Gizemi ve erişilmezlikle örtülmüş cazibesiyle dünya genelinde çok az tapınak insanlığı Efes’teki Artemis Tapınağı (Efes Artemisionu) kadar derinden etkilemiş ve meşgul etmiştir. Öyle ki, Klasik Çağ’ın yazarları onu “Dünyanın Yedi Harikası”ndan biri olarak seçmişlerdi. Hatta tapınak, onları görenlere göre yedi harikanın en muhteşemiydi. Artemision yedi kez yıkıma uğramasına rağmen Efes’in ebedi sembolü olarak kalmaya devam etmiş, her yıkılıştan sonra Efesliler onu yeniden inşa etmek gibi zorlu bir görevi tekrar üstlenmiş ve her yeniden inşa bir öncekini hem büyüklük hem de ihtişam açısından geride bırakmıştı. Sekizinci ve son yıkılışından sonra dünyanın bu harikası, ardında hiçbir iz bırakmadan bir hayalet gibi ortadan kaybolmuştu.

Klasik Çağ’ın tüm tapınakları arasında Artemision bu şekilde yok olan tek tapınaktı; bu nedenle eğer bulunamasaydı gerçekte hiç var olmadığına, bir hayal ürünü olduğuna hükmedilecekti. 1869 yılının son gününde, yüzyıllardır aranan ama bir türlü bulunamayan, varlığı şüpheyle karşılanan ve keşif ümitleri zaman içinde tükenmiş olan kayıp tapınak bir mucize eseri bulundu. Yıllarca limanı dolduran Küçük Menderes’in taşıdığı alüvyonların altında gömülü kalmıştı. Üç yıl daha devam eden 10 yıllık kazı macerası, tapınağın parçalarının 1873’te Britanya Müzesi’ne nakledilmesiyle sona erdi. Tapınak bir daha asla yerinde görülmeyecekti. Bugün Artemision’u görmek için Efes’e gidenleri, yeşil bir su birikintisinin yanında tek başına duran bir sütun karşılamaktadır. Günümüz ziyaretçisinin tapınağın esas ihtişamını tasavvur edebileceği hiçbir şey kalmamıştır.

Ahmet Denker, Çölün Gelini Palmira’dan sonra bu kitapta da önemli bir kültürel miras sorununa cevap arıyor: Artemis Tapınağı’nı, coğrafyasında başka hiçbir yapının görkemini geçemediği en parlak döneminde olduğu gibi dijital alanda görünür kılmak. Yazar, tapınağın şimdiye kadar keşfedilmiş neredeyse tüm önemli parçalarını içeren Britanya Müzesi’nde uzun yıllar süren çalışmalarını açık, sanal ortamların yaratılması imkânı ve zamanda geriye yolculuk olanağına yol açan teknolojilerle harmanlayarak, okuru Artemis Tapınağı’yla sanal olarak buluşturuyor. Klasik Çağın Harikası Artemis Tapınağı, bu yapının 2. yüzyılda Efeslilerin gözünden nasıl göründüğünü canlandırıyor. Okur, tapınağın tarihine ve onun geçmişteki görkemli haline doğru bir yolculuğa çıkarılıyor.

Önsöz
Giriş

1 Artemis, Efes ve Tapınak
Amazonlar, Artemis ve Tapınak
Artemis Kült Heykeli
Tapınak ve Çevresinin Kutsal Anlamı
Efes ve Artemis Tapınağı’nın İçiçe Geçen Tarihçeleri

2 Yazılı Kaynaklar ve Mimarlar
Herodotos
Pausanias
Theopompus
Strabon
Plinius
Vitruvius
Mimarların Yazdıkları

3 Kralların Tapınağı
Lydia Kralı Kroisos ve Tapınağın ‹nşasındaki Rolü
Pers Krallarının Dönemi
Büyük İskender, Hellenistik Dönem ve Genç Artemision

4 Artemis Tapınağı’nın Kayboluşu, Aranması ve Bulunuşu
Tapınağın Kayboluşu
Tapınağın Yeniden Hatırlanışı ve Arama Faaliyetleri
Tapınağın Bulunuşu
Tapınağa Ait Kalıntıların İngiltere’ye Götürülmesi
Efes Artemisi’nin Son Barınağı: Britanya Müzesi

5 İyonya Mimarisinin Kökeni ve Formu
İyon Tapınaklarının Ortaya Çıkışı
İyon Tapınak Mimarisinin Kökeni
İyonik Düzen ve Tapınak Mimarisi
İyonik Düzenin Oransal Kuralları
Oransal Kuralların Efes Artemision’un Rekonstrüksiyonuna Katkıları

6 İyonik Mimari Düzeninin Sembolizmi
Giriş
Felsefi ve Mimari Düşünce Arasındaki Analojiler
Mitolojik Bir Hikâye
Volüt Kapitallerin Spirallerinin Çiziminin Çağrıştırdıkları
Thales’ten Theodoros’a
Çıkarımlar

7 Tapınağın Mimarisine İlişkin Arkeolojik Bulgular
Arkeolojik Kalıntılar
Sütunlar
Sütun Kaideleri
Rölyefli Sütun Kaideleri
Arkaik ve Hellenistik Tapınakların İyonik Kapitalleri
Köşe Kapitalleri
Tympanum
Malzeme, Renk ve ‹şçilik

8 Tapınağın Rekonstrüksiyonuna Doğru
Tapınağın Bulunmasından Önceki Rekonstrüksiyon Çalışmaları
Tapınağın Bulunmasından Sonraki Çalışmalar
Tapınağın Planı
Rekonstrüksiyonda İpucu Olarak Kullanılan Antik Sikkeler
Çözüme Yönelik Tespitler ve Tapınağın Restitüsyonu

9 Artemis Tapınağı’nın Sanal Rekonstrüksiyonu
Sanal Arkeolojik Rekonstrüksiyon (Geri Çatım) Nedir?
Neden Rekonstrüksiyon?
Arkeoloji ve İmge
Amaç
2B’den 3B’ye
Arkeolojik Kanıtlar Yetersiz Olduğunda
Bilgisayarlı Grafik ve 3B Bilgisayarlı Modelleme
Gerçekçilik ve Gerçeklik Paradoksu
Sanal Rekonstrüksiyonun Süreç Akışı

10 Çözüm

Sonsöz

Kaynakça
Sözlük
Dizin

_

Ahmet Denker

Dijital modelleme, sanal rekonstrüksiyon ve 3D animasyon alanlarında uzman bir mühendistir. Palmira ve Efes gibi birçok arkeolojik alanda çalışan Denker, sanal olarak bu alanları yeniden yapılandırmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmaktadır.