Japonya’nın iktisadi ve sosyal tarihini ele alan bu eser, sanayileşme ve ekonomik gelişmeleri incelerken, Japon tarihini alt dönemlere ayırıyor ve her dönem için toplumsal, siyasi ve iktisadi gelişmeleri tartışıyor. Japon modernleşmesini, ekonomik dönüşüm ve değişim tarihlerini ayrıntılı bir şekilde anlatan bu çalışma, Batı dışı bir coğrafyada ortaya çıkan ilk sanayi ve bilim/teknoloji devriminin yarattığı bölgesel dönüşümleri de anlamamızı sağlıyor._x000D_
_x000D_
Doç. Dr. Ali Akkemik’in toplam üç ciltten oluşacak bu eserinin ilk cildi, Japonya tarihini antik dönemden alarak 1945 Pasifik Savaşı’na kadar getiriyor. İlk bölümde kültürün gelişimini, merkezî devlet oluşumunu ve antik dönemdeki çeşitli kurumları ele alan yazar, sonraki iki bölümde Edo döneminin siyasi ve toplumsal tarihiyle devam ediyor ve özellikle modern kapitalist kalkınmayı kolaylaştıran ekonomik gelişmeleri değerlendiriyor._x000D_
_x000D_
Dördüncü bölüm, Meiji döneminde modernleşme çalışmalarını ve politik reformları tartışıyor ve devam eden bölümde bu dönemdeki ekonomik gelişme deneyimini ve ekonomik reformları masaya yatırıyor. Ardından, Taisho döneminde demokrasinin yükselişi, parti politikaları ve Doğu Asya’daki siyasi ve toplumsal olaylara odaklanıyor ve bu dönemde ortaya çıkan sanayi politikalarını, bürokrasi kültürünün gelişmesini ve kriz dönemini konu ediyor. Son iki bölümde ise, militarizm incelemesi ve İkinci Dünya Savaşı dönemi ayrıntılı olarak sunulurken; askeri rejim altında savaş ekonomisi, kurumsal yapılar ve sanayi politikaları ele alınıyor._x000D_
_x000D_
Son olarak, neredeyse yeni bir kitap boyutunda olan “Ekler” bölümü okura, Japonya siyasal hayatına ilişkin kapsamlı bilgiler sunuyor: Dönem adları ve tarihleri, imparatorlar, bakanlar ve başbakanlar. Bunun yanında bu ek bölümde, kitapta geçen Japonca terimlere ilişkin bir sözlük ile kişi ve yer adları listeleri Japonca yazılışlarıyla birlikte yer alıyor._x000D_
_x000D_
Akkemik’in bu kapsamlı çalışması, birçok spekülasyona tabi tutulan Japon modernleşmesinin birtakım romantik mucizeler, gelenekçilik, dindarlık gibi hayalî nedenlerle olmayıp, somut gerçeklere dayalı olup, toplumların koşulları ve siyasi aktörlerin politikalarından kaynaklandığını gösteren, Türkiye’de ender olan özgün araştırma ve çalışma alanına kıymetli bir katkıda bulunacaktır._x000D_
Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Merkezi

