İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nda 2. baskısı yapılan Bütçe Hukuku adlı kitabın yazarları Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer, Doç. Dr. Erdoğan Öner ve Dr. Ahmet Kesik bu eserlerinde kamu maliyesini hem teorik hem de uygulama yönleri ile birlikte ve hukuki bir yaklaşımla ele aldılar. 2009 TÜBA Yılın En İyi Ders Kitabı Mansiyon Ödülü’nü alan kitabımız yeni baskısında güncellenip gözden geçirilmiştir.

Üçüncü Baskıya Önsöz
İkinci Baskıya Önsöz
Birinci Baskıya Önsöz
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Maliyesi Konusunda Genel Bilgiler
Kamu Maliyesinin Konusu
Devlet ve Kamu Kavramları
Devlet Konusunda Genel Bilgiler
Devletin Niteliği
Devletlerin Fonksiyonlarının Belirlenmesinde Ekonomik Görüşlerin Etkileri
Merkantilist Görüş
Fizyokrat Görüş
Liberal Görüş
Sosyalist Görüş
Müdahaleci Görüş
Anayasal İktisat Yaklaşımı
Kamu Kesimi Konusunda Genel Bilgiler
Kamu Kavramı
Kamu Kesiminin Kapsamı
Kamu Kesiminin Yapılandırılması
Kamu Kesiminin İdari Yönden Yapılandırılması
Kamu Maliyesinin Amaçları
Ekonomik Kalkınmayı Sağlama
Kaynakların Tahsisi
Kaynakların Etkin, Ekonomik ve Verimli Kullanılması
Gelir Dağılımının Düzeltilmesi
Ekonomik İstikrarın Sağlanması
Kamu Maliyesinin Ülke Ekonimisi İçindeki Yeri
Kamu Harcamalarının GSYH’ya Oranı
Kamu Gelirlerinin GSYH’ya Oranı
Kamu Kesiminin Hasılasının Ülkenin Toplam Hasılasına Oranı
Kamu Kesiminde Çalışanların Ülkedeki Toplam Çalışanlara Oranı
Kamu Maliyesinin Ele Alınış Biçimi
Hukuki Yaklaşım
Ekonomik Yaklaşım
Kamu Maliyesinin İlgili Olduğu Bilim Dalları
Hukuk ile İlişkisi
Siyaset Bilimi ile İlişkisi
Ekonomi ile İlişkisi
Yönetim Bilimi ve İlişkisi
Muhasebe ile İlişkisi

