Gebzenin Göç Haritası adlı araştırma projesinin çıktılarını içeren bu çalışma, göç, yoksulluk, dışlanma, kentsel gerilim, sanayi, geleneksel dayanışma ağları ve daha pek çok önemli konuyu niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleriyle Gebze örneğinde irdelerken, metnin tamamı boyunca teori ve pratiği birlikte işleme becerisini de gösterebilmektedir. Bir yandan sosyolojinin objektivite hassasiyeti öte yandan antropolojinin araştırmacıyı özgürleştiren subjektivite hassasiyetinin aynı anda sergilendiği bu çalışma, okuyucuyu göç ile içiçe geçmiş Gebzenin, diğer bir deyişle Küçük Türkiye’nin mahallelerinde ve sokaklarında bir gezintiye çıkarmaktadır.

Önsöz
Sunuş
GİRİŞ Türkiye’nin Modernite Deneyimine Kuş Uçuşu Bir Bakış: Düşün ve Toplumsal Alanda Dönüşümler
“Modernite Bozguncusu” Olarak Göç

BİRİNCİ BÖLÜM Mahallenin “Kanaat Derleyici”leri: Zenginlik mi Çatışma mı?
Teorik Çerçeve
Araştırma Bilgileri
Metod
Örneklem
Bulgular
Muhtar Profili
Mahallelerin Göç Etkisiyle Kuruluşu
Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında İstanbul-Gebze
Göçün Evrimi: Yakın İllerden Gelen ve Mahalleler Arası Göç
Zorunlu Göç ve Beklenmedik Bir Olgu: Geriye Dönüş
Tarımda Makineleşme ve Toprak Paylaşımı
Köyde/Kentte “Güvenlik” Sorunu ve “Tanıyarak Dışlama”
İşsizlik: “Potansiyel Tehdit” Unsuru
Göçmen-Yerli ve Göçmen-Göçmen İlişkisi
Köyü Kentte Yaşamak, Kentte “Yabancı” Olmak: Yabancılığın Mekânı Olarak Gecekondu
Muhtar Algısı ve “Ara Bulucu” Rolleri
Sonuç

İKİNCİ BÖLÜM Hemşehri Dernekleri: Göç Öncesi ve Göç Sonrası
Teorik Çerçeve
Araştırma Bilgileri
Metod
Örneklem
Bulgular
Dernek ve Üye Profilleri
Hemşehri Derneklerinin Kuruluş Hikâyeleri ve Amaçları
Dedikodu Mekanizmasının Göçmenler Arasında Çizdiği Sınırlar
Hemşehri Derneklerinin Yardım Usul ve Kriterleri
İlçe ve Köy Dernekleri “Çıkmaz”ı
Hemşehri Derneklerinin Fiziksel ve Algısal Hudutları
Siyasal Bir Alan Olarak Hemşehrilik İlişkileri
Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Göçün Kavram Yolculuğu: Kavram Düzeyinde Karmaşıklığın Doğası
Bilişsel Haritalama Teorisi
Araştırma Bilgileri
Metod
Örneklem
Analiz
Bulgular
Yoğunlaştırılmış Harita ve Merkeziyet Analizi
Kümeleme Analizi
Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM “Bizi Bize Sor”: Hane Halkı Anketi
Araştırma Bilgileri
Metod
Örneklem
Mahalle Seçimi
Sokak Seçimi
Bulgular
Temel Değişkenler
Demografik ve Sosyo-ekonomik Özellikler
Mahalleler Arası Göç: Güzergâh
Evlilik ve Aile Pratikleri
Göç Kararı ve Sonrası
Memleket Bağları
Komşuluk ve Hemşehrilik İlişkileri
Göçe Yönelik Tutum Ölçeği (GYTÖ)
Kent İmkânları, Sorunları ve Göçe Yaklaşım Profilleri
Nefret Kümeleri ve Dışlanma
Sonuç

BEŞİNCİ BÖLÜM Sonsöz
EKLER
EK 1: Bilişsel Haritalama Çıktıları
EK 2: Anket Formu
EK 3: Anket Ek Tablolar
Kaynakça
Dizin

_

Tolga Tezcan

1986’da yılında İstanbul’da doğdu. ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunu. ODTÜ sosyal Politika Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedi.r 2009 yılından beri TÜBİTAK TÜSSİDE’de araştırmacı olarak çalışmaktadır. BM’nin desteklediği “Gebzenin Göç Haritası” ve AB’nin desteklediği “Yürüyen Akıl Projesi: Engelli Gençlik” projelerinin koordinatörlüğünü gerçekleştirmiştir.