Önsöz

1 Japonya’nın Kısa Tarihi
Japonya’nın Coğrafi Konumu
Erken Antik Dönem: Jōmon, Yayoi ve Yamato Dönemleri
Köy Toplumundan Ülkeye: Mura, Kuni ve Wa
Yamato: Japonya’nın Birleştirilmesi (4. Yüzyıl)
Shisei (Klanlar) Sistemi
Kofun Dönemi
Asuka Dönemi (538-710)
Budizm ve Shintō Çatışması: Soga ve Mononobe
Shōtoku Taishi ve Siyasi Değişiklikler
Taika Reformu
Jinshin Savaşı ve Merkezî Hükümetin Tesisi
Taihō Ritsuryō ve Çin’den Öğrenilen Örgütlenme
Nara Dönemi (710-794)
Çin Kültürünün Etkisi
Değişen Toprak Mülkiyeti Düzeni
Yazılı Kültür ve Edebiyatın Gelişmesi
Heian Dönemi (794-1185)
Fujiwara Klanı’nın Yükselişi
Heian Döneminde Kültür ve Çin’den Gelen Dinî Akımlar
Yerel Derebeylerinin Güçlenmesi
Savaşçı Sınıfın Gelişmesi
Kokufū Kültürü
Taira Klanı
Jōhei-Tengyō İsyanları (935-941)
Kuzeydoğu Bölgelerinin Hâkimiyet Altına Alınması
Minamoto Klanının Yükselişi
Insei Sistemi
Aristokratların Hâkimiyetinden Askerlerin Hâkimiyetine
Hōgen ve Heiji İsyanları
Taira Klanı’nın Hâkimiyeti
Genpei Savaşı
Kamakura Dönemi (1185-1333)
Bakufu’nun Siyasi Yapısı
Hōjō Klanı’nın Yükselişi
Jōkyū Savaşı
Moğol İstilası
Gokenin ve Samurai
Shōen Sistemi ve Ekonomik Kalkınma
Kamakura Döneminde Dinî Akımlar ve Kültür
Kenmu Restorasyonu (1333-1336)
Muromachi Dönemi (1336-1573)
Muromachi Bakufu ve Nanbokuchō
Shugo Daimyō
Çin ve Kore ile Ticaretin Gelişmesi
Köylerin Özerkleşmesi
Ikkō Ikki İsyanları
Muromachi Kültürü
Savaşan Devletler Dönemi (1467-1573)
Ōnin Savaşı
Sengoku Daimyōların Kavgası
Avrupalılar ile İlk İlişkiler: Ateşli Silahların Ülkeye Girişi
Azuchi-Momoyama Dönemi (1573-1603)
Oda Nobunaga (1573-1582)
Hıristiyanlığın Yayılışı
Şehirlerin Gelişmesi
Toyotomi Hideyoshi (1582-1597)
Taikō Kenchi ve Asayişin Sağlanması
Toyotomi Hideyoshi’nin Dış Politikası
Tokugawa Ieyasu ve Sekigahara Savaşı (1600)
Azuchi Momoyama Kültürü

2 Edo Dönemi (1603-1868)
Edo Bakufu’nun Yapısı
Edo Döneminde Toplumsal Yapı
Samurailar
Köylüler
Zanaatkârlar ve Tüccarlar
İçe Kapanma (Sakoku)
Konfüçyüsçülüğün Benimsenmesi
Maliyenin Güçlendirilmesi
Ulaşım Altyapısının Geliştirilmesi
Tüccarlar ve Para Sistemi
Genroku Kültürü
Yoshimune Reformları
Tanuma Okitsugu Reformları
Kansei Reformları
Yabancılarla İlişkiler
Tenpō Reformları
Kasei Kültürü
Milli Kültürün Oluşumu ve Batı’dan Öğrenme Çabaları
Bakufu’ya Karşı Muhalefet
İçe Kapanmanın Sona Ermesi
Edo Dönemi Sonlarında Bölgesel Modernleşme Çabaları
Satsuma-han
Chōshū-han
Tosa-han
Hizen-han
Diğerleri
Edo Bakufu’nun Son Yılları (Bakumatsu)
Yabancı Ülkelerle İlişkiler
Siyasi Çekişmeler

3 Edo Döneminde Ekonomi
Nüfus ve Demografi
Japonya’nın Dünya Ekonomisindeki Göreli Konumu
Milli Gelir Karşılaştırmaları
Kişi Başı Milli Gelir Karşılaştırmaları
Ücretler ve Refah Seviyesi
Tarımdaki Gelişmeler
İç Ticaretteki Gelişmeler
Edo Döneminde Sanayi
Edo Döneminde Kamu Maliyesi ve Enflasyon
Kamu Maliyesi
Para Ekonomisinin Gelişmesi ve Para Sistemi
Paranın Tağşişi
Tanuma, Kansei ve Tenpō Reformları
Edo Döneminde Enflasyon
Edo Döneminde Tarımdaki Sermaye Birikimi
Dış Ticaretteki Gelişmeler

