Bu kitapta, kimi zaman geriye de bakarak, Türkiye’nin 21. Yüzyılın ikinci on yılının ortalarında, çeşitli alanlardaki görünümü ele alınmıştır. Konularında uzman yerli yabancı yazarların kaleme aldığı derlemede konular Tarih, Kültür, Politika, Toplum, Coğrafya ve Ekonomi başlığı altında beş kısımda incelenmiş, “büyük serüven”i işleyen yazılarda; Osmanlı Devleti’nin yükselişinden Birinci Dünya Savaşı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, Atatürkçülükten sivil-ordu ilişkilerine, anayasalar ve siyasal sistemden siyasal kültüre, din ve siyasete, Kürtlere, Avrupa Birliği ilişkilerine, kadınların ve gençliğin sorunlarına, azınlıklara, çevre sorunlarından, nüfus ve göç hareketlerine, kentleşmeden sanayi, istihdam ve yoksullaşmaya, edebiyattan, sinema, müzik ve güzel sanatlara ilişkin konular değerlendirilmiştir. Bunun yanısıra her makalede konular görsel malzeme ile zenginleştirilmiş, en önemlisi yazarlar makalelerinde çok geniş kapsamlı bir Kaynakça’yı da titizlikle hazırlayarak okura sunmuştur.

        Derleyenler ve Yazarlar

        Türkçe Baskıya Önsöz

        İngilizce Baskıya Sunuş

        Birinci Kısım TARİH

        Osmanlı Devleti’nin Yükselişi

        Heath W. Lowry

        Modern Osmanlı Dönemi

        M. Şükrü Hanioğlu

                    İmparatorluğu Yeniden İnşa Etmek: Premodern Devletin Sonu, 1789-1839

                    Tanzimat: Bürokratik Despotluk, Ekonomik Liberalizm ve Aşırı-Batılılaşma

                    Abdülhamid Rejimi: Neopatrimonyalizm, Pan-İslâmizm ve Ekonomik Korumacılık

        Jön Türkler ve İttihad ve Terakki Cemiyeti

        Hasan Kayalı

                    Jön Türk Hareketinin İlk Safhası (1889-1908)

                    İkinci Safha: 1908 Devrimi

                    İttihad ve Terakki’nin Gücünü Sağlamlaştırması

                    İttihad ve Terakki Egemenliği

                    İmparatorluğun Çöküşü Sonrası Jön Türk Döneminin Devamlılığı ve Jön Türk Mirası

        Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyetin Kuruluşu

        Sean McMeekın

        19. Yüzyıldan Günümüze Osmanlı Ekonomi Mirası

        Şevket Pamuk

                    Giriş

                    19. Yüzyılda Açık Ekonomi

                    Kurumsal Değişim

                    Savaşların Uzun Vadeli Sonuçları ve Cumhuriyet’te İktisadi Milliyetçilik

        Türkiye Cumhuriyeti

        Clement H. Dodd

                    İlk Cumhuriyet, 1923-60

                            Kürt Ayaklanması

                            Reformlar

                            Dış Politika, 1923-39

                            İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye

                            Demokratik Uyanış, 1945-60

                    İkinci Cumhuriyet, 1960-80

                            Siyasi Kaosa Doğru Sürüklenme

                           Dış Politika, 1960-80

                    Üçüncü Cumhuriyet, 1980-2002

                            Siyasi Değişim

                            Kürt Meselesi

                            Ekonomi, 1980-2002

                            Dış İlişkiler

                    2002’den Sonra Türkiye Atmosferi

                            Dış İlişkiler

        İkinci Kısım KÜLTÜR

        Sinema

        Orhan Tekelioğlu - Savaş Arslan

                    Yeşilçam’ın Temaları

                    Türkiye’de Sinema: Uluslararası ya da Ulusaşırı?

        Edebiyat

        Talât S. Halman

        Güzel Sanatlar

        Walter B. Denny

                    Modern Türkiye’de “Güzel Sanatlar”: Tanım Meselesi

                    Türkiye’de Güzel Sanatların Erken Modern Tarihi

                            Osmanlı Kökleri

                            19. Yüzyıldaki Değişiklikler

                    Cumhuriyette Görsel Sanatlar: Kurumsal Değişiklikler

                            Müzeler

                            Yüksek Eğitim

                            Hamiliğin Mahiyeti ve Amacı

                            Sanat Tarihi ve Eleştirisi

                            Kamu Heykeli ve Şehir Planlaması

                            Şövale Ressamlığı

                    İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Milli Kimlik ve Evrensel Modernizm

                            Milliyetçilikten Kozmopolitanizme

                            Görsel Sanatlar İçin Banka ve Vakıf Desteği

                            Özel Müze Sektörü

                            Yeni Yönelimler: İstanbul Bienali ve İstanbul Modern

                            21. Yüzyılda Türk Sanatı

                            21. Yüzyılda Gelenek ve Modernitenin Rolü

 

