Bu kitap çağdaş siyaset felsefesinde belirleyici öneme sahip iki büyük düşünür olan Jürgen Habermas ve John Rawls arasında 1995 yılında gerçekleşen bir tartışmayı Türkçe okuyucusu ile buluşturuyor. Kendi ifadeleriyle Rawls “siyasal liberalizmin”, Habermas ise “Kantçı cumhuriyetçiliğin” savunucusudur. Her iki düşünürün de görüşleri sayısız teze konu olmuş ve siyaset biliminden sosyolojiye, hukuktan psikolojiye birçok alanda sayısız araştırmaya ilham vermiştir.

Çeviri Üzerine Bir Not

BİRİNCİ KISIM Giriş

1 Çağdaş Siyaset Kuramının İki Büyük İsmi: John Rawls ve Jurgen Habermas
Murat Özbank

2 Neden Demokrasi? Düşünsel ve Vicdani Çeşitlilik Koşulları Altında Normatif Gerekçelendirme ve
Siyasal İstikrar Sorunu
Murat Özbank

İKİNCİ KISIM Rawls-Habermas Tartışması

3 Aklın Kamusal ve Alenî Kullanımı Yoluyla Uzlaşma: John Rawls’un Siyasal Liberalizmi Üzerine Düşünceler
Jürgen Habermas

4 Habermas’a Yanıt
John Rawls

5 “Makûl” “Doğru”ya Karşı veya Dünya Görüşlerinin Ahlakiliği
Jürgen Habermas

ÜÇÜNCÜ KISIM Özet ve Değerlendirme

6 Rawls-Habermas Tartışması ve Diyalog Üzerine Örtüşen Görüşbirliği Fikri
Murat Özbank

Kaynakça

Dizin

_