4 Meiji Restorasyonu (1868-1912)
Merkezî Devlet ve Siyasi Reformlar
İdari Örgütlenme
Iwakura Misyonu
Meiji Hükümetinin Kurulması
Eğitim Reformu
Toprak Reformu
Zorunlu Askerlik
Kast Sisteminin Kaldırılması
Meiji Döneminin Başlarında Dış Politika
Çin ile İlişkiler
Kore ile İlişkiler
Rusya ile İlişkiler
Japon Topraklarının Genişlemesi
Aydınlanma Hareketi: Fukuzawa Yukichi ve Ōkubo Toshimichi
Meiji Döneminde Batılılaşma Hareketleri
Meiji Hükümetine Karşı İsyanlar
Özgürlük ve Demokrasi Hareketi
Anayasal Monarşinin Kurulması
Modern Hükümetin Kurulması
Genel Seçimler ve Siyasette Yaşanan Gelişmeler
Meiji Döneminde Genel Seçimler
Eşit Olmayan Anlaşmaların Gözden Geçirilmesi
Çin-Japon Savaşı (1894-1895)
Tayvan’ın Sömürgeleştirilmesi
Tayvan’ın Japon Egemenliği Altına Girmesi
Japon İdaresi Altında Tayvan
Rus-Japon Savaşı (1904-1905)
Kore’nin Sömürgeleştirilmesi
Kore’nin İlhakı
Japon İdaresi Altında Kore

5 Meiji Döneminde Ekonomi
Meiji Döneminin Başında Ekonomik Durum
Meiji Döneminde Gerçekleştirilen Altyapı Yatırımları
Demiryolu
Posta ve İletişim
Şehirleşme ve Altyapı Hizmetleri
Kırsal Kesim ve Yaşam Şartları
Deniz Taşımacılığı ve Ulaştırma Hizmetleri
Sanayileşme ve Shokusan Kōgyō Politikası
Ōkubo Toshimichi
Shokusan Kōgyō Politikası
Sanayi Bakanlığı’nın Kurulması ve Sanayileşmenin Başlaması
Devletin Kurduğu Sanayi İşletmeleri
Yabancı Uzmanlar ve Teknoloji Transferi
Yabancı Uzmanlar
Teknoloji Transferi
Shibusawa Eiichi ve Özel Sektörün Gelişmesi
Anonim Şirket Fikrinin Japonya’ya Tanıtılması
Demiryolu ve Deniz Ulaştırmacılığı Alanındaki Yatırımlar
Shibusawa’nın Kurduğu Diğer Şirketler
Makroekonomi Politikaları: Ōkuma Shigenobu ve Matsukata Masayoshi (1873-1892)
Ōkuma Shigenobu: Toprak Reformu ve Enflasyonist Maliye Politikası (1873-1880)
Ōkuma’nın Toprak Reformu ve Maliye Politikası
Parasal Bütünleşme
Matsukata Masayoshi ve Sıkı Maliye Politikası (1881-1892)
Maliye Politikası ve Vergi Düzenlemeleri
Matsukata Deflasyonu
Meiji Döneminde Tasarruf-Yatırım Dengesi ve Döviz Politikası
Tasarruflar
Döviz Politikası
1880’lerde Kapitalist Büyüme ve Yeni Şirketlerin Doğuşu
Şirketlerin Özellikleri ve Şirket Yönetişimi
Meiji Döneminin Özel Girişimcileri
1890’larda Ekonomi Politikaları
Meiji Döneminde İş Çevrimleri
1890 Resesyonu
Şirket Sayısındaki Artış
1890’lı Yıllarda Maliye Politikaları
Büyüyen Kamu Sektörü
Altın Standardının Kabul Edilmesi
Rus-Japon Savaşı (1904-1905) ve Sonrasındaki Ekonomik Gelişmeler
Artan Dış Borçlar
Bölgesel Kalkınma Hamlesi
Meiji Döneminde Dış Ticaretteki Gelişmeler
Genel Ticaret Şirketleri (Sōgō Shōsha)
Yabancı Pazarlardaki Ticari Faaliyetler
Sömürgelerle Ekonomik İlişkiler
Tayvan ile Ekonomik İlişkiler
Çin ve Karafuto (Sahalin) ile Ekonomik İlişkiler
Kore ile Ekonomik İlişkiler
Zaibatsuların Doğuşu ve Gelişimi
Kōnoike
Mitsui
Mitsubishi
Yasuda
Sumitomo
Ōkura
Meiji Döneminde İşçi-İşveren İlişkileri
Sanayi İşçilerinin Çalışma Şartları
Kadın İşgücü
İşçi Hareketleri
Meiji Döneminde Ekonomik Büyüme Performansının Genel Değerlendirmesi
Meiji Reformları Neden Başarılı Oldu?
Meiji Reformları İçin Gerekli Finansal Kaynaklar Nereden Geldi?
Kurumların Etkisi
Feodal Kurumların Yıkılması ve Politik Reformlar
Sosyal ve Ekonomik Reformlar
Sömürgecilik ve Bağımsızlık
Japonya ve Tayland
Japonya ve Çin
Sanayileşme ve Kalkınmayı Kolaylaştıran Faktörler
Öz Kaynakların Önemi
Kültürün Sanayileşmeye Olumlu Katkısı
Hükümetin Kalkınma Sürecindeki Rolü
Meiji Döneminde Sektörel Gelişmeler
Tarım
Madencilik
Sanayideki Yapısal Değişim
Gıda Sanayisi
Tekstil Sanayisi
İpek Sanayisi
Pamuklu Dokuma Sanayisi
Giyim Sanayisi
Diğer Hafif Sanayiler
Demir-Çelik Sanayisi
Makine Sanayisi
Vagon ve Lokomotif İmalatı
Gemi Yapımı Sanayisi
Elektrikli Makine Sanayisi
Kimya Sanayisi
Enerji
Bankacılık ve Finans Sektörünün Gelişmesi
Özel Ticari Bankalar
Özel Amaçlı Bankalar
Posta Tasarruf Sistemi
Banka-dışı Finans Şirketleri ve Hisse Senedi Piyasaları

