Bir Yazma Ketlenmesi ve Saldırganlığın Yüceltilmesi Vakasının Analizi isimli bu çalışma Bay H.’in Maurice Apprey ile birlikte çıktığı zorlu psikanalitik yolcululuğu, katillikten yazarlığa doğru yol aldığı trajik yaşam öyküsünü, ölüm-kalım mücadelesini edebi, felsefi ve psikanalitik bir şölen tadında takip etmemizi sağlıyor. Kitap Apprey’nin Bay H.’nin analizi ve bu analizin teorik arka planını aktardığı bir bölüm ve Mine Özgüroğlu’nun Bay H.’nin analizindeki yaratıcılık ve sembol oluşumu sürecini ele aldığı ve derinlemesine ikinci bir okuma şeklinde tartıştığı bir bölümden oluşuyor.

Sunuş
Editörün Önsözü: Uzun İnce Bir Yol...
Teşekkür

BİRİNCİ KISIM Bir Yazma Ketlenmesi ve Saldırganlığın Yüceltilmesi Vakasının Analizi
GİRİŞ Psikanalizde Bütünleyici Yaklaşım Düşüncesine Bir Anıştırma
ÖNSÖZ Eksen Olarak Heinz Hartmann’dan Üç Pasaj

BİRİNCİ BÖLÜM Önbilgi
Tanıtıcı Açıklama
Aile Öyküsü (Geçmiş ve Şimdiki Zaman) ve Kişisel Öykü
Tanıyla İlgili Bazı Düşünceler

İKİNCİ BÖLÜM Yazabilmek İçin Görüngüsel Babanın Öldürülmesi: Analizin İlk Yılındaki Süreç
(a) Boyunduruk Altındaki Kendilik İçin Güvenli Bir Ortam Sağlanması
(b) Analizana Korkulan Babayla Yüzleşmesi ve Ondan Ayrışması Amacıyla Analiz İçinde Güç ve Yer Verilmesi
(c) Sağ Kalabilmek İçin Görüngüsel Babanın Öldürülmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Analizin İkinci Yılındaki Süreç
Analiz Sürecindeki Aşamalar
(a) Annesinin ve Diğerlerinin Öldürülmesine Tanık Olarak Analist:
(b) Ölüm Yerinden Kurtarma Girişimine Tanık Olarak Analist
(c) Analistin Ölüme Tanık Olmasını İstemekle Kurtarmaya Tanık Olmasını İstemek Arasındaki Örtüşme ve Uzlaşma: Annenin Fiziksel Ölümünün ve Psikolojik İşlev Olarak Geri Dönüşünün Kabul Edilmesi
(d) Annenin Bir Psikolojik İşlev Olarak Geri Dönüşü Sadece Bir Önsezidir: Hayaletin Üç Belirgin Görünümde Geri Dönüşü
(e) Analizanın Ensest Olarak Dramatize Edilen Olumlu Oidipus Nitelikli Çabalarının Sonuçlanması
(f) Ensest Nitelikli Oidipal Arzuların Dramatizasyonundan
İçgüdüsel Eğilimlerin Simgeleştirilmesine
(g) Görünmez Anne Olan Analistten Barınak ve Yön Sağlayan Yatak Arkadaşı Olan Analiste Giden Yol
h) Eşinin Gerçek Yatak Arkadaşı Olarak Yerini Bulması ve Babasının Kansız Biçimde Silahızlandırılması
Şimdiye Kadar Yaşanan Aktarımda Güçlenme Sürecinin İzlediği Yol

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Klein Sonrası Bir Görüngüsel Yorum: Genital Haznenin Göz Kamaştırıcılığı Sadece Anal Hazneye Götüren Bir Tuzaktır. Analizan Anne Klaustrumundan Kaçışını Nasıl Simgeleştirilecek ve Gerçekleştirecek?

BEŞİNCİ BÖLÜM Lacancı Bir Yaklaşım: İnsanın Babası Katil Olunca Oidipus Nitelikli Mücadeleyi Halletmek İçin Onunla Nasıl Özdeşleşebilir?

ALTINCI BÖLÜM Persephone Efsanesi ve Olumsuz Oidipus Karmaşası

YEDİNCİ BÖLÜM Kendiliğin Yeniden Yapılanması
Kararlı Bir Çıkış

SEKİZİNCİ BÖLÜM Kuşak Aşkın Hayaletlenme

DOKUZUNCU BÖLÜM Baştan Çıkarma Kurallarının Evrensel Yasadan Ayrılması
Oyunun Kurallarının Evrensel Yasadan Ayrılması: İlişkiye Gerileyici Bir Dönüş ve İkinci Kez Sonlandırma Çabası
1. Pasaj: “Beni Terketme” ya da Nesne Kaybından Korku
2. Pasaj: “Beni Aşağılama ve Beni Terk Etme”: Megalomani mi Yorumlanmalı Yoksa Empati mi Gösterilmeli
3. Pasaj: Analizanın Seçenekleri Bulunduğu Yanılsamasına Ortak Olmayı Reddediyorum
4. Pasaj: “Beni Hırsızlık Yaparken Yakaladıkları İçin Minnettarım”
5. Pasaj: Güç Yanılsaması ve Edilgenliğin Bir Hile Olarak Kullanılması
6. Pasaj: Ayrılma
7. Pasaj: Ayrılış İçin Analistin Bir Tazminat Ödemesi Gerekiyor
8. Pasaj: Analizan Analistin Çalışması İçin Tazminat Ödeyecek
Özet

