Alman maliyecileri tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş bir vergi bilim dalı olan işletme vergiciliği (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre), Anglo-Sakson kökenli İngilizce konuşulan ülkelerde, vergi planlaması (Tax planning) olarak geçer.  Sayıştay eski başkanlarından Prof. Dr. Kamil Mutluer, N. Nilay Dayanç Kuzeyli ve Elif Cemre Hazıroğlu’nun kaleme aldıkları bu kitapta ticaret ve vergi hukuku, özellikle işletme ve ekonomi gibi alanlarda öğrenim yapan öğrencilerin yararlanabileceği bir yaklaşımla anlatılıyor._x000D_
_x000D_
 

Giriş

BİRİNCİ KİTAP Şirketler Konusunda Genel Bilgiler
Şirket Kavramı
Kişi Unsuru
Sermaye Unsuru
Sözleşme Unsuru
Ortak Amaç Unsuru
Aktif İşbirliği (Affectio Societatis) Unsuru
Şirketlerin Sınıflandırılması
Düzenlendikleri Mevzuat Bakımından Şirketler
Şahıs Şirketi veya Sermaye Şirketi Olma Bakımından Şirketler
Şahıs Şirketleri
Sermaye Şirketleri
Ortakların Sorumlulukları Bakımından Şirketler
Ölçekleri Bakımından Şirketler
Diğer Sınıflandırmalar
Ticaret Şirketleri
Genel Hükümler
Türleri
Ehliyet
Sermaye Koyma Borcu
Ortakların Kişisel Alacaklıları
Yapısal Değişiklikler (Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme)
Birleşme
Bölünme
Tür Değiştirme
Yapısal Değişikliklerde Ortak Hükümler
Şahıs Şirketleri
Kollektif Şirket
Adi Komandit Şirketi
Sermaye Şirketleri
Anonim Şirket
Anonim Şirketlerin Türleri
Özel Kanunlara Bağlı Olma Bakımından
Özel Kanunlarla Kurulmuş Olan Anonim Şirketler
Özel Kanunlara veya Hükümlere Tâbi Anonim Şirketler
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Pay Sahibi Sayısı Bakımından
Tek Pay Sahipli Anonim Şirketler
Çok Pay Sahipli Anonim Şirketler
Halka Açık Olmama veya Olma Bakımından Anonim Şirketler
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler
Halka Açık Anonim Şirketler
Anonim Şirkete İlişkin Genel Bilgiler
Anonim Şirketin Tanımı
Anonim Şirketin Unsurları
Ticaret Unvanına Sahip Olma
Sermaye
Sermaye Sistemleri
Esas Sermaye Sistemi
Kayıtlı Sermaye Sistemi
Sermayenin Paylara Bölünmüş Olması
Şirketin ve Pay Sahiplerinin Sınırlı Sorumluluğu
Şirketin Sınırlı Sorumluluğu
Pay Sahiplerinin Sınırlı Sorumluluğu
Tüzel Kişiliğe Sahip Olma
Amaç ve Konu
Anonim Şirketlerde Temel İlkeler
Devletin Denetimi ve Yönetime Katılma Olanağı
Devletin Kuruluştaki Denetimi
Devletin İşleyiş Sırasındaki Denetimi
Şirket Yönetimine Katılma
Çoğunluk İlkesi
Eşit İşlem İlkesi
Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı
Mal Varlığının Korunması İlkesi
Kamuyu Aydınlatma İlkesi
Anonim Şirketin Kuruluşu
Kuruluş Yöntemi
Kurucular
Kuruluşta Yapılacak İşlemler
Anonim Şirketin Organları
