Avukatlar, şirketlerin planlama ve önlem alma disiplini içinde hukuki konuları önceden düşünüp tasarlamalarına uygun şekilde “önleyici hukuk” tarafında yer almaya başlamışlardır. Bu durum avukatlara duyulan ihtiyacı artırmış, avukatların hukuksal çerçeveyi oluşturan, planlayan, bunu yürüten ve sorun çıktığında problemleri çözüp daha sonra da problemlerin tekrar ortaya çıkmasını önleyecek yönetimsel önemi olan bir uzman haline getirmiştir. Bununla birlikte işletme yönetimi, içeriğine hukuk hizmetini ve hukuk işleri yönetimini de dâhil etmeye başlamıştır. Bu bağlamda hukuk hizmetleri de işletme yönetimi ilkeleri açısından incelenerek avukatların daha iyi hizmet sunmalarını sağlayacak şekilde geliştirilebilecektir.

_x000D_

Reşat Eraksoy bu eserinde, işletme yönetimi ilkelerini ve stratejik planlama, müvekkil ilişkileri yönetimi, finans, insan kaynakları, bilgi işlem uygulamaları ile dosyalama ve genel işleyiş kurallarını bürolarda uygulamaya almak için avukatlara ve bürolarda çalışan profesyonellere yol göstermektedir. Hukuk bürolarından hizmet isteyen şirketlerin hizmet sunumunda, artan talepleri hukuk hizmetini üreten büroların kurumsallaşmasını ve bürolarını bir işletme gibi yönetmelerini gerektirmektedir.

_x000D_

Hukuk Bürosu Yönetimi, kariyerlerinin başındaki veya hâlihazırda bir büroda çalışan avukatlara hukuk bürosu yönetimine dair temel kavramları uygulamalı olarak aktarmaktadır. Bu sayede avukatlar yıllar ilerledikçe mesleki bilginin yanı sıra işletme yönetimine dair bilgilerle de donanmış olacaklardır.

Önsöz
Giriş
Avukatlık Mesleğinin Yapılış Şeklindeki Değişimler
Son 10 Yılda Dünyada Hukuk Bürolarını Etkileyen Genel Değişimler
Küreselleşmenin Etkisi
2008 Yılında Başlayan Küresel Krizin Hukuk Hizmeti Maliyetlerine Etkisi
Küreselleşme ve 2008’deki Krizden Sonraki Dönemin Ülkemizdeki Hukuk Hizmetlerine Etkisi
Hukuk Hizmeti Talebindeki Değişimler
Hukuk Büroları Yönetimindeki Değişimler
Bilgi İşlem/Teknoloji
Hukuk Bürosu Yönetiminin Açıklaması
Profesyonel Hizmetler Sektörü ve  Hukuk Bürolarının Bu Sektördeki Yeri
Hukuk Bürosu Yönetimi Kitabının Amacı
Kitaptaki Bölümler
Birinci Kısım
İkinci Kısım
Üçüncü Kısım
Dördüncü Kısım
Beşinci Kısım

