Prof. Dr. Nurhan Yentürk bu kitapta yeralan makalelerinde, Türkiye ekonomisinde 1990’lı boyunca krizle birlikte uygulanan ekonomi politikalarının teorik temellerini, ekonominin yönetim biçimleriyle ekonomik yapıda ortaya çıkan değişiklikleri ve bunların yaşanan krizler üzerindeki etkilerini ele alıyor. Türkiye ekonomisinin tarihini, bir krizden diğerine geçiş süreci olarak inceleyen ve bu anlamda ekonomi tarihini bir çeşit “ekonomik krizler tarihi” olarak adlandıran yazar, IMF politikalarının iktisadi temelleriyle sonuçlarını, 1990’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerde görülen ekonomik gelişmelerin özelliklerini ve Türkiye’deki ekonomik yapı ile uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarını irdelemektedir.

İkinci Baskıya Önsöz
Birinci Baskıya Önsöz

GİRİŞ Türkiye Ekonomisi ve Kriz Geleneği

BİRİNCİ BÖLÜM Krize Kilitlenmek: Türkiye Ekonomisinin Çeyrek Yüzyıllık Yolculuğu
1 2004 Yılı Türkiye Ekonomisi: Başarı mı? Tehlike Çanları mı?
2 “Yangın Söndü, Arsayı Kurtardık”: 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
3 Finansal Sermaye Girişi Gölgesinde İstikrar Uygulaması: 2000 İstikrar Paketinin İncelenmesi
4 Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Gelişimi ve Türkiye Ekonomisinin Krizleri Üzerindeki Etkisinin Modellemesi
Nurhan Yentürk - Ahmet Çimenoğlu
5 Kısa Dönemli Sermaye Girişlerinin Makroekonomik Yapı Üzerine Etkileri: 1994 Krizinin Öncesi ve Sonrası

İKİNCİ BÖLÜM Kara Delik: Türkiye Ekonomisinde Yatırım Politikaları
6 Finansal Sermaye Akımlarının Yatırımlar Üzerindeki Etkileri
7 Türkiye’de Tasarruf-Yatırım-Büyüme İlişkisinin Yönü
Nurhan Yentürk - Burç Ülengin - Ahmet Çimenoğlu
8 Düflük Ücretler Yatırımları Teşvik Ediyor mu? Türk İmalat Sanayiinde Bölüşüm ve Birikim İlişkisinin Analizi
Nurhan Yentürk - Özlem Onaran
9 Yurtiçine Sermaye Akışının Derneşik Harcama Kategorileri Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
Nurhan Yentürk - Burç Ülengin
10 Türkiye’de Uygulanan İktisat Politikaları ve Yatırımlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türkiye Dünyanın Neresinde? Karşılaştırmalı IMF Uygulamaları
11 Arjantin Krizi: Dış Borç ile Tango
12 Türkiye ve Güney Kore Ekonomik Krizi: Benzerlikler ve Farklılıklar
13 Kısa Dönemli Sermaye Girişinin Makroekonomik Dengeler Üzerine Etkileri: Türkiye ve Meksika İçin Bir Karşılaştırma
14 Yapısal Uyum Politikalarının Yatırımlar Üzerine Etkileri: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma
15 Sermaye Girifllerinin Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Latin Amerika Ülkeleri Arasında
Bir Karşılaştırma
Kaynakça
Genel Dizin

_

Nurhan Yentürk

İTÜ’den 1988’de doktor, 1998’de de profesörlük unvanı alan Yentürk, Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler üzerine yayınlar yaptı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin direktörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında çeşitli dersler vermektedir. Kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan ve 60’a yakın hak temelli STK’nın üye olduğu Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun sözcülerindendir.