Günümüzün tanınmış siyaset bilimcilerinden olan Will Kymlicka, çağımıza damgasını vuran düşünce akımlarını, siyaset felsefesi alanındaki önemli gelişmeleri, siyasal liberalizm üzerine yapılan tartışmaları, demokrasi, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, faydacılık, liberterlik, Marksizm, feminizm ve kültürel çoğulculuğu inceleyerek, bunların çağdaş siyaset kuramları içindeki yerlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendiriyor. Kymlicka adalet, eşitlik ve özgürlük gibi temel kavramların yaratmış olduğu siyasi değerlerin çatışmasında doğru karar vermeye yönelik kuralları tesbit ederken, hangi ölçütleri edinmemiz gerektiğini de tartışmakta. Yazarın bu yöntemle vardığı sonuç ise düşünce kuramlarından kapsamlı bir rehberlik beklemek yerine varolan kuramlar arasında kaçınılmaz olan uzlaşmaları kabul etmek şeklinde ortaya çıkıyor. Siyaset felsefesinin aslında ahlakî bir tartışma sorunu olduğunu öne süren Kymlicka, kendi yöntemini de çağımızda süregelen bu ahlakî ve siyasî tartışmanın gündelik boyutlarına ve görünümlerine dayandırıyor. Anlatımında oldukça rahat ve toplumun her kesimine ulaşabilen, teknik olmayan bir yöntem benimseyen Will Kymlicka’nın bu kitabı çağdaş siyaset kuramlarına doğru bir bakış getiren bir başvuru kitabı niteliğinde.

İkinci Baskıya Önsöz
İkinci Baskı İçin Teşekkür
Birinci Baskı İçin Teşekkür
Giriş
1. Proje
2. Yöntem Üzerine
Faydacılık
1. İki Çekicilik
2. Faydanın Tanımı
(a) Refaha Ağırlık Veren Hazcılık
(b) Hazcı Olmayan Zihinsel Fayda
(c) Tercihlerin Tatmini
(d) Bilgiye Dayalı Tercihler
3. Faydayı En Üst Düzeye Çıkarmak
(a) Özel İlişkiler
(b) Meşru Olmayan Tercihler
4. Faydanın En Üst Düzeye Çıkarılmasını Savunan İki Tez
(a) Çıkarların Eşit Değerlendirilmesi
(b) Erekbilimsel (Teleolojik) Faydacılık
5. Eşitliğe İlişkin Yetersiz Bir Kavrayış
(a) Dışarıya Yönelik Tercihler
(b) Bencil Tercihler
6. Faydacı Siyaset
3 Liberal Eşitlik
1. Rawls’un Projesi
(a) Sezgicilik ve Faydacılık
(b) Adalet İlkeleri
2. Sezgici Fırsat Eşitliği Tezi
3. Toplumsal Sözleşme Tezi
(a) İki Tezin Birbirine Yaklaşması
(b) İç Sorunlar
4. Dworkin ve Kaynakların Eşitliği
(a)Tercihlerin Bedelinin Ödenmesi: İsteklere Duyarlı Açık Artırma
(b) Doğal Dezavantajların Telâfisi: Sigorta Modeli
(c)Gerçek Hayattaki Denklem: Vergilendirme ve Yeniden Dağılım
5. Liberal Eflitlik Siyaseti
4 Liberterlik
1. Sağ Siyaset Kuramının Çeşitliliği
(a)Nozick’in “Yetkilenme Kuramı”
(b)Sezgici Tez: Wilt Chamberlain Örneği
2. Kendi Üzerimizde Hak Sahibi Olma
(a)Kendinin Sahibi Olma ve Mülkiyet Sahibi Olma
(b)Kendi Kendinin Sahibi Olma ve Eşitlik
3. Liberterlik ve Karşılıklı Yarar
4. Liberterlik ve Özgürlükler
(a)Özgürlüğün Değeri
(b)Özgürlük ve Kapitalizm
5. Liberter Siyaset
5 Marksizm
1. Adaletin Ötesinde Komünizm
2. Komünist Adalet
(a)Sömürü
(b)Gereksinimler
(c)Y abancılaşma
3. Sosyal Demokrasi ve Sosyal Adalet
4. Marksizmin Siyaseti
6 Cemaatçilik
1. Giriş
2. Cemaat ve Adaletin Sınırları
3. Adalet ve Ortak Anlamlar
4. Bireysel Haklar ve Ortak Yarar
5. Cemaatçilik ve Ortak Yarar
6. Engellenmeyen Benlik
7. Cemaatçilikle İlk Liberal Uzlaşma: Siyasal Liberalizm
8. Sosyal Tez
(a)Kültürel Yapıyı Korumakla İlgili Görevler
(b)T arafsızlık ve Kolektif Düşünüş
(c)Dayanışma ve Siyasal Meşruiyet
9. Liberalizmin Cemaatçilikle İkinci Uzlaşması: Liberal Milliyetçilik
10. Milliyetçilik ve Kozmopolitlik
11. Cemaatçiliğin Siyaseti
7 Yurttaşlık Kuramı
1. Demokratik Yurttaşların Erdemleri ve Uygulamaları
2. Yurttaşların Cumhuriyeti
3. Araçsal Erdemler
4. Yurttaşlık Erdemlerinin Kökleri
5. Kozmopolitan Yurttaşlık
6. Yurttaşçı Cumhuriyetçilik Siyaseti
8 Çokkültürlülük
1. İlk Aşama: Cemaatçilik Olarak Çokkültürlülük
2. İkinci Aşama: Liberal Bir Çerçevede Çokkültürlülük
3. Üçüncü Aşama: Ulus Oluşturmaya Bir Yanıt Olarak Çokkültürlülük
4. Çokkültürlülüğün Beş Modeli
(a)Ulusal Azınlıklar
(b)Göçmen Gruplar
(c)T ecrit Edici Etno-Dinsel Gruplar
(d)Metikler
(e)Afrikalı-Amerikalılar
5. Çokkültürlülük Savaşlarında Yeni Bir Cephe mi?
6. Çokkültürlülük Siyaseti
9 Feminizm
1. Cinsiyet Eşitliği ve Cinsiyet Ayrımcılığı
2. Kamusal ve Özel
(a)Devlet ve Sivil Toplum
(b)Kişisel Olan ve Toplumsal Olan: Mahremiyet Hakkı
3. Bir Özen Ahlâkı
(a)Ahlâki Beceriler
(b)Ahlâki Akıl Yürütme
(c)Ahlâki Kavramlar
Kaynakça
Dizin

