Sorumluluklarımızın hatalı yönleriyle hem bireysel hem de kurumsal düzeyde başa çıkmamızı sağlayan özürler hayattaki yükümüzü hafifletmemize yardımcı olur. Hukuk siyaset ve toplum felsefesi alanında uzmanlaşan ve estetik alanında dersler veren Nick Smith, sarf edilen bir ifadenin özür olup olmadığını sorgulamaktan çok, özre dair ayrıntılı bir tanımlama yapmaya girişiyor. Oldukça zengin felsefi ve disiplinlerarası nitelikte sorularla özürlerin farklı kültürel ve dinî deneyimlerden geçerek şekillendiğinin ve gözü kapalı bir şekilde çoğulcu seküler bir söylem olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen yazar, özür anlamları üzerine kapsamlı ve son derece mantıklı bir kaynak sunuyor. Bireylerin özürlerini ayrıntılı bir şekilde değerlendiren Smith, kitabın ilerleyen bölümlerinde kolektif özürlere ışık tutuyor. Hükümetlerin, şirketlerin, kurumların özürlerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken yazar, bu özürlerin aynı zamanda bireylerin hatalarının sorumluluğundan kurtulması gibi bir tehlikeyi barındırdığına da dikkat çekiyor.

GİRİŞ Ahlâki Anlam Kaynağı Olarak Modernitede Özür
Yasa, Metalaştırma ve Özür
Kültürde Özür
Özürlerin Felsefi Soykütüğü
Neden Özürler Üzerine Çalışmalı?
Özürlerin Anlamları ve Karmaşık Yönleri

BİRİNCİ KISIM Bireylerin Özürleri

BİRİNCİ BÖLÜM Özürlerin Anlamları
“Anlamların” Anlamları
İlk İtirazlara Cevap

İKİNCİ BÖLÜM Kategorik Özrün Öğeleri
Olgularla Desteklenmiş Arşiv
Sorumluluğun Kabulü
Merhamet İfadesinden Ayrı Olarak
Nedensellik ve Ahlâki Sorumluluk
Kazalar ve Kastı İnkâr
Husumet
Her Zararın Tespiti
Her Zararın Gerisindeki Ahlâk İlkelerini Tespit Etmek
Her Zararın Gerisindeki Ahlâki İlkelerini Desteklemek
Mağduru Ahlâki Muhatap Olarak Kabul Etme
Kategorik Pişmanlık
Özür İcrası
Kendini Düzeltme/Reform ile Çare
Özür Dilerken Beslenen Niyetler
Duygular

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özür ve Toplumsal Cinsiyet

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Farklı Dinî ve Kültürel Geleneklerde Özür

BEŞİNCİ BÖLÜM Tuhaf Vakalar: Hayvanlardan, Bebeklerden Makinelerden, Ölülerden ve Kendinizden Özür Dilemek

ALTINCI BÖLÜM Özür ve Af Arasındaki İlişki

YEDİNCİ BÖLÜM Özür Çeşitleri
Kategorik Özür
Muğlak Özür
Merhamet İfadesi
Değer Beyan Eden Özür
Uzlaşmacı Özür
Tazminat Özrü
Salt Araçsal Özür
Zorla Dilenen Özür
Vekil Özrü

İKİNCİ KISIM Kolektif Özürler

SEKİZİNCİ BÖLÜM Kolektif Kategorik Özür

DOKUZUNCU BÖLÜM Konsensüs Problemi

ONUNCU BÖLÜM Kolektif Özürlere İçkin Sorunlar
Olgu Arşivlerini Destekleyen Kolektifler
Kolektifler ve Suçluluk
Kolektif Merhamet İfadelerini Birbirinden Ayırmak
Kolektif Nedensellik ve Kolektif Ahlâki Sorumluluk
Sorunun Kapsamı
Kolektif Sorumluluk Teorileri
Kolektif Sorumlulukla İlgili Eleştirileri Özürlere Uygulamak
Kolektif Kazalar ve Kastı İnkâr
Kolektifler, Husumet ve Yetkilendirme
Husumet
Vekâlet
Her Zararı Tanıyan Kolektifler
Her Zararın Gerisindeki Ahlâki İlkeleri Tanıyan Kolektifler
Her Zararın Gerisindeki Ahlâki İlkeleri Destekleyen Kolektifler
Mağdurları Ahlâki Muhatap Olarak Tanıyan Kolektifler
Kolektifler ve Kategorik Pişmanlık
Özür İcra Eden Kolektifler
Kendini Reforme Eden ve Çare Sunan Kolektifler
Kolektif Reform
Kolektif Çare
Özür Dilemede Kolektif Niyetler
Kolektif Duygular

ONBİRİNCİ BÖLÜM Kolektif Özür Çeşitleri
SONUÇ Hukukta Özrün Anlamlarına Ön Bakış
Dizin

_

Nick Smith

Nick Smith New Hampshire Üniversitesi Felsefe Profesörüdür. Vassar College mezunudur, Buffalo SUNY’den hukuk lisansı ve Vanderbilt Üniversitesi’nden felsefe doktorası vardır. New Hampshire Üniversitesi’ne gelmeden önce, LeBoeuf, Lamb, Greene ve MacRae’da davacı avukatı ve ABD Temyiz Mahkemesi’nden R. L. Nygaard için adli memur olarak çalıştı. Hukuk felsefesi, siyaset felsefesi ve toplum felsefesi üzerine uzmanlaştı ve estetik üzerine yazdı ve ders verdi. Hatalıydım, Özür Diliyorum’un devamı niteliğindeki kitap için Cambridge University Press ile birlikte çalışıyor, özür dileyici anlam çerçevesini ceza hukuku ve medeni hukuk örneklerine uyguluyor. Yazıları, Continental Philosophy Review, Social Theory and Practice, The Journal of Social Philosophy, Culture, Theory & Critique ve Rutgers Law Journal ve Buffalo Law Review’da yayımlandı.