Türkiye’de, 2003 yılında kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çok yıllı bütçele-meye geçilmiş ve ilk olarak 2006-2008 dönemi için uygulanmıştır. Çok yıllı bütçe, Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerin üç yıllık gelir gider öngörülerini, ödenek tavanlarını içermekte ve idarelerin üç yıl için yaptıkları harcama planlarını kapsamaktadır. Çok yıllı bütçelemeye geçiş, STK’lara da ilgilendikleri idarelerin bütçe ödeneklerini gelecek üç yıl için nasıl planladıklarını görebilme, izleyebilme, yeni projeler için öneriler oluşturma ve kamuoyu baskısı yaratabilme olanağı sağlamaktadır.

ÖNSÖZ

ÖZET

GİRİŞ: KILAVUZUN KAPSAMI
1. ORTA VADELİ PROGRAMDAN YILLIK BÜTÇENİN KANUNLAŞMASINA: TÜRKİYE’DE BÜTÇE YAPMA SÜRECİ VE STK’LARIN KATILIM NOKTALARI
1.A. Türkiye’de Planlama
1.A.1. Türkiye’de kalkınma planları
1.A.2. Özel ihtisas komisyonu raporları
1.A.3. Yıllık programlar
1.A.4. Genel ekonomik hedefler ve yatırımlar
1.B. Çok Yıllı Bütçeleme Süreci
1.B.1. Amaçlar
1.B.2. Çok yıllı bütçeleme sürecinin aşamaları
1.C. Bütçenin Denetimi
1.C.1. Sayıştay’ın düzenlilik (mali uygunluk) denetimi
1.C.2. Sayıştay’ın performans denetimleri
1.C.3. Bütçenin yasama denetimi
1.C.4. Sorumlular

2. ORTA VADELİ MALİ PLANIN İZLENMESİ İÇİN BİR KILAVUZ
2.A. Yöntem
2.B. OVMP Merkezi Yönetim Planlanan Harcamalarının Genel Değerlendirilmesi
2.C. OVMP’de Planlanan Harcamaların İdareler Açısından İncelenmesi
2.D. Genel Bütçeli İdarelerin Planlanan Harcamalarının İdareler ve Harcama Kalemleri Açısından İncelenmesi
2.D.1. Personel ve sosyal güvenlik kurumları devlet prim giderleri....................................................35
2.D.2. Mal ve hizmet alımı giderleri
2.D.3. Cari transferler
2.D.4. Sermaye giderleri

EKLER
EK 1: Veri Kaynakları
EK 2: Yedek Ödeneklerin Kullanılması
EK 3: İzleme Tablolarının Üretilmesi
EK 4: OVMP ve Bütçe Gerekçesi Eklerinde Yer Alan Ödeneklerin Karşılaştırılması
DİZİN

_

Nurhan Yentürk

İTÜ’den 1988’de doktor, 1998’de de profesörlük unvanı alan Yentürk, Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler üzerine yayınlar yaptı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin direktörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında çeşitli dersler vermektedir. Kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan ve 60’a yakın hak temelli STK’nın üye olduğu Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun sözcülerindendir.