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Yönetimi
1.1 Giriş
1.2 İşletmenin İçinde Bulunduğu Çevre
1.3 Girdi-İşlem-Çıktı Zinciri
1.4 Gelir Hesabı
1.5 Genel Yönetim Modeli
1.6 Yönetme İşlevine Genel Bakış
1.7 İşletmedeki Davranışların Yönetimi
1.8 İşletme Yönetiminin Ayrıntılı İncelenmesi
1.8.1 Yönetim Ne Demektir?
1.8.2 Yönetim ile İlgili Bilgi Sahibi Olmanın Faydaları
1.8.3 Yönetimde Son Dönemde Ortaya Çıkan Önemli Konular
1.8.4 İşletmede Yönetim Düzeyleri
1.8.5 İşletmede Yöneticinin Rolleri
1.8.6 Yöneticinin Temel Yetkinlikleri
1.8.7 Yönetim İşlevine Bakış-Yönetim Yaklaşımları
1.8.7.1 Delil veya Kanıt Tabanlı Yönetim
1.8.7.2 Bilimsel Yönetim
1.8.7.3 İdari Yönetim
1.8.7.4 Davranışçı Yönetim-Davranış Bilimleri Yaklaşımı
1.8.7.5 Yönetimde Sistem Yaklaşımı
1.8.7.6 Kalite Yönetimi
1.8.7.7 Öğrenen İşletme
1.8.8 İş Yönetiminin Değişen İş Ortamı ve Ahlâki Sorumluluklar
1.8.8.1 İşletme Dışındaki Paydaşlar
1.8.8.2 Bir Yöneticiden Beklenen Ahlâki Sorumluluklar
1.8.8.3 Bir Yöneticiden Beklenen Toplumsal Sorumluluklar
1.8.9 Küreselleşmenin İşletme Yönetimine Etkisi
1.8.10 Yönetim İşlevi Olarak Planlama
1.8.10.1 Planlama İşlevinin Temelleri
1.8.10.2 Hedeflere Göre Yönetim
1.8.10.3 Planlama ve Kontrol Döngüsü
1.8.11 Yönetim İşlevi Olarak Stratejik Planlama
1.8.11.1 Stratejik Yönetim Süreci
1.8.11.2 Büyük Stratejiyi Kurgulamak
1.8.11.3 Stratejiyi Formüle Etmek
1.8.11.4 Stratejinin İşletime Alınması ve Kontrolü
1.8.12 İşletmede Yöneticilerin Karar Verme Yöntemleri
1.8.12.1 Kanıta Dayalı ve Mantıksal Çözümleme Yoluyla Karar Verme
1.8.12.2 Genel Karar Verme Stilleri
1.8.12.3 Karar Verirken Oluşabilecek Engelleri Aşmak
1.8.12.4 Grupların Karar Vermesi: Başkalarıyla Nasıl Çalışılır?
1.8.13 İşletmedeki Kurum Kültürü
1.8.13.1 Yüksek Performansı Etkileyebilecek İşletme Kültürleri
1.8.13.2 İşletmenin Yapısı
1.8.13.3 Bir Kurumun Temel Unsurları
1.8.13.4 Kurum Yapılarının Temel Tipleri
1.8.13.5 En iyi Organizasyon Yapısını Yaratmanın Unsurları
1.8.13.6 Bir İşletmenin Yaşam Döngüsü
1.8.14 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
1.8.14.1 Seçme ve İşe alım İşlemi
1.8.14.2 İşin ve İşyerinin Tanıtımı ve Eğitim, Yetkinlikleri Geliştirme
1.8.14.3 Performans Değerlendirmesi
1.8.14.4 Ücretlendirme ve Yan Haklar
1.8.14.5 Terfi, Transfer ve İşten Çıkarmalar
1.8.15 İşletmelerde Değişiklik Yönetimi
1.8.15.1 İşletmelerde Gelişim Yönetimi
1.8.15.2 İşletmelerde Yenilikçi Yaklaşımın Yönetimi
1.8.15.3 Kişilik Özellikleri ve Çalışanların Bireysel Davranışları
1.8.15.4 Yönetici ve Çalışanlarda Stres
1.8.15.5 Performans Sağlamak İçin Motivasyon
1.8.15.6 Motivasyona İş Tasarımı Açısından Bakış
1.8.15.7 Maaş ve Diğer Maddi Hakların Motivasyon Aracı Olarak Kullanılması
1.8.16 Grup ve Takım Yönetimi
1.8.16.1 Etkin Takım Oluşturma Yöntemleri
1.8.16.2 Çatışma Yönetimi
1.8.17 Liderlik ve Liderliğin Doğası
1.8.18 İşletmelerde İletişimin Önemi
1.8.18.1 İletişimde Karşılaşılan Engeller
1.8.18.2 İletişim Sürecinde Yöneticinin Rolü
1.8.18.3 Teknolojinin İletişime Etkisi
1.8.18.4 İletişim Etkinliğini Artırma Yöntemleri
1.8.19 Verimlilik Amacıyla Yönetim
1.8.19.1 Yöneticilerin Performansı İzlemesi
1.8.19.2 Düzeyler ve Kontrol Alanları
1.8.19.3 Genel Kontrol Yöntemleri
1.8.19.4 Kontrol İçin Kullanılan Finansal Araçlar
1.8.19.5 Toplam Kalite Yönetimi

