Günümüzün yaşayan en önemli düşün adamlarından biri olan Edgar Morin, UNESCO’nun isteği üzerine kaleme aldığı bu kitapta, “geleceğin eğitimi” için temel alınacak yedi ana temayı ortaya koyarak, tartışıyor. Morin, daha güzel daha yaşanabilir bir dünyada eğitimin hedefi ve ana ilkeleri ne olmalıdır, sorusuna yanıt ararken, insanın hem fiziksel, hem biyolojik, hem psişik, hem kültürel ve tarihsel, hem de toplumsal bir varlık olmasından yola çıkarak, gerekli yedi bilgiyi şöyle sıralıyor:_x000D_

1- Bilmenin Körlükleri: Hata ve Yanılsama 2- Akla Uygun Bir Bilginin İlkeleri 3- İnsanlık Durumunu Öğretmek 4- Dünyalı Kimliği Öğretmek 5- Belirsizlikleri Göğüslemek 6- Anlamayı Öğretmek 7- İnsan Türünün Etiği

_x000D_
Edgar Morin’in bu çok önemli eserine sunuş yazan değerli bilim insanı İoanna Kuçuradi’nin değerlendirdiği gibi, bu “yedi bilgi”, çok temel bir eğitim öğesi olan “değerlendirme eğitimi”nin farklı noktalarında yer alırken, diğer “bilgiler”le olan bağlantıları daha kolay görmemizi sağlıyor.

Önsöz

Gerekli Yedi Bilgi

BİRİNCİ BÖLÜM Bilmenin Körlükleri: Hata ve Yanılsama

1. Bilginin Aşil Topuğu
1.1. Zihinsel Hatalar
1.2. Düşünsel Hatalar
1.3. Aklın Hataları
1.4. Paradigmatik Körleşmeler

2. Damgalama ve Normalleştirme

3. Nooloji: Sahip Olma

4. Beklenmeyen...

5. Bilginin Belirsizliği

İKİNCİ BÖLÜM Akla Uygun Bir Bilginin İlkeleri

1. Bilgide Akla Uygunluk Üzerine
1.1. Bağlam
1.2. Bütün (Parçayla Bütün Arasındaki İlişkiler)
1.3. Çokboyutluluk
1.4. Karmaşıklık

2. Genel Zekâ
2.1. Çatışkı (Antinomi)

3. Temel Sorunlar
3.1. Ayrılma ve Kapalı Uzmanlaşma
3.2. İndirgeme ve Ayırma
3.3. Sahte Akılsallık

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İnsanlık Durumunu Öğretmek

1. İnsanın Kök Salması ↔ Kökünden Kopması
1.1. Kozmik Durum
1.2. Fiziksel Durum
1.3. Dünyasal Durum
1.4. İnsani Durum

2. İnsanın İnsansallığı
2.1. Birleşmiş-İkilik (Unidualité)
2.2. Beyin ↔ Zihin ↔ Kültür Döngüsü
2.3. Akıl ↔ Duygulanım ↔ Etki Döngüsü
2.4. Birey ↔ Toplum ↔ Tür Döngüsü
3.Unitas Multiplex: İnsanın Birliği ve Çeşitliliği
3.1. Bireysel Alan
3.2. Toplumsal Alan
3.3. Kültürel Çeşitlilik ve Bireylerin Çoğulluğu
3.4. Sapiens ↔ Demens
3.5. Homo Complexus

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dünyalı Kimliği Öğretmek

1. Gezegen Çağı
2. 20. Yüzyılın Mirası
2.1. İlerleme ve Barbarlığın Mirası
2.1.1. Ölümün Mirası
2.1.2. Yeni Tehlikeler
2.2. Modernliğin Ölümü
2.3. Umut
2.3.1. Karşı Akımların Katkıları
2.3.2. Olasılıkların Çelişkili Oyunu İçinde
3. Yeryüzünde Olma Kimliği ve Bilinci

