Amerikalı filozof John Rawls’ın 1971’de yayınlanan ve eşitlik ve özgürlük kavramlarının kesiştiği adalet teorisini ortaya koyduğu Bir Adalet Kuramı adlı eseri yirminci yüzyılın ahlak ve siyaset felsefesi üzerine yapılmış en önemli çalışması kabul edilir. Rawls Siyasal Liberalizm adlı kitabında ise, modern demokratik bir toplumda demokratik kurumlar çerçevesinde birarada varlığını sürdüren uyuşmaz ve uzlaşmaz çok sayıda dinsel, felsefi ve ahlaki doktrinlerle bölünmüş özgür ve eşit yurttaşların nasıl birarada uyum içinde yaşayacağını sorguluyor. Eser, çoğulcu demokratik toplumlarda istikrarlı bir adil düzen arayışına cevap verebilen bir adalet teorisi olarak öne çıkıyor._x000D_
Kitabın sonunda yazarın ölümüyle yarım kalan “Kamusal Aklın Yeniden Ele Alınması” adlı makale de yer almaktadır.

Giriş
Karton Kapak Baskısına Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Siyasal Liberalizm: Temel Öğeler

BİRİNCİ DERS Temel Düşünceler
1. İki Temel Sorunun Ele Alınması
2. Siyasal Adalet Anlayış Fikri
3. Hakkaniyetli Bir İşbirliği Sistemi Olarak Toplum Fikri
4. Başangıç Durumu Fikri
5. Siyasal Kişi Anlayışı
6. İyi Düzenlenmiş Toplum Fikri
7. Ne Bir Cemaat Ne de Bir Birlik
8. Soyut Kavramlar Kullanma Üzerine

İKİNCİ DERS Vatandaşların Yetenekleri ve Bunların Temsili
1. Makûliyet ve Rasyonellik
2. Muhakeme Zorlukları
3. Makûl Kapsamlı Doktrinler
4. Kamusal Açıklık Şartının Üç Düzeyi
5. Rasyonel Özerklik: Siyasal Değil Yapay
6. Tam Özerklik: Ahlâki Değil Siyasal
7. Kişideki Ahlâki Motifin Temeli
8. Ahlâk Psikolojisi: Psikolojik Değil Felsefi

ÜÇÜNCÜ DERS Siyasal İnşacılık
1. İnacı Anlayış Fikri
2. Kant’ın Ahlâki İnşacılığı
3. İnşacı Bir Görüş Olarak Hakkaniyet Olarak Adalet
4. Toplum ve Kişi Anlayışlarının Rolü
5. Üç Nesnellik Anlay›fl›
6. Bilginin Nedensellik Görüşünden Bağımsız Olan Nesnellik
7. Siyasal Açıdan, Nesnel Nedenler Ne Zaman Ortaya Çıkar?
8. Siyasal İnşacılığın Alanı

İKİNCİ BÖLÜM Üç Ana Düşünce

DÖRDÜNCÜ DERS Örtüşen Görüşbirliği Fikri
1. Siyasal Liberalizm Nasıl Mümkün Olabilir?
2. İstikrar Sorunu
3. Örtüşen Görüşbirliğinin Üç Özelliği
4. Kayıtsız ve Şüpheci Olmayan Görüşbirliği
5. Siyasal Anlayışın Kapsamlı Olması Gerekmez
6. Anayasal Görüşbirliğinin Aşamaları
7. Örtüşen Görüşbirliğinin Aşamaları
8. Anlayışlar ve Doktrinler: Bunların Arasındaki İlişki

BEŞİNCİ DERS Doğrunun Önceliği ve İyi Fikirleri
1. Siyasal Anlayışın İyi Anlayışlarını Sınırlaması
2. Rasyonellik Olarak İyilik
3. Birincil Değerler ve Kişilerarası Karşılaştırmalar
4. Vatandaşların İhtiyaçları Olarak Birincil Değerler
5. İzin Verilebilir İyi Anlayışları ve Siyasal Erdemler
6. Hakkaniyet Olarak Adalet, İyi Anlayışlarına Karşı Adil midir?
7. Bir İyi Olarak Siyasal Toplum
8. Hakkaniyet Olarak Adalet Tamdır