İKİNCİ BÖLÜM Hukuk Bürosu Yönetim Yapıları
2.1 Hukuk Bürosunda Yönetim
2.2 Büyüklüklerine Göre Hukuk Büroları
2.3 Hukuk Bürosu Yönetim Modeli
2.4 Hukuk Bürosu Bölümlerinin Tanıtımları – Avukatlar ve Ortakların Dahil Oldukları Bölümler
2.4.1 Büro Ortakları ve Ortaklar Kurulu
2.4.2 Yönetici Ortak ve Yürütme Kurulu
2.4.3 Çalışma Grupları
2.4.4 Yönetim Komiteleri
2.4.4.1 Ortakları Değerlendirme ve Yeni Ortak Önerme Komitesi
2.4.4.2 İnsan Kaynakları Komitesi
2.4.4.3 İş Geliştirme Komitesi
2.4.4.4 Finans Komitesi
2.4.4.5 Bilgi İşlem Komitesi
2.4.5 Hukuk Bürosu Bölümlerinin Tanıtımları – Hukukçu Olmayan Profesyonellerin Dahil Oldukları Bölümler
2.4.5.1 İş Geliştirme Bölümü
2.4.5.2 Finans Bölümü
2.4.5.3 İnsan Kaynakları Bölümü
2.4.5.4 Bilgi İşlem Bölümü
2.4.5.5 İdari İşler Bölümü
2.4.5.6 Kütüphane Bölümü
2.4.5.7 Arşiv Bölümü
2.4.5.8 Sekretarya Bölümü
2.4.5.9 Hukuk Sekreterleri
2.5 Hukuk Bürosu Yönetim Yapıları
2.5.1 Yönetici Ortak Modeli
2.5.2 Yönetici Ortak ve Finans/İdari İşlevlerden Sorumlu Ortaklar
2.5.3 Genel Müdür ve Yönetici Ortak Modeli
2.5.4 İdari İşler Yönetim Komitesi
2.5.5 Yönetim Komiteleri Modeli
2.5.6 Yürütme Kurulu Modeli
Ek 2.1 Yönetim Komiteleri Görev Tanımları
Ek 2.2 Destek Kadro Bölümlerinin İş Tanımları

