Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden itibaren modernleşme çabalarında ve buna paralel olarak sivil toplumun gelişim sürecinde ordu özel bir öneme ve yere sahip olmuştur. İki ana bölümden oluşan bu kitap, ilk bölümde Osmanlı döneminden başlayarak güvenlik aygıtının oluşumuna ve bu aygıtın modern devletle ilişkisine odaklanırken; ikinci bölümde yeni kurulan cumhuriyetle birlikte ordunun yeniden inşaası ve geçirdiği dönüşümler inceleniyor. Derlemeyi oluşturan yazılar farklı teorik çerçeveler, farklı yöntemler ve farklı sorunlardan hareket etmekle birlikte, hepsi de Türkiye’de devlet yapısı, güvenlik siyaseti ve ordunun toplumsal ve siyasal aktörlerin dahil olduğu güç ilişkileri sürecinde ve karşılıklı etkileşim içinde nasıl yapılanıp dönüştüğüne dair analizler içeriyor.

GİRİŞ Ordu, Devlet, Güvenlik Siyaseti Üzerine
İsmet Akça - Evren Balta Paker

BiRiNCİ KISIM Osmanlı’da Modern Devlet ve Ordunun Oluşu
1 Osmanlı’da Modern Devlet, Güvenlik Siyaseti ve Ordunun Dönüşümüne Dair Bir Değerlendirme
Gül Tokay
2 Osmanlı Taşrasında Denetim: Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Jandarma (1876-1908)
Nadir Özbek
3 İçerme ve Dışlama: Osmanlı İmparatorluğu’nda Askere Alma
Mehmet Hacısalihoğlu
4 Çevreyi İdare Etmek: Osmanlı Devleti ve Hamidiye Alayları
Janit Klein
5 Makedonya Reformları ve Güvenlik Güçleri
Gül Tokay
6 Birinci Dünya Savaşı’nda Devlet İktidarı ve İç Güvenlik: Asker Kaçakları Sorunu ve Jandarmanın Yeniden Yapılandırılması
Mehmet Beşikçi
7 Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Ordusunda Prusya Etkisi
Gencer Özcan
8 Bir Cumhuriyet Kurumu Yaratmak: Atatürk’ün Donanması, 1923-1939 Serhat Güvenç - Dilek Barlas
9 ABD Askeri Yardımı ve Türk Ordusunun Dönüşümü: 1942-1960
Serhat Güvenç
10 Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Güvenlik Siyaseti ve Nüfus Politikaları
Murat Yüksel
11 Türkiye’de Milli Güvenlik Kavramının Gelişimi
Gencer Özcan
12 Ordu, Devlet ve Sınıflar: 27 Mayıs 1960 Darbesi Örneği Üzerinden Alternatif Bir Okuma Denemesi
İsmet Akça
13 Dış Tehditten İç Tehdide: Türkiye’de Doksanlarda Ulusal Güvenliğin Yeniden İnşası
Evren Balta Paker
14 İktidarın Kılcal Damarları ya da Türkiye’de Zorunlu Askerlik, Jandarma ve Devlet
Aslı Özgür Peker Dogra
15 “Türkiye Coğrafyasında Yalnız Güçlü Devletler Ayakta Kalabilir”: Jeopolitik Gerçeklerin Türkiye’deki Kullanımları
Pınar Bilgin
16 Kuvvet Kullanma Tehdidine Dayalı Dış Politika Krizlerinde Güvenlik Kavramı
Fuat Aksu
Dizin

_