Anonim Şirketin Organlarına İlişkin Genel Bilgiler
Genel Kurul
Genel Kurulun Niteliği
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantılarının Türleri
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Olağan Genel Kurul Toplantıları
Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Çağrılı ve Çağrısız Genel Kurul Toplantıları
Çağrılı Genel Kurul Toplantıları
Çağrısız Genel Kurul Toplantıları
Tek Pay Sahipli Anonim Şirketlerde Genel Kurul
Elektronik Ortamda Genel Kurul
Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar
Toplantıya Çağrının Şekli ve Çağrı Zamanı
Toplantı Gündemi
Toplantıya Katılacak Olanlar
Toplantının Yapılması
Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği
Kararların Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı)
İptal Ettirilebilecek Kararlar
Yönetim Kurulunun Niteliği
Yönetim Kurulunun Oluşumu
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulunun Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkileri
Komiteler
Yönetim ve Temsil
Yönetim
Temsil
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Yükümlülükleri
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları
Yönetime İlişkin Hakları
Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma Hakkı
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Genel Kurul Kararları Aleyhine Dava Açma Hakkı
Mali Hakları
Huzur Hakkı
Ücret Alma Hakkı
Kazanç Payı Alma Hakkı
Prim ve İkramiye Alma Hakkı
Yükümlülükleri
Yönetim Kurulu Toplantısına Katılma Yükümlülüğü
Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü
Şirket İle İşlem Yapmama ve Şirkete Borçlanmama Yükümlülüğü
Şirket ile İşlem Yapmama
Şirkete Borçlanmama
Şirket ile Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
İbra
Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği
Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü (Butlanı)
Yönetim Kurulu Kararlarının İptali
Esas Sözleşme Değişiklikleri
Esas Sözleşme Genel Değişikliği
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesinin Nedenleri
Esas Sözleşmeyi Değiştirmeye Yetkili Organ
Esas Sözleşme Değişikliklerinde Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler
Esas Sözleşme Özel Değişiklikleri
Sermaye Artırımı
Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Sermayenin Azaltılması
Pay ve Pay Sahipliği
Payların Türleri
Pay Sahibinin Borçları ve Hakları
Pay Sahibinin Borçları
Sermaye Koyma Borcu
İkincil Yükümlülükler
Pay Sahibinin Hakları
Pay Sahibinin İdari Hakları
Pay Sahibinin Mali Hakları
Yedek Akçe
Kanuni Yedek Akçe
Esas Sözleşme İle Ayrılan Yedek Akçe
Genel Kurul Kararıyla Ayrılan Yedek Akçeler
Azınlık Hakları
Olumsuz Azınlık Hakları
Olumlu Azınlık Hakları
Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler
Pay Senetleri
Hamiline ve Nama Yazılı Pay Senetleri
Pay Senetleri ile İlgili Diğer Bazı Düzenlemeler (Pay Senetlerinin Dönüştürülmesi, Pay Senetlerinin Bastırılması ve Yıpranmış Pay Senetleri)
Pay Senetlerinin Devri
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri
Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri
Senetsiz Payların Devri
Kaydî Sisteme Girmeyen Payların Devri
Kaydî Sisteme Giren Payların Devri
Pay Defteri
İlmühaberler
İntifa Senetleri
Anonim Şirketin Sona Ermesi
İnfisah
Fesih
Sona Ermenin Tescil ve İlanı
Anonim Şirketin Tasfiyesi
Tasfiyeye Girme
Tasfiyenin Yürütülmesi
Tasfiye İşlemleri
Tasfiye Sonucu Dağıtma
Şirketin Ticaret Unvanının Sicilden Silinmesi
Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönülmesi
Limited Şirket
Limited Şirketlere İlişkin Genel Bilgiler
Limited Şirketin Tanımı
Limited Şirketin Unsurları
Ticaret Unvanına Sahip Olma
Sermaye
Şirketin ve Ortakların Sınırlı Sorumluluğu
Şirketin Sınırlı Sorumluluğu
Ortakların Sınırlı Sorumluluğu
Tüzel Kişiliğe Sahip Olma
Amaç ve Konu
Limited Şirketin Kuruluşu
Kuruluş Yöntemi
Kurucular
Kuruluşta Yapılacak İşlemler
Limited Şirketin Organları
Genel Kurul
Genel Kurulun Niteliği
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği
Müdürler
Müdür Sıfatının Kazanılması ve Sona Ermesi
Müdür Sıfatının Kazanılması
Müdür Sıfatının Sona Ermesi
Müdürlerin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
Müdürlerin Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkileri
Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı
Eşit İşlem Yükümlülüğü
Yönetim ve Temsil
Yönetim
Temsil
Müdürlerin Sorumluluğu
Şirket Sözleşmesi Değişiklikleri
Şirket Sözleşmesi Genel Değişikliği
Şirket Sözleşmesi Özel Değişiklikleri
Sermaye Artırımı
Sermayenin Azaltılması
Limited Şirketin Sona Ermesi
Çıkma ve Çıkarılma
Çıkma
Çıkarılma
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (Paylı Komandit Şirket)
Paylı Komandit Şirketlere İlişkin Genel Bilgiler
Paylı Komandit Şirketin Tanımı
Paylı Komandit Şirketin Kuruluşu
Paylı Komandit Şirketin Organları
Adi Şirket
Adi Şirketin Kuruluşu
Adi Şirket Ortakları Arasındaki İlişki
Katılım Payı
Ortaklar Kararları
Kâr ve Zararın Paylaşımı
Yönetim
Temsil
Ortakların Borçları ve Hakları
Ortakların Borçları
Ortakların Hakları
Adi Şirketin Sona Ermesi
Ticari İşletme
Ticari İşletmenin Tanımı ve Unsurları
Ticari İşletmenin Yapısı ve Hukuki Niteliği
Tacir ve Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
Tacir Sıfatının Kazanılması
Tacir Sıfatının Sona Ermesi
Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları

İKİNCİ KİTAP
BİRİNCİ BÖLÜM İşletmelerin Genel Olarak Vergilendirilmesine (Vergi Genel Hukukuna) İlişkin Hükümler
Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi ve Kısımları
Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi
Vergi Hukukunun Kısımları
Vergi Mükellefiyeti
Mükellef ve Vergi Sorumlusu
Mükellef
Vergi Sorumlusu
Vergi Sorumluluğu Halleri
Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet
Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk
Vergi Borcunun Nakli
Mükellefin Ödevleri
Bildirim Ödevi
Defter Tutma Ödevi
Defter Tutma Mükellefiyetinde Olanlar
Tüccar Sınıfları
Tutulacak Defterler
Defterlerin Tasdiki
Hesap Dönemi
Muhasebe Usulü
Kayıt Düzeni
Envanter Çıkarma - Değerleme Yapma ve Bilanço Düzenleme Ödevi
Belge Düzenleme Ödevi
Muhafaza ve İbraz Ödevi
Vergi Levhası Asma Ödevi
Beyannameleri İmza ve Tasdik Ettirme Ödevi
Vergilendirme Süreci
Vergiyi Doğuran Olay
Verginin Konusu
Yasaklanmış Faaliyetler ve Vergiyi Doğuran Olay
Vergiyi Doğuran Olayın Önemi
Vergiyi Doğuran Olay ve Muafiyet ve İstisnalar
Verginin Tarhı
Matrah
Vergi Tarife ve Oranları
Tarh Şekilleri
Beyana Dayalı Tarh
İkmalen Vergi Tarhı
Re’sen Vergi Tarhı
Verginin İdarece Tarhı
Verginin Tebliği
Verginin Tahakkuku
Tahakkuk Şekilleri
Beyan Üzerine Tarh Edilen Vergilerin Tahakkuku
İkmalen ve Re’sen Tarh Edilen Vergilerin Tahakkuku
Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerin Tahakkuku
Vergi Alacağının Ortadan Kalkması
Ödeme
Genel Ödeme Zamanları
Özel Ödeme Zamanları
Gecikme Faizi
İade Faizi
Zamanaşımı
Terkin
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
Hesap Hataları
Vergilendirme Hataları
Değerleme ve Amortisman
Değerleme
Değerleme Ölçüleri
İktisadi İşletmelere Dâhil Kıymetleri Değerleme
Emlak Vergisinde Değerleme
Binaların Vergi Değerinin Tespiti
Arsa ve Arazilerin Vergi Değerinin Tespiti
Amortismanlar
Mevcutlarda Amortisman
Amortisman Şartları
Amortisman Ayırma Yöntemleri
Amortisman Uygulama Esasları
Alacaklarda ve Sermayede Amortisman (Karşılıklar)
Alacaklarda Amortisman
Karşılık Ayırmada Genel Esaslar
Değersiz Alacaklar
Şüpheli Alacaklar
Sermayede Amortisman
İşletmelerin Vergi Ceza Sorumluluğu
İşletmelerin Cezai Sorumluluğunu Ortaya Çıkaran İdari İşlemler
Vergi Suç ve Cezaları
İdari Vergi Suçları
Vergi Ziyaı (Kaybı) Suçu
Usulsüzlük Suçları
Kamusal Vergi Suçları
Kaçakçılık Suçu
Vergi Cezasının Kesilmesi
İdari Vergi Cezalarının Kesilmesi
Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmalarında Usul
Vergi Cezalarının Kalkması
Ödeme
Yanılma ve Görüş Değişikliği
Pişmanlık ve Islah
Ölüm
Mücbir Sebep
Zamanaşımı
Vergi Cezalarında Yapılan Hatalar
Vergi Cezalarının Affı
Uzlaşma
Cezalarda İndirim
Vergi Yargısı
Vergi Davasının Konusu
Vergi Davasının Tarafları
Davanın Açılması
Dava Açma Süreleri
Dava Açmanın Sonuçları
Davanın Görüşülmesi ve Karar
Kanun Yolları
Olağan Kanun Yolları
İstinaf ve Temyiz
İstinaf
Temyiz
Olağanüstü Kanun Yolu (Yargılamanın Yenilenmesi)
Vergi Alacağının Korunması ve Cebren Tahsili
Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
Mükelleften Teminat ve Kefil Gösterilmesinin İstenilmesi
İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurma
İhtiyati Tahakkuk
İhtiyati Haciz
Diğer Güvenlik Önlemleri
Vergi Alacaklarında Rüçhan Hakkı
Vergi Alacağının İadesinde Yapılacak Mahsuplar
Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketlerin Tasfiyesini Talep Etme
Vergi Sorumlularının ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
Bazı Tasarruflar Hakkında İptal Davası Açılması
Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu
Limited Şirket Ortaklarının
Sorumluluklarının Genişletilmesi
Anonim Şirket Temsilcilerinin Sorumluluğu
Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Devri ve Şekil Değiştirmesi Halinde Sorumluluk
Mirasçıların Sorumluluğu
Vergi Borçlusuna Tanınan Kolaylıklar
Tecil
Yürütmenin Yargı Kuruluşlarınca Durdurulması
Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması
Terkin
Zamanaşımı
Gecikme Zammı
Vergi Alacağının Cebren Tahsili
Ödeme Emri
Mal Bildirimi
Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi
Teminatın Paraya Çevrilmesi
Kefilin Takibi
Haciz
Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak
Haczedilemeyecek Mallar
Haczin Sonuçları
Aciz Hali
Menkul Malların Haczi ve Satışı
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
İflas Yolu ile Takip ve Konkordato

İKİNCİ BÖLÜM İşletmelerin Vergi Özel Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri
Genel Olarak
İşletmelerin Gelir Vergisi Mükellefiyeti
Türk Gelir Vergisinin Yasal Dayanağı
Gelir Vergisinin Konusu
Geliri Meydana Getiren Kazanç, İrat ve Ücretler
Kazanç
İrat
Ücretler
Gelirin Özellikleri
Gelir Vergisi Mükellefleri
Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Gelir Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
Ticari Kazanç
Genel Olarak Ticari Kazanç
Özel Olarak Ticari Kazanç Sayılan Gelirler
Şirket Ortaklarının Ticari Kazanç Sayılan Gelirleri
Ticari Kazancın Tespit Usulleri
Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti
Ticari Bilanço ve Vergi Bilançosu (Mali Bilanço) Ayırımı
Öz Sermaye Kavramı
Öz Sermayeler Karşılaştırılması
İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti
İndirilebilecek ve İndirilmeyecek Giderler
İndirilecek Giderler
İndirilemeyecek Giderler
Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
Basit Usulde Ticari Kazancın Tespit Şekli
Esnaf Muaflığı
Gelirin Beyanı
Beyan Esası
Beyanname Türleri
Gelirin Toplanması
Gelirden Yapılacak Mahsup ve İndirimler
Verginin Hesap Edilmesi
Yıllık Beyannamenin Verilmesi
Verginin Tarhı
Hesaplanan Vergiden Yapılan Mahsuplar
Verginin Tahakkuku ve Ödenmesi
Verginin Kaynakta Kesilmesi ve Muhtasar Beyanname
Münferit Beyanname
İşletmelerin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti
Kurumlar Vergisinin Konusu
Kurumlar Vergisinin Mükellefleri
Mükellef Türleri
Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
Kurumlar Vergisi Oranı
Kurumlar Vergisinde Verginin Tarhı
Tam Mükellefiyette Matrahın Tespiti
Genel Olarak Matrahın (Kurum Kazancının) Tespiti
Kurum Kazancının Tespitinde Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
İndirilecek Giderler ve İndirimler
GVK’da Ticari Kazançtan İndirimi Kabul Edilen Giderler
Zarar Mahsubu
Diğer İndirimler
Kabul Edilmeyen İndirimler
Örtülü Sermaye
Transfer Fiyatlandırması Yolu ile Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar
Tam Mükellefiyette Verginin Beyanı, Verginin Tarhı ve Ödenmesi
Yıllık Beyanname
Verginin Tarhı
Verginin Ödenmesi
Muhtasar Beyanname
Özellik Gösteren Durumlar (Verginin Tasfiye-Birleşme Devir-Bölünme ve Hisse Değişimi Durumları)
Dar Mükellefiyette Vergilendirme Süreci
Dar Mükellefiyette Matrahın Tespiti
Dar Mükellefiyette Verginin Beyan ve Ödenmesi
Yıllık Beyanname
Muhtasar Beyanname
Özel Beyanname
Ortak Hükümler
Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı
Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
Yurt İçinde Kesilen Vergilerin ve Geçici Verginin Mahsubu
İşletmelerin Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti
Katma Değer Vergisinin Yasal Dayanağı
Katma Değer Vergisinin Konusu
Verginin Mükellefi
Vergiyi Doğuran Olay
Matrah
Oran
Vergi İndirimi
Verginin Tarhı ve Ödenmesi
İşletmelerin Özel Tüketim Vergisi Mükellefiyeti
Verginin Konusu
Verginin Mükellefi
Vergiyi Doğuran Olay
Matrah, Oran, Beyan ve Ödeme
İşletmelerin Yükümlü Oldukları Diğer Vergiler
Emlâk Vergisi
Emlâk Vergisinin Konusu ve Mükellefi
Emlâk Vergisinin Matrahı ve Oranı
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu ve Mükellefi
Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarifesi, Tarhı ve Tahakkuku
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu ve Mükellefi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı ve Oranı
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarhı, Tahakkuku ve Ödenmesi
Damga Vergisi
Damga Vergisinin Konusu ve Mükellefi
Damga Vergisinin Hesaplanması ve Ödenmesi
Damga Vergisinin Hesaplanması
Damga Vergisinin Ödenmesi
Damga Vergisini Ödeme Şekilleri
Makbuz Karşılığında Ödeme
İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödeme
Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme
Belediyelere Ödenen Vergi, Resim ve Harçlar
Doğrudan Tahsil Edilen Belediye Vergileri
İlan ve Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Başka İdareler Tarafından Tahsil Edilen Belediye Vergileri
Haberleşme Vergisi
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
Yangın Sigortası Vergisi
Belediye Harçları
Gümrük Vergileri
Gümrük Vergisinin Konusu ve Yükümlüsü
Gümrük Vergilerinin Hesaplanması, Matrah ve Oranlar
Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar
Dizin

