İşletmelerde Risk Yönetimi adlı bu çalışma, Türkiye, Almanya ve Avusturya’daki modern risk yönetiminin farklı unsurları üzerine yoğunlaşmaktadır. Eser, risk yönetiminde kullanılan yeni araçların tanıtılması, benzerlik ve farklılıklarının incelenmesi konularında ayrıcalık arz etmektedir. Bahsi geçen ülkelerin işletmelerinin risk yönetimlerinde ciddi eksiklik ve boşluklar bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, risk ölçüm, yönetim ve kontrol araçlarının yanı sıra risk yönetimi sistemlerinin entegrasyonunda da önemli düzeyde açıklar bulunmaktadır. Hatta, risk kavramı dahi halen yanlış algılanabilmektedir. Bunun arka planındaki etmen, işletmesel risklerin, karar alıcılar tarafından sosyal uyum ve işletmeci-benlik duygusu ile gizlenmeye çalışılmasıdır. Bu problem, hem Türk hem de Alman işletmeleri için geçerlidir.Söz konusu boşluk ve eksiklikleri kapatarak risk yönetimi anlayışının işletme genelinde benimsenmesini sağlamak üzere hazırlanan bu kitap, ilgili alanda isim sahibi yazarların katkılarını içermektedir. Bu çalışmanın temel hedefi, bilim dünyası ve özel sektöre risk yönetimi ve ilgili mevcut durumu ve olası gelişmeleri aktarabilmek, bu anlamda hem özel sektör çalışanlarına, hem de akademi ve bilim camiasına aynı anda hitap etmektir.

Giriş
BİRİNCİ KISIM Finansal Risk Yönetimi ile İlgili Çalışmalar

Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi: Benzerlik ve Farklılıkların Etkin Bir Risk Yönetim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi
Metin Sağmanlı - Çağla Ersen Cömert
Giriş
Risk Yönetiminin Gerekliliği ve Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenleme İhtiyacı
Risk Yönetimine İlişkin Dünya Genelindeki ve Avrupa Birliği’ndeki Yasal Düzenlemeler
Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler
Almanya’da Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler
Avusturya’da Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler
Türkiye’de Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler
Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki Risk Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
Sonuç

İşletmelerde Likidite Risk Yönetimi
Stephan Schöning
Giriş
Banka ve İşletmelerdeki Likiditenin Risk Taşıyan Öğelerindeki Farklılıklar
Likidite Riski Değişkenlerinin Doğrudan Bankalar Tarafından Endüstri İşletmelerine Yansıtılması
Risk Ölçütlerinin Yansıtılması
Diğer Değişkenlerin Yansıtılması
LaR Yöntemi Değişkenlerinin İncelenmesi ve Formülasyonu
Bankaların LaR Yöntemine Göre İşletmelerin Likidite Risklerinin Yansıtılması
Risk Ölçütlerinin Yansıtılması
Genel Taslak
LaR Yönteminin İncelenmesi
Temel Modelin İncelenmesi
Likidite Riskinin Uç Değer Teorisi ile İncelenmesi
Sonuç

Hammadde Risklerinin Yönetimi
Frank Romeike
Giriş
Finans Alanında Risklerin Matematiksel Olarak Açıklanması
İşletmelerde Hammaddeye Bağlı Nakit Akımı Riskleri
Riske Maruz Değer (Value at Risk) ve Riske Maruz Nakit Akımı’nın (Cash Flow at Risk) Hammadde Riskleri Çerçevesinde Karşılaştırılması
Hammadde Risklerinde Rastlantısal Simülasyon Yöntemi
Rastlantısal Simülasyon ile İlgili Örnek Çalışma
Hammadde Fiyat Risklerinin Riske Maruz Nakit Akımı, Riske Maruz EBIT ve Riske Maruz Bütçe ile Ölçülmesine İlişkin Örnek
Uygulamalarda Karşılaşılan Zorluklar
Sonuç

Şirket Birleşme ve Satın Almalarında Risk Yönetimi
Mert Erer
Giriş
Birleşmelerde ve Satın Almalarda Başarı Unsurları
Birleşme ve Satın Almalarda Riskin Yönetilmesi
Birleşme ve Satın Alma Öncesi Şirket İncelemesi
Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Risklerin Sayısallaştırılması
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)
AHP’nin Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları Kapsamında Kullanılması
Koşula Bağlı Değer Hakları
Genel Bilgiler
Koşula Bağlı Değer Hakları’nın Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde Kullanılması
Limitli Ödeme Anlaşmaları
Genel Bilgiler
Limitli Ödeme Anlaşmaları’nın Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde Kullanılması
Sonuç

