Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın İslâm Felsefesi Üzerine adlı bu kitabı, yazarın aynı konuda değişik kaynaklarda yayınlanmış makalelerini belirli bir sistematik içinde bir araya getiriyor. Eserde yer alan tüm makalelerin ortak konusu ise genel olarak İslâm felsefesi ve İslâm dünyasında felsefe olarak tanımlanan hareketler ve temsilcileri.  İslâm düşüncesinin iki büyük geleneği olan kelâm ve tasavvufu yorumlayan yazar, İslâm felsefesinin özgünlüğünü ve Yunan tarzı felsefe geleneği üzerine düşüncelerini de açıklıyor. İbni Sina’nın dinle felsefe arasındaki ilişkiler hakkındaki görüşleri ile İbni Haldun’un mantık üzerine tezlerini, Spinoza ve Aristoteles’in düşünce sistemleriyle karşılaştıran Prof. Arslan İslâm düşünce dünyasını, zihniyet alanlarını kavramak ve tartışmak için çok önemli bir kaynak oluşturuyor.

Birinci Baskı’ya Önsöz
İkinci Baskı’ya Önsöz
1 Bir İslâm Felsefesi Var mıdır?
2 İslâm’da Felsefî Düşünce Nasıl Kötürümleşti? Roger Arnaldez
3 İslâm Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu
4 İbni Sinâ ve Spinoza’da Felsefe-Din İlişkileri
5 Aristoteles ve İbni Haldun’un Mantık Anlayışları
6 İslâm’da Dinsel Düşünce Nasıl Kötürümleşti? L. Gardet
7 Kur’an, İlahî Sıfatlar ve Hoşgörü
8 Kemal Paşazâde’nin Felsefî Görüşleri
9 Sûfîlik ve İslâm Kültürünün Sona Erişi Fritz Meier
10 Çağdaş Bir Müslüman Düşünürü ve Filozofu Nasıl Olmalıdır?
11 Ortaçağ İslâm Dünyasında Din ve Felsefe İlişkileri ve Hocazade’nin Tehafütü’l-Felasife’si
12 Felsefe, İslâm ve Tasavvuf
13 Üç Tarz-ı Siyaset
14 Tasavvuf ve Yunus Emre
Bu Kitapta Yer Alan Makalelerin Yayınlandığı Kaynaklar
Dizin

_

Ahmet Arslan

Ahmet Arslan 1944 yılında Urfa’da doğdu. Lisans ve lisans üstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde yaptı. 1978 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1979 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (o zamanki adı Sosyal Bilimler Fakültesi) Felsefe bölümünü kurdu. Yirmi yıl boyunca bu bölümün başkanlığını yürüttü. 1996 yılından bu yana Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başkanlığını yürütmekte olan yazar İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça bilmektedir. Osmanlı Kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi, İkçağ Yunan Felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunan yazarın ayrıca çeşitli Batı dilleri ve Arapça’dan yaptığı çok sayıda çevirisi vardır. Ahmet Arslan’ın Kemal Paşa-zade’nin Tehafüt Haşiyesi, İstanbul, 1987; Haşiye Ala’t-Tehafüt Tahlili, İstanbul, 1987; İbni Haldun, 3. Baskı, Ankara, 2002; Felsefeye Giriş, 8. Baskı, Ankara, 2005; İslam Felsefesi Üzerine, Ankara, 1999; İslam, Demokrasi ve Türkiye, 2. Baskı, Ankara, 1999; İlkçağ Felsefe Tarihi (Başlangıçlarından Atomculara Kadar), İzmir, 1995 adlı eserlerinin yanı sıra Aristoteles, Metafizik, 2. Baskı, İstanbul, 1996; F. Rosenthal, Erken İslam’da Mizah, İstanbul, 1997; F.A. Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, 2.Baskı, İstanbul, 1998; Farabi, İdeal Devlet (El-Medinetü’l-Fazıla), 2. Baskı, Ankara, 1997; İlimlerin Sayımı (İhsaü’l-Ulum), Ankara, 1999; Mutluluğun Kazanılması (Tahsilüs-Saade), Ankara, 1999; Lenn E. Goodman, İslam Hümanizmi, İstanbul, 2006 adlı çevirileri bulunmaktadır.