        Müzik

        Martın Stokes

                    Reform

                    Kozmopolitlik

                    Müzik ve Din

                    Gelecek Araştırma

        İslâm

        Davıd Shankland

                    Cumhuriyetçi Reformların Kabulü

                    Türk-İslâm Sentezi

                    Aleviler

        Mimari Tarih Yazımı

        Zeynep Çelik

                    Kimlik ve İdeoloji (1870-1950)

                    Tezler ve Araştırmalar (1950-80)

                    Yeni Yönelimler (1980-2010)

        Televizyon ve Medya

        Ayşe Öncü

                    “Fikir” Gazeteciliği ve Çelişkileri

                    Ticari Televizyonlar ve Magazin Haberciliğinin Hegemonyası

                    Medya Sektöründe Dev Sermaye Kuruluşlarının Hâkimiyeti

                    Devlet Televizyon Yayınının Marjinalliği

                    Politik Kutuplaşma ve “Ana Akım” Medya Kontrolü Üzerindeki Mücadeleler

 

        Üçüncü Kısım POLİTİKA

        Kemalizm/Atatürkçülük

        Metin Heper

                    Çağdaş Medenileşme ve Modernleşme

                    Bilişsel Devrim

                    İslâm, Sekülerizm ve Laiklik

                    Milliyetçilik, Otoriterlik ve Demokrasi

                    Sonuç Mahiyetindeki Gözlemler

        Sivil-Ordu İlişkileri

        Ali L. Karaosmanoğlu

                    Askerî Vesayetin Tarihsel ve Kültürel Kökenleri

                    Vesayetin İkilemleri

                    İkilemleri Çözmek

                    Sonuç

        Oy Verme Davranışı

        Ali Çarkoğlu

                    Giriş

                    Türkiye’de Oy Verme Analizlerinin Kuramsal Temelleri

                    Mekânsal Oy Verme Yaklaşımları

                    Michigan Oy Verme Yaklaşımları

                    Merkeze Karşı Çevre: Türkiye Yönetimini Şekillendiren Bölünme

                    Merkez-Çevre Bölünmesinde Ampirik Yansımalar

                    Ekonomik Oy Verme Hipotezlerini Test Etme

                    Sonuçlar

        Siyasal Kültür

        Ersin Kalaycıoğlu

                    Giriş

                    Seçkinler Arası Güç Mücadelesi: Bir Kültürler Çatışması?

                    Kitle Siyaseti, Kültür ve Demokrasi

                    Sonuç ve Tartışma

        Siyasi Partiler

        Sabri Sayarı

                    Türkiye’de Partilerin Kökenleri ve Parti Sisteminin Gelişimi

                    Partilerin Kurumsal Çerçevesi

                    Parti Sistemi

                    Parti Örgütleri

                    Sonuç

        Anayasalar ve Siyasal Sistem

        Ergun Özbudun

                    Tarihsel Gelişim

                    1982 Anayasası’nın Vesayetçi Felsefesi

                    Devletin Temel Nitelikleri

                    Yasama Organı

                    Yürütme Organı

                    Yargı Organı

                    Anayasa Mahkemesi ve Kanunların Anayasa’ya Uygunluğunun Yargısal Denetimi

                    Anayasa’nın Değiştirilmesi

                    Sonuç

 

        Sekülerizm

        Elısabeth Özdalga

                    Sekülerizm Tipleri

                    Sekülerizmin Üç Dönemi

                    Önceki Gelişmeler

                    Sekülerizmin Daha Güçlü ve Daha Zayıf Formları

                    Sonuç

        Din ve Siyaset

        Binnaz Toprak

        Dış Politika

        Lenore G. Martın

                    Türk Dış Politikasında Güncel Meselelerin Arka Planı

                    Soğuk Savaş Sonrası Dış Politikanın İlk Safhası, 1990-2003

                    İkinci Safha: 2003’te Irak’ın İşgali ve Sonrası

                    Sonuç

        Türkiye ve Avrupa Birliği

        Nathalıe Toccı

                    AB-Türkiye İlişkilerindeki Med Cezirler

                    Türkiye’nin Meşakkatli Avrupa Yolculuğunu Açıklamak

                            Türkiye’nin Karşısındaki Bölünmüş Avrupa

                            Avrupa’nın Karşısında Değişen Bir Türkiye

                    AB ile Türkiye Arasında Faydalı Döngü ile Kısır Döngü Etkileşimi

        Kürtler

        Andrew Mango

 