İKİNCİ BÖLÜM Kamu Maliyesinin Tarihçesi
Kamu Maliyesinin Tarihi Gelişimi
Dünyada Kamu Maliyesinin Tarihi Gelişimi
Türkiye’de Kamu Maliyesinin Tarihi Gelişimi
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kamu Maliyesi
Tanzimat’ın İlanına Kadar Osmanlı Kamu Maliyesi
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Kamu Maliyesi
Cumhuriyet Döneminde Kamu Maliyesi
1923-1950 Dönemi
1950-1960 Dönemi
1960-1980 Dönemi
1980-2000 Dönemi
2001 ve Sonrası
Verginin Tarihi Gelişimi
Verginin Dünyada Tarihi Gelişimi
Verginin Türkiye’de Tarihi Gelişimi
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Vergi Sistemi
Tanzimat Öncesi
Tanzimat Sonrası
Cumhuriyet Dönemi Vergi Sistemi
1923-1950 Dönemi
1950-1960 Dönemi
1960-1970 Dönemi
1970-1980 Dönemi
1980-2000 Dönemi
2000 Sonrası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kamu Hizmetleri ve Kamu Harcamaları
Kamu Hizmetleri ve Kamu Harcamaları
Kamu Hizmetleri
Kamu Hizmetlerinin Niteliği
Kamu Hizmetlerinin Türleri
Kamusal Hizmetler
Hizmetin Faydasının Bölünememesi
Hizmet Karşılığı Bedel Ödenmemesi
Hizmette Birbirine Rakip Olmama
Hukuki Zor Kullanma
Hizmetin Finansmanının Vergilerle Karşılanması
Yarı Kamusal Hizmetler
Özel Hizmetler
Kamu Hizmetlerinin Belirlenmesinde Siyasetin Rolü
Üzerinde Önemle Durulması Gereken Kamu Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Sosyal Güvenlik Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
Çevre Hizmetleri
Ulaştırma Hizmetleri
Kamu Harcamaları
Kamu Harcamalarının Artışı
Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
Kamu Harcamalarının Görünürde Artış Nedenleri
Paranın Satın Alma Gücünün Düşmesi
Bütçe Sistemlerinin Değişmesi
Kamu Hizmetlerinin Para ile Gördürülmesi
Nüfus Artışları
Gerçek Artış Nedenleri
Devlet Fonksiyonlarının Artması
Ekonomik Nedenler
Teknolojik Gelişmeler
Askeri Nedenler
Siyasi Nedenler
Kamu Harcamalarının Artışı Konusunda Ortaya Konmuş Olan Görüşler
Adolph Wagner’in Görüşü
Peacock-Wiseman’ın Görüşü
Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
Teorik Sınıflandırmalar
Reel Harcamalar, Transfer Harcamaları
Cari Harcamalar, Yatırım Harcamaları
Organik (Kurumsal) Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma
Türkiye’de Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
Program Bütçe Uygulaması Döneminde
Bütçe Kodlamasında
5018 Sayılı Kanun Döneminde
Kamu Harcamalarının Etkileri
Reel Harcamaların Etkileri
Reel Harcamaların Kaynak Dağılımına Etkileri
Reel Harcamaların Üretim ve İstihdam Üzerine Etkileri
Reel Harcamaların Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
Reel Harcamaların Ekonomik İstikrar Üzerine Etkileri
Transfer Harcamalarının Etkileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türkiye’de Kamu Harcamalarının Değerlendirilmesi
Türkiye’de Kamu Harcamalarının Genel Olarak Değerlendirilmesi
Kamu Harcamalarının Siyasi Yönden Değerlendirilmesi
Bütçelerin Siyasi Niteliği ve Kamu Harcamaları
Kesin Hesap Denetimi
Bütçe Görüşmelerinin Etkinliği
Devleti Küçülterek Etkin Devlet Haline Getirme
Seçim Zamanlarında Kamu Harcamalarının Artması
Kamu Harcamalarının Hukuki Yönden Değerlendirilmesi
Harcama Mevzuatının Karışık Olması ve Sık Aralıklarla Değiştirilmesi
Harcama Kanunlarının Genelde Tepki ile Karşılanması
Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun Kamu Harcamalarına Yön Vermesi
Kamu Harcamaları ve Sayıştay Denetimi
Belediye Harcamalarının Denetimi
Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Yönden Değerlendirilmesi
Bütçe Denkliği ve Kamu Harcamaları
Kamu Kaynaklarının Tahsisi
Kamu Harcamalarının Plan ve Programlar ile Tespit Edilmesi
Ekonomi Yönetiminde Birlik Sağlanması
Kamu Harcamaları İçin Ödenek Tahsisinde Fonksiyonel Sınıflandırmanın Önemi
Kamu Harcamalarında Verimliliğin Sağlanması
Kamu Kesimi İstihdamı
Kamu Kesiminde Ücret Politikası
Kamu Harcamalarıyla Gelir Dağılımına Etkili Olmak
Kamu Harcamaları ve Ekonomik İstikrar
Türkiye’de Üzerinde Önemle Durulması Gereken Kamu Hizmetleri
Eğitim Hizmeti
Eğitime Genel Bakış
Sağlık Hizmeti
Sağlık Hizmetlerine Genel Bakış
Sağlık Harcamaları
Sosyal Güvenlik Hizmeti
Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Ana Sorunları
Sosyal Güvenlik Hizmetlerini Düzeltme Faaliyetleri
Savunma Hizmeti
Genel Olarak Savunma Hizmeti
Savunma Hizmeti İçin Ayrılan Kaynaklar
Çevre Hizmetleri
Ulaşım Hizmetleri

