Prof. Onur Bilge Kula, Almanya’da “Manga cum Laude” derecesiyle kabul edilen bu doktora çalışmasında, bu ülkede yaşayan Türkiyeli göçmenlerin kültürleriyle kalıcı hale gelip, biçimlenmesine katkıda bulundukları çok-kültürlülüğün yarattığı etkileri, bunun sonucunda oluşan kültürlerarası eğitimi ve bunun sonuçlarını ele alıyor. Bu çalışmada “hümanist kuramsal yaklaşım”ın verilerinden yararlandığını belirten Kula, çok-kültürlü bir toplumda yaratıcı insanların gelişmesini de insancıllık temeline bağlamakta, bu anlamda kültürlerarası pedagojiyle yaratılan potansiyelin eğitimden, devlet yönetimine, bürokrasiye vb. kadar uzanan görevlerini tartışmaktadır. Kitap, “Almanya’daki Türk Göçmen Kültürünün Bileşeni olarak Türk Kültürü”,” Göçmen Kültürünü Biçimlendiren Toplumsal Koşullar”, “Göçmen Çocuklarla ilgili Eğitim-Öğretim Politikası”, “Farklı Pedagojik Yaklaşımlar” gibi bölümlerden oluşmaktadır.

 • Almanya’nın Resmi Politikası ve Çok-Kültürlülük
 • Ötekileşim ve Özdeşleşim Bağlamında Kültürel Kimlik
 • Özgünlük-Başkalık Bağlamında Kimlik Oluşumu
 • Ulusal ve Dinsel Öğelerin Öne Çıkarılması: Ayrımcılık
 • Avrupa ve Alman-Merkezcilik, Türklerin Bütünleşme Yeteneksizliği Savı ve Yeni Bağdaşımcı Kültür
 • Türkiye Kökenlilerin Kültürel Kimlik Gelişim Aşamaları
 • Geri Dönüş Özleminin Biçimlendirdiği Dönem
 • Katılaşma Eğilimi
 • Alman Yurttaşlığına Geçişler
 • Almanya’daki Türkiye Kökenliler, “Kültürel Azınlık” mıdır?
 • Sosyolojik İç Ayrışma, Edebiyat ve Yeni Kültürel Kimlik
 • Kapsamlı Bir Zihniyet Değişikliği

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş

 • Alman Toplumunun Çok-Kültürlü Yapıya Evrilmesi
 • Çok-Kültürlü Ortam, Kültürlerarası Eğitim
 • Çok-Kültürlülüğün Bir Öğesi Olarak Türk Göçmen Kültürü

İKİNCİ BÖLÜM Kültür

 • “Kültür” Kavramının Tanımı ve Sınırlandırılması
 • Kültür Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Kültürel Gelişimin Başlıca Kaynakları
 • Kültürel Gelişimde “Öz” ve “Yabancı”nın Rolü
 • Kültürün Biçimlenmesinde Soy-Kökün Etkisi
 • Etno-Merkezcilik ve Başka Kültürleri Yok Sayma
 • Söyleşimsel Kültür Edimi ve Toplumun İnsancıllaşması
 • Ekonomi-Politik Önyargılar ve Kültürel Yabancılaşma Korkusu
 • Pedagoji Açısından Kimlik Oluşturumu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Almanya’daki Türk Göçmen Kültürünün Bileşeni Olarak Türk Kültürü

 • Türk Toplumunun Kültürel Çeşitliliği
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye Kültürünün Önemli Bileşenleri
 • Türklerin Kökensel Kültür Mirası
 • Anadolu Kültür Birikimi
 • İslâm Dininin Etkileri
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Etkileri
 • Batılılaşma Eğilimlerinin Türk Kültürüne Etkileri
 • Kemalizm’in Kültürel Etkileri
 • Atatürk’ün Ölümünden Sonraki Kültürel Gelişmeler
 • Türk İşgücü Göçü ve Türkiye’deki Kültürel Edime Etkisi
 • Türk Toplumunun Kültürel Gelişmesini Biçimlendiren Toplumsal ve Ekonomik Koşullar
 • Ekonomik Ayrışıklık/Heterojenlik
 • Toplumsal Yapı
 • Aile Yapısı
 • Toplumsal Alt Sınıfın Konut Koşulları ve Alışkanlıkları
 • Boş Zaman Etkinlikleri
 • Türk Kültürünün Bölgesel Özellikleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Almanya’da Türk Göçmen Kültürünü Biçimlendiren Toplumsal Koşullar

