Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel tarafından 2003-2004 yıllarında Almanya ve Fransa’da gerçekleştirilen araştırma, Avrupalı Türkler’in ya da diğer bir deyişle Euro-Türkler’in siyasal kültürünü incelemekte ve aynı zamanda Fransa’da ve Almanya’da göçmenlerin entegrasyon modelleri arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Bu amaçla, araştırmada Almanya ve Fransa’daki Euro-Türkler’in demografik haritası çıkarılmış, Avrupa Birliği ve Avrupalılık kavramlarına yaklaşımları incelenmiş, “yeni vatan” Almanya/Fransa ve “ana vatan” Türkiye ile ilgili düşünce ve eğilimleri saptanmıştır. Türkçe, Fransızca ve Almanca olarak yayınlanan bu çalışma, araştırma yöntemlerinde gösterdiği çeşitlilikle konuya bütünlüklü bir açıdan bakma imkânını okuyucuya sunuyor. Kitabın sonunda yer verilen anket sonuçları ve bu sonuçlara getirilen yorumlar, aile yapılarından ekonomik yaşam koşullarına, eğitim durumlarından konuştukları dillere, siyasi konumlarından Türkiye ile aralarında inşa ettikleri bağlara kadar yayılan bir alanda “Euro-Türkler”e ilişkin oldukça kapsamlı, canlı ve ayrıntılı bir tablonun ortaya çıkmasını sağlıyor._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Bu çalışmaya açık kaynak olarak ulaşabilirsiniz:_x000D_
_x000D_
euro-türkler

Önsöz
GİRİŞ
Avrupa Birliği: Türkiye İçin Bir Barış Projesi
Araştırmanın Amaçları
Alan Araştırması ve Metodoloji

BİRİNCİ BÖLÜM Almanya ve Fransa’da Göç Süreci
Almanya’da Göç Süresi
Sınırlı Bir Tireli Yurttaşlığa Doğru: Almanyalı-Türkler
Fransa’da Göç Süreci
Fransa’da Yurttaşlığın Edinilmesi ve Göçmen Karşıtı Milliyetçi Söylemin Yükselişi
Avrupa Yurttaşlığına Doğru

İKİNCİ BÖLÜM Örneklemin Profili

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Euro-Türkler ve Sosyal Sınıflar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Anavatan ve ‘Yeni Vatan’
Türkiye ile İlgili Algılamalar
Almanya veya Fransa ile İlgili Algılamalar
İmgelerin Karşılaştırması: Anavatan ve Yaşanılan Ülke
Yurttaşlık Politikaları: Entegrasyon/Asimilasyon
“Çeşitlilik İçinde Bütünlük” ya da “Çeşitlilik Üstü Bütünlük”
Euro-Türklerin Anlam Dünyaları

BEŞİNCİ BÖLÜM Avrupa ve Avrupa Birliği
Avrupa İçin Alternatif Projeler: Bütünsel ya da Senkretik Bir Avrupa?
Euro-Türklerin Avrupa Birliği Perspektifleri
AB Üyeliği ve Türklerin Göç Etme Olasılığı

ALTINCI BÖLÜM Yeni Kimlikler İnşa Etmek
Avrupalılık: Sürekli Bir Varoluş Süreci
Avrupa’da İslâm: Sembolik Dindarlık
Din ya da Sekülerizm: Yeryüzünde Güvenli Bir Cennet!
Çokkültürlülük ya da Kültürlerarasılık
Türkiye’den “İthal Gelinler ve Damatlar”
SONUÇ
Ek: Almanya’daki ve Fransa’daki Araflt›rmalar›n Frekans Sonuçlar›
Kaynakça
Dizin

Kitaba konu olan araştırma raporunun İngilizce'sine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Euro-Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the European Union? A comparative study of French-Turks and German-Turks

https://www.ceps.eu/publications/euro-turks-bridge-or-breach-between-turkey-and-european-union-comparative-study-french

 

 

