonomik krizlerin, kamusal alanın giderek bir şirket gibi işletilmesinin, hatta her bir bireyin diğeriyle ilişkisinde bir şirket gibi davranmasının bir  “deliliğin” değil ; parçaları bir araya getirilmesi gereken bir  “aklın” sonucu olduğunu savunuyor. Kitap işte bu aklın tarihini, neoliberalizmin ortaya çıkışını ele alıyor ve neoliberal yönetimselliği liberal yönetimsellikten ayıran farklı nitelikleri inceliyor. Kitabın sonunda yer verdiğimiz, eseri yayına hazırlayan Ferhat Taylan’ın yapmış olduğu Mayıs 2012 tarihli söyleşi ise, yazarların neoliberalizmi norm koyucu bir akılsallık ve “inşacı” bir pratik olarak okuma yönündeki tercihlerine ışık tutuyor.

Yayına Hazırlayanın Önsözü
GİRİŞ Akılsallık Olarak Neoliberalizm
Bir “Bırakınız Yapsınlar” İdeolojisi mi?
İdeoloji Tuzağı ve Devlet Fetişizmi
Yönetimselliğin Doğası
Neoliberalizmin Yeniliğini Sorunsallaştırmak
BİRİNCİ KISIM Yönetimin Sınırları
BİRİNCİ BÖLÜM Toplumsal Mekanizma ve Çıkarların Akılsallığı
Politik İktisat Bilimi
Çıkar Öznesi
Çıkar ile Ahlâk Arasındaki Gerilimler
Çıkarlar Sistemi
“Şeylerin Gelişmi”yle Sınırlı Yönetim
Doğa Yasalarının Bilinmesi Yoluyla Yönetim
İKİNCİ BÖLÜM Tarihin İlerleyişi ve İnsan Doğasının Tek Tipliği
“Sivil Toplum”un Anlamı
Sivil Toplum ve Tarih
Toplumsal Bağın Çürümesi
Adam Smith’te İki Arzu
İlerlemeciliğin Sonraki Maceraları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bireyin Haklarıyla Sınırlanmış Yönetim
Rousseau, Locke ve “Hukuksal-Çıkarsamacı” Yol
Bireysel Hakların Temeli: Teolojiden Totolojiye
Yaratıcı’yla Bağı Kopartılan Doğal Haklar
Mülkiyet Hakkının Temeli Olarak Kendinin Mülkiyeti
Locke’tan Sonra Mülkiyet
“Yüce İktidar”ın Doğası
Yönetimin Sınırları
“Büyük Yönetim Sanatı”
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yararın Denetimi Altında Yönetim
Kamusal Eylemin İlkesi Olarak Doğal Hukukun Eleştirisi
Kamusal Eylemin Biricik Ölçütü Olarak Fayda İlkesi
Kendiliğindenliği İnşa Etmek
Toplumsal Reformculuğa Açılan Yol
BEŞİNCİ BÖLÜM Liberalizmin Krizi ve
Neoliberalizmin Doğuşu
Fazla Dar Bir İdeoloji
Tocqueville ile Mill’in Vakitsiz Kaygısı
Serbest Piyasanın Savunulması
Devlet Batıl İnanca Karşı
Yüzyıl Sonu Rekabetçiliğinin Doğuşu
“Yeni Liberalizm” ve “Toplumsal İlerleme”
Karl Polanyi’ye Göre Devletin İkili Anlamı
Neoliberalizm ve Liberalizmin Uyumsuzlukları
İKİNCİ KISIM Entelektüel Yeniden Kuruluş
ALTINCI BÖLÜM Walter Lippmann Kolokyumu ya da Liberalizmin Yeniden İcadı
Liberal Doğalcılığa Karşı
Neoliberalizmin Özgünlüğü
Yeniden İcat Edilen Liberalizmin Ajandası
Neoliberalizm ve Kapitalist Devrim
Yasanın Egemenliği
Seçkinler Yönetimi
YEDİNCİ BÖLÜM "İktisadi Politika" ile "Toplum Politikası" Arasında Ordoliberalizm
Politik Amaç Olarak “Düzen” (Ordo)
İktisadın Devleti Meşrulaştırması ve “Toplumsal İlavesi”
Rekabet Düzeni ve “İktisadi” Oluşum
“Düzene Koyma” Politikası ve “Düzenleyici” Politika
Tüketici Yurttaş ve “Özel Hukuk Toplumu”
“Toplumsal Piyasa Ekonomisi”: “Toplumsal”ın İkircil Yanları
Ordoliberalizmin “Toplum Politikası”
Proleterleşmeye Çare Olarak Küçük Şirket
“Üçüncü Yol”
SEKİZİNCİ BÖLÜM Girişimci İnsan
Müdahaleciliğin Eleştirisi
Yeni Bir Piyasa Anlayışı
Piyasa ve Bilgi
Kendini Yönetme Tarzı Olarak Girişimcilik
Yeni Kitlesel Girişimciyi Yaratmak
İşletme-İnsan’ın Evrenselliği
DOKUZUNCU BÖLÜM Özel Hukukun Bekçisi Olarak Güçlü Devlet
Ne “Bırakınız Yapsınlar”... Ne “Toplumsal Amaçlar”
“Piyasanın Kendiliğinden Düzeni” ya da “Katallaksi”
“Garanti Edilmiş Özgürlük Alanı” ve Bireyler Hukuku
“Yönetimsel Faaliyetlerin Meşru Alanı” ve Hukuk Devleti Kuralı
Demokrasi Yerine Güçlü Devlet
ÜÇÜNCÜ KISIM Yeni Akılsallık
ONUNCU BÖLÜM Büyük Dönemeç
Rekabet Yoluyla Yeni Bir Düzenleme
Mali Kapitalizmin Atılımı
İdeoloji (1): “Serbest Kapitalizm”
İdeoloji (2): “Refah Devleti” ve Bireylerin Ahlâksızlaşması
Disiplin (1): Yeni Bir Disiplin Sistemi
Disiplin (2): Seçme Özgürlüğü
Disiplin (3): Neoliberal Şirket İdaresi
Akılsallık (1): Uzmanların ve Yöneticilerin Pratiği
Akılsallık (2): Neoliberal Solun “Üçüncü Yol”u
ON BİRİNCİ BÖLÜM Avrupa’nın İnşasının Ordoliberal Kökenleri
Avrupa Anayasa Antlaşması’nın İlkelerinin Arkeolojisi
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Ordoliberalizmin Hegemonyası
Avrupa’nın Etki Altında İnşası
Yasaların Rekabete Sokulmasına Doğru mu Gidiliyor?
ON İKİNCİ BÖLÜM Girişimci Yönetim
“İşyeri Yönetişimciliği”nden “Devlet Yönetişimciliği”ne
Küresel Yönetimsiz Küresel Yönetişim
Şirket Modeli
Bencil ve Akılsal Aktör Hipotezi
Public Choice ve Yeni Kamu İdaresi
Kamusal Faaliyetin Merkezinde Rekabet
Solcu Bir Politika mı?
Bir Denetim Teknolojisi
İşletmecilik ve Politik Demokrasi
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Neoliberal Öznenin İmali
Çoğul Özne ve Alanların Ayrılması
Toplumun Şirkete Göre Şekillendirilmesi
“Şirket Kültürü” ve Yeni Öznelik
Öz-Değerlendirme Ethos’u Olarak Kendilik Girişimi
“Performans Çilecileri” ve Teknikleri
“Ruhun İşletilmesi” ve Şirketin İşletilmesi
Risk: Bir Yaşam Boyutu ve Dayatılan Bir Yaşam Tarzı
“Accountability”
Yeni “Performans / Haz” Düzeneği
Verimlilikten Performansa
Neo-Öznenin Klinik Durumları
Çalışma Hayatına Bağlı Sıkıntı ve Bozulan Özerklik
Kişilik Erozyonu
Moral Yitimi
Genelleşmiş Depresyon
Sembolsüzleşme
“Sıradan Sapkınlık”
Neo-Öznenin Benlik Hazzı
Neoliberal Öznenin Yönetimi
SONUÇ Liberal Demokrasinin Tükenişi
Demokratik-Olmayan Bir Akılsallık
Stratejik Nitelikte Bir Düzenek
Bir Başka Yönetimsellik İcat Etmek
Özneleşme Pratikleri Olarak “Karşı-Tutumlar”
SÖYLEŞİ
“Neoliberal Normlar ve Ortaklığın Politikası” Christian Laval ve Pierre Dardot ile Söyleşi
Kişi Dizini
Kavram Dizini

