Kitabın amacı, çocukların ‘iyi olma hali’ yaklaşımı çerçevesinde yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarını sağlamanın toplumun en temel görevi olduğu fikrini vurgulamak. 18 aylık bir araştırmanın sonucu olan çalışma, bulguların ortaya koyduğu sorunları çözebilecek sosyal politikalar geliştirilmesine yol açması dileğiyle yapılmıştır._x000D_
Araştırma ekibi: Pınar Uyan Semerci, Serra Müderrisoğlu, Abdullah Karatay, Başak Ekim Akkan, Zeynep Kılıç, Burcu Oy, Şaylan Uran._x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Bu çalışmaya açık kaynak olarak ulaşabilirsiniz:_x000D_
_x000D_
eşitsiz bir toplumda çocukluk

Giriş
BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavramsal ve Metodolojik Çerçevesi

BİRİNCİ BÖLÜM Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi
Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve
Çocukların Mekânsallığı
Yapabilirlik Yaklaşımı
Biyoekolojik Model
Çocuğun İyi Olma Hali

İKİNCİ BÖLÜM Araştırmanın Metodolojik Çerçevesi
Nicel Araştırma
Nicel Araştırma Metodu ve Örneklem Özellikleri
Nicel Araştırma Çalışma Araçları
Anket Formları
Ebeveyn Anketi
Çocuk Anketi
Uygulama Süreci
Örneklemin Demografik Özellikleri
Analiz Kurgusu
Nitel Araştırma
Nitel Araştırma Yapılandırma Süreci
Mahalle Seçimi ve Gözlemleri
Nitel Araştırma Katılımcı Örneklemi
Nitel Çalışma Uygulamaları
Derinlemesine Görüşmeler
8-12 Yaş Grubu: Çocukların Mutluluk/Mutsuzluk Algıları Üzerine Yansıtmalı Bir Çalışma
12-18 Yaş Grubu: Günlük Yaşam Deneyimleri İçinde İyi Olma Hali Üzerine Derinlemesine Görüşmeler
Odak Grup Çalışmaları
Fotoğraf Çalışması
Nitel Araştırmanın Analiz Kurgusu
Derinlemesine Görüşmeler
Odak Grup Görüşmeleri
Fotoğraf Çalışması

İKİNCİ KISIM İyi Olma Hali Alanları Çerçevesinde Araştırma Bulguları

BİRİNCİ BÖLÜM Maddi Durum
Niceliksel Araştırma Verilerinde Maddi Durum
Maddi Yoksunluk
Sahip Olunan İmkânlar
Düzenli Harçlık Alma
Maddi Durumun Algısı
Ebeveynin Aile İhtiyaç/Gelir Oranı Algısı
Ebeveynin En Temel Gereksinimleri Karşılayamama Algısı
Çocuğun Maddi Zorluk Algısı
Güvence
Düzenli İş
Sosyal Güvenlik
Sağlık Güvencesi
Niteliksel Araştırma Verilerinde Maddi Durum
Eğitim Örneği Üzerinden Yapabilirlikleri Düşünmek
Yoksunluk
8-12 Yaş Grubu Gözünden Maddi Durum
Sonuç
Ekler

İKİNCİ BÖLÜM Sağlık
Niceliksel Araştırma Verilerinde Sağlık
Sağlık Durumu
Sağlık Durumu ile Öznel Algının İlişkisi
Sağlık Alışkanlıkları
Yeterli Besin
Temizlik Alışkanlıkları
Erken Dönem Sağlık Riski
Hamilelikte Düzenli Kontrollere Gitmek ve Hastanede Doğum
Emzirme
Aşılanma
Erken Dönem Sağlık Riski ve Öznel Algının İlişkisi
Çocuk Ölümleri
Niteliksel Araştırma Verilerinde Sağlık
8-12 Yaş Grubu Gözünden Sağlık
Sonuç
Ekler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim
Niceliksel Araştırma Bulguları
Eğitime Katılım
Kayıt
Okulu Terk
Okulu Terk Nedenleri
Eğitimin Niteliği
Eğitimin Başarısı
Sınıfta Kalma
Kendini Başarılı Hissetme
Eğitime Aile Desteği
Niteliksel Araştırma Verilerinde Eğitim
Eğitim Algısı
Eğitime Katılım: Okula Devam ve Okulu Terk Durumu
Eğitimin Niteliği
Okulun Fiziksel Koşulları
Öğretmenlerin Tutumları
Sosyal Etkinlikler
Okulda Katılım
Eğitimin Başarısı
Sınıf Tekrarı ve Başarı Algısı
Eğitime Aile Desteği
Okulda Risk ve Güvenlik
Okulda Meydana Gelen Kazalar
Sigara ve Uyuşturucu Kullanımı
Fiziksel - Sözel Şiddet
8-12 Yaş Grubu Gözünden Eğitim
Sonuç
Ekler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Katılım
Niceliksel Araştırma Verilerinde Katılım
Niteliksel Araştırma Verilerinde Katılım
Ailede Katılım
Okulda Katılım
Sosyal Yaşama Katılım
8-12 Yaş Grubu Gözünden Katılım
Sonuç
Ekler

