M. Kâmil Mutluer, M. Selçuk Uslu ve Ziyaettin Bildirici bu çalışmada, ekonomist ve işletmecilere ysermaye şirketleri ve bu şirketlerin Türk Ticaret Hukuku yönünden denetimiyle ilgili yeterli düzeyde bilgi vermeyi hedeflerken, ilerleyen bölümlerde hukukçulara da hitap ederek kanunun üzerine oturtmak istediği finansal tabloların denetimi ve mevcut hükümlerin uygulamada nasıl gerçekleşeceğini ele alıyorlar.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Sermaye Şirketleri
Şirketler Konusunda Genel Bilgiler
Şirket Kavramı
Kişi Unsuru
Sermaye Unsuru
Sözleşme Unsuru
Amaç Unsuru
Ortak Çalışma Arzusu
Şirketlerin Sınıflandırılması
Dayandıkları Mevzuat Bakımından Şirketler
Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Adi Şirketler
Türk Ticaret Kanunu’na Tabi Olan Şirketler
Özel Kanunlarla Düzenlenmiş Olan Şirketler
Şahıs Şirketi ve Sermaye Şirketi Olma Bakımından Şirketler
Şahıs Şirketleri
Sermaye Şirketleri
Ortakların Sorumlulukları Bakımından Şirketler
Ölçekleri Bakımından Şirketler
Diğer Sınıflamalar
Ticaret Şirketleri İçinde Sermaye Şirketlerinin Yeri
Şahıs Şirketleri
Kollektif Şirket
Konu
Ticari Unvan
Ortaklar
Ortaklarının Sınırsız Sorumluluğu
Tüzel Kişiliğe Sahip Olma
Adi Komandit Şirket
Ticari İşletme Olması
Bir Unvan Altında Kurulmuş Bulunması
Ortaklar
Tüzel Kişiliğe Sahip Olma
Sermaye Şirketleri
Anonim Şirket
Anonim Şirketlerin Türleri
Özel Kanunlara Bağlı Olma Bakımından
Özel Kanunlarla Kurulmuş Olan Anonim Şirketler
Özel Kanunlara veya Hükümlere Tabi Anonim Şirketler
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’ler
Ortak Sayısı Bakımından
Tek Ortaklı Anonim Şirketler
Çok Ortaklı Anonim Şirketler
Halka Açık Olma ve Olmama Bakımından Anonim Şirketler
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler
Halka Açık Anonim Şirketler
Ölçeklerine Göre Anonim Şirketler
Küçük ve Orta Ölçekli Anonim Şirketler
Büyük Ölçekli Anonim Şirketler
Başka Şirketlere Bağlantı Açısından Anonim Şirketler
Anonim Şirketlerle İlgili Genel Hükümler
Anonim Şirketin Tanımı
Şirketin Unsurları
Ticaret Unvanına Sahip Olma
Sermaye
Sermaye Türleri
Esas Sermaye
Kayıtlı Sermaye
Sermayenin Paylara Bölünmüş Olması
Şirketin ve Ortakların Sınırlı Sorumluluğu
Şirketin Sınırlı Sorumluluğu
Ortakların Sınırlı Sorumluluğu
Tüzel Kişilik
Konu
Temel İlkeler
Devletin Gözetimi ve Denetimi
Devletin Kuruluşta Müdahalesi
Anonim Şirketlerin Faaliyetleri Sırasında Denetimi
Şirket Yönetimine Katılma
Eşit İşlem İlkesi
Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı
Anonim Şirketlerin Kuruluşu
Kuruluş Sistemleri
Kanun Sistemi
İzin Sistemi
Normatif Sistem
Türk Ticaret Kanunu’nun Kabul Ettiği Kuruluş Sistemi
Kuruluş Türleri
Kurucular
Genel Olarak Kuruluşta Yapılacak İşlemler
Esas Sözleşme
Esas Sözleşmenin İçeriği
Zorunlu Hükümler
İsteğe Bağlı Hükümler
Esas Sözleşmenin Emredici Hükümlere Uygun Olması
Şirkete Ayni Sermaye Konulması
Ayni Sermaye Konulacak Mal Varlığı Unsurları
Ayni Sermayeye Değer Biçme
Pay Bedellerinin Ödenmesi
Halka Arz Edilecek Paylar ve Halka Arz Taahhüdü
Kuruluşla İlgili Üzerinde Durulabilecek Diğer Düzenlemeler
Primli Paylar
Kurucu Menfaatleri
Kurucu Beyanları
Kuruluştan Önce Pay Taahhüdünün Devrinin Geçersizliği
Fesih Davası
Şirketin Tescili ve Tüzel Kişilik Kazanması
Kurulduktan Sonra Devir Alma (Kanuna Karşı Hile)
Anonim Şirketin Organları
Şirket Organları Hakkında Genel Bilgi
Genel Kurul
Genel Kurulun Niteliği
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Genel Kurul Toplantıları
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Olağan Genel Kurul Toplantıları
Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Çağrılı ve Çağrısız Genel Kurul Toplantıları
