Haklar temelinde düzenlenmiş devlet–toplum ilişkileri bir yandan STK’ların toplumda demokrasinin gelişiminin ana aktörlerinden biri olmasını, diğer yandan şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetiminin olmasını gerektirmektedir. Kamu harcamalarının sivil toplum tarafından bilinir ve izlenebilir olması ise, sadece şeffaflık açısından değil, uygulanan politikaların etkinliğinin kamusal alanda derinlemesine tartışılabilir hale gelmesi açısından da önemlidir. Nurhan Yentürk’ün bu çalışması STK’lar için kamu harcamalarının izlenip denetlenmesine kılavuzluk etmeyi hedefliyor.

ÖNSÖZ

GİRİŞ VE ÖZET: TÜRKİYE’DE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI
1. SOSYAL KORUMA HARCAMALARINI İZLEME YÖNTEMİ VE KAPSAMI
1.A. ESSPROS Yönteminin Temel İlkeleri
1.B. ESSPROS Yöntemine Göre Dikkate Alınması Gereken Kamu Kurumları
2. SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ İZİNİ SÜRMEK
2.A. Merkezi Yönetim “Sosyal Güvenlik ve Soysal Yardım” Harcamaları
2.A.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
2.A.1.1. Özürlüler İdaresi Başkanlığı
2.A.1.2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
2.A.1.3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
2.A.2. Hazine Müsteşarlığı
2.A.3. Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
2.A.4. Diğer Genel Bütçeli Kurumlar
2.A.5. Özel Bütçeli Kurumlar
2.A.5.1. Vakıflar Genel Müdürlüğü
2.A.5.2. GAP İdaresi, İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörlüğü
2.A.6. Merkezi Yönetim Toplam “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım” Koruma Harcamaları
2.B. Merkezi Yönetim “Sağlık Hizmetleri” Harcamaları
2.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri
2.D. İşsizlik Sigortası Fonu Giderleri
2.E. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun Giderleri
3. TOPLAM SOSYAL KORUMA HARCAMALARI
3.A. Sosyal Koruma Harcamalarının Gelişimi: 2006-2014
3.B. Sosyal Koruma Harcamalarını Hesaplayan Çalışmaların Karşılaştırılması
3.C. Sosyal Koruma Harcamaları ile İlgili Uluslararası Karşılaştırmalar
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
EKLER
EK 1: Veri Kaynakları
EK 2: Sosyal Koruma Harcamalarının Hesaplanması İçin
İnternetten Ulaşılamayan Veriler
EK 3: Mahalli İdarelerin Sosyal Koruma Harcamaları
EK 4: TOKİ ve Sosyal Koruma Amaçlı Konut ve Bina Üretimi Harcamaları
EK 5: Sağlık Sigortası ve Düzenli Gelir Desteği İçin Ek Kaynak Projeksiyonları
SUMMARY
KAYNAKLAR
DİZİN

_

Nurhan Yentürk

İTÜ’den 1988’de doktor, 1998’de de profesörlük unvanı alan Yentürk, Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler üzerine yayınlar yaptı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin direktörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında çeşitli dersler vermektedir. Kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan ve 60’a yakın hak temelli STK’nın üye olduğu Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun sözcülerindendir.