Günümüzün yaşayan en önemli sosyolog ve araştırmacılarından biri sayılan Manuel Castells üç ciltlik dev eserinde, yeryüzündeki kültürlerin ve kurumların çeşitliliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve çok farklı biçimlerde tezahür eden yeni toplumsal yapının oluşumunu inceliyor. Castells bu yapının biçimlenmesini, 20. yüzyılın sonlarına doğru kapitalist üretimin yeniden yapılanmasıyla kendini gösteren yeni bir kalkınma biçiminin ortaya çıkışıyla ilişkilendirmektedir._x000D_
Üçlemenin ikinci cildi olan Kimliğin Gücü‘nde ulus devletin işlevini üstlenmeye aday farklı kolektif kimliklerin ortaya çıkışını, bu süreçteki toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik dinamiklere dayanarak inceliyor ve zenginliğin küreselleşmesin karşı bu kimliklerin nasıl roller benimsediklerini ve kendilerini nasıl konumlandırdıklarını ele alıyor. Castells’in bu incelemeyi yaparken ilgilendiği toplumsal oluşumlar LGBTi hareketlerinden çevreci gruplara, Meksika’daki Zapatista hareketinden dinî köktencilere kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturuyor.

2003 Baskısı İçin Önsöz ve Teşekkür
1996 Baskısı İçin Teşekkür
Teşekkür

GİRİŞ Dünyamız, Hayatlarımız

BİRİNCİBÖLÜM Cemaatçi Cennetler: Ağ Toplumunda Kimlik ve Anlam
Kimliğin İnşası
Tanrı’nın Cennetleri: Dinî Fundamentalizm ve Kültürel Kimlik
Ümmet Cahiliyye’ye Karşı: İslâmî Fundamentalizm
Tanrım Beni Koru: Amerikan Hıristiyan Fundamentalizmi
Küreselleşme Çağında Milletler ve Milliyetçilikler: Hayali Cemaatler mi, Yoksa Cemaatçi Hayaller mi?
Devlete Karşı Uluslar: Sovyetler Birliği’nin Parçalanması ve Beyhude Devletler Topluluğu (Sojuz Nevozmoznykh Gosudarstv/Commonwealth of Impossible States)
Devletsiz milletler: Katalunya
Enformasyon Çağının Ulusları
Etnik Çözülme: Ağ Toplumunda Irk, Sınıf ve Kimlik
Toprağı Temel Alan Kimlikler: Yerel Cemaat
Sonuç: Bilgi Çağının Kültürel Cemaatleri