İKİNCİ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukuk Bürosu Temel İş Süreçleri
3.1 Genel İş Akışı
3.2 Ana Süreçler ve Bölümler Arasındaki İlişkiler
3.3 Ana Süreçlerin Kısa Açıklaması
3.4 İş Akışı
3.5 İş Süreçleri Yönetimine Genel Bakış
3.5.1 İş Süreci Örneği
3.5.2 Yeni İş Kabulü Süreci Diyagramı
3.6 İş Süreci Diyagramı Neden Çizilir?
3.7 İş Süreçleri Analizi
3.8. Proje Yönetimi İlkelerinin Hukuk Bürosu İşlerinde Kullanımı
3.8.1 Proje Yönetimi Temel İlkelerine Genel Bakış
3.8.2 Proje Yönetim Araçlarının Örnek Bir Hukuki Projeye Uygulanması
3.9 Risk Yönetimi
3.9.1 Risklerin Oluşabileceği Süreçlerin İncelenmesi
3.9.2 Etkin Risk Yönetiminin Bürolarda Uygulanabileceği Alanlar
3.9.3 Risk Yönetim Süreci
3.10 İç Denetim
3.10.1 İç Denetim Tanımı
3.10.2 İç Denetim ile Kalite Kontrol ve Kalite Denetimi Arasındaki İlişki
3.10.3 İç Denetimin Şirketlere Katkısı
3.10.4 İç Denetim ve Bilgi Teknolojileri Arasındaki İlişki
3.10.5 İç Denetimin Dış Finansal Denetim ve Mali Müşavir Tarafından Yapılan İşlemlerle İlişkisi
3.10.6 İç Denetimin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri Uygulamaları
3.10.7 İç İşleyişin Kontrolü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel İşleyiş
4.1 Dosya Yönetimine Giriş
4.2 Dosyalama Yöntem ve Teknikleri
4.3 Dosya Açma Formu
4.3.1 Dosyalama İçin Genel Kuralların Açıkladığı Örnek Bir Sistem
4.3.2 Bir Dosyada Bulunabilecek Evraklar İçin İzlenecek Yöntemler
4.4 Dosyalarda Yazışma Kontrolü
4.5 Dosya İçeriği Tutulma Şekli
4.6 Dosyayı Tamamlamak Amaçlı Notlar
4.7 Bilgisayar Dosyalarının İsimlendirilmesi
4.8 Temel İş Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
4.8.1 Telefon Görüşmeleri – Genel Kurallar
4.8.2 E-posta Gönderimi/Alımı – Genel Kurallar
4.8.3 E-posta Alımı – Diğer Kurallar
4.8.4 Toplantı Yönetimi – Genel Kurallar
4.8.5 Müvekkil Toplantıları – İş Akışı
4.8.6 Müzakere Toplantıları – İş Akışı
4.8.7 Rapor Yazılması – Genel Kurallar
4.8.8 Sözleşme Yazılması – İş Akışı
4.8.9 Sözleşmeye Görüş Bildirmek – İş akışı
4.8.10 Hukuki Araştırma Yapılması – İş Akışı
4.8.11 Bilgi Notu Hazırlanması – İş Akışı
4.8.12 Bilgi Notu Hazırlanması – Genel Kurallar
4.8.13 Bilgi Notu Hazırlanması – Biçimsel Şartlar
4.8.14 Hukuki Görüş Hazırlanması – İş Akışı
4.8.15 Resmî Kurumlara İzin Başvurusu Yapılması – İş Akışı
4.8.16 Dava Takipleri İçin Büroda Genel İş Akışı
4.8.17 Dava Dilekçesi Hazırlamak – İş Akışı
4.8.18 Çeviri Yapmak – İş Akışı
4.9 Büro Genel İşleyişi İçin Planlama Yapma
4.10 Büro İşlerinin Organizasyonu, Politikalar ve Sistemler
4.10.1 Hukuk Bürosu Politika ve Prosedürlerini Açıklayan El Kitabı
4.10.2 İntranet
4.11 Büro Bina ve Ofis Yönetimi
4.11.1 Bina ve Ofis Seçim Kriterleri
4.11.2 Ofis Kullanımı/Ofis Tasarımı

ÜÇÜNCÜ KISIM

BEŞİNCİ BÖLÜM Stratejik Planlama / İş Geliştirme ve Tanıtım
5.1 Stratejik Planlama
5.1.1 Stratejik Planlama Sürecinin Adımları
5.1.2 Başarılı Bir Strateji Oluşturmanın İlkeleri
5.1.3 Bir Stratejik Plan Oluştururken Kullanılacak Veriler
5.1.4 Stratejik Planın Uygulanması
5.1.5 Stratejiyi Belirlerken Diğer Büroların Etkisi
5.1.6 Hukuk Hizmetine Göre Seçilebilecek Stratejiler
5.1.7 Algılanan Katma Değere Göre Seçilebilecek Stratejiler
5.1.8 Rekabetçi Avantajın Özellikleri
5.2 İş Geliştirme
5.2.1 İş İlişkilerinin Kurulması
5.2.2 Tanıtım / Kurumsal İletişim Faaliyetleri
5.2.2.1 Büronun Yayımladığı Hukuk Dergisi
5.2.2.2 Hukuk Bürosu Web Sitesi
5.2.2.3 Hukuk Bürosu Çalışma Alanları Tanıtımı
5.2.2.4 Yurtdışı Yayınlar
5.2.2.5 Hukuk Bürosu Üyelikleri
5.2.2.6 Konferans ve Seminerlere Katılım
5.2.3 İş Geliştirme Veri Tabanı
5.2.4 Üretilebilecek Yeni Hizmetler
5.3 İş Geliştirme Çalışmaları İçin Sektörel Analiz
5.3.1 İş Geliştirme Çalışmalarının Gerekçeleri
5.3.2 Geliştirme Çalışması
5.3.3 Sektörel Analiz Çalışmasının Faydaları
Ek 5.1 Stratejik Planlamada Hukuk Bürosunun Mevcut Durumunu Analiz Etmek İçin Kapsamlı Analiz Soruları