BEŞİNCİ BÖLÜM Belirsizlikleri Göğüslemek

1. Tarihsel Belirsizlik
2. Yaratıcı ve Yıkıcı Tarih
3. Belirsiz Bir Dünya
4. Belirsizlikleri Göğüslemek
4.1. Bilmenin Belirsizliği
4.2. Gerçeğin Belirsizliği
4.3. Eylemin Belirsizlikleri ve Ekolojisi
4.3.1. Risk ↔ Temkin Döngüsü
4.3.2. Amaçlar ↔ Araçlar Döngüsü
4.3.3. Eylem ↔ Bağlam Döngüsü
5. Uzun Vadede Önceden Bilinemezlik
5.1. Bahis ve Strateji

ALTINCI BÖLÜM Anlamayı Öğretmek

1. İki Tür Anlama
2. Anlamanın Önündeki Engeller
2.1. Benmerkezcilik
2.2. Etnikmerkezcilik ve Toplummerkezcilik
2.3. İndirgeyici Zihin
3. Anlayış Etiği
3.1. “İyi Düşünmek”
3.2. İçebakış
4. İnsani Karmaşıklığın Bilincinde Olma
4.1. Başkasına Öznel (Sempatik) Açıklık
4.2. Hoşgörünün İçselleştirilmesi
5. Gezegen Boyutunda Anlay›fl, Etik ve Kültür

YEDİNCİ BÖLÜM İnsan Türünün Etiği

1. Birey ↔ Toplum Döngüsü: Demokrasiyi Ö¤retmek
1.1. Demokrasi ve Karmaşıklık
1.2. Demokratik Diyalojik
1.3. Demokrasinin Geleceği
2. Birey ↔ Tür Döngüsü: Dünya Yurttaşlığını Öğretmek
3. Gezegenin Yazgısı Olarak İnsanlık
Bir Kaynakça Üstüne
Dizin

Edgar Morin’in 20. yüzyılın sonlarında yapılan eğitimlerdeki bel­li başlı eksikliklere ilişkin teşhisleri kadar, bu eksiklikleri gidermeye iliş­kin önerileri de son derece önemli. Genel olarak okura, özellikle de eği­timci olan okura, düşünmek için bol bol malzeme sağlıyor.
Sibel Çağlar, 15 Aralık 2017, Matematiksel

https://www.matematiksel.org/gelecegin-egitimi-icin-gerekli-yedi-bilgi/

_

Edgar Morin

Felsefeci, antropolog ve sosyolog olan Edgar Morin 1921’de Paris’te doğdu. Paris’te tarih, ekonomi, felsefe, coğrafya ve hukuk alanında eğitim gördü. İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1942-1944 yılları arasında Fransız ordusunda teğmen olarak hizmet verdi. 1945’te, Almanya’da askeri ateşe olarak görev aldı. İlk kitabı L’An zéro de l’Allemagne’ı 1946’da tamamlayan yazar, 1950’ler boyunca ve 1960’ların başında Paris’te gazetecilik yaptı ve Arguments ve Communications dergilerinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. 1950’den 1989’a kadar CNRS’de (Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) araştırmacı ve daha sonra bölüm başkanı olarak görev aldı. L’ Esprit du Temps (1951), L’Homme et la mort (1951), Le Cinéma ou l’homme imaginaire (1956) ve Kaybolmuş Paradigma (1973) gibi eserlerinin yanı sıra zamanımızın temel sorunları üstüne geliştirdiği etiği ve fikirleri Avrupa’yı Düşünmek (1988), Aşk Şiir Bilgelik (1999), Dünya-Vatan (2001), Sami Nair ile birlikte yazdığı Bir Uygarlık Siyaseti’nde (2000) ele aldı. La Complexité humaine (1994) ise, Karmaşık Düşünce Derneği’ni kuran düşünürün geliştirdiği “karmaşık düşünce” kavramına bir giriş niteliği taşımaktadır. Eserleri birçok dile çevrilen Morin, 1960’ta Jean Rouch ile birlikte çektiği Cinema Vérité’nin öncü filmlerinden olan Chronique d’un été ile sinemacılık da yaptı. 1977’de ilk cildi yayımlanan La Méthode dizisinin beşinci cildini 2001’de L’Identité humaine – L’Humanité de l’Humanité adıyla tamamladı.