6 Taishō Dönemi (1912-1926) ve 1920’li Yıllar
Siyasetteki Gelişmeler ve Seçimler
Taishō Siyasi Krizi (1912) ve Siyasi Skandallar
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve Savaş Sonrası Yeni Dünya Düzeni
Avrupa’daki Büyük Savaş ve Japon Dış Politikası
Ōkuma’nın Çin Politikası
Terauchi’nin Dış Politikası
Versailles-Washington Sistemi
Parti Hükümetlerinin Kurulması
Hara Takashi
Atanmış Hükümetler ve İkinci Goken Undō Hareketi
Taishō Demokrasisi
Shidehara Diplomasisi ve Çin ile İlişkiler
Çin’deki İç Karışıklıklar
Çin’deki İç Savaşa Japon Müdahalesi
Shidehara’nın Çin Politikası (1924-1927)
Tanaka Giichi’nin Çin Politikası
Dış Politikada İkinci Shidehara Dönemi
Sosyalizmin ve Sendikal Faaliyetlerin Yayılması
Japon Komünist Partisi’nin Kuruluşu
Sendikal Hareketlerin Gelişmesi
Sosyalist Hareket Üzerindeki Baskının Şiddetlenmesi
Faşist Grupların Gelişmesi
Milliyetçi Örgütlerin Gelişmesi
Pan-Asyacılık Fikrinin Yayılması
Taishō Döneminde Hızlı Şehirleşme ve Değişen Yaşam Standartları

7 1910’larda ve 1920’lerde Japon Ekonomisi
Taishō Döneminde Ekonomik Büyüme Performansı
Ekonomik Büyüme Oranları
Diğer Büyük Ülkelerle Karşılaştırıldığında Ekonomik Büyüme Performansı
Taishō Dönemindeki İş Çevrimleri
Birinci Dünya Savaşı: Dış Ticarette Canlanma ve Balon Ekonomisi (1914-1919)
İhracattaki Hızlı Artış
Sanayi Üretimindeki Canlanma
Taishō Döneminde Dış Ticaretteki Gelişmeler ve Ticaretin Yapısındaki Değişim
Savaş Sonrasında Yaşanan Ekonomik Durgunluk
Dünyada Altın Standardının Yeniden İnşa Edilmesi
Savaş Sonrasındaki Durgunluk ve Deflasyon
Pirinç İsyanları (1918)
Ödemeler Dengesinin Bozulması
1920’li Yıllardaki Ekonomik Sorunlar
Büyük Kantō Depremi (1923) ve Deprem Tahvilleri Sorunu
Tayvan Bankası ve Suzuki Shōten Krizi (1927)
Shōwa Finans Krizi (1927)
Altın Standardına Dönüş (1930)
Altın Standardına Dönüş Tartışmaları
Altın Standardının Kabul Edilmesi
Dünyadaki Büyük Buhran (1929) ve Shōwa Bunalımı (1930-1932)
Altın Standardının Çöküşü (1931)
Zaibatsuların Dönüşümü
Shōwa Bunalımı
Taishō Döneminde Maliye ve Para Politikaları
Kamu Harcamalarındaki Gelişmeler
Taishō Döneminde Para Politikasındaki Gelişmeler ve Enflasyon
Sanayi Politikalarının Doğuşu
Bürokraside Yaşanan Değişim ve Sanayi Politikalarının Doğuşu (1925)
Ekonomide Yoğunluğun Artması ve Kartelleşme
Teknoloji Transferi ve İnovasyon
Taishō Döneminde İşgücü Piyasasında Yaşanan Gelişmeler
Değişen Şirket Yönetişimi
Taishō Döneminde Sektörel Gelişmeler
Tarım
Madencilik
Hafif Sanayiler: Gıda ve Tekstil Sanayileri
Diğer Hafif Sanayiler
Çelik Sanayisi
Makine ve Gemi Yapımı Sanayileri
Otomobil Sanayisi
Uçak Sanayisi
Elektrikli Makineler Sanayisi
Kimya Sanayisi
Enerji Sektörü
Finans Sektörü
Ticaret
Ulaştırma ve Demiryolları
Yeni Nesil Zaibatsuların Doğuşu ve Gelişimi
Yeni Nesil Büyük Zaibatsular
Asano
Fujita
Furukawa
Itōchū
Kōbe Kawasaki
Mori
Morimura
Nakajima
Nicchitsu
Nissan
Nomura
Ōkawa
Riken
Suzuki
Tōkyō Kawasaki
Toyota
Yeni Nesil Küçük ve Bölgesel Zaibatsular