Çağrılı Genel Kurul Toplantıları
Çağrısız Genel Kurul Toplantıları
Tek Ortaklı Anonim Şirketlerde Genel Kurul
Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılması
Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar
Çağrının Şekli ve Çağrı Zamanı
Genel Kurul Toplantı Gündemi
Toplantıya Katılacak Olanlar ve Toplantıya Katılma Şartları
Toplantı Yapılması
Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği
Kararların Hükümsüzlüğü
İptal Ettirilebilecek Kararlar
Yönetim Kurulu
Yeni Kanunla Getirilen Değişiklikler
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulunun Oluşumu
Üyeliğin Kazanılması Süresi ve Sona Ermesi
Üyeliğin Kazanılması
Üyeliğin Süresi
Üyeliğin Sona Ermesi
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları
Yönetime İlişkin Haklar
Yönetime Katılma Hakkı
Şirketi Temsil Etme Hakkı
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Dava Hakkı
Mali Haklar
Huzur Hakkı
Ücret
Kazanç Payı
Prim ve İkramiye
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yükümlülükleri
Devir Edilemez Görev ve Yetkiler
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Görevler
Özen ve Bağımlılık Yükümlülüğü
Şirket ile İşlem Yapmama ve Şirkete Borçlanamama Yükümlülüğü
Şirket ile İşlem Yapmama
Şirkete Borçlanmama
Şirket ile Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Müzakerelere Katılmama Yükümlülüğü
Temsil Yetkisi
Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Sigorta
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
Esas Sözleşme Değişiklikleri
Genel Değişiklikler
Esas Sözleşmeyi Değiştirmeye Yetkili Organ
Esas Sözleşme Değişikliklerinde Zorunlu Olarak Yerine Getirilmesi Gereken İşlemler
Özel Değişiklikler
Sermaye Artırımı
Dış Kaynaklı Sermaye Artırımı
İç Kaynaklı Sermaye Artırımı
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Sermayenin Azaltılması
Pay ve Pay Sahipliği
Payların Türleri
Pay Sahiplerinin Hak ve Borçları
Pay Sahiplerinin Borçları
Sermaye Koyma Borcu
İkincil Yükümlülükler
Pay Sahibinin Hakları
Pay Sahibinin İdari Hakları
Pay Sahibinin Mali Hakları
Yedek Akçe
Kanuni Yedek Akçe
Esas Sözleşme ile Ayrılan Yedek Akçe
Genel Kurul Kararıyla Ayrılan Yedek Akçeler
Azınlık Hakları
Olumsuz Azınlık Hakları
Olumlu Azınlık Hakları
Anonim Şirketlerde Menkul Değerler
Pay Senetleri
Hamiline ve Nama Yazılı Pay Senetleri
Pay Senetleri ile İlgili Diğer Bazı (Pay Senetlerinin Dönüştürülmesi, Pay Senetlerinin Bastırılması ve Yıpranmış Pay Senetleri) Düzenlemeler
Pay Senetlerinin Devri
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri
Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri
Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devri
Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devri
Senetsiz Payların Devri
Pay Defteri
İlmühaberler
İntifa Senetleri
Sona Erme
İnfisah
Fesih
Sona Ermenin Tescil ve İlanı
Tasfiye
Tasfiyeye Girme
Tasfiyenin Yürütülmesi
Tasfiye İşleri
Tasfiye Sonucu Dağıtma
Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi
Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönülmesi
Yeniden Yapılanma (Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme)
Birleşme
Bölünme
Tür Değiştirme
Yeniden Yapılanmada (Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede) Ortak Hükümler
Sorumluluk
Hukuki Sorumluluk ve İbra
Hukuki Sorumluluk
İbra
Cezai Sorumluluk
Limited Şirket
Limited Şirket Konusunda Genel Bilgiler
Ortak Sayısı
Tüzel Kişi Olma
Sermaye Yapısı
Ortakların Sorumluluğu
Faaliyet Alanı
Limited Şirketin Kuruluşu
Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanması
Sözleşmede Bulunacak Zorunlu Hususlar
