Türkiye’de anayasa hukukunun önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Ergun Özbudun bu eserinde, demokratikleşme süreci ile bu sürecin iki önemli boyutunu oluşturan anayasa yapımı ve anayasa yargısı konularındaki çalışmalarını bir araya getirmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM Anayasa Yapımı

1 Jon Elster, Anayasa Yapımı ve Türkiye Örneği

2 Anayasa Yapımında Yöntem Sorunları Ne Zaman? Kimin Tarafından? Nasıl ve Hangi Sınırlar İçinde?

3 Bölünmüş Toplumlarda Anayasalar ve Anayasa Yapımı: Türkiye Örneği
Bölünmüş Toplumlar İçin Anayasal Tercihler
Bölünmüş Toplumlarda Anayasa Yapımı Süreci
Türkiye: Çoğulcu Toplum ve Monolitik Devlet
Kemalist Miras
Türkiye’nin Anayasa Sorunu: Bütünleşmecilik mi, Uzlaşmacılık mı?

4 Anayasa Yapımında Perakendeci Yöntem

5 Anayasa Yapımında Oydaşmacı ve Çatışmacı Yöntemler

6 Oydaşmacı Yöntem Hâlâ Mümkün mü?

7 Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Sonu

8 Demokrasi, Vesayetçilik ve Yeni Anayasa Arayışı
Demokratik Pekişmenin Üç Boyutu
Türkiye’de Anayasa Yapımının Tarihçesi
1982 Anayasası’nın Vesayetçi Niteliği
Anayasa Değişiklikleri Siyaseti
2007-2008 Anayasa Krizi
Anayasal Sorunlar ve Siyasal Bölünmeler

9 İslâm Ülkelerinde Laiklik: Bir Model Olarak Türkiye
Giriş
19. Yüzyıldan Bu Yana Laiklik Yönündeki Gelişmeler
Türk Laikliğinin Kendisine Özgü Niteliği
Dışlayıcı Laikliğin Savunucusu Olarak Anayasa Mahkemesi
Laiklik Konusundaki Son Çatışmalar
Türban Sorunu
İmam Hatip Okulları Sorunu
Sonuç

İKİNCİ BÖLÜM Anayasa Yargısı

10 Anayasa Yargısı ve Demokratik Meşruluk Sorunu
Anayasa Yargısının Siyasal Kökenleri
Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluk Sorunu

11 Türkiye’de Anayasa Yargısının Doğuşu: 1961 Anayasası Üzerindeki Kurucu Meclis Görüşmeleri
Tarihsel Arka Plan
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu
Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin Sona Ermesi
Anayasa Mahkemesi’nin Görev ve Yetkileri
Yargılama ve Çalışma Usûlü
İptal Dâvası: Dâva Hakkı
İptal Dâvası: Dava Açma Süresi
İtiraz Yolu
Anayasa Mahkemesi Kararları
Ran Hirschl’ın Hegemonyacı Korunma Tezi ve Türkiye

12 Yargı Bağımsızlığı ve Anayasa Yargısı
Anayasa Yargısının Gelişimi ve Demokratik Sistemdeki Yeri
Türkiye’de Anayasa Yargısının Doğuşu ve Siyasal Sistemdeki Rolü
2010 Anayasa Değişikliği ve Anayasa Yargısı

13 Türk Anayasa Mahkemesi’nin Yargısal Aktivizmi veSiyasal Elitlerin Tepkisi

14 Anayasa Mahkemesi ve Ekonomik Politika

15 Bireysel Başvuru ve Anayasa Mahkemesi’ndeki Olumlu Değişim

16 Türkiye Demokratik Pekişmenin Neresinde? Demokratikleşme mi, Otoriterleşme mi?
Güçlü Devlet Geleneği
Vesayetçilik
Sosyal Bölünmeler ve Demokratik Pekişme
Yeni Bir Çoğunlukçu Vesayetçiliğe Doğru mu?
Sonuç

Kitapta Yeralan Makalelerin Yayınlandığı Kaynaklar

Dizin

_

Ergun Özbudun

Prof. Dr. Ergun Özbudun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1962’de doktor, 1967’de
doçent ve 1975’te profesör unvanını kazanmış ve 1994 yılına kadar bu kurumda görevini sürdürmüştür. O tarihten bu yana Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak, anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı dersleri vermektedir. Özbudun, Harvard Üniversitesi’nde araştırıcı (1963-66, 1971-73), Chicago (1973), Paris Sorbonne (1980), Columbia (1981-82) ve Princeton (1982-83) üniversitelerinde misafir profesör olarak ders vermiştir. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) üyeliği (1989-93) ve Milletlerarası Siyasal Bilim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (1979-1985) görevlerini ifa etmiştir. Halen Milletlerarası Anayasa Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu’nun 1990 yılından beri üyesi olan Prof. Özbudun’un anayasa hukuku ve Türk siyasal hayatı ile ilgili Türkçe ve İngilizce birçok yayını vardır.