Türkiye’de tarihçilerin, siyaset ve toplum bilimcilerin yakından tanıdığı bir isim olan Feroz Ahmad, bu eserinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan günümüz Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan sürecin toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel veçhelerini ‘bir kimlik arayışı’ sorunsalı bağlamında incelerken; bu arayışın peşinde koşulan yüzlerce yıllık serüvenin geniş çerçevesini büyük bir ustalıkla çiziyor. Ahmad’ın akademik yaşamında uzun yıllara dayanan araştırma ve gözlemlerinin ürünü olan bu çalışma, yaşadığımız coğrafyada, bir aşiret tarafından kurulan devlet düzeninin dayandığı dini ve kültürel temellerin gelişimini, tarihsel ve toplumsal olayların yüzyıllar sonra ulaşılan “millet olma” kavramıyla birleşmesini, devamlı değişen bir “kimlik” harcıyla kararken, birbirinden farklı sonuçlara da ulaşıyor.

Yazar, kendi deyişiyle “tarihçilere tarih öğreten biri olarak değil” dışarıdan analitik ve nesnel bakan biri olarak, günümüz dünyasında modern Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne Batılılar tarafından sürekli konulan siyaset-ordu, demokrasi-cumhuriyet, din-laiklik ikilemlerinin yarattığı gerilimleri incelerken, bunların kaynaklarına da nüfuz ediyor.

Sonunda yer alan kronoloji ile derli toplu bir Türk siyasal hayatı tablosu sunan eser; İslam, küreselleşme ve Türkiye’nin Amerika ve Avrupa Birliği ile ilişkileri gibi zorlu güncel konuların tarihsel arkaplanına da yer veriyor.

Önsöz
Türkçe Baskı İçin Önsöz
BİRİNCİ BÖLÜM Osmanlılar: Devletten İmparatorluğa (1300-1789)
Osmanlı Hanedanı’nın Ortaya Çıkması
Ordunun Gelişimi
Erken Osmanlı Fetih ve Genişleme Hareketleri
Fatih Sultan Mehmet ve Etkisi
Osmanlı Mülkünün Genişlemesi
Kanunî Sultan Süleyman
Bir Devrim Çağı
Yeniçeri-Ulema İttifakı
Artan Avrupa Etkisi

İKİNCİ BÖLÜM Reformdan Devrime (1789-1908)
Askerî Reform
Babıâli ve Kavalalı
Batılılaşma Hareketi
Yeni Bir Orta Sınıfın Ortaya Çıkışı
Tanzimat
Genç Osmanlılar Hareketi
İflas ve Kargaşa: Osmanlı İmparatorluğu’nun Çözülmesi
İstibdattan Meşruiyete
Yükselen Gelenekçilik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Meşrutiyet Devrimi Reform ve Savaş (1908-1918)
Anayasanın Dönüşü
Karşıdevrim
V. Mehmet’in Tahta Çıkışı
Balkan Savaşları ve Osmanlı Yenilgisi
Yenilginin Yansımaları
Almanya’yla İttifak
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlılar’ın Rolü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kemalist Dönem (1918-1938)
Atatürk’ün Geçmişi ve İktidara Yükselişi
Ulusal Bağımsızlık Hareketinin Doğuşu
Cumhuriyet’in Doğuşu
Cumhuriyetçilik Kök Salıyor

BEŞİNCİ BÖLÜM Çok Partili Siyaset ve Demokrasiye Doğru (1938-1960)
İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
Avrupa’da Savaş
İkinci Dünya Savaşı Sonrası
Demokrat Parti’nin Kurulması
1946 ve 1950 Seçimleri
Soğuk Savaş ve Türkiye’ye Etkileri
İç Siyaset
Ekonomik Endişeler
Ordu Mücadeleye Karışıyor