İKİNCİ KISIM Hizmete Dayalı Risk Yönetimi ile İlgili Çalışmalar

Örgüt Kültürü ile Organizasyonel Risklere Hazır Oluşluk İlişkili midir?: Farklı Ölçekteki Türk İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Dilek Zamantılı Nayır - Ömer Turunç
Giriş
Risk Kavramı, Türleri ve Örgüt Kültürü İlişkisi
Örgütsel Risk Kavramı ve Risk Türleri
Örgüt Kültürü Kavramı ve Türleri
Örgüt Kültürünün Risk Algılayışıyla İlişkisi
Risk Kavramının Kendisine Yaklaşım
İnovasyon ve Harekete Geçme Hızı
Yatay İlişkiler
Dikey İlişkiler
Karar Vermeye Bakış
Performans Konusuna Yaklaşım
Ödüllere Yaklaşım
Araştırma
Yöntem
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın Ölçekleri
Bulgular
Sonuç

Tedarik Zinciri Kapsamında Risk Yönetimi
Ayşe Bahar Ceritoğlu
Giriş
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri ve Temel Fonksiyonları
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Gelişimi
Tedarik Zinciri Yönetimi Gelişimi
Tedarik Zinciri Risk Yönetimi
Risk ve Risk Yönetimi Kavramı
Tedarik Zincirinde Risk Türleri
Tedarikçi Kaynaklı Riskler
Üretici Kaynaklı Riskler
Müşteriden Kaynaklanan Riskler
Çevresel ve Sektörel Faktörlerden Kaynaklanan Riskler
Tedarik Zinciri Risk Yönetim Süreci
Sonuç

Risk Odaklı Personel Yönetimi
E. Handan Sümer Göğüş – Zeynep Demir Şanal
Giriş
Ücret Yönetim Sürecinin Barındırdığı Riskler
Ücret Politikasının Belirlenmesi Aşaması
Ücret Artışlarının Saptanması
Teşvik Edici Uygulamalar
Ücret Bilgilerinin Gizliliği
Kariyer Yönetim Sürecnin Barındırdığı Riskler
Kariyer Yönetimi ve Amacı
İhtiyaçların Belirlenmesi
Yedekleme Planının Oluşturulması ve Takibi
Gelişim Planının Oluşturulması ve Takibi
Kariyer Yönetim Sisteminin Performans
Değerleme Sistemi ile Bağlantılı Olmaması
Kariyer Yönetiminin Etkinliğinin Kontrolü
İşe Alım Sürecnin Barındırdığı Riskler
İşe Alım Süreci ve Amacı
Personel Temininde Hedef Kitle
Çalışanların Sahip Olması Gereken Yetkinliklerin Tespiti
Eğitim Sürecinin Barındırdığı Riskler
Eğitim Süreci ve Amacı
Eğitime Verilen Önem
Eğitim Sürecindeki Faaliyetler
Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Eğitim İçeriklerinin Hazırlanması ve Eğitimin Planlanması
Gerçekleştirilen Eğitimlerin Etkinliklerinin Kontrolü
Sonuç

Karma Yönetim Modeline Dayanan Aile İşletmelerinde Aile Üyesi Olmayan Yöneticilere İlişkin Risk Faktörleri
Sven Cravotta
Giriş
Araştırmanın Konusu ve Amacı
Araştırmanın Önemi
Aile İşletmeleri ve Yönetimleri Üzerine Temel Varsayımlar
Araştırma Tasarımı ve Veriler
Araştırmanın Sonuçları
Risk Tipi 1: “Uyumsuz” Yönetici
Risk Tipi 2: “Duyarsız” Yönetici
Risk Tipi 3: “Vefasız” Yönetici
Risk Tipi 4: “Patron” Yönetici
Risk Tipi 5: “Holding” Yöneticisi
Risk Tipi 6: “Parıltılı” Yönetici
Risk Tipi 7: “Girişimci Olmayan” Yönetici
Risk Tipi 8: “Meslekten” Yönetici
Risk Tipi 9: “Reddedilen” Yönetici
Risk Tipi 10: “Entrikacı” Yönetici
Teorik Açıklamalar
Sonuç

Risk Yönetimi Kapsamında Hile Riskinin Değerlendirmesi
Çağrı Aksoy Hazır
Giriş
Hile Riski ve Hile Riski Yönetimi
Kavramsal Açıdan Hile Riski ve Hile Risk Faktörleri
Hile Riski Yönetimi ve Temel Yaklaşımlar
Hile Riski Yönetimi Kapsamında “Hile Riski Değerlendirmesi”
Hile Riski Değerlendirmesinin Tanımı ve Genel Özellikleri
Hile Riski Değerlendirmesinin Aşamaları
Hile Riskinin Tespit Edilmesi
Hile Riskinin Olasılık ve Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi
Mevcut Kontrollerin Değerlendirilmesi
Sonuç

Etik Stratejisi ve Kurumsal Risk Yönetimi
Helmut Pernsteiner - Karin Reisinger
Giriş
Tanımlar ve Sınıflandırma
Kurumsal Etik, KSS ve Sürdürülebilirlik
Risk Yönetimi
İş Etiği ve Kurumsal Risk Yönetimi
Araştırma Özeti
Araştırma Bulguları
Sonuç ve Şirketler Açısından Önemi

Dizin

_