İlk baskısı 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları tarafından üç cilt olarak yapılan Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi adlı bu derlemenin ilk cildinde, Heredotos’tan Padualı Marsillio’ya uzanan Eski ve Orta Çağ düşünürlerinin seçme yazıları yeralıyor. Eserin bu baskısında başta düşünürlerin okuma parçaları olmak üzere tüm metinler ve kaynakçalar gözden geçirilmiş; kaynakçaya kitabın son basımından bugüne, düşünürlerin dilimize kazandırılan eserleri ve onlar üzerine yazılan kitaplar da eklenmiştir.

Herodotos
Herodotos Tarihi’nden Seçme Parçalar
1. En İyi Yönetim Biçimi Üstüne
2. Yasaya Bağlılığın Tiranlıktan Üstünlüğü

Yaşlı Oligarkh
Yaşlı Oligarkh: Atinalıların Anayasası

Thukydides ve Perikles
Thukydides’in Peloponnesos Savaşı’nın Tarihi’nden
Perikles’in Cenaze Töreni Söylevi
EK: Platon’un Meneksenos’undan Aspasia’nın Cenaze Töreni Söylevi

Platon
Devlet’ten Seçme Parçalar
1. Devletin Kökeni
2. Devletin Yönetici ve Koruyucuları
3. Devletin Üç Sınıfı
4. Komünizm
5. Filozofların Yönetimi
Yasalar’dan Seçme Parçalar
1. İlk Tarih Felsefesi: Devlet Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkar?
2. Egemenliğin Sınırlandırılması Gerçeği: Kuvvetler Ayrımı ve Anayasa
3. Yasaya Bağlı Yönetim
4. Ortaklık Eşitlik

Aristoteles
Nikomakhos’a Etik’ten Seçme Parçalar
1. Bir Ahlâk Erdemi Olarak Adaletin Alanı ve Dış Niteliği, Ne Anlamda Bir Araç Olduğu
2. Adaletin Seçmeyi Gerektiren İç Niteliği
3. Mutluluk ve Siyasetle İlişkisi Politika’dan Seçme Parçalar
1. Devletin Niteliği, Amacı ve Kökeni
2. Vatandaşlığın Tanımlanması
3. En Üstün Siyasal Erkin Yeri
4. Devlet Şekilleri
5. Yönetim Organları
6. Mülkiyet Ortak Olmalı mı?
7. En İyi Devletin Maddi Koşulları
8. Devrimlerin Nedenleri ve Önlenmesi

Polybios
Tarihler’den Seçme Parçalar
1. Tarih’in Amacı
2. Anayasal Geliflme Kuramı

Marcus Tullius Cicero
Kamu Devleti ve Yasalar’dan Seçme Parçalar
1. Devlet Adamlığının Nitelik ve Ödevleri
2. Kamu Devletinin Doğası ve Çeşitli Yönetim Biçimleri
3. Yönetimlerin Döngüsü
4. Yasanın Doğası
Görevler’den Seçme Parçalar
1. Yöneticilerin Nitelikleri
2. Yönetim Görevi

Lucius Annaeus Seneca
Lucilius’a 47. Mektup
“İnsanların Eşitliği Üstüne”
İnsaf Üstüne’den Seçme Parçalar
Kamu İşlerinden Uzak Durma

Aurelius Augustinus
Tanrı Devleti’nden Seçme Parçalar
İki Devlet
Kitap IV, Bölüm 3. İmparatorluğun Ancak Savaşlarla Sağlanmış Olan Gençliğini, Bilge ya da Mutlu Kişilere Ait İyi Şeyler Arasında Saymak Gerekir mi?
Kitap IV, Bölüm 4. Adaletsiz Krallıklar, Haydutluğa Ne Çok Benzer
Kitap XIV, Bölüm 28. Yerdeki ve Gökteki İki Devletin Niteliği Üstüne
Kitap XV, Bölüm 1. İnsan Irkını Başından Sonuna Kadar Bölen İki Soy Çizgisi Üstüne
Kitap XV, Bölüm 4. Yeryüzü Devletinin Çatışma ve Barışı Üstüne
Yeryüzü Yönetiminin Niteliği
Kitap XIX, Bölüm 5. Toplumsal Yaşayışı Çok İstenilir Bir Şey Olmakla Birlikte, Bir Sürü Felâket Onu Sık Sık Tedirgin Eder
Kitap XIX, Bölüm 12. Savaşın Vahşiliğinin ve İnsanların Bütün Huzursuzluklarının Bile, Her Doğa’nın Dilediği Bir Tek Barış Amacına Yönelmesi Üstüne
Kitap XIX, Bölüm 14. Gökte ve Yerde Hüküm Süren Düzen ve Yasa Gere¤ince, İnsan Toplumuna Yöneticilerinin Hizmet Etmesi Üstüne
Kitap XIX, Bölüm 15. İnsan Doğa’sına Uygun Özgürlük ve İradesi Bozuk İnsanın, Başkalarına Karşı Özgür Olmakla Birlikte, Kendi Tutkusuna Köle Olması Anlamında– Günahtan İleri Gelen Kölelik Üstüne
Kitap XIX, Bölüm 16. Nasafetli Yönetim Üstüne
Kitap XIX, Bölüm 17. Gökyüzü ile Yeryüzü Devletleri Arasında Barışı ve Uyumsuzluğu Neler Yaratır?
Kitap XIX, Bölüm 21. Cicero’nun Diyaloğundaki Scipio’nunTanımlarına Uygun Bir Roma Cumhuriyeti Hiç Varolmuş muydu?
Kitap XIX, Bölüm 24. Roma’nın ve Başka Krallıkların Halk ve Cumhuriyet Adlarını Takınmalarının Yanlışlığını Göstermek İçin, Bu Adların Nasıl Tanımlanması Gerektiği
Kitap XIX, Bölüm 27. Tanrı’ya Hizmet Edenlerin Barışı Bu Ölümlü Yaşamda Bütün Mükemmelliğiyle Kavranamaz

Salisbury’li John
Devlet Adamının Kitabı’ndan Seçme Parçalar
1. Tirana Karşılık Gerçek Bir Prensin Kişiliği
Kitap IV, Bölüm I. Prensle Tiran Arasındaki Fark ve Prensliğin Anlamı Üstüne
Kitap IV, Bölüm II. Yasanın Ne Olduğu; Prensin Yasalarla Bağlı Olmamasına Karşın, Yasanın ve Nasafenin Hizmetinde Bulunduğu, Kamu Kişiliği Taşıdığı ve Sorumlu Olmadan Kan Döktüğü Üstüne
Kitap IV, Bölüm III. Prensin Rahiplerin Bakıcısı Olduğu ve Onlardan Aşağı Bulunduğu ve Prensin Bakıcılığını Nasıl Sadakatla Yapabileceği Üstüne
Kitap IV, Bölüm VIII. Prensin Adaletle Merhametin Uzlaşmasını Sağlaması ve Devletin Yararlarını Gerçekleştirmek İçin İkisini Karıştırıp Birleştirmesi Gerektiği Üstüne
Kitap V, Bölüm II. Plutarkhos’a Göre Devletin Ne Olduğu ve Devlette Ruhla Organlaron Yerini Neyin Doldurduğu Üstüne
2. Tiranlara Karşı Uyrukların Hakları
Kitap VI, Bölüm XXV. Devletin Başının ve Üyelerinin Kaynaşması ve Karşılıklı Dayanışması; Prensin Adeta Tanrılığın Benzeri Olduğu; Prense Karşı İşlenen Suçlar Üstüne
Kitap VII, Bölüm XVIII. Tutku; Açgözlülüğün Ahmaklığın Eşi Olduğu; Tiranlığın Kökeni ve Tutkularına Düşkün Kişilerin Çeşitli Yöntemleri Üstüne
Kitap VII, Bölüm XX. Laik Prenslerin Saraylıları ve Görevlileri Din Şereflerinin Dışında Bırakan Yasaları ve Dathan ve Abiram Oğullarının Hangi Örneklerle Hâkim Olmaya Çalıştıkları Üstüne
Kitap VIII, Bölüm XXV. Özgürlük Sevgisi ve Elde Etme Çabası; Eski Çağlarda Özgür Konuşmaya Sabırla Dayananlar ve Alayla (Dokunaklı Sözle) Hakaret (Başa Kakma) Arasındaki Fark Üstüne
Kitap VIII, Bölüm XVII. Bir Tiranla Gerçek Bir Prens Arasındaki Farkın Neden İbaret Olduğu; Rahiplerin Tiranlığı; Bir Çoban, Bir Hırsız ve Bir Uşağın Birbirinden Nerede Ayrıldıkları Üstüne
Kitap VIII, Bölüm XX. Kutsal Kitab’ın Verdiği Yetkiyle, Öldürenin Tirana Bir Antla Bağlı Olmaması ya da Böyle Yapmakla, Başka Bir Nedenden Ötürü Adalet ve Şerefini Kaybetmek Zorunda Kalmaması Koşuluna Bağlı Olarak, Tiranları Öldürmenin Yasal ve Şanlı Bir Davranış Olduğu Üstüne
Kitap VIII, Bölüm XXI. Bütün Tiranların Sonunun Kötü Olduğu; İnsan Eli Başaramazsa Bile, Tanrı’nın Onları Cezalandıracağı ve Bunun Dönme Julian Olayında ve Kutsal Kitaplardaki Örneklerde Görüldüğü Üstüne