ALTINCI DERS Kamusal Akıl Fikri
1. Kamusal Aklın Sorunları ve Forumları
2. Kamusal Akıl ve Demokratik Vatandaşlık İdeali
3. Kamusal Olmayan Akıllar
4. Kamusal Aklın İçeriği
5. Anayasal Esaslar Fikri
6. Kamusal Akıl Timsali Olarak Yüksek Mahkeme
7. Kamusal Akılla İlgili Belirgin Zorluklar
8. Kamusal Aklın Sınırları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurumsal Çerçeve

YEDİNCİ DERS Konu Olarak Temel Yapı
1. Adaletin Birinci Konusu
2. Uygun Bir Sırayla Sağlanan Birlik
3. Liberteryanizm Temel Yapıda Özel Bir Role Sahip Değildir
4. Arka Plan Adaletin Önemi
5. Temel Yapı Bireyleri Nasıl Etkiler?
6. Farazi, Tarihsel Olmayan ‹lk Anlaflma
7. İlk Anlaşmanın Özellikleri
8. İnsan İlişkilerinin Toplumsal Doğası
9 Temel Yapının İdeal Biçimi
10. Hegel’in Eleştirisine Yanıt

SEKİZİNCİ DERS Temel Özgürlükler ve Bunların Önceliği
1. Hakkaniyet Olarak Adaletin Öncelikli Amacı
2. Temel Özgürlüklerin Özel Konumu
3. Kişi Anlayışları ve Toplumsal İşbirliği
4. Başlangıç Durumu
5. Özgürlüklerin Önceliği, I: İkinci Ahlâki Yetenek
6. Özgürlüklerin Önceliği, II: Birinci Ahlâki Yetenek
7. Salt Formel Olmayan Temel Özgürlükler
8. Tamamen Yeterli Temel Özgürlükler Düzeni
9. Özgürlüklerin Oluşturduğu Tutarlı Düzen
10. Özgür Siyasal İfade
11. Belirgin ve Mevcut Tehlike Kuralı
12. Siyasal Özgürlüklerin Adil Değerinin Sürdürülmesi
13. İkinci İlkeye Bağlı Özgürlükler
14. Hakkaniyet Olarak Adaletin Rolü

DOKUZUNCU DERS Habermas’a Yanıt
1. İki Temel Farklılık
2. Örtüşen Görüşbirliği ve Gerekçelendirme
3. Modernlerin Özgürlükleri Karşısında Halkın İradesi
4. Özgürlüklerin Kökenleri
5. Öze Dair Adalete Karfl› Usule Dair Adalet
6. Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması
“Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması”na Giriş
Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması
1. Kamusal Akıl Düşüncesi
2. Kamusal Aklın İçeriği
3. Demokraside Din ve Kamusal Akıl
4. Kamusal Siyasal Kültürün Genel Bakışı
5. Temel Yapının Parçası Olarak Aile Üzerine
6. Kamusal Akıl ile İlgili Sorular
7. Sonuç
Terimler Sözlüğü
Dizin

Siyasal Liberalizm’de Rawls 20. asırda siyasal liberal düşüncenin en yetkin örneğini ortaya koymuştur. Bu eserinde Rawls, insanların farklı ahlâk anlayışlarına ve iyi hayat düşüncelerine sahip olmalarına rağmen, hep birlikte onaylayabilecekleri bir siyasal ahlâkî kavram öne sürmüştür.
M. Fevzi Bilgin

https://www.bisav.org.tr/Bulten/14/255/john_rawls_ve_siyasal_liberalizm

_

John Rawls

John Rawls 1921 yılında ABD’nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde doğdu. Kent School ve Princeton Üniversitesi’nde gördüğü eğitimin ardından 1950’de Princeton’dan doktor ünvanını aldı. 1962 yılına Harvard Üniversitesi Felsefe bölümüne katılıncaya kadar Princeton, Cornell ve MIT Üniversitelerinin felsefe bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kasım 2002’de vefat edene dek Harvard Üniversitesi’nde emeritus profesör olarak görev yapan Rawls, 21. yüzyılın en önemli siyaset kuramcılarından ve liberal görüşün önde gelen savunucularındandı. Eserleri arasında; A Theory of Justice (1971), Political Liberalism (1993), Law of Peoples (1999), Lectures on the History of Moral Philosophy (2000) yeralmaktadır.