Yaşamış olduğumuz dünyada müzakere kavramı giderek daha kapsayıcı bir boyut kazanmakta, demokrasi düşüncesi ile birlikte kuramsal bir yapıya bürünmektedir. Müzakere kuramı, toplumsal yapının vazgeçilmez bir bileşeni olan diyaloğun uygun işleyebilmesi için temel bireysel hakların egemen normatif haklar olarak yerleşmesini şart koşar. Örneğin, düşünce ve ifade özgürlüğünün yanısıra ibadet özgürlüğü, kültürel çeşitlilik gibi olguların yarattığı vazgeçilmez haklar gibi. Bugün artık müzakere kelimesi, demokrasi kavramının bütünleyici bir öğesi haline gelmiş bulunmakta hatta kimi zaman doğrudan ve temsili demokrasi tanımlamalarının yanına “müzakereci demokrasi” tanımı da yerleştirilmektedir._x000D_

Yazar Bora Kanra, bu önemli eserinde, müzakere kuramını, sosyal psikoloji alanındaki araştırmalarla destekleyerek yenilikçi bir eleştirel düşünce ve sentez ortaya koymaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş

İKİNCİ BÖLÜM Toplumsal Öğrenme Olarak Müzakere
Karar Almaya Karşı Toplumsal Öğrenme
Diyalojik Yaklaşımın Gerekliliği
Monolojik Bir Müzakereci Demokrasi Anlayışı Neden Yetersizdir: Rawls
Habermas ve Konuşmanın Önkabulleri
McCarthy’nin Habermas’a İtirazı
Hermenötiği Yeniden Gözden Geçirmek: Gadamer ve Ufukların Kaynaşması
Müzakere Pratiğinin Kapsamını Genişletmek: Benhabib
Resmî Müzakerenin Sınırlarının Ötesinde: Young
Toplumsal Öğrenmeyi Karar Almadan Ayrıştırmak: Dryzek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türkiye’de İslâm’ın Arka Planı
İslâm ve Demokrasi
İslâm-Demokrasi İlişkisi Üzerine İlave Düşünceler
Türkiye’de İslâm ve Devlet İlişkisi
İslâm-Devlet İlişkisinin Beş Aşaması
AKP’nin Paradigma Kayması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Q Çalışması
Genel Arka Plan
Teknik ve Yöntem
Q-Kümesinin Tasarımı
Katılımcıların Seçimi (P-Kümesi)
İfadelerin Katılımcılar Tarafından Değerlendirilmesi (Q-Sıralama)
Müteakip Görüşmeler

BEŞİNCİ BÖLÜM Söylem Analizi
Faktör 1: Kemalist Söylem (KS)
Genel Nitelikler
Kemalist Söylemin Tarihsel Kaynakları
Osmanlı’da İlk Reformlar
Genç Osmanlılar ve Sultan Abdülhamid
İttihat ve Terakki
Altı Ok İlkeleri
Faktörün Yorumlanması
Genel Değerlendirme
Faktör 2: Milliyetçi Söylem (MS)
Genel Özellikler
Milliyetçi Söylemin Tarihsel Kökleri
1. Kemalist Milliyetçilik
2. Muhafazakâr Milliyetçilik
Soğuk Savaş Döneminde Anti-Komünist Eğilimler
Etnik Eğilimlerin Doğuşu
İslâmî Boyut
3. Sol Milliyetçilik
Faktörün Yorumlanması
Genel Değerlendirme
Faktör 3: Liberal Sol Söylem (LSS)
Genel Özellikler
Liberal Sol Söylemin Tarihsel Kökenleri
Faktörün Yorumlanması
Genel Değerlendirme
Faktör 4: İslâmî Söylem (İS)
Genel Özellikler
İslâmî Söylemin Tarihsel Kökleri
Faktörün Yorumlanması
Genel Değerlendirme

ALTINCI BÖLÜM Söylemlerin Karşılaştırılması
Konular Temelinde Benzerlik ve Farklılıkların Analizi
Karşılıklı Anlamaya Yönelik Diyalog
Başörtüsü
İslâm
Kemalizm ve Laiklik
Demokrasi
Devlet ve Ordu
Medya
Söylemler Temelinde Benzerlik ve Farklılıkların Analizi
İslâmî ve Laik Söylemler: Benzerlikler
İslâmî ve Laik Söylemler: Farklılıklar
Genel Değerlendirme

YEDİNCİ BÖLÜM Yeni İşbirliği Biçimlerinin Olabilirliği
İslâmî ve Liberal Sol Söylemler Arasındaki Benzerlikler
İslâmî ve Sol Gruplarda Bireysel Hakların Gelişimi

SEKİZİNCİ BÖLÜM Yeni Bir Çerçeve Üzerine Düşünceler
İkili Müzakere
Yapılandırılmış Toplumsal Öğrenme (YTÖ) Safhası
Karar Alma Safhası

DOKUZUNCU BÖLÜM Sonuç
Ekler
EK 1: Q Çalışması Katılımcı Profili
EK 2: Q Çalışması İfadeleri ve Sıralamaları
Kaynakça

Kanra, 2002 yılında “Q çalışması” olarak bilinen yöntemle gerçekleştirdiği araştırmasında Türkiye’deki farklı söylem gruplarına daha yakından bakabilmemizi sağlıyor. Etnografik bir alan araştırması olarak da değerlendirilebilecek bu çalışma, bir yandan da günümüz Türkiyesi’nde yeni şekillenmekte olan tüm dinamiklere güncel bir bakış açısıyla yaklaşabilmemizi sağlıyor.
Bahar Helvacıoğlu, Ağustos 2013

http://bilgiyayblog.blogspot.com/2013/09/turkiyede-islam-demokrasi-ve-diyalog.html?m=0

_