_

Ayhan Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. 2011 yılı itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü olarak ödüllendirilmiştir. 2016-2017 Akademik yılında Floransa’da bulunan European University Institute içinde Jean Monnet Fellow olarak araştırmalarını yürüten Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ hareketler ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler konusunda araştırmalarını yürüten Kaya’nın, diyasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisite, milliyetçilik, çokkültürcülük, yurttaşlık, ulusaşırı alan, mülteciler, popülizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular hakkında kitap, makale ve tercümeleri vardır. Kaya, 2013 Yılında Aziz Nesin Profesörü olarak Almanya’da Viadrina Avrupa Üniversitesi’nde ve 2011 yılında da Willy Brandt Profesörü olarak İsveç’te Malmö Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmiş ve dersler vermiştir.
Berlin’deki Küçük İstanbul (Büke Yayınları, 2000); Sicher in Kreuzberg: Constructing Diasporas (transcript verlag, 2001); Euro-Türkler: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Köprü mü Engel mi? (Ferhat Kentel ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005; İngilizce baskısı CEPS Brüksel, 2005); Ferhat Kentel ile Belçika-Türkleri (King Baudouin Vakfı, 2008); Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization (Palgrave, 2012) ve Europeanization and Tolerance in Turkey: The Myth of Toleration (Palgrave, 2013) adlı eserleri kaleme almıştır. Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar (Günay Göksu Özdoğan ile birlikte, Bağlam Yayınları, 2004); Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları (Turgut Tarhanlı ile birlikte, TESEV Yayınları, 2005); Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri (Bahar Şahin ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007); Türkiye’de İç Göçler: Bütünleşme mi, Geri Dönüş mü? (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009) ve 14. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Göçler (M. Murat Erdoğan ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015) adlı kitapları derlemiştir. Ayrıca Emre Işık ile birlikte Toplumbilim Dergisi Kültürel Çalışmalar Özel Sayısı (Sayı 14, Ekim 2000) şeklinde bir dergi derlemesi mevcuttur. Friedrik Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları (Seda Gürkân ile birlikte, Bağlam Yayınları, 2000) ve T. H. Marshall ve Tom Bottomore, Toplumsal Sınıflar ve Yurttaşlık (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006) şeklinde iki çeviri kitap yayınlamıştır. Kaya, 2003 yılı Sosyal Bilimler Derneği Araştırma ödülü ile 2005 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Ödülüne layık görülmüştür. Kaya, Bilim Akademisi üyesidir.


Ferhat Kentel

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olan Ferhat Kentel, 1956’da Ankara’da doğdu. 1981’de ODTÜ’de İşletmecilik lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1983’te Ankara Üniversitesi SBF’den yüksek lisans ve 1989’da Paris, EHESS’ten Sosyoloji doktora derecesi aldı. Fransa’da çeşitli dönemlerde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli kitap ve dergilerde modernite, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi hareketler, aydınlar, etnik cemaatler üzerine makaleleri yayımlandı. Çok sayıda saha araştırması yaptı. Refah (Fazilet) Partisi’yle On Yıl Sonra Konya (1999), Suskun Kitle Büyüteç Altında. Türkiye Gençliği Üzerine Bir Araştırma (1999), Türkiye’de Gençlik (1995), Gevorg Poghosyan ile birlikte Ermenistan ve Türkiye Vatandaşları. Karşılıklı Algılama ve Diyalog Projesi adını taşıyan araştırması, 2005’te TESEV Yayınları’ndan çıktı. Yazarın modernleşme, aydınlar, din, Kürt sorunu, İslâmi kimlik ve sivil toplum üzerine çalışmaları vardır. Yazarın eserleri arasında, Ayhan Kaya ile birlikte Euro-Türkler, Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi? (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005), Meltem Ahıska ve Fırat Genç ile birlikte Milletin Bölünmez Bütünlüğü – Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilik(ler) (TESEV Yayınları, 2007), Ehlileşmemek, Düzleşmemek, Direnmek (Hayy Kitap, 2008) yer almaktadır.