İKİNCİ BÖLÜM Dünyanın Öbür Yüzü: Yeni Küresel Düzene KarşıToplumsal Hareketler
Küreselleşme, Enformasyonelleşme ve Toplumsal Hareketler
Meksika’da Zapatistalar: İlk Enformasyonel Gerilla Hareketi
Zapatistalar Kimdir?
Zapatistalar’ın Değer Yapısı: Kimlik, Karşıtlar ve Hedefler
Zapatistalar’ın İletişim Stratejisi: İnternet ve Medya
Toplumsal Hareketle Siyasî Kurum Arasındaki Çelişkili İlişki
Yeni Dünya Düzenine Karşı Silahlara Sarılmak: Amerikan Milisleri ve Vatanseverler Hareketi
Milisler ve Vatanseverler: Çok Temalı Bir Enformasyon Ağı
Vatanseverler’in Sloganları
Vatanseverler Kimdir?
Milisler, Vatanseverler ve Amerikan Toplumu
Kıyametin Lamaları: Japon Aum Shinrikyo
Asahara ve Aum Shinrikyo’nun Gelişimi
Aum’un İnançlarının Metodolojisi
Aum ve Japon Toplumu
El Kaide, 11 Eylül ve Ötesi: Tanrı Adına Küresel Terör
El Kaide’nin Hedefleri ve Değerleri
El Kaide’nin Mücadelesinin Gelişimi
Mücahitler ve Destek Üsleri
Küresel Cihadın Genç Aslanı: Usame bin Ladin
Bin Ladin’den bin Mahfuz’a: Malî Ağlar, İslâmî Ağlar, Terörist Ağlar
Ağlar Oluşturma ve Medya Siyaseti: El Kaide’nin Örgütlenmesi, Taktikleri ve Stratejisi
11 Eylül ve Ötesi: Ağlar Halinde Örgütlenmiş, Küresel, Fundamentalist Bir Hareketin Doğuşu mu, Ölümü mü?
“Temsiliyet Olmaksızın Küreselleşmeye Hayır!”: Küreselleşme Karşıtı Hareket
“El Pueblo Desunido Jamas Sera Vencido”: Küreselleşme Karşıtı Hareketin Çeşitliliği
Küreselleşme Karşıtı Hareketin Değerleri ve Hedefleri
Siyasî Bir Varolma Biçimi Olarak Ağlar Oluşturma
Enformasyonel Bir Hareket: Küreselleşme Karşıtı Militanların Teatral Taktikleri
Hareketin Bağlamsal Değerlendirmesi: Toplumsal Değişim ve Kurumsal Değişim
Yeni Küresel Düzene Karşı İsyanların Anlamı
Sonuç: Küreselleşmeye Meydan Okuma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Benli¤in Yeşillenmesi: Çevre Hareketi
Çevreciliğin Yaratıcı Kakofonisi: Bir Tipoloji
Yeşillenmenin Anlamı: Toplumsal Meseleler ve Çevrecilerin Başkaldırısı
Çevrecilik Eylemde: Zihinlere Ulaşmak, Sermayeyi Ehlileştirmek, Devletle Mahkemelik Olmak, Medyayla Dans Etmek
Çevre Adaleti: Çevrecilerin Yeni Cephesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ataerkilliğin Sonu: Bilgi Çağında Toplumsal Hareketler, Aile ve Cinsellik
Ataerkil Ailenin Krizi
Kadınlar ve Çalışma Hayatı
Kız Kardeşlik Güçlüdür: Feminist Hareket
Amerikan Feminizmi: Kesintili Bir Süreklilik
Feminizm Küresel midir?
Feminizm: İkna Edici Çoksesli Bir Armoni
Aşkın Gücü: Lezbiyen ve Gey Özgürlük Hareketleri
Taipei’de Feminizm, Lezbiyenlik ve Cinsel Özgürlük Hareketleri
Özgürlük Alanları: San Francisco’da Gey Cemaati
Özetle: Cinsel Kimlik ve Ataerkil Aile
Ataerkilliğin Krizinde Aile, Cinsellik ve Kişilik
Ailenin İnanılmaz Derecede Küçülmesi
Ataerkilliğin Yeniden Üretilmediği Koşullarda Anneliğin Yeniden Üretilmesi
Beden Kimliği: Cinselliğin Yeniden İnşası
Ataerkillik Sonrası Bir Dünyada Esnek Kişilikler
Ataerkilliğin Sonu mu?

BEŞİNCİ BÖLÜM Küreselleşme, Kimliğin Tanımlanması ve Devlet: İktidarsız Bir Devlet mi, Yoksa Ağ Devleti mi?
Küreselleşme ve Devlet
Ulusal Ekonomilerin Ulusüstü Çekirdeği
Devletin Küresel Ekonomideki Yeni Malî Krizinin İstatistikî Değerlendirmesi
Küreselleşme ve Refah Devleti
Küresel İletişim Ağları, Yerel İzleyiciler, Muğlak Yasal Düzenlemeler
Kanunsuz Bir Dünyaya Doğru mu Gidiyoruz?
Çoktaraflılık Çağında Ulus-Devlet
Küresel Yönetim ve Ulus-Devlet Ağları
Kimlikler, Yerel Hükümetler ve Ulus-Devletin Yapıbozumu
Devletin Kimliğinin Tanımlanması
Devletin Dönüşü
Devlet, Şiddet ve İzleme: Ağabeyden Küçük Kız Kardeşlere
Amerika’nın Tekyanlılığı ve Yeni Jeopolitik
Irak Savaşı ve Sonrası
Amerika’nın Tekyanlılığın Sonuçları
Ulus-Devletin Krizi, Ağ Devleti ve Devlet Kuramı
Sonuç: Evrenin Kralı, Sun Tzu ve Demokrasinin Krizi

