Eş/partner şiddeti, kadınların işgücüne etkin katılımlarını engelleyen bir sorun olarak, işyerine ve ekonomiye etkileri nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından bir iş ve işletme meselesi olarak kabul görmektedir. Bu kitap, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir araştırma ve sosyal etki merkezi olan Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu (TKYF) tarafından başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesini ele alıyor. Şirketleri, eş/partner şiddetiyle mücadele etmek için harekete geçirmeyi amaçlayan bu proje, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve TÜSİAD’la ortaklaşa çalışmayla hayata geçirildi.

Kitap iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda, genel hatları ve aşamalarıyla projenin başlangıcı ve yürütülüş süreci aktarılırken, eş/partner şiddetiyle mücadele, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ele alınıyor. Katılımcı şirketlerin hikâyeleri; proje bağlamında sürdürdükleri faaliyetler, örnekler, belgeler, tanıklıklar ve fotoğraflarla anlatılıyor. İkinci kısımda ise farklı alanlardan akademisyenlerin makaleleriyle projenin meydana geldiği ve geliştiği yerel bağlama ilişkin çok disiplinli bir bakış açısı getiriliyor.

“İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı”, akademi ile iş dünyasının ortaklaşa geliştirdiği bir proje olarak yerel bağlama ilişkin duyarlılığı ve özgünlüğüyle toplumsal değişim yaratma yolunda önemli bir adım.

Derleyen ve Yazarlar

Giriş
Melsa Ararat

Önsöz
Sabancı Vakfı

İş Dünyası Olarak Aile İçi Şiddete Karşıyız
TÜSİAD

Önsöz
UNFPA

BİRİNCİ BÖLÜM
1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmanın Tartışılmaz Koşulu
Melsa Ararat

2 Küresel Bağlam: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Melsa Ararat

BADV Proje Etkinlikleri
BADV Şirketleri Cinsiyet Farkındalığı Çalıştay ve Aktiviteleri
BADV Şirketleri İç İletişim Faaliyetleri

İKİNCİ BÖLÜM
3 Toplumsal Cinsiyet Şiddeti Ancak Bütünsel Bir Yaklaşımla Önlenebilir
Fatmagül Berktay

4 Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve COVID-19 Salgınının Etkileri
Özge İzdeş

5 Türkiye’de Feminizmin Seyri ve Kırılma Noktaları
Sevgi Uçan Çubukçu

6 Türkiye’nin Kadına Yönelik Şiddet / Aile İçi Şiddetle Mücadele Hikâyesi: 2000’li Yıllar
Meltem Ağduk

7 Bir İnsan Hakkı İhlali Olarak Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Şirketlerin Sorumlulukları
F. İrem Çağlar Gürgey

Sonsöz
Berin Uyar

EKLER
Ek-1 Bireysel Deneyimler
Ek-2 Şirket Örnekleri
Ek-3 Sabancı Üniversitesi Politika Dökümanları
Ek-4 BADV Projesi Ana Destekçileri

Dizin

_

F. İrem Çağlar Gürgey


Fatmagül Berktay

Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile York Üniversitesi’nde (UK) tamamladı. Tarih Vakfı kurucu üyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi Genel Kurul üyesi.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Siyaset Teorisi”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Çağdaş Siyasal Teoriler”, “Demokrasi Teorisi”, “Çağdaş Siyasal Kuram ve Tartışmalar”; Kadın Çalışmaları Bölümü’nde ise “Feminizmin Temel Sorunsalları” derslerini verdi. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çeşitli uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etti.

ABD, Avrupa ve Avustralya üniversitelerinde de dersler ve konferanslar verdi. Siyaset bilimi ve kadın çalışmaları alanlarında yurtiçinde ve dışında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunuyor. Yazarın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (Metis, 1996) adlı çalışması Women and Religion adıyla Kanada’da (BlackRose Books, 1998), Tarihin Cinsiyeti (Metis, 2003) adlı kitabı ise El Huviyye en Nisaiye ‘abr et Tarih başlığıyla Lübnan’da yayımlandı ( Dar Kreideh, 2009). Son iki kitabı Politikanın Çağrısı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Dünyayı Bugünde Sevmek – Hannah Arendt’in Politika Anlayışı (Metis Yayınları, 2012) adlarını taşıyor.


Melsa Ararat


Meltem Ağduk


Özge İzdeş


Sevgi Uçan Çubukçu