Sözleşmede Bulunabilecek İhtiyari (İsteğe Bağlı) Hususlar
Sözleşmenin Onaylatılması
Taahhütlerin Yerine Getirilmesi
Şirketin Tescil ve İlanı
Ön Limited Şirket
Genel Kurul
Genel Kurulun Kanunen Devredemeyeceği Yetkiler
Şirket Sözleşmesinde Öngörüldüğü Takdirde Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkiler
Genel Kurulun Toplanması
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Toplantıya Çağrı
Genel Kurulu Toplantıya Çağırma ile İlgili Diğer Düzenlemeler
Özellikli Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantısı
Oy Hakkının Hesaplanması
Oy Hakkından Yoksunluk
Karar Alma
Olağan Karar Alma
Önemli Konularda Karar Alma
Genel Kurul Kararlarının Butlanı ve İptali
Müdürler
Müdürlerin Seçimi
Müdürlerin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
Müdürlerin Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkileri
Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı
Eşit İşlem Yükümlülüğü
Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması
Görevden Alma Yönetim ve Temsil Yetkisinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması
Ticari Mümessiller ve Ticari Vekiller
Haksız Fiil Sorumluluğu
Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık
Denetim
Sona Erme Ayrılma ve Tescil ve İlan
Çıkma ve Çıkarılma
Çıkma
Çıkarılma
Ayrılma Akçesi
Tasfiye
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (Paylı Komandit Şirket)
Genel Olarak
Paylı Komandit Şirketin Tanımı
Paylı Komandit Şirketin Kuruluşu
Şirketin Organları
Genel Kurul
Yönetim

İKİNCİ BÖLÜM Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Şirketlerinin Denetimi
6102 Sayılı TTK’ya Göre Sermaye Şirketlerinin Denetimi ile İlgili Genel Bilgi
Şirket Denetiminin Özellikleri
Bağımsız Denetim
Denetimin Bilimsel Kurallara Göre Yapılması
Denetimin Denetim Kuruluşları Tarafından Yapılması
Bağımsız Denetleme Kurullarında Görev Yapan Denetçilerin Rotasyonu
Denetçilerin Sorumluluklarının Artırılması
Şirket Paydaşlarına Güven Verme
Denetçilere Başka Görev Verilmemesi
Türk Ticaret Kanununun Denetime İlişkin Hükümleri
Anonim Şirketlerin Denetimi
Anonim Şirketlerin Denetimiyle İlgili Genel Bilgiler
Şirket Denetimi (Bağımsız Denetim)
Genel Olarak Şirket Denetimi
Denetimin Konu ve Kapsamı
Finansal Tabloların Denetimi
Yönetim Kurulu Raporunun Denetimi
Özel Denetim
Risk Denetimi (Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi)
Anonim Şirketlerde Denetçi
Şirket Denetçisi (Bağımsız Denetçi)
Denetçi Olabilecekler
Denetçinin Seçimi, Görevden Alınması ve Sözleşmesinin Feshi
Denetçinin Seçimi
Denetçinin Genel Kurul Tarafından Seçilmesi
Denetçinin Mahkeme Tarafından Atanması
Denetçinin Yönetim Kurulunca Seçilmesi
Denetçinin Görevden Çekilmesi (Sözleşmesini Feshi)
Denetçinin Görevden Alınması
Denetçi Olamayacak Kişiler
Denetçinin Rotasyonu
Denetçiye Getirilen Sınırlamalar
Denetçiye İbraz Yükümü ve Denetçinin Bilgi Alma Hakkı
Denetim Raporları ve Görüş Yazıları
Denetim Raporları
Görüş Yazıları
Olumlu Görüş Yazısı
Sınırlı Olumlu Görüş
Olumsuz Görüş
Görüş Verilmesinden Kaçınma
Görüş Ayrılıklarının Giderilmesi
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticiler ve Deneticilerin İbrası
Pay Sahiplerinin Bilgisine Sunma
Özel Denetçi
Özel Denetçi İsteme
Özel Denetimde Görev
Özel Denetçi Olabilecekler ve Özel Denetçi Olamayacaklar
Özel Denetçi Olabilecekler
Özel Denetçi Olamayacaklar
Özel Denetçiye Getirilen Sınırlamalar
Özel Denetçiye Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü
Özel Denetim Raporu
Risk Denetçisi
Denetçilerin Sorumluluğu
Limited Şirketlerinin Denetimi
Denetim ve Denetçi Türleri
Şirket Denetimi
