Bu kitap, yıllarını iktisat bilimine vermiş, bu alanda değerli çalışmaları olan, binlerce öğrenci yetiştirmiş, sayısız makale ve kitap yayımlamış iktisat profesörü Gülten Kazgan’a adanmış bir armağan kitabıdır. Çalışmanın tematik ağırlığını oluşturan “Türkiye Ekonomisi Üzerine Yazılar” bölümünde Asaf Savaş Akat’tan Toktamış Ateş’e, Erdoğan Alkin’den Burhan Şenatalar’a, Taner Berksoy’a, İzzettin Önder’e, Toker Dereli’ye, İlter Turan’a, Yavuz Cezar’a; Tevfik Çavdar’dan Mahfi Eğilmez’e, Mustafa Sönmez’e geniş bir kadronun “Gülten Hoca” için kaleme aldıkları makaleler bulunuyor. Kenan Mortan’ın Kazgan’la yaptığı söyleşiden bazı bölümlerin hocanın fotoğraflarıyla birlikte yer aldığı “Gülten Kazgan Anlatıyor”un yanı sıra, “Gülten Kazgan Bibliyografyası”, Murat Koraltürk’ün “Türkiye’nin Ekonomi Tarihi Kronolojisi 1923-2004” ve hocanın öğrencilerinden Nihat Falay’ın Aysel Arıkboğa’nın katkılarıyla hazırladığı “Prof. Dr. Gülten Kazgan İçin Bir Bibliyografya Denemesi” başlıklı yazılarla bir bilim insanının yaşamöyküsü, düşünce serüveniyle içiçe veriliyor.

Sunuş

Gülten Kazgan ve “Bilgi”
Oğuz Özerden

Bir Bilim İnsanının Yaşam Öyküsü
L. Hilâl Akgül

Gülten Kazgan Bibliyografyasi
Gülten Kazgan Anlatıyor
Söyleşi: Kenan Mortan

Türkiye Ekonomisi
Dalgalı Kur ve Para Politikası: Bir Parasal Kural Önerisi
Asaf Savaş Akat

Para Krizi Teorileri: Kuşaklararası Bir Karşılaştırma
Koray Akay

Kurtuluş Savaşı Ekonomisi
Yaşar Aksoy

Türkiye’de Dış Ticaret ve Kambiyo Rejiminin Kısa Bir Tarihçesi
Erdoğan Alkin

Sürdürülebilir Borçluluk: Düşük Gelirli Ülkeler, Orta Gelirli Ülkeler ve Türkiye
Tülay Arın

Dört Seçim Yönteminin Aksiyomatik Bir Karşılaştırması
Göksel Aşan - M. Remzi Sanver

Siyasette Yozlaşma
Toktamış Ateş

Piyasa Ekonomisi Kurgusu ve Kamu Müdahalesi
Taner Berksoy

18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Sarraflar
Yavuz Cezar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sanayileşme
Nevin Coşar

Türkiye’de Ekonomi Öğretiminin Ana Çizgileri
Tevfik Çavdar

Labour Norms of The European Union and Turkey A Comparative Assessment and the Question of Adaptation
Toker Dereli

Türkiye’nin Ekonomik Sorunlarına Farklı Bir Bakış
Mahfi Eğilmez

Osmanlı Devleti’nin İktisadi Gerileme ve Çöküş Sebeplerinden Biri Olarak “Senyöraj Hakkı”nın Kullanılamaması
Haydar Kazgan

Ekonomik ve Toplumsal Gelişme İçin: Ulusal Yenilik Sistemi
Yakup Kepenek

Türk İmalat Sanayii İhracatı: Güney Kore ile Bir Karşılaştırma (1975Q1-1977Q4)
Hasan Kirmanoğlu

Enflasyon Hedeflemesi ve Fiyat İstikrarı
Esfender Korkmaz

Yeni Dünya Düzeni ve Öteki İktisat
Erol Manisalı

Küreselleşme Sürecinde Kamusal İşlevlerde Görülen Organik Değişim
İzzettin Önder

2001 Krizi, IMF ile İlişkiler ve Gelir Bölüşümü
Mustafa Sönmez

Devlet Üniversitelerinde İktisat Alanındaki Bölümlerde Öğretim Üyesi Dağılımı: Sorunlar - Öneriler
Burhan Şenatalar

Küreselleşmenin Dünyada Bölgesel Gelişme Kuramında Yaşanan Paradigma Değişmeleri
İlhan Tekeli

Parlamenter Seçkinler, Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Değişme
İlter Turan

Lawrence Summers’in İki Sorusu Üzerine Düşünceler
Nihal Tuncer

2002 Yılı İthalat Rejimi Kararı
Selahattin Tuncer

Türkiye’de Uygulanan İktisat Politikalarının İhracatın İthalata Bağımlılığı Üzerindeki Etkileri: Girdi-Çıktı Tekniği ile Bir İnceleme
Nurhan Yentürk

Türkiye’nin Ekonomi Tarihi Kronolojisi (1923-2003)
Murat Koraltürk

Gülten Kazgan İçin Bir Bibliyografya Denemesi
Nihat Falay - Aysel Arıkboğa

Günümüz dünyasında iktisatta önemli bir etik sorun var. İktisatçının kendi ahlâkî değerleri büyük sermayeye ve politikacıya endeksli. İktisatçıların çoğunluğu, kendisini kabul edilebilir noktada tutmak için, ne geçerliyse ona "tamam" diyor; hemen ona uygun teoriler, şekiller, matematiksel formüller ortaya çıkarıyor, yazılar yazıyor.
Gülten Kazgan

_