ALTINCI BÖLÜM Müvekkil İlişkileri Yönetimi
6.1 İyi Müvekkil İlişkilerinin Önemi
6.2 Müvekkillerle İletişimin Meslek Açısından Önemi
6.3 Müvekkil İlişkilerinin Olumlu Yönde Geliştirilmesi
6.4 Müvekkil Memnuniyetsizliklerini Çözümleme
6.5 Müvekkiller ve Teknoloji
6.6 Müvekkiller Neden Kaybedilir?
6.7 Müvekkil İlişkileri Yönetimi İçin Kullanılabilecek Süreç Örneği
6.7.1 Müvekkil İlişkileri Yönetimi Sürecinin Amaçları
6.7.2 Müvekkil İlişkileri Yönetimine Neden İhtiyaç Duyuluyor?
6.7.3 Müvekkil İçin Kurulan Müvekkil İlişkileri Yönetimi Avukat Grubu
6.7.4 Etkin bir Müvekkil İlişkileri Yönetimi Grubunun Faydaları
6.7.5 Müvekkil İlişkileri Yönetimi Grubunun Özellikleri
6.7.6 Büro Ortaklarının Oynayabileceği Roller
6.7.7 Proje (Tüm Müvekkil İşleri İçin/veya Müvekkilin Projesi İçin) Grubu Toplantıları
6.7.8 Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
6.7.9 Ekip Avukatlarındaki Değişikliklerinin Yönetilmesi
6.7.10 Müvekkilin İşini Anlamak
6.7.11 Müvekkilin Şirket Profili ve Sektör Profili İçin Kullanılabilecek Tablo
6.7.12 Rekabet
6.7.13 Müvekkil ile Gözden Geçirme Toplantıları
6.7.14 Müvekkil Aksiyon Planı İçin Bir Örnek
6.7.15 Müvekkil Memnuniyet Araştırması
DÖRDÜNCÜ KISIM

YEDİNCİ BÖLÜM Çalışma Grupları Yönetimi
7.1 Giriş
7.2 Çalışma Grupları Yönetiminin Evrimi ve Eski Yapıların Verimsizliği
7.3 Neden Çalışma Grupları Yönetimi?
7.4 Çalışma Grupları Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
7.5 Çalışma Gruplarının Operasyonel Yönetimi
7.5.1 Çalışma Grubu Yapısı – Coğrafi Bölgeye Göre Ayrım
7.5.2 Çalışma Grubu Yapısı – Sektörlere/Endüstrilere Göre Ayrım
7.5.3 Çalışma Grubu Yapısı – Müvekkillere Göre Ayrım
7.5.4 Çalışma Grubu Yapısı – Hukuk Alanlarına Göre Ayrım
7.5.5 Çalışma Grubu Yapısı – Karma Yapı
7.6 Çalışma Grubu Avukatlarının Konumu
7.7 Çalışma Grubundan Sorumlu Ortağın Yönetim Şekli
7.8 İşlerin Dağıtımı İçin Temel İlkeler
7.9 Çalışma Grubu İşleyişi
7.10 Çalışma Grubunda İşlerin Yapılışı
7.11 Çalışma Grubunda Üretilen İşlerin Dosyalanması