        Dördüncü Kısım TOPLUM

        Kadınların Toplumsal Konumu ve Hakları

        Zehra F. Kabasakal Arat

                    Aile ve Evlilik

                    Sağlık

                    Kadınlara Karşı Şiddet

                    Eğitim

                    Ekonomik Katılım ve İstihdam

                    Siyasette Kadınlar

                    Kadın Örgütleri ve Hareketleri

                    AB ve Kadınlar

                    Diğer Sorunlar ve Sorular

                    Sonsöz

        Gençlik

        Ayşe Saktanber - F. Umut Beşpınar

                    Cumhuriyetin “Atanmış Muhafızı”

                    Muhalif Siyasi Fail

                    Apolitik ve Sessiz Tüketici

                    Vatandaş Olarak Aktif, Toplumsal Olarak Kırılgan

                    Sonuç

        Azınlıklar

        Ioannıs N. Grıgorıadıs

                    Osmanlı Dönemi

                    Yakın Zamanlı Gelişmeler

                    Sonuç

        Kentleşme ve Kentlilik

        Tahire Erman

                    Türk Kentleşmesinin Tanımlayıcı Özellikleri

                    Türkiye Kentleşmesine Tarihsel Bir Bakış

                            1950-80 Dönemi

                            1980-2010 Dönemi

                    Kültürel Hiyerarşiler Temelinde “Kentsoyluluk” ve “Kentlilik”

                            1950-80: Kentli Seçkinin “Kentteki Köylüler” Üzerindeki Tahakkümü Olarak

                            Kentsoyluluk Söylemi

                            1980-2010: Tartışmalı Kentsoyluluk

                    Sonuç

        Kentler

        Alev Çınar

                    Ankara: Yeni Ulus için Yeni Merkez

                    Ulusal Tarz Olarak Modernizm

                    Ulusal Model Kent Olarak Ankara

                    Ankara Palas Oteli: Modernlik ve Medeniyetin Sahnelenmesi

                    Anıtkabir: Atatürk’ün Anıtı/Mozolesi

                    Kocatepe Camii: İslâm ve Moderniteyi Birleştirmek

                    Sonuç

 

        Beşinci Kısım COĞRAFYA

        Çevre

        Fikret Adaman - Murat Arsel

                    Giriş

                    Güçlü Bir Devletin Çevre Konusundaki Başarısızlığı: Bir Paradoks

                    Türkiye’de Çevre Meselesi ve Devlet: İsteksizlik mi, Yetersizlik mi?

                    Güncel Dinamikler

                    Sürdürülebilir Kalkınmanın Olası Geleceği

                    Teşekkür

        Demografi ve Dışarıdan Göç/Dışarıya Göç

        Ahmet İçduygu

                    Giriş

                    Demografik Geçiş

                            Geçişin İlk Aşaması

                            Geçişin İkinci Aşaması

                            Geçişin Üçüncü Aşaması

                    Demografik Değişkenlerde Değişiklikler

                    Yaş Yapısında Değişiklikler: Demografik Bir Fırsat Penceresine Doğru

                    Geçişte Hareketlilik: İç ve Dış Göç Akışları

                    Sonuç

 

        Altıncı Kısım EKONOMİ

        Ekonomi Politik

        H. Tolga Bölükbaşı

                    Giriş

                    Karşılaştırmalı Ekonomi Politik Yazınında Türkiye

                    Türkiye’nin Ekonomi Politiği: Değişen Kurumsal Matris

                            Üretim Rejimi

                            Bölüşüm Rejimi

                            Kamu Politikası Rejimi

                            Uluslararası Rejim

                    Siyaset ve Ekonomik Performans Arasındaki Etkileşimi Yeniden Değerlendirmek

        Sanayi

        Kamil Yılmaz

                    Giriş

                    Oluşum Sürecinde Bir Sanayi (1950-80)

                    1980 Sonrası Dönemde Dışarı Doğru Yönelim ve İmalat Sanayii

                    Politika ve Sanayi: Reel Ücret Artışlarının ve Gümrük Birliği’nin Etkisi

                    2001 Krizinden Günümüze İmalat Sanayii

                    Sonuç

        İstihdam, Eşitsizlik ve Yoksulluk

        Erol Taymaz

                    Altyapı: Türkiye’de Uzun Vadeli Demografik Trendler

                    2000’den Bu Yana İstihdam Kuşağı

                            Veri Kaynakları

                            İstihdamın Sektörel Kompozisyonu

                    İstihdam ve Emek Pazarları

                            Enformellik

                            Esneklik

                            Cinsiyet Boyutu: Kentli Kadınlar İçin Yetersiz Katılım Tuzağı

                            Eşitlik ve Yoksulluk

                    Sonuç

                    Oluşum Sürecinde Bir Sanayi (1950-80)

        Serbestleşme

        Bülent Gültekin

                    Giriş

                    1980’den Bu Yana Serbestleşme Süreci

                            Ticaret ve Döviz Kuru Rejimi

                            Finans Sektörünün Serbestleşmesi

                            Özelleştirme Programı

                    Sonuçlar ve Değerlendirme

        İsim Dizini

        Yer Dizini

        Genel Dizin

_