Yaşadığımız dünyada siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin ve dönüşümlerin ortaya çıkardığı en önemli değişim noktaları, kültürel kimlik temelli talepler ve çatışmalar olmuştur. Son yıllarda artan bu kimlik eksenli talep ve çatışmaların etrafında oluşan, giderek güçlenen ve dünya siyasetine damgasını vuran “farklılıkların yaşama geçirilmesi ve tanınması” mücadelesi önem kazanmaktadır. Yazar bu kitabın amacını, “azınlık ulusların mensuplarının, diğer uluslarla ve farklı türden ortaklarla birlikte yaadıkları federasyonlar içinde, kendilerini özgürleştirme ve güçlendirme yolunda çalışabilecekleri yeni yollar önermek” olarak ifade ediyor. Quebec, İskoçya ve Katalonya gigi federal devtler içinde yer alan ulusal azınlıklar üzerine alışan Gagnon şu sorulara da farklı vaka incelemeleri ve örneklerle yanıt vermeyi deniyor: Çok kültürlü toplumsal yapı ve hak taleplerine nasıl yanıtlar veriliyor? Çeşitlilik nasıl yönetilmeli? Ötekine saygı temelinde dayanışma ve birlikte yaşam nasıl kurulabilir? Farklılıklar ile eşitlik arasında nasıl bir denge oluşturulmalı?

Teşekkür
Türkçe Baskıya Önsöz
Önsöz

GİRİŞ Ulusal Kültürler, Demokrasi ve Meşruiyet

BİRİNCİ BÖLÜM Dilsel Çeşitlilik, Dil Politikası ve Federal Uyumlandırmanın Sınırları
“Bireysel”, “Teritoryal” ve “Kurumsal” Çiftdillilik
Dil Rejimleri: “İtme” ve “Çekme” Dinamiği
Üç Vak’a İncelemesi
New Brunswick
Nunavut
Katalonya

İKİNCİ BÖLÜM Çokuluslu Devletler İçin Yeni Zorluklar: Küreselleşme ve Farklı Vatandaşlık Rejimleri
Küreselleşme
Küreselleşmenin Etkisine Bir Örnek: Cotonou Anlaşması
Avrupa’yı İnşa Etmek
Farklı Vatandaşlık Rejimleri
Siyasi Toplulukları Tanımak ve Açığa Çıkarmak
Sosyal Devlete Doğru

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Québec’in Yeni Vatandaşlık Rejiminin Temelleri: Gayriresmî Anayasa ve Kültürlerarasılık
“Gayriresmî Anayasa”nın Derinleştirilmesi ve Genişletilmesi
Kültürlerarasılık ve Yeni “Vivre-Ensemble”

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çevrelemeden Güçlendirmeye: Pozitif Otonomi Yolunda İlerlemek
Güç Dengesi(zliği)
Hoşnut Tutma ve Çevreleme
Çatışan İki Paradigma
Entegrasyon ve Güçlendirme

BEŞİNCİ BÖLÜM Çokuluslu Federalizme Doğru: Entegrasyon-Uyumlandırma İkilisinin Ötesine Geçmek
Ulusal Çeşitlilik Karşısında Devletler: Teritoryal Otonomi ve Çevreleme
Entegrasyon, Uyumlandırma ve Güçlendirme
Ulusal Azınlıkları Güçlendirme Aracı Olarak Çokuluslu Federalizm

ALTINCI BÖLÜM Kanada’da Toplumlar Arası İlişkileri Yeniden Düşünmek
Sözleşmecilik
Federal Bir Kültür Oluşturmak ve Geliştirmek
Antlaşma Federalizmi

SONUÇ Yeni Bir İnsanlık Onuru ve Misafirperverlik Politikası Benimsemek
Çokuluslu Devletlerde Yeni Bir Özgürlük Siyasetine Doğru: Ilımlılık, İnsanlık Onuru ve Misafirperverlik
Ilımlılık İlkesi
İnsanlık Onuru İlkesi
Misafirperverlik İlkesi

Ek: Katalonya’nın Onuru

Kaynakça
Dizin

Gagnon, ufuk açıcı, öğretici, bugünü ve geleceği anlamada çok önemli ipuçlarını ve açılımları içeren çalışmasında, kültürel kimlik alanının çok önemli bir boyutu olan “azınlıklar” ve “azınlık ulusları”na odaklanıyor. Çalışma, azınlıkların ve azınlık uluslarının anlaşılması ve yönetimi sorusuna sadece kavramsal ve felsefi tartışmayla değil, aynı zamanda, çok değerli karşılaştırmalı analizleri de içeren bir perspektiften yaklaşıyor.
Prof. Dr. Fuat Keyman, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sabancı Üniversitesi

Québec, İskoçya ve Katalonya gibi federal devletler içinde yer alan ulusal azınlıklar üzerine çalışan en saygın ve önde gelen otoritelerden biri olan Prof. Gagnon’un bu önemli ve güncel çalışmasının esas amacı, azınlık ulusların mensuplarının, diğer uluslarla ve farklı türden ortaklarla birlikte yaşadıkları federasyonlar içerisinde, kendilerini özgürleştirme ve güçlendirme yolunda çalışabilecekleri yeni yollar önermektir.
Prof. Dr. James Tully, Siyaset Bilimi ve Felsefe Profesörü, Victoria Üniversitesi

_

Alain G. Gagnon

Alain-G. Gagnon 2003 yılından beri Université du Québec à Montréal’de Siyasi Bilimler Fakültesi’nde Kanada Çalışmaları’nı ve Kanada Araştırma Enstitüsü’nü başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çeşitlilik ve Demokrasi Üzerine Disiplinlerarası Araştırma Merkezi (CRIDAQ) ve Çokuluslu Toplumlar Üzerine Araştırma Grubu’nun (GRSP) direktörüdür. Yayınlanan eserleri arasında The Case for Multinational Federalism (Routledge, 2010) ve Minority Nations in the Age of Uncertainty (University of Toronto Press, 2014) yer almaktadır. Ayrıca derlediği bazı eserler şunlardır: Federal Democracies (Michael Burgess ile birlikte, Routledge, 2010); Multinational Federalism (Michel Seymour ile birlikte, Palgrave Macmillan, 2012); Political Autonomy and Divided Polities (Michael Keating ile birlikte, Palgrave Macmillan, 2012); Canadian Politics (James Bickerton ile birlikte, University of Toronto Press, 2014); Canadian Parties in Transition (Brian Tanguay ile birlikte, University of Toronto Press, 2016). 2008 yılında Marcel-Vincent Ödülü’nü, 2010 yılında Trudeau Fellow Ödülü’nü ve 2016 yılında ise Kanada Çalışmaları alanında Genel Vali Uluslararası Ödülü’nü kazanmıştır.