“Dünya Kentleri” dersi, BİLGİ-MİMARLIK yüksek lisans programında yoğun biçimde işlenen modern kent ve mimarlık tarihi konularının, dünyada gündem oluşturmuş kentlerden birine odaklanarak pekiştirilmesi, modem mimarlık kültürüne ilişkin görgünün derinleştirilmesi amacı ile programa alınmış zorunlu dersler arasında bulunmaktadır. Ders, akademik takvim boyunca o yıl için seçilen şehirle ve mimarisiyle ilgili seminerlerle sürdürülmekte ve akademik yıl sonunda yapılan araştırma ve keşif hedefli gezi ile tamamlanmaktadır. Bu kitabın malzemesi, 2012’de Berlin’e, 2013’te Paris’e yapılan keşif gezileri, hazırlık seminerleri ve ilişkili akademik çalışmalar üzerinden derlenmiştir.

İçindekiler
Contents

Editörlerden, Kıtanın Başkentleri: Paris, Berlin
Continental Capitals: Paris, Berlin by the editors
Bilge Bal, İhsan Bilgin

Bakışlar / Views

Günümüz Jakobeni
The Jacobin of Our Times
Walter Benjamin

Berlin Dünya Şehri oluyor: Konut Sorunu ve Villa Kolonileri
Julius Faucher ve 1866 Filtre Modeli ile Konut Reformu Hareketi
Berlin is becoming a World City: The Housing Issue and Villa
Colonies Julius Faucher and his Filter Model of 1866
Gerhard Fehl

Paris, Capital of the Nineteenth Century
Paris, 19. Yüzyılın Başkenti
Walter Benjamin

Alman Ulusu, Fransız Devleti
The German Nation, the French State
Murat Belge

 

Hikayeler / Stories

Baron Haussmann'ın Paris'i
Baron Haussmann's Paris
Atilla Yücel

Yorgun Şehir
Weary City
İhsan Bilgin

Berlin’de Çağdaş Mimarlığın Gelişimi
The Development of Contemporary Architecture in Berlin
Olaf Bartels

Bir Berlin Simgesi: Alman Parlamento Binası Reichstag'ın Kırılgan Tarihi
A Symbol of Berlin: The Fragile History of the Reichstag, the German Parliament Building
Max Welch Guerra

Ada Olarak Berlin
Berlin as an Island
Emre Altürk

 

Deneyimler /Experiences

Walter Benjamin’in Maddeci Antropolojisinin ve 19. Yüzyıl
Arkeolojisinin Mekânı Olarak Paris ve Pasajları
Paris and its Arcades, Site of Walter Benjamin’s Materialist
Anthropology and Nineteenth-Century Archeology
İhsan Bilgin

Mermer, Sis ve Kafesinden Kaçan Kuğu: Baudelaire ve Paris Üzerine bir Sohbet
Marble, Fog, and the Swan Escaping its Cage: A Talk on Baudelaire and Paris
Necmi Zeka

Kültür-Sanat Başkenti Paris’in Kültür ve Sanat Coğrafyası
Cultural and Artistic Geography of a Culture and Art Capital, Paris
Levent Yılmaz

21. Yüzyılın Parkı: La Villette, Paris
Park of the 21th Century: La Villette, Paris
Tansel Korkmaz

Paris'in Psikocoğrafyasının Keşfi: 58 yıl sonra Çıplak Kent üzerine Spekülatif Notlar
Discovering the Pyschogeography of Paris: Speculative
Interpretations on the Naked City 58 years later
Bilge Bal

Komet'in Parisi
Komet's Paris
Komet

Bağlam, Modern Ev ve Banliyö: Villa Stein-de Monzie Üzerinden Bir Tartışma
Context, the Modern House and the Suburbs: A Discussion based on the Villa Stein-de Monzie
Burcu Kütükçüoğlu

Frankfurt Okulu ve Anıt
The Frankfurt School and Monuments
Samet Mor

Hazırlıklar / Preperations

Tematik Mimari Keşif Rotaları & Hazırlık Seminerleri

Thematic Architectural Excursion Routes
& Preperatory Seminars

_