ONUNCU BÖLÜM Tekrar Öldürme Dürtüsünün Simgeleştirilmesi
I. Tarihteki Olaylardan Bir Tarih Duygusuna
II. Psikanaliz Süreci
A. Deneyim Bölümü: Bir Şey “Bizi Düşünmekten Alıkoyuyor”
B. Üzerine Düşünme Bölümü: Önemli Bir Yorum
C. Dönüşüm Bölümü: Siyah İpliklerden Beyaz Bir Kumaş Dokumak
Son Sözler

ON BİRİNCİ BÖLÜM Prolepsis - Sahneye Konmuş ve Engellenmiş
Dürüstlüğün Riski ve Risk Altındaki Dürüstlük
Edilgen ve Etkin Faillik Üzerine Bir Seans
Etkin Failliğin Eşiğinde Bir Seans
Ara Durakların Bir Gelişim Çizgisi: Edilgenlik Failliğinden Etkin Faillik Eşiğine Geçiş
Analizanın Edilgenlikten Etkinliğe Geçiş Konusunu İncelediği ve Şiir Çalışmasını Analiz Çalışmasıyla Bütünleştirdiği Bir Seans

ON İKİNCİ BÖLÜM Zihin ve Deneyimin Yapısı, Fiziksel Ayrışma Sürecinde Ölü Bedenlerin Yeni Unsurlar Olarak Yeniden Oluşturulması
A. Zihnin Yapısı: Yapıyı Yeniden Oluşturmalı mı?
B. İçsel Zaman Bilinci ve İçsel Ebeveyn Varlığına Ait Yapılarla İlgili Pasajlar
Tekerlekli İskemledeki Kadın: Kendi Kendine Sabotajın Temsil ve İfade Edilmesi
Tekerlekli İskemledeki Kadın: Bu Kadın Hakkındaki Düşünceler ve Onun Zedelenmiş ve Zedeleyici İçsel Babadan İçsel Zaman Bilincinin İki Biçimi Olarak Ayrışması
Zamanı Yenme İsteği İle Hareketsiz Kalma ya da İmkânsız Projeler Dünyasında Takılıp Kalma Durumundan Amaç ve Yön Veren Bir Analitik Zaman Dünyasına Geçiş
C. Birbirinden Ayrı ve Süreklilik Şeklinde İki Referans Alanı: Bir Dondurulmuş Unsurdan Çoğul Deneyim Yapılarına Geçiş

GECİKMELİ ÖNSÖZ Eksen Niteliğindeki Üç Pasajdan Geçen Sarmal Yol

GÖRÜNGÜBİLİMLE İLGİLİ EK Klinik İncelemede Yapılanmayı Sağlayan Bir Derinlik Boyutuna Doğru
1. Tortu: A1, B1, C1, D1
2. Bedensellik: A2, B2, C2, D2
3. Tekrarlama: A3, B3, C3, D3
4. İleriye Uzanma: A4, B4, C4, D4
5. Özgürleşme: A5, B5, C5, D5
Kaynakça

İKİNCİ KISIM Öldürmekten Yaratıcılığa...
Mine Özgüroğlu
Yas’tan Yaratıcılığa
Ölümün ve Öldürmenin Kıyısında
Ölmeden-Öldürmeden
Aktarım Karşıaktarım: Sana Güvenmek İstiyorum
Baba Gerçekten Öldüğünde
Analiz Sonlanırken: “Öldürme ve Yaratma”
10 Yıl Sonra
Son Söz...
Kaynakça
Dizin

_

Maurice Apprey

Eğitim ve süpervizyon analistidir. Uluslararası Psikanaliz Derneği’ne bağlı Washington Çağdaş Freud Topluluğu’nun üyesidir. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesördür. Aynı zamanda üniversitenin değerli eğitimciler akademisinin bir üyesidir. Psike İstanbul’da da eğitim kadrosundadır ve süpervizyon analistidir. Eğitimini Londra’da bulunan Anna Freud Merkezi’nde ve New York Freud Topluluğu’nda tamamlamıştır. Psikanalizin farklı ekolleri konusunda eğitimler vermektedir. Araştırmaları Alman fenomenolojisinin (Husserl), Gaston Bachelard, Maurice Merleau-Ponty ya da Claude Romano’nun çalışmalarında olduğu gibi çağdaş Fransız felsefesine
iletimine odaklanmıştır. Georges Politzer’in Psikolojinin Temellerinin Eleştirisi: Psikanalizin Psikolojisi isimli kitabının fransızcadan çevirisinin ingilizce editörüdür (Duquesna University Press). Ayrıca Howard F. Stein ile birlikte Öznelliklerarası ve Yansıtmalı Özdeşim, Ötekilik isimli kitabın yazarıdır (Duquesna University Press).