1908’den 1915’e kadar kayıt altına alınmış Türk ve Ermeni arşivleri temel alınarak yapılan bu çalışmada, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yükselişi, yeni oluşmaya başlayan Kürt ulusal hareketi ve Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı sürgün ve kıyım değerlendiriliyor. İstanbul’daki merkezi otoritelerin, bölgesel yöneticilerin ve yerel güçlerin egemenlik savaşını mercek altına alan yazar,  genel Ermeni karşıtı politikalarda yerel görevlilerin daha derin bir etkisi olduğu,  İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Osmanlı bürokrasisinin bütünlüklü bir tutum almadığı sonucuna varıyor.  Kitap, bölgede yaşananlar konusundaki özgün yaklaşımı ile başka araştırma ve tartışmalara yeni bir ışık tutma özelliği taşıyor.

Giriş

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM Toplumsal Çatışma
Sanayi
Nüfus

İKİNCİ BÖLÜM Diyarbakır Vilayetinde ‘Eski Düzen’: Kent Eşrafı ve Kırsal Aşiretler
1905 Darbesi
1907 Darbesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İTC’nin İktidara Gelişi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Milli Konfederasyonu’na Saldırı
Şarkiyan Aşireti’ne Uygulanan Zulüm
Zulümden Sonra

BEŞİNCİ BÖLÜM Yerel Politikalar
Kürt Kulübü

ALTINCI BÖLÜM Diyarbakır Vilayetinde İTC Yönetimine Karşı Kürt Direnişi (1909-1914)

İKİNCİ KISIM

YEDİNCİ BÖLÜM Barışın Son Ayları
Seferberlik ve Savaş Vergisi
Diyarbakır Yangını
Diyarbakır Vilayetinde İç Güvenlik

SEKİZİNCİ BÖLÜM Savaşın İlk Ayları

DOKUZUNCU BÖLÜM Vali Reşid Bey’in Atanması

ONUNCU BÖLÜM Ermeni Tehdidi İddiası

ON BİRİNCİ BÖLÜM Terörist Bir Örgütün Kuruluşu
‘Çift Raylı’ Bir Hükümet Sistemi mi?

ON İKİNCİ BÖLÜM Ermeni Seçkinleri Hedefte
Sonraki Silah Aramaları
Diyarbakır Bir Ermeni Devrim Merkezi miydi?
Arşak Vramyan’ın Öldürülüşü
Diyarbakır’ın Ermeni Seçkinlerinin Yok Edilişi
Diyarbakır Vilayetinde Osmanlı Ermeni Önderlerinin Yok Edilişi
Krikor Zohrab ve Vartkes Serengülyan’ın Öldürülmesi
Katillerin Peşinde
Madalyalar
Haklı Çıkma Çabaları

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Reşid Bey ve Amerikalı Misyonerler
‘Şüpheli Bir Ölüm’
Albert Atkinson Olayı

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sürgünler
Ermeni Sürgünlerin Deneyimleri
Musul’da Reşid Bey’e Karşı Osmanlı-Alman Muhalefeti
Reşid Bey’in Gündemi
Merkezi Hükümetin Koordinasyonundaki Sınırlar
Mikro Yönetim mi?
Ölenlerin Sayısı

ON BEŞİNCİ BÖLÜM Muafiyetler

ON ALTINCI BÖLÜM Ermeni Malları

ON YEDİNCİ BÖLÜM Diyarbakır Vilayetinde Başarısız Kalan ‘Türkleştirme’ Girişimi

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM Mardin
Mardin’deki Amerikan Misyonerlerinin Kovuluşu
ON DOKUZUNCU BÖLÜM Midyat

YİRMİNCİ BÖLÜM Hazak-Cizre

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM Çölün Kıyısı
Tell Arman
Kesor

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM Siverek Sancağı
Viranşehir

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Urfa
19 Ağustos 1915
Ermeni Amele Taburu Askerlerinin Yok Edilmesi

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Resulayn

YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM Hüseyin Nesimi ve Ali Sabit Beylerin Öldürülmesi

Sonuç

Kaynakça

Dizin

Kaiser, ‘tüm zamanların en büyük suçlularından biri’ olarak nitelendirdiği Diyarbakır Valisi Dr. Reşid ve yörenin ileri gelen ailelerinin, soykırım ve öncesindeki katliamlardaki payını, İttihat ve Terakki politikalarıyla ilişkili olarak, somut belgelere dayanan ayrıntılı bir araştırmayla yeni baştan değerlendirirken; yaygın görüşlere alternatif karmaşık bir güç ilişkileri modeli öneriyor.
Evrim Kaya, 28 Temmuz 2014, Agos

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7675/1915te-kolektif-kurt-sucu-yok-ama-sorumluluk-orada-duruyor

_

Hilmar Kaiser

Dr. Glendale-Hilmar Kaiser (usually referred to as Dr. Hilmar Kaiser) is a German-American historian who completed his Ph. D. in European University Institute in Florence, Italy. His educational focus is Ottoman Social and Economical history, and Ottoman-German relations. Most people regard him as a genocide scholar for his work dealing with the disputed Armenian Genocide. Kaiser has conducted research in more than 60 archives including the Turkish-Ottoman Archives in Istanbul.