Şirket Denetiminin Konu ve Kapsamı
Denetçi Olabilecek Kişiler
Denetçi Olamayacak Kişiler
Denetçi Seçimi
Kuruluş Aşamasında Denetçi Seçilmesi
Genel Kurul Tarafından Denetçi Seçilmesi
Mahkeme Tarafından Denetçi Seçilmesi
Müdür ya da Müdürler Tarafından Denetçi Seçilmesi
İbraz Yükümü ve Bilgi Alma Hakkı
Denetim Sonucunda Raporların Düzenlenmesi
Finansal Tabloların Denetim Raporu
Yıllık Faaliyet Raporunun Denetimi
Riskin Erken Saptanması Raporu
Görüş Yazıları
Olumlu Görüş
Sınırlı Olumlu veya Olumsuz Görüş
Görüş Vermekten Kaçınma
Görüş Ayrılıklarının Giderilmesi
Görevden Alma ve Denetçinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Denetçinin Sorumlulukları
Özel Denetim
Özel Denetim Talebi
Özel Denetçi Olabilecekler ve Olamayacaklar
Özel Denetim ile İlgili Diğer Hususlar
Risk Denetimi (Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi)
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Denetimi
Kamunun Gözetim ve Denetimi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Gözetim ve Denetimi
Yönetmelik Çıkarma
Tebliğ Yayımlama
Fesih Davası Açma
Bazı Anonim Şirketlerin Kuruluşuna ve Şirket Sözleşmelerinin Değişikliğine İzin Verme
Anonim Şirketlerinin Genel Kurulunda Temsilci Bulundurma
Denetleme Yetkisi
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Gözetim ve Denetimi
Kurumun Görev ve Yetkileri
Kanuni Defterler ve Finansal Tablolar
Envanter Değerleme ve Bilanço
Diğer Kurumların Gözetim ve Denetimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Finansal Muhasebe, Finansal Raporlama Standartları, Finansal Raporlar ve Yorumlanması
Muhasebe ve Kayıt Düzeni
Muhasebede Kayıt Düzeni
Defterlerin Tanıtımı ve Uygulanan Kayıt Yöntemi
Defter Tutmada Uygulanan Kayıt Düzeni
Hesap Kavramı, Sınıflandırılması ve İşleyişi
Türk Muhasebe Standartları ve Muhasebe Mesleğinin Gelişimi
Finansal Tablolar
Finansal Raporların Hazırlanmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kavramsal Çerçeve
Kavramsal Çerçevenin Amaçları
Kavramsal Çerçevenin Kapsamı
Finansal Tablo Kullanıcıları ve Bilgi Gereksinimleri
Finansal Tabloların Amacı
Finansal Durum, Faaliyet Sonuçları ve Finansal Durumdaki Değişiklikler
Muhasebe Varsayımları
Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri
Finansal Tabloların Unsurları
Varlıklar ve Borçlar
Varlıklar
Borçlar
Öz kaynaklar (Öz sermaye)
Faaliyet Sonuçları
Gelir
Giderler
Finansal Tabloların Unsurlarının Tahakkuku
Finansal Tabloların Unsurlarının Ölçüm Esasları
Finansal Tablo Unsurlarının VUK’daki Değerleme Ölçüleri (Ölçüm Esasları)
Sermaye ve Sermayenin Korunması Kavramları
Finansal Tabloların Türk Muhasebe Standardına Göre Sunumu
Finansal Tablolar
Finansal Tabloların Amacı
Tam Bir Finansal Tablolar Seti
Genel Hususlar
Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Uyumu
İşletmenin Sürekliliği
Muhasebenin Tahakkuk Esası
Önemlilik ve Birleştirme
Netleştirme (Mahsup Etme)
Raporlama Sıklığı
Karşılaştırmalı Bilgi
Sunuluşun Tutarlılığı
Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği
Giriş
Finansal Tabloların Tanımlanması
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Finansal Durum Tablosunda Sunulacak Olan Bilgiler
Kısa ve Uzun Vade Ayrımı
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Finansal Durum Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler
Kapsamlı Gelir Tablosu ve Bu Tabloda Sunulacak Bilgiler
Kapsamlı Gelir Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulan Bilgiler
Öz Kaynak Değişim Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Nakit Akış Tablosunun Açıklanması
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarının Raporlanması
Dipnotlar
