Profesör Ergun Özbudun, bu kitabında, çağdaş siyaset biliminin önemli konularından olan otoriter rejimleri ve seçimsel demokrasileri teorik ve karşılaştırmalı açıdan inceledikten sonra, bu kavramları Türk siyasal hayatı açısından ele almaktadır. Gerçekten, Türkiye hayli uzun bir tek-partili otoriter rejim dönemi yaşamıştır. Yazar, bu dönemi, tek-parti rejiminin oluşumu ve pekişmesi (1923-1931) ve rejimin otoriter niteliğinin güçlenmesi (1931-1945) olarak iki alt-döneme ayırmakta ve demokrasiye geçiş sürecini (1945-1950) bu rejimin kendisine özgü nitelikleri açısından incelemektedir.  Kitabın ana temalarından biri de çok-partili hayata geçilmesiyle oluşan siyasal rejimin, pekişmiş bir liberal demokrasiye değil, ancak bir seçimsel demokrasi türüne  uygun düştüğüdür. Kitabın, Ortadoğu’daki güncel siyasal gelişmelere ışık tutabilecek bir yönü de, Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki, özellikle Arap ülkelerindeki demokrasi ve otoritarizm sorunlarına genişçe bir yer ayrılmış olmasıdır.

BİRİNCİ BÖLÜM Bir Otoriter Rejimler Teorisi
Otoriter Rejim Kavramı
Otoriter Rejimlerin Ayırdedici Nitelikleri
Otoriter Rejimler ve Diğer Demokratik-Olmayan Rejimler

İKİNCİ BÖLÜM Otoriter Rejimlerin Alt-Tipleri
Bürokratik-Askerî Otoriter Rejimler
Organik Devletçilik
Demokrasi-Sonrası Toplumlarda Mobilizasyoncu Otoriter Rejimler
Bağımsızlık-Sonrası Tek-Parti Rejimleri
Irksal “Demokrasiler”
Totalitarizm-Öncesi ve Totalitarizm-Sonrası Otoriter Rejimler
Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçimsel Otoriter Rejimler
Seçimsel Otoritarizm Kavramı
Alt-Tipoloji Önerileri
Seçimsel Otoriter Rejimlerin Dinamikleri
Seçimsel Otoriter Rejimlerin Coğrafi Dağılımı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Otoritarizm, İslâmiyet ve Ortadoğu Ülkeleri
İslâmiyet ve Demokrasi
Arap Otoritarizmi

BEŞİNCİ BÖLÜM Türkiye’de Otoriter Tek-Parti Rejimi
Türk Tek-Parti Sisteminin Niteliği: Doğuş ve Konsolidasyon Aşaması (1920-1931)
Doğuş ve Konsolidasyon
Karşılaştırmalı Açıdan Türk Tek-Parti Sisteminin Niteliği
Türk Tek-Parti Rejiminin Örgütsel Nitelikleri
Türk Tek-Parti Rejiminin İdeolojik Nitelikleri
Türk Tek-Parti Rejimi ve Sınırlı Plüralizm
Serbest Cumhuriyet Fırkası Deneyimi
Rejimin Otoriter Niteliğinin Güçlenmesi
Örgütsel Dönüşüm
Sınırlı Plüralizmin Tasfiyesi
İdeolojik Dönüşüm
CHP İdeolojisi ve Demokrasi
Genel Değerlendirme

ALTINCI BÖLÜM Türkiye’de Çok-Partili Hayata Geçiş ve Seçimsel Demokrasi
Demokrasiye Geçiş (1946-1950)
Seçimsel Demokrasi
Güçlü Devlet Geleneği
Tepeden İnme Devrim
Vesayetçilik
Resmî İdeoloji
Genel Değerlendirme ve Sonuç
Kaynakça
Dizin

Ergun Özbudun hocanın ifadesiyle, seçimsel demokrasilerde bütün vatandaşlar temel haklardan ve özgürlüklerden yararlanamıyorlar. Tam ve eşit siyasal yarışma unsuru eksik oluyor. Buna “fiili tek partili demokrasi” de deniliyor.
Şafak Yüca, 4 Mayıs 2017, Politikyol

https://www.politikyol.com/safak-yuca-yazdi-secimsel-otoriter-cumhurbaskanligi-demokrasisi/

_

Ergun Özbudun

Prof. Dr. Ergun Özbudun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1962’de doktor, 1967’de
doçent ve 1975’te profesör unvanını kazanmış ve 1994 yılına kadar bu kurumda görevini sürdürmüştür. O tarihten bu yana Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak, anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı dersleri vermektedir. Özbudun, Harvard Üniversitesi’nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders vermiştir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini ifa etmiştir. Halen Milletlerarası Anayasa Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu’nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun’un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını vardır.