SEKİZİNCİ BÖLÜM Finansal Yönetim
8.1 Müvekkil İşlerinin Sonuçlanma Şekli
8.1.1 Zaman Girdisi Girişleri
8.1.2 Faturalama (Çalışma Dökümlerinin Gönderimi)
8.2 Saat Girişleri
8.2.1 Saat Girişi Temel Prensipleri
8.2.2 Saat Girişi ile Alınabilecek Bazı Raporlar
8.3 Farklı Fiyatlandırma Tipleri
8.3.1 Saatlik Ücret
8.3.2 Saatlik Ücret Üzerinden Hesaplanan Fiyatlandırma Tipi
8.3.3 Farklı Fiyatlandırma Tipleri Kullanmanın Gerekçeleri
8.3.4 Farklı Fiyatlandırma Kategorileri
8.3.5 Farklı Fiyatlandırma Tiplerinin Faydaları
8.3.6 Fiyatlandırma Stratejileri
8.3.6.1 Saatlik Ücretleri Kullanarak Maliyet Tabanlı Fiyatlandırma
8.3.6.2 Saatlik Ücretleri Kullanarak İş Değerine Bağlı Fiyatlandırma
8.3.6.3 Alternatif Fiyatlandırma Modelleri
8.3.6.4 Farklı Fiyatlandırma Seçeneklerinin Avantaj ve Dezavantajları
8.3.6.5 Farklı Fiyatlandırma Seçeneklerinin Uygulanması
8.4. Teklif Yönetimi
8.4.1 Ana Faaliyetler İş Akışı
8.4.2 İş Talebinin Değerlendirilmesi
8.4.2.1 Yeni İş Talebinin Hukuk Bürosu İçinde Paylaşımı
8.4.2.2 Çıkar Çatışması Kontrolü
8.4.2.3 İş ve Finansal Açıdan Olur Vermek
8.4.2.4 Teklif Verme Onayının Alınması
8.4.3 Ön Ödeme Talebi
8.4.4 İşin Kabulü
8.4.5 Teklifin Hazırlanması
8.4.5.1 Tanıtım Dokümanları, İlgili Deneyimler ve Proje Deneyimi Dokümanları
8.4.5.2 Teklif Şartları ve Ücretler
8.4.5.3 Tekliflerin Onaylanması
8.4.5.4 Teklifin E-posta Formatında İletilmesi
8.4.5.5 Teklif Mektubunun Revize Edilmesi
8.4.6 Kabul Edilen Teklifin Projeye Dönüşmesi
8.4.7 Örnek Hukuk Bürosu Teklifi
8.4.8 İş Talebinin Değerlendirilmesi –Temel İş Adımları
8.4.9 Fiyat ve Koşulların Kabulü – Temel İş Adımları
8.5 Hukuk Bürolarında Gelir ve Gider Hesabı
8.5.1 Hukuk Bürolarının Net Geliri
8.5.2 Ücret Giderleri
8.5.3 İşletme Giderleri
8.5.4 Masrafların Müvekkillere Yansıtılması
8.5.5 Faturalanmayan Tutarlar
8.5.6 Avukatlık Ücreti Alacağı
8.6 Hukuk Büroları İçin Finansal Kârlılık Hesabı
8.6.1 Gelir Faktörleri
8.6.2 Gider Faktörleri
8.6.3 Avukat Sayısının Gelire Etkisi
8.6.4 Kârlılık Hesaplamalarının Bileşenleri
8.6.5 Kârlılığın İncelenmesi
8.6.6 Sabit Ücretli İşlerde Saate Bağlı Analizler
8.7 Hukuk Bürosu İçin Finansal Raporlama
8.7.1 Yönetim Raporlaması
8.7.2 Önemli Finansal Göstergeler
8.7.3 Gerçekleşen ve Bütçelenen Gelir/Gider Karşılaştırması
8.7.4 Tahakkuk Esaslı Finansal Raporlama
8.7.5 İşletime Yönelik Veriler
8.7.6 Saatlik Ücretlerin Gerçekleşme Oranı (Saatlik Ücretlerde İndirim Etkisi)
8.7.7 Avukatların Saat Kapasitesi Kullanım Oranı
8.7.8 Avukatların Geliri Artırıcı Etkisi
8.7.9 Giderlerin Kontrolü
8.7.10 Fatura Gönderimi ve Tahsilatın Hızlandırılması
8.7.11 Ağırlıklı Ortalama Tahsilat Süresi Hesabı
8.7.11.1 Giriş
8.7.11.2 Hesaplamalar
8.7.11.3 Sonuç
8.8 Finansal Tablo ve Grafikler
8.9 Finansal Durum Bilgisi
8.10 Hukuk Bürolarında Kâr Merkezleri (İş Birimleri) İçin Raporlama
8.10.1 Giderlerin Tahsisi
8.10.1.1 Ortakların Giderleri
8.10.1.2 Avukatların Giderleri
8.10.1.3 Destek Giderleri
8.10.1.4 Fatura Edilemeyen Aktivitelerin Giderleri
8.10.1.5 Gider Tahsisi Hesaplamaları
8.10.2 Gelirlerin Sınıflandırılması
8.10.3 Kârlılığın Belirlenmesi
8.10.4 Sonuçların Analizi
8.10.5 Finansal Hedeflere Örnekler
8.11 Hukuk Bürolarında Bütçe Yönetimi
8.11.1 Gelirlerin Tahmini
8.11.2 Çalışan Maliyetlerinin Hesaplanması
8.11.2.1 Avukat Maaşlarının Tahmini
8.11.2.2 İdari Kadro Maaşlarının Tahmini
8.11.2.3 Yan Haklar ve Diğer Çalışan Maliyetleri
8.11.3 İşletme Giderlerinin Tahmini
8.11.4 Bütçe Yönetimi İçin Yöntemler
8.11.5 Birim Maliyetlerin Karşılaştırması
8.11.6 Nakit Bütçesi
8.11.7 Uzun Dönemli Planlama
8.11.7.1 Stratejik Planlama
8.11.7.2 Çalışan Planlaması
8.11.7.3 Operasyon Planı
8.11.7.4 Sermaye Finansman Planı
8.12 Hukuk Bürosu Finans Bölümü Organizasyon Yapıları
Ek 8.1 Finans Bölümü Yöneticisi Detaylı Görev Tanımı