BEŞİNCİ BÖLÜM Ev ve Çevre Koşulları
Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Verilerinde Ev ve Çevre Koşulları
Evin Olumsuz Koşulları
Mahalle Güvenlik Algısı
Okul Güven Algısı
Mahalle Kaynakları
8-12 Yaş Grubu Gözünden Ev ve Çevre
Çocukların Mahalle Algısı: Fotoğraf Çalışması
Sonuç
Ekler

ALTINCI BÖLÜM Risk ve Güvenlik
Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Verilerinde Risk ve Güvenlik
Çocuk Ölümü
Kazalar
Ciddi Kaza ya da Yaralanmalar
Evde ve Okulda Kaza
Çalışırken Kaza
Çocuk İşçiliği
Ev İçi Bakım Yükü
Çalışmanın Olumsuz Etkileri
Çalışmanın Olumsuz Etkilerine İlişkin Nitel Veriler
Kötü Muameleye Maruz Kalma
Ebeveynler, Öğretmenler ve Çocuklara Yönelik Şiddet
Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı
8-12 Yaş Grubu Gözünden Risk ve Güvenlik
Sonuç
Ekler

YEDİNCİ BÖLÜM İlişkiler
Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Verilerinde İlişkiler
Aile ile İlişkiler
Denetim
Aile ile Temas
Aile İlişkilerinde Yakınlık
Ailede Nasıl Hissettikleri
Aile Yapısı
Akranlarla İlişkiler
Sır Paylaşma
Arkadaş Sahibi Olma
Arkadaşlarla Sohbet
Arkadaşlarla Nasıl Hissettikleri
Okuldaki İlişkiler
Okulda Olumlu İlişkiler
Okulda Olumsuz İlişkiler
Okulda Hissettikleri
8-12 Yaş Grubu Gözünden İlişkiler
Sonuç
Ekler

SEKİZİNCİ BÖLÜM Öznel İyi Olma Hali
Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Verilerinde Öznel İyi Olma Hali
Kişisel İyi Olma Hali
Kendiyle İlgili Hisleri
Gelecek Endişesi
Yoksunluk Algısı
8-12 Yaş Grubu Gözünden Öznel İyi Olma Hali
Sonuç
Ekler

DOKUZUNCU BÖLÜM Sonuç
Maddi Durum
Sağlık
Eğitim
Katılım
Ev ve Çevre Koşulları
Risk ve Güvenlik
İlişkiler
Öznel İyi Olma Hali
SONUÇ Çocuğun İyi Olma Halini Desteklemeye Yönelik Sosyal Politikalar
Ekler
Ek I: Çocuk Anketi
Ek II: Ebeveyn Anketi
Ek III: Mahalle Gözlem Kriterleri
Ek IV: Görüşmeler İçin İzin Metni Örneği
Ek V: 8-11 Yaş Grubu ile Yapılan Derinlemesine Görüşmeler Soru Formu
Ek VI: 12-18 Yaş Grubu ile Yapılan Derinlemesine Görüşmeler Konu Başlıkları
Ek VII: Çocuklarla Yapılan Odak Grup Görüşmeleri Konu Başlıkları
Ek VIII: Öğretmenlerle Yapılan Odak Grup Görüşmesi Konu Başlıkları
Ek IX: Annelerle Yapılan Odak Grup Görüşmeleri Konu Başlıkları
Ek X: 8-11 Yaş Grubu ile Yapılan Derinlemesine Görüşmelerde Kullanılan Resimler
Ek XI: İyi Olma Hali Gösterge Endeksi - Karşılaştırma İçin Örnek İlçe Tabloları
Kaynakça
Dizin

_