ALTINCI BÖLÜM Askerî Vasiler (1960-1980)
Cunta Yönetimi
Millî Birlik Komitesi: Geçici Hükümet
‘İkinci Cumhuriyet’
Ekonomik Reformlar
Değişen Toplumsal Yapılar
Yeni Siyasal Partilerin Kurulması
Yeni Siyaset ve Daha Geniş Dünya
Kıbrıs Sorunu
Siyasal Bölünme
Muhtıra Rejimi ve Sonrası, 1971-1980
1973 Genel Seçimleri
Koalisyon Hükümeti: CHP-MSP
Türkiye’nin Yenilenen Stratejik Önemi
Artan Ekonomik Sıkıntı

YEDİNCİ BÖLÜM Ordu, Partiler ve Küreselleşme (1980-2006)
Siyasal Sistemin Yeniden Yapılandırılması
Yeni Siyasal Partilerin Kurulması
1983 Genel Seçimleri
Eski Siyasî Liderlerin Dönüşü
Ekonomik Sorunlar Öne Çıkıyor
Türkiye’nin Değişen Sosyo-Ekonomik Görünümü
Kürt Sorunu
Türkiye ve AET
Türkiye’nin Siyasî Huzursuzluğu
Yeni Siyasî Koalisyonlar
Süren Siyasî İstikrarsızlık ve Ekonomiye Etkileri
Laikler ve İslâmcılar
AB Üyeliğinin Artan Önemi
ABD ile İlişkiler ve AB
Kıbrıs Hep Gündemde

SEKİZİNCİ BÖLÜM 2005-2013 Türkiyesi
Kronoloji
Osmanlı İmparatorluğu (1300-1923)
Modern Türkiye (1923-2006)
Dizin

Feroz Ahmad, elimizdeki bu çalışma kapsamında Türkiye’nin kimlik arayışını toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla masaya yatırıyor. Söz konusu kimlik arayışı bağlamında geride bırakılan yüzyıllarda neler yapıldığı, nelerin yaşandığı ve geçilen aşamalar ile birlikte varılan sonuçlar başarılı bir neden-sonuç ilişkisi bağlamında okuyucuya sunuluyor.
11 Kasım 2017, Tarihsel Bilgi Platformu

https://tarihibilgi.org/feroz-ahmadin-bir-kimlik-pesinde-turkiye-isimli-eseri-uzerine-bir-degerlendirme/

_

Feroz Ahmad

Feroz Ahmad 1938’de Delhi’de dünyaya geldi. Delhi University St. Stephen College’da Hindistan Tarihi eğitimi aldıktan sonra University of London’da SOAS’ta Ortadoğu tarihi çalıştı. 1966’da yazdığı The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1913 teziyle University of London’da doktora derecesini elde etti.1966-1967’de Columbia University School of International Affairs’te ders verdi ve 1967’de University of Massachusetts Tarih Bölümü’nde ders vermeye başladı. 2002’de University Research Professor ünvanıyla emekli oldu. Daha sonra Tufts University Fares Center for Eastern Mediterranean Studies’te konuk öğretim üyesi ve Fletcher School’da Diplomatik Tarih konuk profesörü olarak görev yaptı. 2005’ten itibaren Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ahmad’in Osmanlı’nın son dönemi ve modern Türkiye üzerine Türkçe’ye de çevrilen bazı eserleri şunlardır: İttihat ve Terakki (İstanbul, 1971,1984,1986,1994); Türkiye’de Çok Partili Rejimin Açıklamalı Kronolojisi (Bilgi Yayınevi, Ankara, 1976, Bedia Ahmad ile birlikte); Demokrasi Sürecinde Türkiye (Hil Yayınları, İstanbul, 1994) ve Modern Türkiye’nin Oluşumu (Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1995),(gözden geçirilmiş baskısıyla: Kaynak Yayınlar, İstanbul,1995). Bunların yanı sıra Türkçe’ye çevrilen bazı makaleleri İttihatçılıktan Kemalizme (Kaynak Yayınları, İstanbul, 1985) derlemesinde yer almıştır.