Geçen yüzyılın en önemli iktisatçısı olan John Maynard Keynes, klasik ekonomi teorisini tersyüz ettiği teorisine ‘genel teori’ adını vermişti. Keynes’in iddiasına göre klasik ekonomi teorisi, müdahale olmaksızın tesadüfen oluşabilecek özel bir durumun ifadesinden ibaretti. Bu kitap Keynes’in 1931’de kaleme aldığı ve birkaç sayfada yüzyıl sonrasının toplumsal hayatını, Karl Marx’tan esinlendiği öngörüyü de ele aldığı “Torunlarımızın Ekonomik Olanakları” makalesini hatırlayan, aralarında Nobel Ekonomi Ödülü almış iktisatçıların da bulunduğu isimlerin yazılarını bir araya getiriyor.

Torunlarımızın Ekonomik Olanakları: 21. Yüzyıldan Bir Bakış
Lorenzo Pecchi - Gustavo Piga
Keynes’in Büyüme Konusundaki Öngörüsü
Keynes’in Bölüşüm Konusundaki Unutkanlığı
Keynes ve Çalışma Süreleri
Keynes ve Gösteriş Tüketimi
Keynes ve İyi Toplum

1 Torunlarımızın Ekonomik Olanakları (1930)
John Maynard Keynes

2 75 Yıl Sonra Torunlarımızın Ekonomik Olanakları: Küresel Bir Bakış
Fabrizio Zilibotti
Yarım Yüzyıl Boyunca Büyüme: Ampirik Bulgular
Daha Fazla Gelir mi, Daha Fazla Boş Zaman mı?
Sonuç

3 Tüketim Toplumunun Genel Teorisine Doğru: Keynes’in Torunlarımızın Ekonomik Olanakları
Üzerine Düşünceler
Joseph E. Stiglitz
Açıklanması Gereken Nedir?
Açıklanması Gereken Hiçbir Şey Yok
Açıklanması Gereken Bir Şey Var
ABD-AB Karşılaştırmasının Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Yorumları
Alternatif Hipotezler
Göreli Tüketim Hipotezi
Eşgüdümde Başarısızlık Hipotezi
İçsel Tercihler
Kültürün İktisadi Sorunun “Çözüme Kavuşturulması” Açısından Bir Çözüm Olamaması
Öğrenme
Tüketerek Öğrenme: Bağımlılık ve Miyopluk
Optimalite
Sonuç Niteliğinde Düşünceler
Ek A: Ev İçinde ve Piyasada Yapılan Üretime İlişkin Teori
Ek B: Göreli Tüketime Bağlı Tercihlerin İçerimleri
Ek C: Boş Zaman Konusunda Eşgüdüm Tökezlemelerinin Sonuçları
Ek D: Tüketerek Öğrenme
Ek E: Obezite Örneğinde Bağımlı Tüketim Düşkünlüğü Teorisine Doğru
Ek F: Standart Analizlerin Sınırları

4 Kimin Torunları?
Robert Solow

5 Korporatizm ve Keynes: Keynes’in Büyüme Felsefesi
Edmund S. Phelps
Keynes’in Yaşadığı Dönemde Entelektüel Akımlar
Keynes’teki Korporatizm
Keynes Yukarıdan Aşağı Büyümenin Taraftarı
Keynes Zenginlik Peşinde Koşmayı Küçümser
Keynes İş Hayatında Var Olan Entelektüel Tatmin Biçimleri Karşısında Kördür
Korporatizmin Mirası

6 Keynes’le Birlikte Geleceğe Dönüş
Lee E. Ohanian
Büyüme Konusunda Keynes: Zamanının Çok Önünde
Boş Zamanın “Tehlikeler”i: Batı’nın Gerilemesi mi?
Sonuç
Ek: Ekonomik Model

7 Ne Kadar Ekmek, O Kadar Köfte Değil
Axel Leijonhufvud

8 Tarihsel Bağlamda Ekonomik Refah
Benjamin M. Friedman

9 Neden Keynes’in Beklediğinden Daha Fazla Çalışıyoruz?
Richard B. Freeman
Keynes Çalışma Konusunu Neden Iskalamıştı?

10 Bağlam, Keynes’in Sandığından Daha Önemlidir
Robert H. Frank

11 (İktisat) Tarihin(in) Sonu
Jean-Paul Fitoussi
Aritmetik
Sevilemez Ama Kaçınılamaz Kapitalizm
Seçkinler Komünizmi

12 Bütün İlginç Sorular, Hemen Hemen Bütün Yanlış Nedenler
Michele Boldrin - David K. Levine
Sorular
Tahminler
Cevaplar: Keynes’in Ekonomik Büyüme Modeli
Emek Tasarrufu Sağlayan Teknolojik İnovasyonlar Bir Depresyona Yol Açabilir mi?
Efektif Talep Eksikliğinin Sosyo-Psikolojisi
Keynes’in İnsanlık Tarihi ve Büyümenin Kökeni Hakkındaki Görüşü
Devlerin Sırtında Durmak

13 Keynes, Uzun Vade İçin Neden Tüketimi Azımsamış ve Boş Zamanı Abartmıştır?
Gary S. Becker - Luis Rayo

14 Keynes’in Kehanetinde Yanlış Olan Nedir? İktisatın Sonunun Sosyal Sorumluluk İktisadına
Dönüşümü
Leonardo Bechetti
Başarılı Sezgi: Teknolojik İlerlemenin Sürekliliği
Hatalı Sezgi: Çalışma Süresinin Kısalması ve Antropolojik Yanılgı
Mutlak Olarak Doygunluğa Ulaşabilir ve Göreli Olarak Doygunluğa Ulaşamaz İhtiyaçlar: Büyümeden “Ekonomik Olarak Sürdürülebilir Mutluluğa”
Çalışmak Hâlâ Gerekliyken, Bölüşüm Çelişkileri de Hâlâ Çözülmemişken, İmkânsızı Nasıl Mümkün Kılmalı?
Sonuçlar

15 Gerçekten Uzun Vadeli Düşünmek: Keynes’in Öteki Başyapıtı
William J. Baumol
Uzak Geçmiş Konusunda Keynes: Tarihöncesinde Çığır Açan İcatlar
Rönesans Sonrası Birikim Konusunda Keynes
Anlaşılmaz Büyüklüklerin Değerlendirilmesi Üzerine: Hatalı Öngörülerin Değeri

Dizin

_