Afetlerle Yoksullaşma adlı bu çalışma, küresel salgının üzerini açtığı, görmezden gelinen gerçeklerle sert yüzleşmelerin yaşandığı zamanlara ilişkin değişimleri, dönüşümleri ve zaman zaman da tuhaflıkları tarihe not düşüyor. İçinde bulunduğumuz sert dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak romantik bir iyimserlikten gerçekçi bir iyimserliğe doğru geçişi vurguluyor.

Dünyanın ve daha sert bir biçimde Türkiye’nin içinde bulunduğu küresel salgın, iklim krizinden göçlere, artan eşitsizliklerden yeni ekonomik ve toplumsal yapılanma alternatiflerine kadar önemli bir dönüşümü başlattı ve en yaygın ifade ile “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük kesimini daha derin yoksulluk açmazları ile karşı karşıya bırakmaya başlayan küresel salgın sürecini, etkileri her geçen gün artan iklim krizi ve afetlerle birlikte okumak, anlamak, anlamlandırmak amacıyla tasarlanan bu çalışma 24 yazarın kaleme aldığı 16 çalışmayla çok disiplinli ve bütüncül bir yaklaşım sergiliyor ve nihayet eleştirel bir yaklaşımla söylememiz gerekenleri bir araya getiriyor.

MURAD TİRYAKİOĞLU AHMET İÇDUYGU ALTUĞ YALÇINTAŞ AYŞE BİLGE SELÇUK AYŞEN ÜSTÜBİCİ BAŞAK AKKAN BESİM CAN ZIRH DENİZ BAŞOĞLU ACET EMEL MEMİŞ EROL TAYMAZ FİKRET ADAMAN GİZEM YARDIMCI H. SİBEL KALAYCIOĞLU İLHAN ZEYNEP KARAKILIÇ M. LEVENT KURNAZ MERT CAN DUMAN NERGİS DAMA SABÂ YAĞCI SEÇİL AYŞED BAHÇE SELİN KİTİŞ SELİN ÖZOKCU SİBEL KARADAĞ UTKU PERKTAŞ VOLKAN YILMAZ

Derleyen ve Yazarlar

Önsöz: Ne İlkti Ne de Son Olacak...
Murad Tiryakioğlu

Sunuş: İnsan’dan ‘Doğa’ya Afetlerin Ekonomi-Politik Topoğrafyası
Fikret Adaman

 

BİRİNCİ KISIM Toplumsal Dönüşüm ve Afetlerle Yoksullaşma

1 Afetler Sonrasında Yoksulluk, Sosyal Kırılganlık, Sosyal Politikalar ve Yeniden Yapılanma
H. Sibel Kalaycıoğlu

2 Siyaset, Sağlık Politikaları ve Sağlık Bakım Sistemleri: Pandemiyle Etkin Mücadelenin Belirleyenlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Volkan Yılmaz

3 COVID-19 Salgını ve Bakım Krizi: Finansallaşmış Kapitalizm ve Yaşlı Bakım Evleri
Başak Akkan

4 Salgın ve Yoksulluk Kıskacında Kent Mültecileri ve Sağlık Hakkına Erişim
Ayşen Üstübici - Ahmet İçduygu - Sibel Karadağ

5 Toplumsal Afetlerde Çocuklar
Selin Kitiş - Ayşe Bilge Selçuk

6 Dünyanın Modern Büyüsü Bozulurken: COVID-19 Küresel Salgınına Göçmenlerin Aynasından Bakmak
Besim Can Zırh - İlhan Zeynep Karakılıç

7 Küresel Salgın Sürecinde Dijital Ahlâk İhlalleri: Max Weber’den Edward Snowden’a Takip Kapitalizminin Ruhu
Gizem Yardımcı - Altuğ Yalçıntaş

İKİNCİ KISIM İktisadi Dönüşüm ve Afetlerle Yoksullaşma

8 COVID-19 Tedbirlerinin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye İçin Bir ex-ante Politika Etki Analizi
Erol Taymaz

9 Derinleşen Kent Yoksulluğunun Kaderini Salgın mı Belirleyecek?
Murad Tiryakioğlu - Sabâ Yağcı

10 Çalışma Hakkı Bakımından Pandemi Süreci ve Alınan Önlemler Üzerine Bir Değerlendirme
Seçil Ayşed Bahçe - Emel Memiş

11 COVID-19 Salgınıyla Sosyal Refah Devleti Uygulamalarının Dönüşümü
Nergis Dama

12 Salgının Gölgesinde Kentleşme: Ekonomik Refah ile Ekolojik Çeşitlilik Arasında Bir Yerde
Mert Can Duman

 

ÜÇÜNCÜ KISIM Ekolojik Dönüşüm ve Afetlerle Yoksullaşma

13 Salgın Döneminden İklim Değişikliği Mücadelesine İlişkin Alınabilecek ve -Asla- Alınamayacak Dersler
M. Levent Kurnaz

14 İklim Krizi Gölgesinde Gıda Tüketiminde ve İsrafında Öznenin Rolü
Selin Özokcu - Deniz Başoğlu Acet

15 Afetler ve Biyoçeşitlilik
Utku Perktaş

_