BEŞİNCİ BÖLÜM Kamu Gelirleri
Kamu Gelirleri Konusunda Genel Bilgiler
Devletin Egemenlik Hakkına Dayanarak Elde Ettiği Gelirler
Vergiler
Harçlar
Resim
Şerefiyeler
Parafiskal Gelirler
Egemenlik Hakkına Dayanarak Elde Edilen Diğer Gelirler
Devletin Egemenlik Hakkını Kullanmaksızın Elde Ettiği Gelirler
Emlak ve Teşebbüs Gelirleri
Zorunlu Olmayan Borçlanmalar
Uluslararası Yardımlar
Verginin Teorik Esasları
Verginin Niteliği
Yararlanma Teorisi
Vergiyi Hizmet Bedeli Sayan Görüş
Vergiyi Sigorta Primine Benzeten Görüş
Vergiyi Kamu Harcamalarına Katılma Olarak Kabul Eden Görüş
Devlet Egemenliği Teorisi
Verginin Amaçları
Verginin Mali Amacı
Verginin Mali Olmayan Amaçları
Gelirin Dengeli Biçimde Dağılımını Sağlamak
Kalkınmayı Sağlamak
Ekonomik İstikrarı Sağlamak ve Sürdürmek
Diğer Amaçlar
Vergileme İlkeleri
Vergileme İlkelerine Genel Bakış
Günümüzde Üzerinde Durulması Gereken Başlıca Vergileme İlkeleri
Vergilerin Mali İlkeleri
Vergilerin Ekonomik İlkeleri
Vergi Kaynaklarının Seçimi
Vergilerin Kaynak Dağılımı ve Tüketici Talepleri Üzerine Etkileri
Vergilerin Kalkınmaya Etkileri
Vergi Adaletinin Sağlanmasına İlişkin İlkeler
Vergi Türlerinin Vergi Adaleti Üzerine Etkileri
Vergi Adaletine Ulaşabilmek İçin Başvurulan Yöntemler
Artanoranlı Vergi Tarifeleri
Genel Anlamda Oran ve Artanoranlı Vergi Tarifeleri
Artanoranlı Tarifeler Konusundaki Görüşler
Artanoranlı Tarifeler Konusunda Olumlu Görüşler
Artan Oranlı Tarifeler Konusundaki Olumsuz Görüşler
Artanoranlı Vergi Tarife Türleri
Sınıf Usulü Artanoranlı Tarifeler ve Dilim Usulü Artanoranlı Tarifeler
Sınıf Usulü Artanoranlı Tarifeler
Dilim Usulü Artanoranlı Tarifeler
Artanoranlı Tarifelerde Uygulanan Teknikler
En Az Geçim İndirimi
En Az Geçim İndirimi ile İlgili Görüşler
En Az Geçim İndiriminin Lehinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler
En Az Geçim İndiriminin Aleyhinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler
En Az Geçim İndirimi Tutarlarının Tespit Edilmesinde Göz Önüne Alınacak Ölçüler
Fizyolojik Asgari Görüşü
Kültürel Asgari Görüşü
Medeni Asgari Görüşü
En Az Geçim İndiriminin Uygulanma Biçimleri
Matrahtan İndirim Sistemi
Vergiden İndirim Sistemi (Dekot Sistemi)
Bölme Sistemi (Katsayı Sistemi)
Ayırma İlkesi
Ayırma İlkesi Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler
Ayırma İlkesinin Lehinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler
Ayırma İlkesinin Aleyhinde İleri Sürülmüş Olan Görüşler
Ayırma İlkesinin Uygulama Şekilleri
Gelir Kaynaklarının Sınıflandırılması ve Emek Gelirlerinin Değişik Yöntemlerle Korunması
Sermaye Gelirlerinden Ek Vergi Alınması
Vergi ile İlgili Temel Kavramlar
Vergilendirme Sürecinde Karşılaşılan Kavramlar
Vergiyi Doğuran Olay
Mükellef ve Vergi Sorumlusu
Verginin Konusu
Muafiyet ve İstisnalar
Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
Verginin Tarhı
Matrah
Vergi Tarife ve Oranları
Verginin Tebliği
Verginin Tahakkuku
Verginin Ortadan Kalkması
Vergi Suçları
Vergi Yargısı
Vergi İcrası
Diğer Kavramlar
Vergi Yükü
Vergi Esnekliği
Vergilerin Yansıması