Aquinum’lu Thomas
Prenslik Yönetimi Üstüne’den Seçme Parçalar
1. Siyasal Yönetimin Zorunluluğu (Bölüm I)
2. En İyi Yönetim Biçimi Krallıktır (Bölüm II)
3. Siyasal Toplulukta İyi Yaşama Amacına Nas›l Ulaşacağı (Bölüm XV) Toplu Dinbilim’den Seçme Parçalar
1. Siyasal Yaşamın İnsan İçin Doğal Olması
Kölelik İlişkisiyle Siyasal İlişki Arasındaki Karşıtlık (Soru 92, Madde 1, İkinci Olarak)
İnsanların Arasındaki Doğal Eşitsizlikler (Soru 96, Madde 3, Sonuç Olarak)
Siyasal Yaşam İnsan İçin Doğaldır (Soru 96, Madde 4)
2. Krallık ve Dünyanın Tanrısal Yönetimi (Soru 103, Madde 3)
3. Siyasal Düzenin Değeri ve Önemi
Devletin Hangi Anlamda Bir Amaç Olma Değerini Taşıdığı (Soru 21, Madde 4)
Siyasal Düzenin Tanrısal ve Doğal Düzenle Karşılaştırılması (Soru 72, Madde 4)
4. Genel Olarak Yasa
Yasanın Niteliği (Soru 90)
5. Yasa Çeflitleri (Soru 91)
Sonsuz Yasa [Lex Aeterna] (Madde 1, Sonuç Olarak)
Doğal Yasa [Lex Naturalis] (Madde 2, Sonuç Olarak)
İnsan Yasası [Lex Humana] (Madde 3, Sonuç Olarak)
Tanrısal Bir Yasanın Gerekliliği [Lex Divina] (Madde 4, Sonuç Olarak)
6. Yasanın Etkileri (Soru 92)
Yasanın Manevi Amacı (Madde 1, Sonuç Olarak)
(Aynı yerde Üçüncü Olarak)
(Aynı yerde Dördüncü Olarak)
7. Sonsuz Yasa (Soru 93)
Tanrısal Bilgelikten Kaynak Almas› (Madde 1, Sonuç Olarak)
Her Çeşit Yasa Aslında Sonsuz Yasadan Çıkar (Aynı yerde Madde 5, Sonuç Olarak)
(Aynı yerde İkinci Olarak)
8. Doğal Yasa (Soru 95)
Doğal Yasanın Kuralları (Madde 2, Sonuç Olarak)
Doğal Yasanın Evrenselliği (Madde 4, Sonuç Olarak)
Doğal Yasanın Değişmezliği (Madde 5)
(Aynı yerde Üçüncü Olarak)
9. İnsan Yasası (Soru 95)
İnsan Yasalarının Gereği: (Madde 1, Sonuç Olarak)
İnsan Yasalarının Doğal Yasaya Bağlılığı (Madde 2, Sonuç Olarak)
İnsan Yasasının Bölümleri (Madde 4, Sonuç Olarak)
10. Karma Anayasa (Soru 105)
Çeşitli Yönetim Biçimleri ve Tanrı’nın Yahudilere Verdiği Yönetimde Bunların Birleşmesi (Madde 1)
Sınırlı Krallık, Üstünlük ve Nitelikleri
(Aynı yerde İkinci Olarak)

Padua’lı Marsilio (Marsilius Patavinus)
Barış Savunucusu’ndan Seçme Parçalar
1. Devletin Amacı
2. Yönetim Biçimleri
3. Seçime Dayanan Yasama Yetkesi
4. Kalabalık Yönetmeye Yetenekli midir?
5. Yasamacı ile Yöneticinin İlişkisi
6. Yöneticilerin Sorumluluğu
7. Kilise ve Zorlama Yetkesi
Seçilmiş Kaynakça
Dizin

_