ALTINCI BÖLÜM Enformasyonel Siyaset ve Demokrasi Krizi
Giriş: Toplumun Siyaseti
Bilgi Çağında Siyasetin Alanı Olarak Medya
Siyaset ve Medya: Yurttaşların Bağlantısı
Gösteri Siyaseti ve Siyasî Pazarlama: Amerikan Modeli
Avrupa Siyaseti “Amerikanlaşıyor” mu?
Bolivya’da Elektronik Popülizm: Compadre Palenque ve Jach’a Uru’nun Gelişi
Enformasyonel Siyaset Eylemde: Skandal Siyaseti
Demokrasinin Krizi
Sonuç: Demokrasinin Yeniden İnşası
SONUÇ Ağ Toplumunda Toplumsal Değişim
Metodolojik Ek
Kaynakça
Dizin

İnternet yeni toplumsal hareketler için çok önemli bir potansiyel taşıyor. Birbirleriyle çatışan güçler, etkili teknolojik iletişim araçlarından, evrensel etkileşimli telekomünikasyon ağlarından hiç görülmediği ölçüde yararlanıyorlar. Bu noktada akla ilk olarak Zapatistaların ve uluslararası çevreci hareketlerin interneti bir mücadele aracı ve ortamı olarak kullanmaları geliyor. Castells'e göre Zapatistaların başarılarının gerisinde büyük ölçüde iletişim stratejileri var; hatta bu deneyim ilk enformasyonel gerilla hareketi olarak tanımlanabilir.
Ali Pekşen, 3 Mart 2012, Bianet

https://bianet.org/biamag/diger/136642-toplumsal-muhalefetin-yeni-yuzu

_

Manuel Castells

Manuel Castells 1942’de İspanya’da doğdu. 1958-1962 yılları arasında Barcelona Üniversitesi’nde hukuk ve ekonomi eğitimi gördü. 1964’te Sorbonne Hukuk ve Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora derecesini, 1967’de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı.

Akademik hayatına 1967’de Paris Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri vererek başladı. 1972’de yazmış olduğu La Question Urbaine adlı kitabı on dile çevrildi ve bu kitabıyla “Yeni Kent Sosyolojisi” kavramının entelektüel kurucularından biri oldu. 1982’de Guggenheim Fellowship, 1983’te C.Wright Mills ödülünü kazandı.

1979’dan beri Berkeley California Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama ve Sosyoloji bölümlerinin yanısıra, Avrupa, Amerika, Kanada, Asya ve Latin Amerika’daki 15 değişik üniversitede konuk profesör olarak ders vermeye devam etmektedir. Derslerin içeriğini; kentsel ve bölgesel siyasetin karşılaştırmalı analizi, enformasyon toplumunun sosyolojisi ve enformasyon teknolojisi ve toplumu oluşturmaktadır.

Castells ayrıca, UNESCO, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Avrupa Komisyonu (EC), Şili (Allende yönetimi), Meksika, Fransa, Ekvator, Rusya, Brezilya, Portekiz, İspanya ve Güney Afrika hükümetlerine danışmanlık yapmıştır.

Başta Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür adlı 3 ciltlik eseri olmak üzere, yirmi kitap, yüzün üstünde makalenin yazarı ve on beş kitabın editörü olan Castells’in diğer önemli eserleri arasında; The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements (1983), The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring & the Urban-Regional Process (1989), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society (2001) yeralmaktadır.