Milletin nesnel temelini belirleyen unsur her kültürde farklı oldu. Bu temel bazıları için ortak dil veya din, bazıları içinse ortak geçmiş olageldi. Bu arada ortak siyasi idealin de millet ve milliyetçilik açısından temel teşkil ettiği düşünülüyordu. Ancak şimdiye kadar “saf” ve “türdeş” bir milliyetçilik pratiğinin yaşama geçmemiş olması, milliyetçiliğin ne olduğuna dair tartışmaların halihazırda güncelliğini korumasına neden oluyor. Etnik kimlik çatışmaları, göçmen karşıtlığı ya da ırkçılık gibi milliyetçilik başlığı altında tartışılabilecek ihtilaflı konular hayatımızın içinde yer almaya devam ederken, milliyetçilik siyaset bilimi araştırmalarının giderek önemli bir alanı haline geliyor._x000D_
_x000D_
“Milliyetçilerin ülkesi yoktur” derken Özkırımlı, aslında milliyetçiliğin bir bakış açısı, dünyayı ve toplumu değerlendirmeye yönelik bir değer yargısı olduğunu öne sürüyor. Yazar milliyetçiliğin tam da bu noktada hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak var olduğunu, kimi zaman yurtseverlik olarak aklanırken, kimi zaman da kurtuluş ya da kimlik savı gibi normatif kurgularla karşımıza çıktığını belirtiyor. Evrensel bir millyetçilik kuramının imkânsızlığına vurgu yapan Özkırımlı, “tüm milliyetçiliklerde ortak olanı, yani milliyetçilik söylemini tanımlamamızı ve anlamamızı sağlayacak bir yaklaşım” geliştiriyor.

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş
Bağlam
Amaçlar
Yapı

İKİNCİ BÖLÜM Milliyetçilik Nedir?
Rakip Milliyetçilik Tanımları
Öznel ve Nesnel Tanımlar
Kültür mü, Siyaset mi?
Milliyetçilik Türleri
İki Tür Milliyetçilik
Etnik-Vatandaşlık Temelli Ayrımının Eleştirisi
Normatif Sonuçlar
Söylem Olarak Milliyetçilik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Milliyetçilik Kuramı
Milliyetçiliğin Modernliği
Süreklilikler, Kopuşlar
Milletlerin ve Milliyetçiliğin Kökeni
Milletlerin Dayanıklılığı
Milliyetçiliğin Doğası
İcat mı, Yeniden Kurgulama mı?
Yansıma Meselesi
Milliyetçiliğe Yeni Yaklaşımlar
Hayatını Feda Etme ve Şiddet
Sınırlar ve Hudutlar
Kimlik ve Fark
Toplumsal Cinsiyet e Cinsellik
Bir Milliyetçilik Kuramı?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Milliyetçiliğin Normatif İddiaları
Milliyetçilik Lehine Normatif Savlar
Kuruluş Savı
Kimlik Savı
Kültürel Bağlam Savı
Kamu Yararı Savı
İçsel Değer Savı
Milli Tarafgirlik Meselesi
Bizimle Aynı Milletten Olanları Böyle Farklı Kılan Ne?
Eşitlik, Adalet ve Milli Tarafgirlik
Milliyetçiliğe İhtiyacımız Var mı?

BEŞİNCİ BÖLÜM Milliyetçilik, Çokkültürlülük ve Liberalizm
Liberal Milliyetçilik
Liberal mi, Milliyetçi mi?
Liberal Milliyetçi Projenin Eleştirisi
Çokkültürlülük ve Tanınma Siyaseti
Liberal Çokkültürlülük Kuramı
Tanınma Siyaseti
Liberal Çokkültürlülüğün Eleştirisi
Diyaloğun Vaatleri

ALTINCI BÖLÜM Milliyetçilik ve Küreselleşme
Küreselleşme ve Milliyetçiliğin “Krizi”
Küreselleşme Tartışmaları
Küreselleşmenin Tehdidi
Kozmopolitan Alternatif
Hangi Kozmopolitanizm?
Kozmopolitanizme Yönelik Eleştiriler
Yeniden Tanımlanan Kozmopolitanizm
Fırsat Olarak Küreselleşme

YEDİNCİ BÖLÜM Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: Toplumsal İnşa Yaklaşımı
Toplumsal İnşa Yaklaşımının Öğeleri
Olumsallık
Heterojenlik ve Çoğulluk
Değişim
Şeyleştirme Sorunu
Yeniden Üretim, Faillik ve Direniş
Kuramsal Sonuçlar
Milliyetçilik Söylemlerinin Haritasını Çıkarmak
Mekân Boyutu
Zaman Boyutu
Simgesel Boyut
Gündelik Boyut

SEKİZİNCİ BÖLÜM Sonuç: Millet-Sonrası Gelecekler
Kaynakça
Dizin

_

Umut Özkırımlı

İsveç Lund Üniversitesi’nde Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde (CMES) Siyaset Bilimi Profesörü olan Umut Özkırımlı, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu; yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science’da, doktora eğitiminiyse İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. London School of Economics’in Ortadoğu Merkezi (MEC) ile Sussex Universitesi, İleri Uluslararası Teoriler Merkezi’nde misafir profesör olarak da görev yapıyor. En son kitabı, Milliyetçilik Teorileri: Eleştirel Bir Giriş’in 3. baskısı Mart 2017’de yayınlandı. Özkırımlı’nın daha önce yayımlanan çalışmaları arasında Theories of Nationalism (Milliyetçilik Kuramları, 2000) ve Contemporary Debates on Nationalism (Milliyetçilik Üzerine Güncel Tartışmalar, 2005) adlı kitaplar ile Nationalism and its Futures (Milliyetçilik ve Geleceği, 2003) adlı derleme bulunmaktadır. Palgrave Macmillan Yayınevi tarafından İngilizce olarak yayımlanan bu kitaplardan Theories of Nationalism, halen 25’i aşkın ülkede, 70’i aşkın milliyetçilik dersinde ‘temel okuma’ olarak kullanılmaktadır.