ALTINCI BÖLÜM Gelir, Harcama ve Servet Vergileri
Gelir Vergileri
Gelir Vergisi
Gelir Vergisi’nin Tarihi Gelişimi
Yabancı Ülkelerde
Türkiye’de
Gelir Vergisi’nin Teorik Yapısı
Gelir Vergisi’nin Uygulama Şekilleri
Sedüler Gelir Vergisi
Üniter Gelir Vergisi
Gelir Kavramı
Kaynak Teorisi
Net Artış Teorisi
Türkiye’de Gelirin Kabul Ediliş Şekli
Gelir Vergisi’ne Tabi Olan Gelirin Özellikleri
Geliri Oluşturan Unsurlar
Gelir Vergisi’nin Mükellefi
Muafiyet ve İstisnalar
Gelirin Vergilendirme Süreci
Beyan Esasına Göre Vergilendirme Süreci
Gelirin Kaynakta Kesme Esasına Göre Vergilendirilmesi
Peşin Vergi Uygulaması
Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi’nin Tarihi Gelişimi
Kurumlar Vergisi’nin Niteliği
Gelir Vergisi’nden Ayrı Bir Kurumlar Vergisi’nin Gerekli Olup Olmadığı Konusunda İleri Sürülen Görüşler
Kurumlar Vergisi’nin Gerekliliğini Savunan Görüşler
Yararlanma Görüşü
Ayrıcalık Görüşü
Farklı Ödeme Gücü Görüşü
Sosyal Denge Görüşü
Mali Görüş
Kurumlar Vergisi’nin Gereksizliğini Savunan Görüş
Türk Kurumlar Vergisi’nde Benimsenen Görüş
Kurumlar Vergisi Uygulamalarında Karşılaşılan Sistemler
Harcama Vergileri
Harcama Vergilerinin Tarihi Gelişimi
Harcama Vergilerinin Niteliği
Harcama Vergilerinin Uygulama Biçimleri
Tek Aşamada Alınan Harcama Vergileri
Üretim Vergileri
Toptan Ticaret Vergileri
Perakende Ticaret Vergileri
Çok Aşamada Alınan Harcama Vergileri
Çok Aşamalı Gayri Safi Harcama Vergileri
Çok Aşamalı Safi Harcama Vergileri (Katma Değer Vergisi)
Katma Değer Vergisi’nin Niteliği
Katma Değer Vergisi’nin Matrah Tespit Yöntemleri
Katma Değer Vergisi’nin Hesaplanma Yöntemleri
Katma Değer Vergisi’nin Yararları ve Sakıncaları
Özel Tüketim Vergisi
Özel Tüketim Vergisi’nin Varlık Nedenleri
Özel Tüketim Vergilerinin Uygulanış Şekilleri
Servet Vergileri
Servet Vergilerinin Tarihi Gelişimi
Servet Vergilerinin Varlık Nedenleri
Ödeme Gücü Görüşü
Fayda Teorisi
Ayırma İlkesi Görüşü
Servet Vergilerinin Denetim İşlevi
Servet Vergilerinin Tamamlama İşlevi
Servet Vergilerinin Sınıflandırılması
Servetten Alınan Vergiler
Genel Servet Vergileri
Kısmî Servet Vergileri
Emlak Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Servet Transferlerinden Alınan Vergiler
Karşılıksız Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler
Tereke Vergisi
Miras Payı Vergisi
Karşılıklı (Bedel Karşılığı) Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler
Servet Artışı Vergileri
Genel Servet Artışı Vergileri
Özel Servet Artışı Vergileri

