Toplum biliminin insan hayatını açıklamaya ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalarının temelini oluşturan sosyal teori, antropoloji, tarih, ekonomi, teoloji, felsefe gibi bilimlerle birlikte toplumsal yapıyı analiz ederken ve ona dair tezler geliştirirken odağı sadece toplum ve insanın etkileşimi olan toplum biliminden ayrılır ve daha büyük ölçekli bir incelemeye girişir. Disiplinlerarası çalışma prensibi nedeniyle daha kapsayıcı olması ve sosyal yaşamın bilimsel incelemesinin nasıl yapılacağına yönelik tezler sunması bir yana, sosyal teori daha çok bir bilimsel araştırma yöntemi olarak ele alınmaktadır._x000D_
_x000D_
Berch Berberoglu Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş adlı bu kitabında topluma dair gelişkin bir anlayış oluşturmada kuramsal yaklaşımın önemini vurgulayarak sosyal teorinin olguların ham hallerini biçimlendirmedeki rolünü ön plana çıkarıyor. Berberoglu, tarihsel materyalizmin ilkelerini temel alan sosyal analiz anlayışıyla sosyal sınıfların toplumda oynadığı merkezî role dikkat çekerek kendisinin de bu kitabı hazırlarken “üretim ilişkileri açısından tanımlanan sınıfsal yapıyı, sınıf mücadelesini ve sınıf çatışmasını klasik ve çağdaş teorisyenlerin analizlerinde” temel argüman olarak ele aldığını vurguluyor._x000D_
_x000D_
Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş 19. yüzyıldan erken 20. yüzyıla kadarki dönemin en önemli klasik ve çağdaş sosyal teorisyenlerini konuya yeni olan öğrencilerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Teorisyenlerin fikirlerini kendi sözleriyle ifade etmesine öncelik verilen makaleler sosyal teoriye yönelik daha ileri çalışmalarda temel oluşturması için ilk adım olma niteliği taşıyor.

_

Berch Berberoğlu

Otuz beş yıldan uzun süredir ders verip araştırmalara rehberlik ettiği Reno’daki
Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde profesör ve bölüm başkanı, yüksek lisans çalışmaları yönetmenidir.
Dr. Berberoğlu sosyoloji, devlet, küreselleşme ve küresel çapta sınıf ve sınıfsal çatışmaların siyasal ekonomisiyle ilgili konular üzerine yirmi sekiz kitap ve pek çok makale yazıp düzenlemiştir. Yakın dönemdeki eserlerinin bazıları, The Globalization of Capital and the Nation-State [Sermayenin ve Ulus-Devletin Küreselleşmesi]; Nationalism and Ethnic Conflict: Class, State, and Nation in the Age of Globalization [Milliyetçi ve Etnik Çatışma: Küreselleşme Çağında Sınıf, Devlet ve Millet]; Globalization and Change: The Transformation of Global Capitalism [Küreselleşme ve Değişim: Küresel Kapitalizmin Dönüşümü]; The State and Revolution in the Twentieth Century: Major Social Transformations of Our Time [20. Yüzyılda Devlet ve Devrim: Zamanımızın Büyük Toplumsal Dönüşümleri]; Class and Class Conflict in the Age of Globalization [Küreselleşme Çağında Sınıf ve Sınıf Çatışması] ve Globalization in the 21st Century: Labor, Capital, and the State on a World Scale [21. Yüzyılda Küreselleşme: Dünya Çağında Emek, Sermaye ve Devlet]’tir.
Dr. Berberoğlu’nun uzmanlık alanları arasında siyasal sosyoloji, siyasal ekonomi, küreselleşme, sınıf analizi, kalkınma ve karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji bulunur. En son eseri Beyond the Global Capitalist Crisis: The World Economy in Transition [Küresel Kapitalist Krizin Ötesi: Değişen Dünya Ekonomisi] 2012’de yayımlanmıştır. Şu an yeni kitabı America Beyond Empire: The Promise and the Vision for a New America in the 21st Century [İmparatorluğun Ötesinde Amerika: 21. Yüzyılda Yeni Bir Amerika Vaadi ve Hayali] üzerinde çalışmaktadır ve bu eser 2013’te Paradigm Publishers tarafından yayımlanacaktır.
Dr. Berberoğlu, doktorasını 1977’de Oregon Üniversitesi’nde sosyoloji alanında yapmış, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise 1972 ve 1974’te Central Michigan Üniversitesi’nden almıştır. Ayrıca 1970’lerin başlarında Binghamton’daki State University of New York’ta da lisans üstü çalışmalar yürütmüştür.