Temeli 2012 yılında Londra Üniversitesi’nde sunulan bir doktora tezine dayanan bu kitabın yazarı Dr. Zeynel Abidin Besleney, elinizdeki çalışmanın amacını; dünden bugüne Türkiye’de Çerkes diaspora siyasetinin tarihsel ve toplumsal özelliklerini, diasporada yaşanan ideolojik farklılıkların ulaştığı boyutları karşılaştırmalı olarak incelemek ve bunu yaparken Cumhuriyet’in ulus yaratma siyasetinin içinde Çerkeslerin konumunu doğru biçimde tanımlamaya çalışmak olarak açıklıyor._x000D_
“Acaba Türkiye’de analitik bir çerçeveye oturtulabilir gerçek bir Çerkes Diaspora Siyaseti var mıdır?”’ sorusundan hareket ederek incelemesini yaptığı 1864-2011 arasındaki döneme ilişkin literatürün genel olarak zayıf olduğunu (yakın dönemde zenginleşmeye başlamasına rağmen), özellikle Çerkes aktivizmi içinde yer alan enformel siyasi gruplar ve İslami hassasiyete sahip kurumların üzerine yapılmış kayda değer akademik çalışmaların bulunmadığını tespit eden Besleney, karşılaştırmalı bir yöntem izleyerek Çerkes diasporasının tüm bileşenlerini ele alıp, onların siyasal, kültürel ve manevi hassasiyetlerini gerekçeleriyle irdeliyor._x000D_
Kendisinin de Çerkes ve bu nedenle bir anlamda “içeriden” biri olmasının getirdiği etik ve pratik engellerle de boğuşan yazar, ayrıca ilk gençlik yıllarında Çerkes aktivizmi içinde yer almış olmasının getirdiği zorlukları ve avantajları, bu araştırmanın yönteminin önemli araçları olarak kullanıyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Teoride Çerkesler
Millet ve Milliyetçilik Teorileri
Diaspora Kavramı, Tanımları ve Türleri
Globalleşme
Ulusötesilik
Terminoloji Sorunu
Çerkesler Üzerine Literatür

İKİNCİ BÖLÜM Çerkesya ve Çerkesler
Ülke ve Halk
Nüfus
Dil
1864 Öncesinde Çerkesya’nın Sosyo-Kültürel Yapısı
Çerkeslerde Toplumsal Yaşam Kuralları: Habze
Din

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çerkesya ve Çerkeslerin Tarihi
İlkçağ’dan Ortaçağ’a
Yeni Komşularla İlişkiler: Osmanlılar, Kırımlılar ve Moskova Devleti
18. Yüzyıldan 19. Yüzyıla: Rusya’nın Yayılmacılığı Karşısında Çerkes Direnişi
Sonun Başlangıcı: Osmanlı İmparatorluğu’na İlk Göçler, 1857-1862
Çerkesya’nın Çöküşü ve Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu’na Toplu Sürgünü: 1862-1865 Dönemi
Göçün Devamı, 1865-1905
Çerkesya’nın Çöküşü’nün İnsani Boyutu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türkiye’de Çerkes Diasporasının Oluşumu
Çerkeslerin Osmanlı Dünyasına Girişi
Çerkes Toplumsal Yapısının Osmanlı’da Geçirdiği Değişim
Osmanlı’da Çerkes Ulusal Kimliğinin Oluşumu ve Dönüşümü
Osmanlı Toplumuna Entegrasyon
Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti (ÇİTC)
İmparatorluğun Sonu ve Çerkeslerin ‘Milli Mücadele’deki Rolü
Bölünen Sadakat: Batı Anadolu’da Ankara Hükümetine Karşı Başkaldırılarda Çerkesler
“Kahraman”dan “Hain”e: Çerkes Ethem’in Taraf Değiştirmesi
Bazı Çerkes Grupların Yeni Rejime Karşı Silahlı Muhalefeti
Yeni Dönem: Türk Ulus-Devletinin Kuruluşu
Kemalist Rejimin Kuruluşu ve Uyguladığı Milliyetler Politikası