YEDİNCİ BÖLÜM Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
Türk Vergi Sisteminin Genel Görünümü
Vergi Sisteminin Oluşturulmasında Vergilendirme Yetkisinin (Devletin Egemenliği İlkesinin) Sınırlandırılması
Türk Vergi Sisteminin Yapılandırılmasında Toplum Görüşlerine (Vergi Psikolojisine) Yer Verilmemesi
Plan-Program ile Vergi Politikaları Arasında Bir İlişkinin Bulunmaması
Vergi Kanunlarının Maliye Bakanlığı (Vergi Alacaklısı) Tarafından Hazırlanması
Vergi Kanunlarının Değişiminde Kanun Yapma Tekniğine Uyulmamış Olması
Vergi Kanunlarının Çok Sık Değişmesi
Vergi Kanunlarının Uygulanmasında Yürütmeye Geniş Yetki Verilmesi
Bakanlar Kurulu’na Tanınan Yetkiler
Maliye Bakanlığı’na Tanınan Yetkiler
Vergi Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılamada Yetersiz Kalması
Türk Vergi Sisteminin Ekonomik ve Sosyal Bakımdan Değerlendirilmesi
Türk Vergi Sisteminin Vergi Yükü ve Vergi Esnekliği Bakımından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Vergi Yükü
Türk Vergi Sisteminin Esnekliği
Dolaylı Vergilerin Vergi Gelirleri İçindeki Payının Giderek Büyümesi
Muafiyet ve İstisnaların Fazlalığı
Kayıt Dışılık
Mükellefiyet ile Mükelleflerin Tespiti Yönünden
Vergi Matrahlarının Kavranması Yönünden
Vergi Oranları
Gelir, Harcama ve Servet Vergilerinin Değerlendirilmesi
Gelir Vergilerinin Değerlendirilmesi
Gelir Vergisi’nin Değerlendirilmesi
Gelir Kavramının Dar Anlamda Kabul Edilmesi
Gelir Vergisi’nin Teorik Yapısından Uzaklaştırılması
Yıllık Beyanname Yerine Verginin Kaynakta Kesilmesi Yönteminin Ön Plana Çıkartılması
Ayırma İlkesinin Göz Ardı Edilmiş Olması
Gelir Unsurları Arasında Vergileme Farklılıklarının Bulunması
Gelir Vergisi’nde Oto-Kontrol Sisteminin İşletilememesi ve Güvenlik Önlemlerinin Mevcut Olmaması
Gelir ve Kurumlar Vergisi Arasında Olması Gereken Dengenin Kurulamaması
Kurumlar Vergisi’nin Değerlendirilmesi
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Genel Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye’de Kurum Sayısı Artarken Kurumlar Vergisi Hasılatının Olması Gereken Şekilde Artmaması
Kurumların Zarar Beyanları Artmaktadır
Genellikle Kamu İşletmeleri Kurumlar Vergisi’nden Korunmuştur
Yatırım İndiriminin Kaldırılması Yerinde Olmamıştır
Harcama Vergilerinin Değerlendirilmesi
Katma Değer Vergisi
Özel Tüketim Vergisi
Servet Vergilerinin Değerlendirilmesi
Türkiye’de Vergi İdaresi
Vergi Denetimi
Vergi Cezaları
Vergi Yargısı