8 Militarizm ve Savaşlar (1931-1945)
1930’lu Yıllardaki Siyasi Yapı
Ordunun Siyasette Artan Ağırlığı
Yeni Siyasi Partiler ve Faşizmin Yükselişi
Mançurya Askerî Harekâtı (1931-1933)
Mançurya’nın İşgali (1931-1932)
Mançurya Devleti’nin İlanı (1932)
Çin’deki Diğer Askerî Harekâtlar
Faşizmin Yükselişi ve Başarısız Darbe Girişimleri (1931)
5-15 Olayı (1932)
Teijin Skandalı (1933-1934)
Harp Akademisi Olayı ve Darbe Girişimi (1934)
2-26 Olayı (1936)
Faşizmin ve Militarizmin Güçlenmesi
Militarizm ve Ordunun Kontrolündeki Kabineler
İkinci Çin-Japon Savaşı (1937-1945)
Çin ile Topyekûn Savaş
Mançurya’da Sınır Çatışmaları (1939)
Çin’de Kurulan Kukla Devletler
Çin’in İşgalindeki Diğer Gelişmeler
Savaş Suçları
Seferberlik ve Savaş Dönemi Politikaları
Pasifik Savaşı (1941-1945)
Güneydoğu Asya’nın İşgali
Pearl Harbor Baskını
Güneydoğu Asya’nın ve Güneybatı Pasifik Adalarının İşgali (1941-1942)
Büyük Doğu Asya Bakanlığı’nın Kurulması (1942)
Japonya’nın Üstünlüğünün Sona Ermesi ve Gerileme (1942-1945)
Potsdam Deklarasyonu (1945)
Savaşın Sona Ermesi (1945)
Atom Bombası
Japonya’nın Teslim Oluşu
Japon Sömürgelerinin Özgürlüğe Kavuşması