DOKUZUNCU BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi
9.1 Giriş
9.2 En İyi İnsan Kaynakları Uygulamalarının Özeti
9.3 Liderlik ve Yönetim
9.4 Kurum Kültürü, Davranışlar ve İletişim
9.5 Ortak Mesajlar
9.6 Çalışanlarla Diyalog
9.7 Performans Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları
9.8 Finansal Ödüller
9.9 Parasal Olmayan Ödüller
9.10 İnsan Kaynakları Yönetiminde Hukuk Bürolarına Özgü Zorluklar
9.11 Sonuçlar
9.12 İnsan Kaynaklarını İnsan Sermayesi ve İnsana Yatırım Olarak Görmek
9.12.1 İnsan Sermayesinin Özellikleri
9.12.2 İnsan Sermayesinin Kontrolü
9.13 İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Sistem
9.14 Stajyerlik Sistemi – Mentorluk/Rotasyon
9.15 Kıdem ve Performans Sistemi
9.15.1 Avukatlar İçin Kıdem Sistemi
9.15.2 Büro Kıdem Sistemine Göre Avukat Kadrosu Tanımları
9.15.3 Kıdem Sistemi ve Ortaklık
9.15.4 Kariyer Planlaması
9.15.5 Performans Görüşmeleri Süreci
9.15.6 Kıdem Maaş Aralıkları
9.15.7 Büro Ortaklarının Performans Değerlendirmesi
9.1 Örnek Kariyer Planlama Fonu
Ek 9.2 Seçenek Olarak Kullanılabilecek Avukat Yetkinlikleri ve Öz Değerlendirme Kriterleri
Ek 9.3 Performans Kriterleri – Avukatlar – Genel Kriterler
Ek 9.4 Örnek Değerlendirme Formu
Ek 9.5 Performansın Derecelendirilmesi
Ek 9.6 Hukuk İşlerine Dair Sayısal Performans Kriteri Örnekleri
Ek 9.7 Performans Değerlendirme Görüşmelerinde İzlenecek Yöntem
Ek 9.8.1 Proje/İş/Dava/Dosya Bitimi Sonrasında Avukat Değerlendirme Kriterleri
Ek 9.8.2 Proje/İş/Dava/Dosya Bitimi Sonrasında Pratik Avukat Değerlendirme Notları
9.16 Sayısal Değerlerin Performans Yönetiminde Kullanımı
9.17 İnsan Kaynakları Yönetiminde Analitik Yaklaşım
9.17.1 Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesinin Gerekçesi
9.17.2 Değerlendirme Çizelgesinin Geliştirilmesinin Faydaları
9.17.3 Raporlama Sisteminin Önemi