_

Elif Cemre Hazıroğlu

1988 yılında Ankara’da doğdu. 1994-2005 tarihleri arasında ilk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 2010’da Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. “Türk Ticaret Kanunu Açısından Kurucu Menfaatleri” başlıklı doktora tezini Şubat 2017’de jüri önünde savunarak doktor unvanını kazanan Hazıroğlu, hâlihazırda Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


M. Kâmil Mutluer

1936’da Eskişehir’de doğdu. 1959’da İİTİA’yı ve 1967 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1969-1970’te Londra’da bulundu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde doktora, doçentlik ve profesörlüğe yükseldi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alan bu eğitim kurumunda Öğretim Üyesi ve Akademi Başkan Yardımcısı oldu. 1982-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Maliye Bölüm Başkanı, 1986-1997 yıllarında YÖK ve 1988-1997 arasında YÖK Yürütme Kurulu üyesiydi. 1997-1998 yıllarında Başkent Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği, Rektör Yardımcılığı ve Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1998-2001 yıllarında T.C. Sayıştay Başkanı oldu. 2001-2003 yıllarında Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu. 2003-2007 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Erdoğan Öner ve Ahmet Kesik ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Yazarların diğer eseri, Teoride ve Uyulamada Kamu Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007) TÜBA tarafından 2009 Yılın En İyi Ders Kitabı dalında, Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda Erdoğan Öner’le yazmış olduğu Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı kitapta Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yine yılın en iyi ders kitabı olarak kabul edildi. Prof. Dr. Kâmil Mutluer, halen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapmakta, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku dersleri vermektedir. Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği görevini de yürütmektedir. Avukatlık ve Yemenli Mali Müşavirlik mesleğine de sahip olan Mutluer, evli ve iki çocuk sahibidir.


N. Nilay Dayanç Kuzeyli

1989 yılında Ankara’da doğdu. 1995-2006 yılları arasında ilk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 2006 yılında, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 2010 yılının Mayıs ayında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kuntalp-Arkan- Pekgüçlü Ortak Avukatlık Bürosu’nda avukatlık stajına başladı. Yine 2010 yılının Eylül ayında Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2011 yılının Ekim ayında bir yıl süren avukatlık stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydoldu. Yine aynı yıl avukatlık stajı ile eşzamanlı olarak takip ettiği Bilkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programını da başarıyla tamamlayarak; LL.M. derecesini elde etti. 2011-2013 yılları arasındaki iki yıllık süreçte özellikle sözleşmeler ve vergi hukuku üzerinde çalıştığı Yüksel İnşaat A.Ş.’de avukatlık yaptı. Aynı zamanda 2012 yılında, İ.D. Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tam burslu olarak Özel Hukuk alanında doktora çalışmalarına başladı ve 2013 yılının Kasım ayında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda asistan oldu. Doktora tez araştırmalarının bir kısmını Alman Hükümeti tarafından verilen DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) bursu ile misafir araştırmacı olarak bulunduğu Freiburg Üniversitesi’nde yapmış olup tez konusu olan “Vergi Hukukunda Sorumluluk” alanındaki çalışmalarına İ.D. Bilkent Üniversitesi’nde devam etmektedir.