Neoliberalizme özgü iktidar biçimleri demokratik süreçleri kesintiye uğratıyor. Ve aslında neoliberal hükümet vatandaşlarına bir bakıma şantaj yapıyor. Her birimiz büyük bir rekabet şantajıyla karşı karşıyayız.
Felsefeci Dardot ve sosyoloji profesörü Laval'la söyleşi.
Ezgi Başaran, 12 Kasım 2012, Radikal

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ezgi-basaran/neoliberal-hukumet-vatandasina-santaj-yapar-1107505/
Neoliberalizm, özgürlüğe karşı bir yönetim değil, özgürlük sayesinde bir yönetim olduğu için, özgürlüğü insanların davranışlarını yönlendirmek için kullanır.
Pierre Dardot

Neoliberalizmin “özgürlükten” anladığı, herkesi kişisel çıkarlarını “idare etmeye” ve “kazanan” davranışları geliştirmeye mecbur bırakan bir rekabet durumunun yaratılmasıdır. Bizim bu kitapta yaptığımız gibi, vurguyu rekabet durumlarının yaratılmasına yapmak, “özgürlük toplumları” yanılsamasını alt etmenin en iyi yoludur.
Christian Laval

Kitabın sonunda da yer alan, Ferhat Taylan'ın yazarlarla yaptığı söyleşiyi buradan da okuyabilirsiniz:
http://birdirbir.org/christian-laval-ve-pierre-dardot-anlatiyor-neoliberalizm-nedir/

_

Christian Laval

Paris X Nanterre Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Jeremy Bentham ve faydacılık üzerine yaptığı çalışmaları, L’Homme économique: Essai sur les racines du néolibéralisme (Gallimard, coll. “Nrf essais”, Paris, 2007) adlı kitabında bir araya getiren Laval, neoliberal normların eğitim alanında uygulanışı üzerine de çalışmalar yapmıştır (La nouvelle école capitaliste, P. Clément, G. Dreux ve F. Vergne ile birlikte, La Découverte, Paris, 2011).


Pierre Dardot

Pierre Dardot, Hegel ve Marx üzerine çalışan bir felsefecidir. Daha önce, Christian Laval ve El Mouhoub Mouhoud ile birlikte Sauver Marx? Empire, multitude, travail immatériel (Éditions La Découverte, Paris, 2007) ve Christian Laval ile birlikte Marx, Prénom: Karl (Gallimard essais, Paris, 2012) isimli kitapları yayınlanmıştır (2007).