BEŞİNCİ KISIM

ONUNCU BÖLÜM Ortaklık Yapıları
10.1 Giriş
10.2 Ortaklık Yapısında Önemli Yönetim Prensipleri
10.3 Avukatlık Ortaklıklarındaki Genel Eğilimler
10.4 Hissedar Ortak ve Maaşlı Ortaklar
10.5 Önemli Operasyonel Alanlarda Ortakların Sorumlulukları
10.6 Çok Kademeli ve Tek Kademeli Ortaklıkların Avantaj ve Dezavantajları
10.7 Ortaklık Kademeleri Arasındaki Geçişler
10.8 Mesleki Gelişim İçin Yeni Bir Model
10.9 Ortakların Ücretlendirme Modeli
10.10 Ortakların Değerlendirilmesi İçin Kullanılabilecek Sayısal Performans Değerlendirme Kriteri
10.11 Ortakların Performans Değerlendirmelerinin Sonuçları
10.12 Ortaklık Sözleşmelerinin Finansal Boyutu
10.13 Büro Ortakları Hesabı
10.14 Büro Ortaklarının Gelirinin Dağılımı
10.15 Ortakların Mevcut Hesapları
10.16 Ortakların Sermaye Hesapları
10.17 Ortakların Maaş ve Net Gelir Dağılımları
10.17.1 Ortaklara Yapılacak Dağıtımların Genel Amaçları
10.17.2 Ortaklara Yapılacak Dağıtım Planlarının Özel Amaçları
10.17.3 Ortaklara Yapılacak Dağıtımların Bileşenleri
10.17.4 Ortakların Performanslarını Ölçümlemek
10.17.5 Ortakların Performansını Değerlendirmek
10.17.6 Ortakların Performansını Derecelendirmek
10.17.7 Dağıtılabilir Kâr veya Kâr Tanımı
10.17.8 Ortaklık Kâr Dağıtım Formülü Geliştirilmesi
10.17.9 Ortaklara Yapılacak Dağıtımların Karşılaştırılması
10.17.10 Ortak Dağıtım Planının Değerlendirilmesi

ON BİRİNCİ BÖLÜM Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi
11.1 Teknolojinin Etkisi
11.2 İdeal Bilgi İşlem Yapısının Özellikleri
11.3 Temel Bilgi İşlem Yapısına Örnek
11.4 Kullanılan Donanım ve Yazılımlar
11.5 Hukuk Bürolarında E-Posta Kullanımı
11.6 E-Posta Kullanımına Dair Genel Kurallar
11.7 E-Posta Sorunları
11.8 Sık Kullanılan Uygulamalara Dair Bilgi
11.9 Bilgi İşlem İçin Kullanılan İç ve Dış Kaynaklar
11.10 Bilgi İşlem Hizmetlerinde Önemli Konular ve Eğilimler
11.11 Bilgi Yönetimi
11.11.1 Bilgi Yönetimi ile Hukuk Bürosunda Amaçlananlar
11.11.2 Bilgi Yönetimi Stratejisi
11.11.3 Bilgi Yönetimi Çalışmalarına Başlangıç Adımları
11.12 Bilgi Yönetimi İçin İntranet Uygulaması
11.13 Bilgi Yönetimi İçin Doküman Yönetim Sisteminin Kullanımı
Kaynakça
Dizin

_

Reşat Eraksoy

Orta ve lise öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de New York Institute of Technology’de MBA (işletme yüksek lisansı) derecesini aldı. Eğitiminden sonra Aselsan’da, ardından Doğuş Otomotiv ile Global Bilgi çağrı merkezlerinin kuruluşunda görev aldı. 2004-2007 yılları arasında proje yönetimi, stratejik planlama, bütçe ve süreç yönetimi konularında eğitim veren Eraksoy, 2007-2012 yıllarında görev aldığı avukatlık ortaklığında proje ve süreç yönetimi yöntemlerini
uygulayarak büro genelinde bir yeniden yapılanma ve bununla birlikte yazılıma dönüşecek çok kapsamlı bir finans, iş geliştirme süreçleri analizini gerçekleştirdi. Bu dönemde hukuk bürosunda yönetici olarak çalıştı. Çeşitli hukuk bürolarına da danışmanlık yapmakta olan yazar, 2013’ten itibaren Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Hukuk Bürosu Yönetimi” dersini vermektedir.