Çatışmalar ve Çözümü

 • Berlin’deki Türk Göçmenlerin Konut ve Yerleşim Koşulları
 • Konut Koşullarının Kültürel Edime Etkileri
 • Barınma Olanaklarının ve Kültürlerarası Yaşam Tasarımları
 • Konut Koşulları ve Kültürel Kimlik Oluşturumu
 • Çalışma Koşullarının Kültürel Gelişim Üzerine Etkisi
 • Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasal Çerçeve
 • Yabancılar İş Hukukun Kültürel Edime Etkisi
 • Çalışma Koşullarının Kültürel Edime Etkisi
 • İş Yaşamında Türk Göçmenlerin Konumu ve Kültürel Edimlerine Etkisi
 • Türk Göçmenlerin Sendika ve İşyeri Temsilinin Kültürel Gelişimlerine Etkisi
 • Türk Göçmenlerin Gelir Durumu, Biriktirme Tutumu ve Kültürel Edime Etkileri
 • Türk Göçmen Ailelerin Toplumsal Konumu ve Kültürel Gelişimi
 • Yabancılar Yasası ve Türk Göçmenlerin Politik ve Kültürel Etkinlik Olanakları
 • Türk Göçmen Kültürünü Etkileyen Bütünsel Koşullar
 • Türk Göçmenlerin Bilinç Oluşturma Koşulları
 • Türk Göçmenlerin Gereksinme Yapılarının Kültürel Etkileri
 • Medyanın Türk Göçmen Topluluğun Kültürel Gelişimine Etkisi
 • Kültürel İhmale Bir Tepki: Türk Video Filmleri
 • Kültürel Dışlanmışlığa Tepki Olarak İslâm’a Yöneliş

BEŞİNCİ BÖLÜM Göçmen Çocuklarla İlgili Eğitim-Öğretim politikası

 • Göçmenlik Bağlamında Kültür ile Pedagoji İlişkisi
 • Göçün Eğitim Alanına Nicel Etkileri
 • Göçmen Çocukların Eğitimine İlişkin Yaklaşımların Gelişimi
 • Bavyera Modeli
 • Berlin Modeli
 • Alman Eğitim Sisteminin Tek-Kültürlü Yönelimi
 • Yeni Bir Eğitim İçin Çerçeve Olarak Federal Almanya’daki Toplumsal-Kültürel Durum

ALTINCI BÖLÜM Farklı Pedagojik Yaklaşımlar

 • Yabancılar Pedagojisi Yaklaşımı
 • İki-Kültürlü Yaklaşım
 • Çok-Kültürlü Yaklaşım
 • Kültürlerarası Yaklaşım
 • Kültürlerarası Pedagojinin Belirginleştirilmesine İlişkin Düşünceler

YEDİNCİ BÖLÜM Kültürlerarası Pedagojinin Kuramı ve Edimi

 • İnsan Ediminin Koşulu ve Sonucu Olarak Kültür
 • Çok-Kültürlülük ve Kültürlerarası Kimlik
 • Kültürleri Eşit Değerlendirme
 • Okulda ve Toplumda Kültürlerarası Öğrenme
 • Kültürlerarası Eğitimde Öğretmenin İşlevi
 • Öğretme ve Öğrenme Araçlarının İşlevi
 • Kültürlerarası Duruma Uygun Okulların Açılması
 • Kültürlerarası Eğitime Ailelerin Etkin Katılımı
 • Kültürlerarası Eğitimde Anadilinin Önemi
 • Kültürlerarası Pedagoji Açısından Din Eğitimi
 • Toplumsal Özerkliğe ve Özgürlüğe Katkı Olarak Kültürlerarası Eğitim
 • Kültürlerarası Pedagojinin Temeli Olarak Barış Eğitimi
 • Reform Pedagojisi ve Seçenek Okul Deneyimlerinin Eleştirel Değerlendirimi
 • Kültürlerarası Pedagoji ve Disiplinlerarası Araştırmalar

SEKİZİNCİ BÖLÜM Çıkarımlar

 • Kültürlerarası Pedagojinin Sınır(lılık)ları
 • Kültürlerarası Pedagojinin Olanakları
 • Sosyo-Politik Alan
 • Uluslararası Alan
 • Okul [Eğitim] Alanı

Kaynakça

Dizin

Her kültür, sosyolojik bakımdan toplumsal koşulları ve yaşam tarzları farklı olan sınıfların üretimlerini içerir; bu üretimlerle farklılaşır, çoğullaşır. Bu yüzden, sosyolojik açıdan her kültür aslında çok-kültürdür. Ayrıca, her kültür parça ya da alt- kültürlerden oluşur; alt-kültürler arasında gerçekleşen sürekli etkileşim sürecinde ve siyasal-toplumsal koşulların etkisiyle biçimlenir.
Onur Bilge Kula, 11 Aralık 2016, Birgün

https://www.birgun.net/haber-detay/kultur-cok-kultur-ve-ara-kultur-139083.html

_

Onur Bilge Kula

Prof. Dr. Onur Bilge Kula 1954 yılında Kayseri’de doğdu, liseyi aynı kentte bitirdi. 1972-74 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi’nde maden mühendisliği öğrenimi gördü, öğrenimini yarıda bırakıp Türkiye’ye döndü. 1974-78 arasında Ankara Üniversitesi DTCF’nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1979-83 arasında Berlin Özgür Üniversitesi’nde Kültürlerarası Eğitim bölümünü bitirip aynı bölümde “Almanya’da Türk Göçmen İşçi Kültürünün Eğitsel İşlevi” konusundaki doktora çalışmasını 1986’da tamamladı.

1986-93 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yaptı. 1993’te yeni kurulan Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde profesör oldu. 1993-2000 yılları arasında aynı fakültenin kurucu dekanlığı görevini yürüttü. 2003’ten bu yana Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktadır. Edebiyat kuramı, kültürel kimlik, Batı kültüründe oryantalizm ve Türk imgesi başlıca araştırma alanlarıdır. Anılan konularda yüzlerce makalesi ve çok sayıda kitabı bulunmaktadır.