Muhasebe Politikalarının Açıklanması
Tahminlerdeki Belirsizliklerin Kaynakları
Sermaye
Öz kaynağa Dayalı Finansal Araç Olarak Sınıflandırılan Satım Opsiyonu Bulunan Finansal Araçlar
Diğer Açıklamalar
Finansal Tablo Örnekleri
Gelir Tablosu Örneği
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Nakit Akış Tablosu Örneği
Endirekt Yönteme Göre Nakit Akış Tablosu Örneği
Öz Kaynak Değişim Tablosu Örneği
Denetim Standartları
Finansal Tablolar Analizi (Oran Analizleri)
Likidite Oranları ve İşletme Verimliliği Oranları
Sermaye Yapısı ve Finansal Kaldıraç Oranları
Kârlılık Oranları
Performans Ölçümü Oranları
Büyüme Ölçütleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Uygulaması
Denetim Konusunda Genel Bilgiler
Denetim Türleri
Konusuna ve Amacına Göre Denetim
Finansal Tabloların Denetimi
Uygunluk Denetimi
Faaliyet Denetimi
Denetçi Statüsüne Göre Denetim
İç Denetim
Bağımsız Denetim
Kamu Denetimi
Denetimin Kapsamına Göre Denetim
Sürekli Denetim
Sınırlı Denetim
Özel Denetim
Denetim Süreci
Müşterinin Seçilmesi ve İşin Kabul Edilmesi
Denetimin Planlanması
Müşteri Hakkında Bilgi Edinme
Denetim Çalışmalarını Bölümleme
Denetim Amaçlarının Belirlenmesi
Gerçeklik
Bütünlük
Sahiplik ve Yükümlülük
Değerleme ve Gidere Dönüştürmek
Sınıflandırma
Zamanlama
Açıklama
Kayıtsal Doğruluk
Denetim Programı
Denetimde Zaman Planlaması
Gözetim
Denetim Programının Yürütülmesi
Önemlilik ve Risk Düzeyinin Belirlenmesi
Denetim Sonuçlarının Raporlanması
Denetim Kanıtları, Denetim Teknikleri ve Çalışma Kâğıtları
Denetim Kanıtları
Denetim Kanıtlarının Sınıflandırılması
Muhasebe Kayıt Ortamından Elde Edilen Kanıtlar
Destekleyici Kanıtlar
Muhasebe Kayıt Ortamı Verileri
Destekleyici Kanıtlar
Fiziksel Kanıtlar
Belgelerden Elde Edilen Kanıtlar
Matematiksel Kanıtlar
Analitik Kanıtlar
Doğrulama Mektupları
İşletme Çalışanlarının Beyanları
Diğer Yazılı Belgeler
Denetim Kanıtlarının Güvenilirliğini Etkileyen Unsurlar
Kanıtların Denetim Amacıyla İlgili Olması
Kanıtların Kaynağı
Kanıtların İlgili Olduğu Dönem
Kanıtların Objektif Olması
Kanıtların Sayısı
Finansal Tablolardaki Tutar Olarak Büyük Kalemler
İncelenecek Kalemin Risk Durumu
Kanıt Toplama Maliyeti
Ana Kütlenin Büyüklüğü
Denetim Teknikleri
Fiziki İnceleme
Yeniden Hesaplama
Doğrulama
Belgelerin İncelenmesi
Gözlem
Kayıt Sisteminin Yeniden İşlenmesi
Analitik İnceleme
Soru Sorma
Göz Atma
Çalışma Kâğıtları
Çalışma Kâğıtlarının Tanımı ve İçeriği
Çalışma Kâğıtlarının Çeşitleri
Sürekli Dosyadaki Çalışma Kâğıtları
Yıllık Çalışma Dosyasındaki Çalışma Kâğıtları
Denetim Planı ve Programı
Düzeltici ve Sınıflandırıcı Yevmiye Kayıtlarının Yapıldığı Kâğıtlar
Denetim Raporu
Denetim Raporunun Fonksiyonu
Denetim Raporu Çeşitleri
Olumlu Görüş
Şartlı Görüş Bildirme
Olumsuz Görüş Bildirme
Görüş Bildirmekten Kaçınma
Bağımsız Rapor Örnekleri
Olumlu Görüş
Şartlı Görüş
Olumsuz Görüş
Görüş Bildirmekten Kaçınma
Ekler
Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar
Dizin

_

M. Kâmil Mutluer

1936’da Eskişehir’de doğdu. 1959’da İİTİA’yı ve 1967 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1969-1970’te Londra’da bulundu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde doktora, doçentlik ve profesörlüğe yükseldi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alan bu eğitim kurumunda Öğretim Üyesi ve Akademi Başkan Yardımcısı oldu. 1982-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Maliye Bölüm Başkanı, 1986-1997 yıllarında YÖK ve 1988-1997 arasında YÖK Yürütme Kurulu üyesiydi. 