_

Will Kymlicka

1984’te Queen Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Felsefe bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra 1987’de Oxford Üniversitesi’nde felsefe doktorası yaptı. Çalışmalarını Queen’s University (Kingston, Ontario) Felsefe bölümünde sürdürmekte olan Will Kymlicka aynı zamanda Budapeşte’deki Central European University’de ders vermektedir. Siyaset felsefesi ve çokkültürlülük alanının önde gelen isimlerinden olan Kymlicka’nın hepsi Oxford University Press tarafından yayımlanmış beş kitabı vardır: Liberalism, Community, and Culture (1989), Contemporary Political Philosophy (1990; ikinci baskısı 2002), Multicultural Citizenship (1995), Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada (1998) ve Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship (2001). Bu kitaplardan Multicultural Citizenship Amerika Siyaset Bilimi Derneği ‘Bunche Ödülü’nü ve Kanada Siyaset Bilimi Derneği ‘Macpherson Ödülü’nü kazanmıştır. Kymlicka’nın editörlüğünü yaptığı derlemeler arasında Justice in Political Philosophy (Elgar, 1992), The Rights of Minority Cultures (OUP, 1995), Ethnicity and Group Rights (Ian Shapiro ile, NYU, 1997), Citizenship in Diverse Societies (Wayne Norman ile, OUP, 2000), Alternative Conceptions of Civil Society (Simone Chambers ile, Princeton University Press, 2001), Can Liberal Pluralism Be Exported? (Magda Opalski ile, OUP, 2001), Language Rights and Political Theory (Alan Patten ile, OUP, 2003) sayılabilir. Kitapları 28 dile çevrilen Kymlicka ayrıca azınlık hakları konusunda uluslararası kuruluşlara ve Kanada, Polonya, Sri Lanka başta olmak üzere birçok ülkede hükümetlere danışmanlık hizmeti vermektedir.