Anayasalcılık ile demokrasi, günümüzde en çok tartışılan, aralarındaki ilişkiler bakımından çağdaş demokrasilerde teorik ve felsefi düzeyde gerilimlere yolaçabilen kavramlardır. Ancak bu gerilimlere rağmen anayasal demokrasiler, tarih boyunca bu iki kavramı bağdaştıracak mekanizmaları geliştirmiş, çoğunluk iktidarını sınırlamış, bireyi devlete karşı koruyan sistemleri oluşturabilmiştir. Elbette ki, bunların başında temel bir fikir olan kuvvetler ayrılığı gelmektedir. Bu ilke zaman içinde farklı anlamlar kazanmış olsa da, korumuş olduğu öz; yargı organının siyasal organlar karşısında süregelen bağımsızlığıdır. Türkiye’de anayasa hukukunun öndegelen isimlerinden olan Prof. Dr. Ergun Özbudun, bu eserinde, iki kavram arasındaki gerilimin tarihsel kökenini temel alarak, karşıt ilkelerin dengelenebileceğini, bunların da toplumların gelişimi ile bağdaştırılabileceğini ele alıyor. Özbudun’a göre, Türkiye bugün iki ilke arasında gidip-gelen sarkacın ucu anayasal denge ve mekanizmaların görmezlikten gelindiği ve zayıflatıldığı tarafa doğru bilinçli olarak çevrilmiş bulunmaktadır. Oysa sağlıklı ve sürdürülebilir, çağdaş bir demokratik rejim ancak bu iki temel unsurun makul ve ölçülü dengesinden geçmelidir. Yazarın bu özlü çalışması, demokrasi içinde gelişecek vatandaşlık ve anayasa bilincine önemli bir katkı sunmaktadır.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Sınırlı (Anayasal) Devlet Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişmesi: Kuvvetler Ayrılığı ve Denge ve Denetim Sistemleri
İki Anayasalcılık Teorisi
Demokratik Gelişme ve Anayasalcılık
Anayasalcılık ve Demokrasi: Çelişki mi, İlişki mi?

İKİNCİ BÖLÜM Katı Anayasalar ve Anayasa Yargısı
Kurucu İktidar - Kurulmuş İktidar İlişkisi
Yazılı ve Katı Anayasalar
Anayasa Yargısının Doğuşu ve Gelişimi
Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu Sorunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı
Hukuk Devleti
Yargı Denetimi ve Yargı Bağımsızlığı
Yargının Bağımsızlığı
Hâkimlik Teminatı
Demokrasi, Hukuk Devleti ve Yargı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İki Demokrasi Türü ve Anayasalcılık
Demokrasinin Tanımı ve Demokrasi Teorileri
Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Demokrasiler
Yatay Hesapverirlik Mekanizmaları
İki Demokrasi Türü ve Anayasalcılık

BEŞİNCİ BÖLÜM Bölünmüş Toplumlarda Anayasalcılık ve Demokrasi
Bölünmüş Toplumlar
Bölünmüş Toplumlarda Anayasa Yapımı
Ortaklıkçı Demokrasi
Bölünmüş Toplumlarda Anayasal Tercihler
1. Parlamento Seçimlerinde Nisbî Temsil
2. Parlamenter Hükûmet Sistemi
3. Yürütme İçinde İktidar Paylaşımı
4. Azınlık Vetosu ve Çakışan Çoğunluklar
5. Grup Özerkliği
Anayasalcılık ve Demokrasi

ALTINCI BÖLÜM Türkiye’de Anayasalcılık ve Demokrasi
Tarihsel Gelişme Süreci
2011 ve Sonrası: Otoriterizme Doğru Gidiş mi?
Bugünkü Türkiye Siyasal Rejiminin Niteliği

Sonsöz

Kaynakça

Dizin

Neredeyse her gün anayasa ihlali, anayasa değişikliği, yeni anayasa tartışmalarıyla uyandığımız ülkemizde; tartışma zemini konuyu anlamaktan ziyade, karşıt kamplar içinde kavga zeminine dönüşmüş durumda. Değerli Anayasa hukuku hocamız Ergun Özbudun, “Anasayalcılık ve Demokrasi” isimli kitabıyla, bize konuyu tartışırken yararlanabileceğimiz fikri ortamı özlü biçimde; Sınırlı Devlet Düşüncesinin Doğuşu, Katı Anayasalar ve Anayasa Yargısı, Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı, İki Demokrasi ve Türü ve Anayasalcılık, Bölünmüş Toplumlarda Anayasalcılık ve Demokrasi, Türkiye’de Anayasalcılık ve Demokrasi, başlıklarıyla inceliyor.

http://www.hukukpolitik.com.tr/2016/04/14/anayasalcilik-demokrasi-prof-dr-ergun-ozbudun/

_

Ergun Özbudun

Prof. Dr. Ergun Özbudun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1962’de doktor, 1967’de
doçent ve 1975’te profesör unvanını kazanmış ve 1994 yılına kadar bu kurumda görevini sürdürmüştür. O tarihten bu yana Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak, anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı dersleri vermektedir. Özbudun, Harvard Üniversitesi’nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders vermiştir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini ifa etmiştir. Halen Milletlerarası Anayasa Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu’nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun’un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını vardır.