1997-1998 yıllarında Başkent Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği, Rektör Yardımcılığı ve Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1998-2001 yıllarında T.C. Sayıştay Başkanı oldu. 2001-2003 yıllarında Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu. 2003-2007 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Erdoğan Öner ve Ahmet Kesik ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Yazarların diğer eseri, Teoride ve Uyulamada Kamu Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007) TÜBA tarafından 2009 Yılın En İyi Ders Kitabı dalında, Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda Erdoğan Öner’le yazmış olduğu Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı kitapta Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yine yılın en iyi ders kitabı olarak kabul edildi. Prof. Dr. Kâmil Mutluer, halen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapmakta, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku dersleri vermektedir. Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği görevini de yürütmektedir. Avukatlık ve Yemenli Mali Müşavirlik mesleğine de sahip olan Mutluer, evli ve iki çocuk sahibidir.


M. Selçuk Uslu

1944 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde 1967 yılında tamamladı. 1968-1970 yılları arasında AID bursunu kazanarak Michigan Eyalet Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden yüksek lisans (MBA) derecesini aldı. 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Sanayi İşletmeciliği Bölümü’nde Muhasebe Ana Bilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. Doktora derecesini, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme aşamalarını aynı okulda tamamladı. 2010 yılına kadar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yaptı. Bu arada 1982-1985 yılları arasında Avustralya Canberra TAFE College’da Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü’nde ve 1992-1996 yılları arasında New York Şehir Üniversitesi Queens Yerleşkesi İktisat Fakültesi Muhasebe ve Bilgi Sistemleri Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 1997 yılında Gazi Üniversitesi’nden emekli oldu ve aynı yıl Nisan ayında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde göreve başladı. 2010 yılında Başkent Üniversitesi’nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde göreve başladı. Halen bu fakültede görev yapmaktadır. Akademik yaşantısına ek olarak kürsü başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı olarak idari görevler de üstlenmiştir. Alanında İngilizce ve Türkçe yayınlanmış bilimsel makaleleri ve üç adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.


Ziyaettin Bildirici

1952 yılında Gaziantep’te doğdu. 1966-1969 yılları arasında Ankara Maliye Meslek Okulu’ndan mezun oldu. 1975 yılında da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden maliye alanında doktora derecesi aldı. Aynı üniversitede 1987 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent ve 1995 yılında da profesör oldu. 1995 yılında Yeminli Mali Müşavirliğe başladı. 1997 yılında Öncü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’yi kurudu. O tarihten beri şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. 1991-1992 yıllarında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı ve 1993 ile 1995 tarihleri arasında aynı Enstitüde Enstitü Müdürü olarak görev yaptı. Ticari İşletmelerin Hukuki Yapısı Üzerine Vergilerin Etkileri, Çeşitli Ülkelerde ve Ülkemizde Yatırımları Özendirici Vergi Teşvikleri, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku kitapları bulunmaktadır. Bunların dışında da çeşitli dergi ve sempozyumlarda makaleleri yayınlanmış ve bildiriler sunmuştur. İngilizce bilen Bildirici evli ve iki çocuk sahibidir.