Felsefe, siyaset ve hukukun kaynakları her zaman Batı’da aranır, Batı kaynaklı metinler “ilk” olarak değerlendirilip dikkate alınır. Oysa, doğuş kaynağı olarak Avrupa felsefesinin adres gösterildiği pek çok kavram yüzyıllarca önce Hindistan’da konu olmuş ve bazı tartışmalar sonucunda bambaşka bir felsefenin temelini oluşturmuştu. İnsan yaşamının temel sorunlarını, insanın zihinsel acılarını yok ederek çözebileceğini temel alan Hint felsefesi, günümüze kadar çok az değişmiş olmasına rağmen halen başvurulan bir öğreti olarak var olmaktadır. Felsefenin en güçlü dayanağı ise ölümden sonrayı ve daha sonra tekrar gelinecek olan dünyayı kapsayan “karma”dan kurtulmayı öngörerek ebedi bir çözüm sunmasıdır._x000D_
_x000D_
Hint Felsefesi Tarihi, yazarın üniversitede verdiği derslere dayanır. Öğrencilerin yanı sıra genel anlamda Hint felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese hitap eden kitap, Hint felsefesini, Vedalar Dönemi, Erken Vedalar Sonrası Dönem ve Sistemler Çağı olarak üçe ayırıyor. Bu bölümleri detaylı bir şekilde ele alan yazar, doktrinlerin tarihsel özetleriyle birlikte, doktrinlerin bilgi teorisini, ontolojisini ve uygulamalı örneklerini de veriyor. Batı merkezli olmayan ve çoğunlukla esas kaynaklar hakkındaki bağımsız çalışmalara dayanan kitap, ülkemizde bu alandaki sayılı eser arasında önemli bir yer tutacaktır.

 

Önsöz
Giriş

BİRİNCİ KISIM Vedalar Dönemi
BİRİNCİ BÖLÜM Upanişad Öncesi Düşünce
İKİNCİ BÖLÜM Upanişadlar

İKİNCİ KISIM Erken Vedalar Sonrası Dönem
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Eğilimler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bhagavadgita
BEŞİNCİ BÖLÜM Erken Dönem Budizm
ALTINCI BÖLÜM Cayinizm

ÜÇÜNCÜ KISIM Sistemler Çağı
YEDİNCİ BÖLÜM Başlangıç
SEKİZİNCİ BÖLÜM Materyalizm
DOKUZUNCU BÖLÜM Sonraki Budist Okullar
ONUNCU BÖLÜM Nyâya-Vaişeşika
ONBİRİNCİ BÖLÜM Sânkhya-Yoga
ONİKİNCİ BÖLÜM Pûrva-Mîmâmsa
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vedânta
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vedânta
Dizin

_

Mysore Hiriyana

Geleneksel Hint felsefesi konusunda yalnızca Hindistan’da değil dünya çapında en önemli isim olarak kabul ediliyor. Hint felsefesinin orjinal metinlerini ana dillerinden okuyan Hiriyanna, aynı zamanda İngiliz edebiyatı konusunda da uzmandı. Kendine ait bir felsefe geliştirmemiş olsa da Hiriyanna’nın Hint felsefesine yaklaşımı oldukça özgün sayılır. Doğu ve Batı arasında bir köprü olmayı amaçlayan yazar, Hint felsefesinin evrensel değere sahip olduğunu vurgulamıştır. Hiriyanna’nın diğer eserleri şunlardır: Indian Conception of Values ve Quest after Perfection and Art Experience.