BEŞİNCİ BÖLÜM Çerkes Diasporasında İdeolojiler ve Formel Organizasyonlar
Birleşik Kafkasyacılık
Düşünce ve İdeoloji
Düşünceden Pratiğe: Birleşik Kafkasyacılığın Hayata Geçişi, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti (1918-20)
Düşünceden İdeolojiye: Sürgünde Birleşik Kafkasyacılık
Birleşik Kafkasyacılığın Türkiye’de Kök Salması
‘Kafkasya’nın Birliği’ İçin İkinci Bir Şans: Kafkas Halkları Konfederasyonu
Türkiye’de Birleşik Kafkasyacılık İçin Yeni Bir Dönem
Günümüz Türkiyesi’nde Birleşik Kafkasyacılığın Durumu
İslâm ve Çerkes Diaspora Siyaseti: Kafkas Vakfı
Kafkas Vakfı’nın Ortaya Çıkışı
Yeni Medyanın Dönüştürücü Etkisi: Ajans Kafkas
Kafkas Vakfı’nın Güç Kaybetmesi
Merkezi Gelenek: Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)
Tek Parti Döneminin Sona Erişi ve Çerkes Aktivizminin Yeniden Doğuşu
İstanbul Kafkas Kültür Derneği (İKKD)
Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği (AKKKD)
Dönüşçülük
Kalışçılık (Diasporism)
Merkezi Derneklerdeki Diğer Gruplar
1980 Askeri Darbesi ve Sonrasında Çerkes Diaspora Siyaseti
Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Dönemin Başlangıcı
Örgütsel Evrim: İKKD ve AKKKD’den KAFFED’e
KAFFED ve Global Çerkes Siyasetinin İlk Aşaması
Rusya’yla İlişkiler
Türkiye ile İlişkiler
KAFFED ve “Abhaz Meselesi”
KAFFED’in Güncel Sorunları ve Gelecekteki İstikameti

ALTINCI BÖLÜM Çerkes Diasporasında İnformel Siyasi Örgütlenmeler
İnformel Siyasi Yapıların Ortaya Çıkışı
Demokratik Çerkes Platformu (DÇP)
Demokrasi İçin Çerkes Girişimi (DİÇEG)
Çerkes Hakları İnisiyatifi (ÇHİ)
Kafkasya Forumu
İdeoloji
Örgütsel Yapı
2005’ten Sonra Global Çerkes Aktivizminin İkinci Aşaması
Akademik Çevrelerle İlişkiler
İç Sorunlar
Sonuç
Çerkesya Yurtseverleri (ÇY)

YEDİNCİ BÖLÜM Sonuç

Haritalar
İsim Dizini
Kavram Dizini

Zeynel Abidin Besleney’e ... bilgiye susamış düşünce dünyamızın kıraç topraklarına can suyu sağladığı ve tarih adına not düştüğü için kendisine şükranlarımızı sunuyorum.
Orhan Doğbay, 13 Kasım 2016, Çerkes Dernekleri Federasyonu

http://www.cerkesfed.org/2016/11/13/turkiyede-cerkes-diasporasinin-siyasi-tarihi-uzerine-notlar/

Every now and then Circassians pop up in the news: Sometimes they hijack a ferry or an airplane, sometimes they come out onto the street demanding linguistic rights, which is usually thought of as an exclusively Kurdish domain. I wanted to explore the roots of this activism.
Zeynel Abidin Besleney, 9 May 2015, Hurriyet Daily News

http://www.hurriyetdailynews.com/interview-circassian-identity-a-hidden-germ-in-turkish-politics-82165

_

Zeynel Abidin Besleney

1975 yılında İstanbul’da doğan Besleney, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 1996 yılında gittiği İngiltere’de önce Birkbeck College’de Uluslararası İlişkiler öğrenimi gören Besleney, ardından University College London’a bağlı School of Slavonic and East European Studies’de (Slav ve Doğu Avrupa Çalışmaları Okulu) Rusya Çalışmaları üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra Londra Üniversitesi’ne bağlı School of Oriental and African Studies’de (SOAS) [Şark ve Afrika Çalışmaları Okulu] Yakın ve Orta Doğu Dil ve Kültürleri Bölümü’nde Türkiye’de Çerkes diaspora tarihi ve siyaseti üzerine doktora yaptı. Rusya, Kafkasya ve Çerkes siyaseti üzerine çalışmalar yapmaktadır.