Bu kitap çok zengin bir literatüre sahip olan bu kavramı enine boyuna incelerken, kısa ama özlü yorumlar getiriyor. Popülizmin özü itibariyle, kavramsal bir kayganlığa sahip olduğu için kavranmasının güç ve elle tutulmasının zor olduğunu öne süren yazar; popülizmi savunan siyasetçilerin fiiliyatta temsili demokrasiye karşı olduklarını, siyasal katılımdan kaçındıklarını, partiler, parlamento vb siyasal temsil araçlarını pek ciddiye almadıklarını savunuyor. Popülizmi, tarih boyunca ilericilerden gericilere, mutlakiyetçilerden demokratlara, soldan sağa kadar her kesimin elinde “yararlı” bir araç olarak görüp kullandığı bir kavram biçiminde tanımlayan Taggart, ünlü düşünür Isaiah Berlin’e gönderme yaparak, kusursuz bir popülizm tanımını aramanın bir yanılsama olduğunu ve hiçbir zaman böyle bir sonuca ulaşılamayacağını özellikle belirtiyor.

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş

İKİNC BÖLÜM Popülizmin Tanımları
Literatür

BİRİNCİ KISIM Popülizm Örnekleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Amerika Birleşik Devletleri’nde Hareketlerin Siyaseti ve Popülist Siyaset
Halk Partisi ve Popülist Hareket
Huey Long ve George Wallace
Günümüz ABD Siyasetinde Popülizm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM “Halka Doğru!” Rus Popülizmi’nden Dersler
Rus Popülizmi: Narodniçestvo ve Narodniki
Alexander Herzen ve Rus Popülizminin Temelleri
“Halka Gitmek”
Halktan Teröre

BEŞİNCİ BÖLÜM Latin Amerika’da Popülist Liderlik Siyaseti
Latin Amerika’da Popülizm
Juan Peron ve Peronizm
Popülizm Olarak Peronizm

ALTINCI BÖLÜM Popülizm Vaazları: Kanada’da “Sosyal Kredi Hareketi”
Sosyal Kredi Hareketinin Yükselifli
Popülizm Olarak Sosyal Kredi

YEDİNCİ BÖLÜM Yeni Popülizm
Batı Avrupa’da Yeni Popülizm
Batı Avrupa’da Yeni Popülist Partiler
Avustralya, Kanada ve Birleşik Devletler’de Yeni Popülizm

İKİNCİ KISIM Popülizmin Karakteristik Özellikleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM Popülizm, Halk ve Anayurt
Popülizm ve Halk
Anayurt Siyaseti

DOKUZUNCU BÖLÜM Popülizmin Kurumsal İkilemleri
Popülist, Karizmatik ve Otoriter Liderlik
Doğrudan Demokrasi
Komplo Kuramları

ONUNCU BÖLÜM Popülizm ve Temsili Siyaset
Temsili Siyasete Tepki Olarak Popülizm
Popülizm ve Temsili Siyaset Üzerindeki Etkisi

ONBİRİNCİ BÖLÜM Sonuç
Kaynakça
Dizin

'Popülizm, bir kriz karşısında anayurdun siyaset karşıtı, yüreği boş ve bukalemunsu biçimde yüceltilmesidir' diyen Taggart popülizm literatüründe önemli bir yeri olan eserinde kavramın evrensel manada tanımlayıcı kriterlerini ortaya koymaya çalışıyor.
Tufan Erhurman, 27 Ekim 2014, Yeni Düzen

http://www.yeniduzen.com/populizm-aslinda-nedir-81888h.htm

_

Paul Taggart

1965’te Londra’da doğan Paul Taggart, Sussex Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bölümünde profesör olarak ders vermektedir. Çalışma yaptığı alanlar arasında Avrupa’daki siyasi partiler, aşırı sağcılık ve popülizm yeralmaktadır. 1996’da yayımlanan The New Populism and the New Politics adlı kitabın yanısıra çok sayıda makalenin yazarıdır. Taggart aynı zamanda Politics adlı derginin editörlüğünü yürütmekte ve Georgetown Üniversitesi Almanya ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde konuk profesör olarak ders vermektedir.