SEKİZİNCİ BÖLÜM Bütçe
Bütçe Konusunda Genel Bilgiler
Bütçe Kavramı
Bütçenin Nitelikleri
Bütçenin Temel Nitelikleri
Bütçenin Siyasi Niteliği
Bütçenin Hukuki Niteliği
Bütçenin Kanun Olduğunu Savunanlar
Bütçenin İdari Tasarruf Olduğunu Savunanlar
Bütçenin Kısmen Kanun Kısmen İdari Tasarruf Olduğunu Savunanlar
Bütçenin Ekonomik ve Mali Niteliği
Bütçenin Geleneksel Ekonomik ve Mali Niteliği
Bütçelerin Çağdaş Ekonomik ve Mali Niteliği
Ekonomik Kalkınmayı Sağlama Niteliği
Bütçenin Kaynak Tahsis Niteliği
Bütçenin Gelirin Yeniden Dağılımını Sağlama Niteliği
Bütçenin Ekonomik İstikrarı Sağlama Niteliği
Bütçenin Denetim Niteliği
Bütçe İlkeleri
Genellik İlkesi
Genellik İlkesinin Esasları
Genellik İlkesi Uygulamaları
Birlik İlkesi
Birlik İlkesinin Esasları
Birlik İlkesinden Sapmalar
Bütçelerin Toplanması
Denklik İlkesi
Klasik Maliye Görüşüne Göre Bütçe Denkliği
Modern Maliye Görüşüne Göre Bütçe Denkliği
Devri Bütçe Teorisi
Telafi Edici Bütçe Görüşü
Bütçenin Yıllık Olma İlkesi
Mali Saydamlık İlkesi
Objektif Doğruluk İlkesi
Sübjektif Doğruluk İlkesi
Önceden İzin İlkesi
Bütçe Türleri (Sistemleri)
Klasik Bütçe Sistemi
Torba Bütçe Sistemi
Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi
Plan-Program-Bütçe Sistemi
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi
Kamu Mali Yönetimine İlişkin Gelişmeler
5018 Sayılı Kanunla Kamu Mali Yönetim Sistemine
Getirilen Yenilikler
Kamu Maliyesinin Temel İlkeleri Bakımından Getirilen Yenilikler
Kamu Kaynağının Kullanımı Bakımından Getirilen Yenilikler
Mali Saydamlık
Hesap Verme Sorumluluğu
Performans Esaslı Bütçeleme
Çok Yıllı Bütçeleme
Türkiye’de Kamu İdare Bütçeleri
Genel Bütçe
Özel Bütçe
Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri
Bütçenin Aşamaları
Bütçenin Hazırlanması
Bütçenin Hazırlanma Esasları
Gider Bütçesinin Hazırlanması
Kamu İdareleri Tarafından Ödenek Tekliflerinin Hazırlanması
Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nca Gider Bütçesinin Şekillendirilmesi
Gelir Bütçesinin Hazırlanması
Bir Önceki Yıl Artış Usulü
Ortalama Artış Usulü
Doğrudan Doğruya Takdir Usulü
Bütçe Kanun Tasarısı ve Ekleri
Milli Bütçe Tahmin Raporu
Orta Vadeli Mali Planı da İçeren Bütçe Gerekçesi
Yıllık Ekonomik Rapor
Vergi Harcamaları Cetveli
Kamu Borç Yönetimi Raporu
Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’de Görüşülmesi ve Onaylanması
Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ye Sunulması
Bütçe Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Görüşülmesi
Bütçe Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulu’nda Görüşülmesi ve Onaylanması
Bütçenin Uygulanması
Gider Bütçesinin Uygulanması
Bütçe Uygulaması Yönünden Sorumlular ve Sorumluluklar
Bakanlar
Üst Yöneticiler
Harcama Yetkilisi
Gerçekleştirme Görevlileri
Muhasebe Yetkilisi
Ödeneklerin Kullanılması
Ödeneklerin Harcama Programına Bağlanması
Giderin Yapılma Aşamaları
Giderin Taahhüdü (Yüklenilmesi)
Giderin Tahakkuku
Ödeme Emrine Bağlama
Ödeme
Ön Ödeme (Avans-Kredi)
Gelir Bütçesinin Uygulanması
Bütçe Hesaplarının Kapatılması
Egzersiz Usulü (Hesap Dönemi Yöntemi)
Jestiyon Usulü (Yönetim Dönemi Sistemi)
Bütçe Emaneti
Ön Ödemenin (Avans ve Kredi) Kapatılması
Kamu Hesaplarının Tutulması
Hazine İşlemleri ve Bütçenin Finansmanı
Kamu Gelirleri ve Giderlerinin
Yer ve Zaman Bakımından Denkleştirilmesi
Yer Bakımından Denkleştirme
Zaman Bakımından Denkleştirme
Borç Yönetimi ve Devletin İç ve Dış Borçlanması
İç Borçlanma
Dış Borçlanma
Bütçenin Denetim ve Yargısı
Bütçenin İdari Denetimi
İç Kontrol
Ön Mali Kontrol
İç Denetim
Denetim Türleri
Mali Denetim
Performans Denetimi
5018 Sayılı Kanuna Göre Bütçenin İdari Denetimi
Bütçenin Sayıştay’ca Denetimi
Sayıştay’ın Yapmış Olduğu Denetim Türleri
Sayıştay’ın Yargı Görevi
Sayıştay Yargısının Hukuki Niteliği
Sorumlular
Sayıştay’ın Rapor Verme Görevi
Genel Uygunluk Bildirimi
Performans Denetimi Raporlarının Sunulması
Bütçenin Yasama Denetimi
Kesin Hesap Kanunu’nun Hukuki Dayanağı
Kesin Hesap Kanunu ve Parlamento Denetimi