9 Savaş Ekonomisi
Savaş Döneminde Ekonomik Büyüme Performansı
Ekonomik Büyüme Oranları
Hanehalklarının Refahı
Savaş Döneminde Tasarruf-Yatırım Dengesi
Savaş Dönemi İçin Uluslararası Milli Gelir Karşılaştırmaları
Savaş Döneminde İş Çevrimleri
1930’ların Başlarında Ekonomik Durum
1930’lu Yıllarda Para ve Maliye Politikaları: Takahashi Korekiyo ve Inoue Junnosuke
Kamu Harcamalarının Artırılması
Bütçe Açıkları
Enflasyon ve Daraltıcı Politikalar
Takahashi’nin Politikalarının Ekonomiye Etkisi
Takahashi’nin Orduyla İlişkileri
Ordunun Ekonomideki Ağırlığının Artması
1930’lu Yıllarda Sanayi Politikaları
Kartelleşme ve Ekonomik Kontroller
Kishi Nobusuke ve Sanayi Politikalarının Evrimi
Ordunun Ekonomide Sıkılaşan Kontrolleri
Savaş Dönemi Ekonomi Politikaları (1937-1945)
Baba Eiichi ve Döviz Krizi (1936-1937)
Ekonomik Baskıların Başlaması: Üretim ve Finans Üzerindeki Kontroller (1937)
Ekonomide Planlamacılığın Başlaması: Kikakuin (1938)
Elektrik Sektöründe Devlet Kontrolü (1938)
Ulusal Seferberlik Kanunu (1938)
Günlük İhtiyaçlar İçin Karne Uygulaması (1939)
Kamu Maliyesi Reformu
Yeni Ekonomik Düzen (1941)
Tōseikai Örgütlerinin Kurulması (1941)
Savaş Döneminde Ekonomi Bürokrasisi
Üretimin Azalması ve Savaş Ekonomisi Kurumlarının Zayıflaması
Savaş Dönemi Ekonomi Politikalarının Genel Değerlendirmesi
Savaş Döneminde Halkın Yaşam Koşulları
Savaşlardaki Ekonomik Kayıplar
Sanayi Üretimindeki Kayıp
Üretim Kapasitesindeki Tahribat
Tarımdaki Kayıplar
Savaş Ekonomisinin Kurumsal Yapısı
Zaibatsuların Yeniden Örgütlenmesi
Sangyō Hōkokukai (1938)
Kırsal Kesimdeki Toprak Sahipliği
İşçi-İşveren İlişkileri ve Sendikal Hareketin Faşistleşmesi
Dış Ticaretteki Gelişmeler ve Ticaret Politikaları
Ticaretin Yapısındaki Değişim
Yen Bloku
Büyük Doğu Asya Ortak Refah Bölgesi (Daitōa Kyōeiken)
Sanayide İthalata Bağımlılık
Sektörel Gelişmeler
Tarım
Madencilik
Hafif Sanayiler
Gemi Yapımı Sanayisi
Çelik Sanayisi
Otomobil Sanayisi
Elektrikli Makineler Sanayisi
Diğer Ağır Sanayiler
Sanayide Teknoloji Transferi
Sanayideki İkili Yapı ve Taşeron Şirketler
Enerji
Finans ve Bankacılık
Ulaştırma ve Demiryolları
Basın ve Yayın Hizmetleri
Ticaret
Mançurya’daki Ekonomi Politikaları
Tarım ve Madencilik
Güney Mançurya Demiryolu Şirketi (Mantetsu)
Mançurya’da Uygulanan Sanayi Politikaları

Ekler
Dönem Adları ve İmparatorlar
Japonya’da Dönem Adları
İmparatorlar
Başbakanlar ve Bakanlar
Başbakanlar (Naikaku Sōri Daijin)
Çeşitli Bakanlıklarda Görev Yapan Bakanların Listesi
Maliye Bakanlığı (Ōkurashō)
Tarım ve Ticaret Bakanlığı (Nōshōmushō)
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Shōkōshō)
Dışişleri Bakanlığı (Gaimushō)
İçişleri Bakanlığı (Naimushō)
İletişim Bakanlığı (Teishinshō)
Devlet Şurası (Sūmitsuin)
Doğu Asya Bakanlığı (Daitōashō)
Koloniler Bakanlığı (Takumushō)
Kara Kuvvetleri Bakanlığı (Rikugunshō)
Silah Bakanlığı (Gunjushō)
Donanma Bakanlığı (Kaigunshō)
Eğitim Bakanlığı (Monbushō)
Adalet Bakanlığı (Hōmushō)
Sağlık Bakanlığı (Kōseishō)
Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Nōrinsuisanshō)
Japonya Merkez Bankası, Bank of Japan (Nihon Ginkō)
Kitapta Kullanılan Japonca Terimler, Kişi ve Yer Adlarının Japonca Yazılışları
Japonca Terimler Sözlüğü
Kişi Adları
Yer Adları
Kaynakça
Kişi Dizini
Aileler, Şirketler, Kuruluşlar Dizini
Yer Dizini
Genel Dizin

_

K. Ali Akkemik

Doç. Dr. K. Ali Akkemik, 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ekonomi alanında lisans eğitimini tamamlamasının ardından 2006 yılında Japonya’da Nagoya Üniversitesi’nden uluslararası kalkınma alanında doktora derecesini almıştır. 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve ODTÜ Asya Çalışmaları Bölümü’nde çalışmıştır. 2011-2017 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları programında dersler vermiştir. Eylül 2017 tarihinden itibaren Japonya’da Yamaguchi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında kalkınma iktisadı, Asya ekonomileri, hesaplanabilir genel denge modelleri ve sosyal hesaplar matrisi ile politika analizi bulunmaktadır.