DOKUZUNCU BÖLÜM Mahalli İdareler Maliyesi
Mahalli İdareler Hakkında Genel Bilgiler
Genel Olarak Mahalli İdare Kuruluşları
Komünler
Bölge İdareleri
Mahalli İdare Birlikleri
Özel Komite ve Komisyonlar
Türkiye’de Mahalli İdareler
Mahalli İdarelerin Görevleri
Mahalli İdareler Maliyesinin Önemi ve Kamu Maliyesi İçindeki Yeri
Devlet ve Mahalli İdareler Arasındaki Mali İlişkilerin Düzenlenmesi: Görev ve Kaynak Paylaşımı
Genel Olarak
Düzenlemede Gözönünde Tutulacak Hususlar
Gelirlerin Bölüşümü
Mahalli İdarelerin Gelirleri
Türkiye’de Mahalli İdareler Maliyesi
Türkiye’de Mahalli İdare Kuruluşları
İl Özel İdareleri
Belediyeler
Köyler
Mahalli İdare Birlikleri
Kaynakça
Dizin

_

Ahmet Kesik

1965’te Konya’nın Karapınar ilçesinde doğdu. 1986’da Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nda Bütçe Kontrolörü olarak göreve başladı. 1994-1996 arasında ABD Western Illinois Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini yaptı. ABD Illinois Eyaleti Bütçe Ofisi’nde bir yıl süre ile eğitim ve staj gördü. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve 2002 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı, 2006 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2003’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Anabilim Dalı’nda doktorasını yaptı. 2006 yılında Maliye Doçenti oldu. M. Kâmil Mutluer ve Erdoğan Öner ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Erdoğan Öner

1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi’ni, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Öner, 2006 yılında mali hukuk alanında doçent, 2011 yılında mali hukuk ana bilim dalında profesör oldu. 1966 tarihinde atandığı Maliye Bakanlığı’nda, 1966-1977 yıllarında Maliye Müfettiş Muavini ve Maliye Müfettişi olarak görev yapmış, Maliye Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatında sırasıyla; Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı (1977 1979), Gelirler Genel Müdür Başyardımcılığı (1978-1981), Gelirler Genel Müdür Vekilliği (1981-1982), Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu Daimi Temsilciliği’nde (Brüksel) Maliye Müşavirliği (1982-1985), Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (1987-1997), Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (1997-2000) ve Washington Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği (2000-2003) görevlerinde bulunmuş ve 30 Eylül 2003 tarihinde emekli olmuştur. M. Kâmil Mutluer ve Ahmet Kesik ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Yazarların diğer eseri, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007) TÜBA tarafından 2009 Yılın En İyi Ders Kitabı dalında, Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. M. Kâmil Mutluer ile yazmış olduğu Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı kitap da TÜBA tarafından 2010’da Yılın En İyi Ders Kitabı olarak kabul edildi. Halen Ufuk Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Adalet Yüksel Okulu Müdürü olarak görev yapmaktadır.


M. Kâmil Mutluer

1936’da Eskişehir’de doğdu. 1959’da İİTİA’yı ve 1967 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1969-1970’te Londra’da bulundu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde doktora, doçentlik ve profesörlüğe yükseldi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alan bu eğitim kurumunda Öğretim Üyesi ve Akademi Başkan Yardımcısı oldu. 1982-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Maliye Bölüm Başkanı, 1986-1997 yıllarında YÖK ve 1988-1997 arasında YÖK Yürütme Kurulu üyesiydi. 1997-1998 yıllarında Başkent Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği, Rektör Yardımcılığı ve Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1998-2001 yıllarında T.C. Sayıştay Başkanı oldu. 2001-2003 yıllarında Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu. 2003-2007 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Erdoğan Öner ve Ahmet Kesik ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Yazarların diğer eseri, Teoride ve Uyulamada Kamu Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007) TÜBA tarafından 2009 Yılın En İyi Ders Kitabı dalında, Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda Erdoğan Öner’le yazmış olduğu Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı kitapta Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yine yılın en iyi ders kitabı olarak kabul edildi. Prof. Dr. Kâmil Mutluer, halen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapmakta, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku dersleri vermektedir. Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği görevini de yürütmektedir. Avukatlık ve Yemenli Mali Müşavirlik mesleğine de sahip olan Mutluer, evli ve iki çocuk sahibidir.